Ագաթանգեղոս. Պատմութիւն Հայոց - Յաճախականութեան բառարան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
խ
2
խա
2
խաբեալք
1
խաբեցին
1
խաբէութեամբ
1
խաբէութեամբն
1
խաբէութեան
1
խաժամուժ
1
խախտեցաւ
1
խաղալեաւք
1
խաղաղացեալք
1
խաղաղութեամբ
3
խաղաղութեան
6
խաղաղութիւն
6
խաղայր
6
խաղասցէ
1
խաղաց
2
խաղացեալ
5
խաղացին
2
խաղացոյց
1
խաղացուցանել
1
խաղացուցանէր
1
խաղխաղ
1
խաղող
2
խաղտեաց
3
խայթահարն
1
խայթոցք
1
խայտառակ
1
խայտառակամահ
1
խայտառականացս
1
խայտառակէր
1
խանթից
2
խանձարուրս
2
խանձարուրքն
1
խանձեաց
1
խանձրահոտ
1
խանութ
1
խանութս
1
խանչէր
1
խաշանց
4
խաշանցն
1
խաշին
1
խաշնէ
1
խաչ
3
խաչակիր
3
խաչակից
1
խաչահանուացն
1
խաչահանունքն
1
խաչանիշ
1
խաչանման
1
խաչելեալ
1
խաչելոյ
3
խաչելոյն
1
խաչելութիւն
1
խաչեցան
1
խաչեցաւ
1
խաչէն
2
խաչէս
1
խաչի
2
խաչիդ
1
խաչին
36
խաչիցն
1
խաչիւն
3
խաչն
14
խաչք
2
խաչքն
2
խառան
1
խառն
1
խառնակեալ
2
խառնակեալք
1
խառնակեաց
1
խառնակել
3
խառնակելն
1
խառնակեսցուք
1
խառնակեցան
3
խառնակութեան
2
խառնաղանճ
1
խառնաղանջ
1
խառնաճաղանճ
1
խառնամխի
1
խառնապատում
1
խառնեա
2
խառնեալ
3
խառնեալք
3
խառնեաց
15
խառնել
2
խառնելոց
1
խառնես
1
խառնեսցէ
2
խառնեսցի
2
խառնեսցին
2
խառնեսցուք
2
խառնեցան
3
խառնեցաւ
2
խառնեցեր
1
խառնեցին
2
խառնէր
1
խառնիճաղանճ
1
խառնից
2
խառնուրդք
1
խար
1
խարազնազգեստ
1
խարակիչ
1
խարիսխ
2
խարիսխն
3
խարիսխս
1
խարիսխք
1
խարիսխքն
1
խարխուլ
1
խարսխաձեւ
1
խարսխաց
1
խարսխին
1
խարտածոյք
1
խաւար
11
խաւարադիր
1
խաւարազգածս
1
խաւարակուլ
1
խաւարամածք
1
խաւարային
1
խաւարասովոր
1
խաւարեալ
1
խաւարեալս
2
խաւարեալք
1
խաւարելովն
1
խաւարեսցի
2
խաւարեսցին
1
խաւարեցաւ
1
խաւարէն
1
խաւարի
8
խաւարին
5
խաւարն
1
խաւարչուտ
1
խաւարչտական
1
խաւսարանացն
1
խաւսեալ
2
խաւսել
28
խաւսելեաց
1
խաւսելոյ
2
խաւսեսցի
2
խաւսեցայ
9
խաւսեցայս
1
խաւսեցայց
3
խաւսեցան
5
խաւսեցաւ
14
խաւսեցաւն
1
խաւսեցեալ
2
խաւսէին
1
խաւսէր
9
խաւսի
7
խաւսիմ
3
խաւսիմք
3
խաւսին
2
խաւսիս
1
խաւսիցի
3
խաւսունս
1
խաւսք
2
խափան
4
խափանել
3
խափանելոց
1
խափանեն
1
խբ
2
խգ
2
խդ
2
խե
2
խելագարք
1
խելամուտ
1
խելամտեալ
1
խելամտեցուցանէր
1
խելամտութեան
1
խելամտութիւն
1
խելացնորեցուցեալ
1
խելս
2
խելսն
1
խեղութիւն
1
խերշատանաց
1
խեցեկարկառ
1
խեցեկոյտ
1
խեւացնոր
1
խզ
2
խզեսցէ
1
խզեսցուք
1
խզեցէք
2
խզզեաց
1
խէ
2
խէթ
1
խը
2
խթ
2
խիստ
1
խլացելոցն
2
խլեաց
2
խլել
2
խլեսջիք
2
խլեսցեն
2
խլեսցէ
1
խլէին
1
խլիչս
1
խմբեալ
1
խմբեսցեն
1
խմբէին
1
խմբիցէք
1
խնամակալ
1
խնամակալութիւն
1
խնամակալութիւնքն
1
խնամարկեալ
1
խնամով
2
խնամոց
2
խնամոցն
3
խնամութեամբ
1
խնամք
1
խնայեա
1
խնայեսցես
2
խնայեցեր
1
խնայեցի
2
խնայէ
1
խնդա
1
խնդալ
1
խնդալից
1
խնդալով
1
խնդացուցանեն
2
խնդիր
7
խնդութեամբ
8
խնդութիւն
1
խնդութիւնս
1
խնդրականաց
1
խնդրեա
1
խնդրեալ
5
խնդրեաց
3
խնդրել
16
խնդրելի
1
խնդրելն
1
խնդրելոյ
2
