Ագաթանգեղոս. Պատմութիւն Հայոց - Յաճախականութեան բառարան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
մ
 
մազ
1
մազովն
1
մազովքն
1
մաժաք
1
մածեալ
5
մածեալք
1
մահ
37
մահածինս
1
մահահանգիստ
1
մահապարտաց
1
մահապարտացն
1
մահապարտի
1
մահապարտս
2
մահացան
1
մահկանացու
6
մահկանացուէս
1
մահկանացուի
1
մահն
6
մահու
44
մահուամբ
3
մահուամբն
5
մահուան
6
մահուանէ
3
մահուանէն
4
մահուանէս
2
մահուանն
2
մահուն
6
մահուց
2
մահս
1
մահք
1
մահքրտան
1
մաղաղիէլ
1
մաղթեմք
1
մաղխազութեան
2
մաղձոյն
1
մամբրէ
1
մամուլս
2
մայր
1
մայրափայտեայ
1
մայրեացն
2
մայրիցն
1
մայրն
2
մանանային
1
մանաւանդ
29
մանգաղ
1
մանգաղս
1
մանեայ
1
մանիշակն
1
մանկամարդոյ
1
մանկամաւր
1
մանկան
1
մանկանց
3
մանկացաւ
2
մանկացեալ
1
մանկացոյց
1
մանկացուցին
1
մանկիկ
1
մանկութեան
3
մանկութենէ
6
մանկութիւն
4
մանկունս
1
մանկունսն
1
մանկունք
2
մանկտի
1
մանկտովն
1
մանկտւոյ
2
մանուկ
7
մանուկն
3
մանրագորն
1
մանրախոտքն
1
մանրակրկիտ
1
մանրամաղ
2
մանրապատում
1
մանրապատումն
1
մանրիկ
1
մաշականն
1
մաշեալ
2
մաշել
1
մաշեսցին
1
մաշեցին
1
մաշէին
1
մաշին
2
մաշմանն
1
մաշուածոյ
1
մառախլապատք
1
մառախուղ
4
մասամբք
1
մասանց
2
մասին
2
մասիս
1
մասն
3
մասնաւորել
1
մասունս
1
մասքթաց
2
մատաթիաս
1
մատակարարեցին
1
մատակարարէին
1
մատակարարէր
1
մատակարարին
1
մատաղ
2
մատաղացեալ
1
մատանց
2
մատանցս
1
մատեան
2
մատեանսն
2
մատեանք
1
մատեանքն
1
մատեաւ
2
մատենագրեալ
1
մատենագրել
3
մատենագրութիւն
1
մատենայած
2
մատենին
3
մատենից
2
մատենիցս
1
մատերուք
1
մատթէոս
1
մատիջիք
1
մատնեալ
2
մատնեաց
4
մատնելեացն
1
մատնելոյ
2
մատնեն
1
մատնեսցին
2
մատնեցան
1
մատնեցար
1
մատնեցաւ
1
մատնեցի
2
մատնեցին
1
մատնէին
1
մատնէր
1
մատնիցէ
1
մատո
1
մատոյց
3
մատունս
1
մատուսցեն
4
մատուսցէ
3
մատուսցուք
4
մատուցականն
1
մատուցան
1
մատուցանել
18
մատուցանելով
1
մատուցանեմք
1
մատուցանեն
1
մատուցանէ
5
մատուցանէին
4
մատուցանէիք
1
մատուցանէր
17
մատուցանի
1
մատուցանիցեն
1
մատուցանիցէ
2
մատուցանիցէք
1
մատուցանիցի
1
մատուցաք
1
մատուցեալ
14
մատուցելոց
1
մատուցելոցն
2
մատուցեր
1
մատուցին
5
մատչել
1
մատչելոց
1
մատռուակ
1
մատռուակել
2
մատռուակելն
1
մատռուակեն
2
մատռուակէր
1
մատռուակութեան
1
մատռուակութեանցն
1
մատռուակութիւն
1
մատռուակս
1
մատռուակք
4
մատրանն
1
մարախ
1
մարախն
1
մարաց
1
մարգարէ
4
մարգարէագէտք
1
մարգարէական
8
մարգարէականաց
2
մարգարէականացն
1
մարգարէականաւքն
1
մարգարէականն
1
մարգարէականս
2
մարգարէականսն
1
մարգարէականք
1
մարգարէանայ
1
մարգարէասցին
2
մարգարէացան
1
մարգարէացաւ
2
մարգարէի
1
մարգարէին
27
մարգարէից
17
մարգարէիցն
25
մարգարէիւն
2
մարգարէիւք
3
մարգարէիւքն
5
մարգարէն
45
մարգարէութեամբ
1
մարգարէութեամբքն
1
մարգարէութեան
7
մարգարէութեանն
4
մարգարէութեանցն
1
մարգարէութիւն
3
մարգարէութիւնն
5
մարգարէս
2
մարգարէսն
2
մարգարէք
4
մարգարէքն
12
մարգարիտ
3
մարգարիտն
1
մարգարտին
1
մարգարտովն
1
մարդ
33
մարդադէմ
1
մարդադէմն
1
մարդադէմս
1
մարդակերպ
4
մարդահասակ
2
մարդամաւտի
1
մարդաշատութեան
1
մարդասէր
15
մարդասէրն
5
մարդասիրին
8
մարդասիրութեամբ
3
մարդասիրութեամբն
4
մարդասիրութեան
10
մարդասիրութեանն
4
մարդասիրութենէ
2
մարդասիրութիւն
1
մարդասիրութիւնն
2
մարդասպան
1
մարդասպանին
1
մարդասպանն
1
մարդատեսիլ
1
մարդատունկքն
1
մարդացաւ
2
մարդացեալ
2
մարդեղութեանն
1
մարդեղութիւն
1
մարդեղութիւնն
1
մարդընդել
1
մարդիկ
47
մարդիկդ
1
մարդիկն
13
մարդիկս
1
մարդկային
3
մարդկան
120
մարդկանէ
14
մարդկանէն
1
մարդկանն
22
մարդկանս
1
մարդկապէսն
2
մարդկաւ
1
մարդկաւրէն
1
մարդկեղէն
2
մարդկութեամբն
1
մարդկութեան
5
մարդկութեանս
4
մարդկութիւն
1
մարդկութիւնս
2
մարդն
6
մարդոյ
26
մարդոյն
18
մարդպետութեան
1
մարեմու
1
մարզէ
1
մարթ
1
մարթայցէք
1
մարթասջիք
3
մարթասցեն
3
մարթասցես
1
մարթասցէ
2
մարթասցուք
4
մարթացաք
1
մարթացեալ
2
մարթել
1
մարթեն
1
մարթիցէք
1
մարիամ
3
մարիամայ
1
մարիամու
1
մարկոս
1
մարմին
18
մարմինն
8
մարմինս
6
մարմինսն
1
մարմինք
10
մարմինքն
1
մարմնածին
1
մարմնական
2
մարմնականաց
1
մարմնականացն
1
մարմնակիցս
1
մարմնակիցսն
1
մարմնակիցքն
1
մարմնակցացն
1
մարմնանալոյն
1
մարմնապարարս
1
մարմնապէս
2
մարմնացաւ
1
մարմնացելոյ
1
մարմնաւոր
5
մարմնաւորապէս
1
մարմնաւորաց
2
մարմնաւորութեամբ
1
մարմնաւորքս
1
մարմնաքնար
1
մարմնեղէն
2
մարմնի
3
մարմնին
1
մարմնոյ
15
մարմնոյն
18
մարմնոյս
3
մարմնով
17
մարմնովն
19
մարմնովքն
2
մարմնոց
12
մարմնոցն
1
մարս
1
մարտ
4
մարտամբոխ
1
մարտեալ
1
մարտեաւ
1
մարտի
2
մարտիկ
1
մարտին
5
մարտիրոսական
2
մարտիրոսաց
1
մարտիրոսութեանն
1
մարտիրոսքն
1
մարտից
1
մարտիցն
1
մարտիւ
1
մարտիւք
2
մարտնչել
2
մարտնչէին
1
մարտնչէր
1
մարտնչին
1
մարտնչիցին
1
մարտուցեալ
1
մարտս
2
մաւտ
13
մաւտալուտ
1
մաւտաւորացն
1
մաւր
1
մաւրաւտն
1
մաւրէ
2
մաքսաւորք
1
մաքրել
1
մեաւք
9
մեաւքակերպ
1
մեգաղէ
1
մեզ
98
մեզէն
5
մեզն
1
մելիտոս
1
մեծ
50
մեծաբեռն
1
մեծագանձ
1
մեծագնաց
2
մեծագոչ
3
մեծազաւր
1
մեծազաւրին
1
մեծաձայն
5
մեծամարտն
1
մեծամաւրի
2
մեծամեծ
13
մեծամեծաց
1
մեծամեծացն
2
մեծամեծաւք
1
մեծամեծաւքն
1
մեծամեծս
10
մեծամեծսն
1
մեծամեծք
8
մեծամեծքն
4
մեծանալ
1
մեծապանձ
1
մեծապատիւ
2
մեծաջանք
1
մեծասաստ
1
մեծասցին
1
մեծասքանչ
1
մեծատանն
2
մեծարանաւք
2
մեծարանս
3
մեծարեալ
3
մեծարեաց
2
մեծարելով
1
մեծարէր
1
մեծաց
16
մեծացան
1
մեծացեալ
1
մեծացեալք
1
մեծացոյց
3
մեծացուսցէ
1
մեծացուցանել
1
մեծացուցանեն
1
մեծաւ
29
մեծի
18
մեծին
6
մեծն
12
մեծութեամբ
1
մեծութեամբն
1
մեծութեան
7
մեծութեանդ
1
մեծութեանն
4
մեծութեանց
1
մեծութիւն
10
մեծութիւնն
1
մեծութիւնք
2
մեծվայելչութեան
2
մեկնակ
1
մեկնեալ
1
մեկնեալս
1
մեկնեաց
4
մեկնել
3
մեկնելոյ
2
մեկնելով
1
մեկնեսցուք
1
մեկնեցան
2
մեկնեցաւ
2
մեկնէ
1
մեկնէին
1
մեկնէր
1
մեկնութիւն
2
մեկուսի
1
մեհեան
2
մեհեանն
8
մեհեանս
3
մեհենաշէն
1
մեհենացն
6
մեհենին
10
մեհենից
2
մեհենիցն
2
մեղան
1
մեղանչական
1
մեղաց
24
մեղացածին
1
մեղացդ
1
մեղացն
24
մեղաւորաց
9
մեղաւորացն
1
մեղաւորի
1
մեղաւորք
2
մեղաւորքն
1
մեղաւք
5
մեղաւքն
6
մեղկեալ
1
մեղմանալ
2
մեղմանալոյ
1
մեղմով
1
մեղուն
1
մեղս
7
մեղսաբերք
1
մեղսաթաթաւ
1
մեղրուկն
1
մեղքն
6
մեղքս
1
մենակեաց
1
մենակռիւ
2
մենամարտիկ
2
մենաստանաց
1
մենաւորաստանին
1
մենաւորութիւն
1
մենքենայիւք
1
մեռան
9
մեռանել
8
մեռանելն
1
մեռանելոյ
1
մեռանելոց
1
մեռանէին
2
մեռանէր
1
մեռանի
3
մեռանիմ
1
մեռանիմք
3
մեռանիմքս
1
մեռանիցի
2
մեռանիցին
1
մեռանիցիք
1
մեռանն
2
մեռար
2
մեռաւ
12
մեռեալ
4
մեռեալս
1
մեռեալք
4
մեռեալքդ
1
մեռելոյս
2
մեռելովքն
1
մեռելոտի
1
մեռելոտւոյ
1
մեռելոտւոց
1
մեռելոց
13
մեռելոցն
3
մեռելութիւնն
1
մեռոտս
2
մեռցի
3
մետասան
1
մետասաներորդ
2
մետասաներորդն
1
մետասանքն
1
մետաքսիւքն
1
մետրոպոլիտ
1
մեր
112
մերթ
6
մերժելով
1
մերժեսցեն
1
մերժեսցէ
1
մերժեր
1
մերժեցին
3
մերժումն
1
մերկ
7
մերկանալ
2
մերկանայ
1
մերկանան
1
մերկացան
1
մերկացաւ
1
մերկացեալ
2
մերկացուցեալ
1
մերկացուցին
1
մերկեաց
1
մերկութիւնն
1
մերձ
4
մերձաւոր
13
մերձաւորագոյն
1
մերձաւորացն
1
մերձաւորեալ
1
մերձաւորութեամբն
1
մերձաւորս
3
մերձաւորք
1
մերձեալ
5
մերձենալ
6
մերձեցան
1
մերձեցուսցէ
1
մերձի
1
մերձումն
1
մերմէ
1
մերոյ
34
մերով
1
մերովք
1
մերոց
33
մերում
10
մեցոտեալ
1
մեք
62
մեքենայից
1
մզեցին
1
մէգ
2
մէն
5
մէնջ
11
մէնջն
1
մէջ
104
մէջգետին
1
մէջգիշեր
1
մէտ
2
մթացուցիչն
1
մթերեալ
1
մթերեալս
2
մթերեն
1
մի
276
միաբան
5
միաբանական
3
միաբանեալ
1
միաբանեաց
1
միաբանել
2
միաբանութեամբ
5
միաբանութեան
6
միաբանութեանն
1
միաբանութիւն
4
միաբանք
1
միաբնութեանն
1
միաբուն
5
միագործ
1
միագունդք
1
միալեզու
2
միախոհ
1
միախորհ
2
միածին
21
միածինն
3
միածնաւ
1
միածնաւն
1
միածնի
4
միածնիդ
5
միածնին
7
միակամ
4
միակեաց
1
միահաղոյն
2
միահամուռ
3
միահաւատ
1
միահոմեալք
1
միամիտ
2
միամիտք
1
միամտեալ
1
միամտեցան
1
միամտութեամբ
5
միամտութեան
2
միամտութեանն
1
միայն
79
միայնակեաց
1
միայնաւորութեան
1
միայնոյ
2
միայնոյն
1
միանգամ
14
միանգամայն
48
միանձնական
1
միաշաբաթուն
1
միաշունչ
1
միապաշտաւն
1
միապատիւ
1
միապէս
3
միասէրն
1
միասին
7
միասինեւ
1
միասնական
11
միատոհմ
1
միացաւ
2
միացաւն
1
միացոյց
2
միացուցեալ
1
միաւորական
1
միաւորութեան
1
միաւորութիւնն
1
միաւրեայ
2
միաքարոզ
1
միգախառն
1
միգապատք
1
միեւնոյն
1
միթէ
7
միմեանս
11
միմեանց
18
մին
3
մինն
4
մինչ
40
մինչդեռ
14
մինչեւ
103
միոյ
18
միոյն
1
միոջ
9
միոջէ
12
միով
6
միութեան
1
միութիւն
5
միութիւնն
1
միում
3
միջագետս
1
միջամուխ
1
միջաւրէի
1
միջի
11
միջնորդ
2
միջնորդի
2
միջոյ
14
միսքն
1
միտ
31
միտս
1
միտք
2
միւս
13
միւսանգամ
31
միւսն
6
միւսոյ
1
միւսում
3
միւսումն
1
միքիայն
1
միքիէ
1
մխեցան
2
մխէին
1
մխիթար
2
մխիթարական
1
մխիթարականի
1
մխիթարեսցէ
3
մխիթարէ
1
մխիթարիչ
1
մխիթարութեան
2
մխիթարութիւն
5
մխիթարութիւնաբեր
1
մծբին
1
մկանանց
1
մկանանցն
1
մկնդաւորք
1
մկրտեալսն
1
մկրտեալքն
1
մկրտեաց
1
մկրտել
2
մկրտելն
1
մկրտելոյ
1
մկրտելոցն
1
մկրտեսջիք
1
մկրտեսցեն
1
մկրտեցան
2
մկրտեցանն
1
մկրտեցաք
1
մկրտեցէք
4
մկրտէր
2
մկրտի
2
մկրտիչ
2
մկրտիցիք
1
մկրտութեամբ
9
մկրտութեամբն
3
մկրտութեան
12
մկրտութեանն
3
մկրտութենէ
1
մկրտութիւն
10
մկրտութիւնն
1
մկրտչին
1
մհրական
1
մղեալ
2
մղեսցէ
1
մնալ
1
մնալոց
1
մնամք
1
մնայ
3
մնային
3
մնայր
2
մնան
1
մնաց
2
մնացեալ
5
մնացեալս
2
մնացեալք
2
մնացեալքն
1
մնացեալքս
2
մնացի
1
մնացորդք
1
մշակաց
2
մշակացն
2
մշակեմք
1
մշակն
1
մշակութեան
4
մշակութեանն
2
մշակութիւն
1
մշակութիւնն
2
մշակս
7
մշակսն
1
մշակք
1
մշակքն
1
մշտընջենական
2
մշտընջենաւոր
1
մշտնջենաբուղխս
1
մշտնջենական
1
մշտնջենականաց
2
մշտնջենականին
1
մշտնջենակարգք
1
մշտնջենակեաց
1
մշտնջենամռունչս
1
մշտնջենատես
1
մշտնջենաւոր
10
մշտնջենաւորաց
1
մշտնջենաւորին
1
մշտնջենաւորն
1
մշտնջենաւորութիւն
1
մշտնջենաւորք
1
մոգուցն
2
մոլար
1
մոլեբոյսս
1
մոլեգին
1
մոլեգնական
1
մոլեգնեալ
1
մոլեգնել
1
մոլեգնելով
1
մոլեգնելոցն
1
մոլեգնեցար
1
մոլեգնէին
1
մոլեգնութեանն
1
մոլեկան
2
մոլորականքն
1
մոլորահողմն
1
մոլորեալ
3
մոլորեալք
3
մոլորեալքդ
1
մոլորելոցն
1
մոլորեցան
2
մոլորեցաւ
1
մոլորեցուցիչ
1
մոլորութեամբ
1
մոլորութեան
6
մոլորութեանդ
1
մոլորութեանցդ
1
մոլորութենէ
1
մոլորութիւնս
1
մոլորութիւնսդ
1
մոլութեան
1
մոխիր
1
մոխրապաշտութեան
1
մոխրոյ
1
մոխրոյն
1
մոխրով
2
մոկաց
2
մոմեղինաւք
1
մոմոյ
1
մոռա
1
մոռանալոյ
1
մոռասցին
1
մոռացայ
1
մոռացան
1
մոռացաւնս
1
մոռացաւնք
1
մոռացելոցն
1
մոռացուսցէ
1
մովսեսի
1
մովսէս
17
մովսիսաբեր
1
մովսիսագիրք
1
մովսիսեան
1
մովսիսի
14
մովսիսին
1
մորենւոյն
2
մորթեցին
1
մորթն
1
մորթովքն
1
մութ
1
մուծանել
1
մուծին
1
մուծցեն
1
մուտ
1
մուտս
1
մուրհակս
1
մուրն
1
մուրտն
1
մսեղեաց
2
մսեղէնս
1
մսուր
2
մսուրն
1
մսրոյն
1
մտաբերէին
1
մտադիւրութեամբ
1
մտախորհ
1
մտահաս
1
մտանել
11
մտանելն
1
մտանեն
2
մտանէ
1
մտանէին
3
մտանէր
4
մտանիցէք
1
մտաց
13
մտացդ
1
մտացն
2
մտացս
1
մտաւ
1
մտաւորութեան
1
մտաւորք
1
մտաւք
7
մտաւքն
1
մտեալ
17
մտեալք
1
մտելոյ
1
մտերիմքն
1
մտերմութեամբ
2
մտէք
3
մտի
6
մտին
6
մտողացն
1
մտցեն
6
մտցէ
2
մտցուք
2
մրգաբերք
2
մրգաւէտ
1
մրգոյն
1
մրգոցն
1
մրհական
1
մրճաւք
1
մրուր
1
մրջիւնն
1
մրրիկ
6
մրրկածին
2
մրրկեալ
2
մրրոյն
1
մրրովն
1
մրցանաց
2