խնդրելով
1
խնդրեմք
2
խնդրեն
2
խնդրես
1
խնդրեսցեն
4
խնդրեսցես
1
խնդրեսցէ
2
խնդրեցաւ
1
խնդրեցաք
1
խնդրեցէք
1
խնդրեցի
2
խնդրեցին
2
խնդրեցից
1
խնդրէ
4
խնդրէին
6
խնդրէիր
1
խնդրէր
4
խնդրէք
1
խնդրոյ
1
խնդրուածովք
1
խնդրուածոց
1
խնդրուածս
1
խնդրուածք
2
խնկանոցն
1
խնկոյն
1
խնկովք
1
խնկոց
1
խնճոյիւք
1
խնճոյս
2
խոզ
1
խոզագնաց
1
խոզակերպ
1
խոզանաստեւ
1
խոզանաստեւն
1
խոզանացեալ
1
խոզատեսիլ
1
խոզաց
2
խոզացեալ
1
խոզի
3
խոզիցն
1
խոխոջելովն
1
խոյակք
1
խոյացեալ
1
խոյս
1
խոյր
1
խոյրադիր
1
խոնարհ
16
խոնարհագոյն
2
խոնարհագոյնս
1
խոնարհեալ
4
խոնարհել
1
խոնարհելոց
1
խոնարհեսցի
2
խոնարհեցար
2
խոնարհեցաւ
13
խոնարհեցաւն
1
խոնարհեցո
2
խոնարհեցուցեալ
2
խոնարհեցուցեր
1
խոնարհին
1
խոնարհութեամբ
6
խոնարհութեամբն
3
խոնարհութեան
6
խոնարհութեանցն
1
խոնարհութենէն
1
խոնարհութիւն
1
խոնարհս
1
խոնջեալ
1
խոռոչացեալ
1
խոստանալ
1
խոստանայ
2
խոստանայր
7
խոստացաւ
4
խոստացեալ
12
խոստացեալն
1
խոստացեալս
1
խոստացեալսն
3
խոստացելոց
5
խոստմանն
1
խոստմանց
1
խոստմանցն
3
խոստմունս
1
խոստմունք
1
խոստովան
2
խոստովանելով
1
խոստովանիմք
2
խոստովանող
1
խոստովանողական
1
խոստովանողդ
1
խոստովանողի
1
խոստովանողն
1
խոստովանութեամբ
1
խոստովանութեան
1
խոստովանութիւնք
1
խոստումն
2
խոստումնն
1
խոսրով
4
խոսրովիդխտոյ
1
խոսրովիդխտով
2
խոսրովիդուխտ
6
խոսրովիդուխտն
1
խոսրովու
8
խոտաբուտ
1
խոտակեր
1
խոտաճարակ
2
խոտանն
1
խոտեսցեն
1
խոտեցին
1
խոտոյ
1
խոտորեցան
1
խոտորիք
1
խոտոց
1
խոտոցաց
1
խոտոցն
2
խոտցաց
1
խոր
10
խորագէտ
1
խորագէտք
1
խորագիտութեանն
1
խորագիտութիւն
1
խորամանգել
1
խորան
5
խորանանման
1
խորանաշէն
1
խորանարդ
2
խորանացն
2
խորանի
1
խորանին
1
խորանն
1
խորդն
1
խորդոցն
1
խորիմացս
1
խորհեալ
1
խորհեաց
1
խորհել
1
խորհեսցիս
1
խորհեցարուք
1
խորհեցաւ
1
խորհէր
1
խորհուրդ
18
խորհուրդն
6
խորհուրդս
7
խորհրդածութիւն
3
խորհրդակալսն
1
խորհրդակատարսն
1
խորհրդակից
6
խորհրդակիցս
2
խորհրդանոց
1
խորհրդաւոր
1
խորհրդեանն
1
խորհրդիւ
1
խորհրդոյ
5
խորհրդոյն
5
խորհրդով
6
խորհրդովն
1
խորհրդովք
1
խորհրդոց
3
խորհրդոցն
2
խորշակահար
1
խորշակի
1
խորշակին
1
խորշեցայ
1
խորովէին
1
խորոց
2
խորոցն
5
խորութեամբ
1
խորութեանն
1
խորութիւն
3
խորութիւնս
2
խորութիւնք
1
խորտակեսցէ
1
խորտակեցաւ
1
խորտակումն
1
խորտկաց
2
խորտկացն
1
խորք
2
խոցեալ
1
խոցեցաւ
1
խոցեցինն
1
խուզիւ
1
խուզիւք
2
խութ
1
խուժաստան
1
խուճապական
1
խունկս
3
խունկք
1
խուռն
1
խռովեալ
1
խռովելոյ
1
խռովելոց
2
խռովեցուսցէ
1
խռովութեամբք
1
խռովութեան
1
խռովութենէդ
1
խռովութիւն
4
խռովութիւնք
1
խստաբեռունս
1
խստահամբար
1
խստանալ
1
խստապարանոցութեան
1
խստասիրտք
1
խստասրտութեան
1
խստերախ
1
խստութեամբ
1
խստութեան
4
խտիր
2
խտղտեսցեն
1
խտղտմունս
1
խրախունս
1
խրախուսեալ
1
խրամատեցին
1
խրատ
6
խրատդ
1
խրատեալ
3
խրատեալքդ
1
խրատեաց
2
խրատել
2
խրատեսցեն
1
խրատեսցէ
1
խրատեցարուք
1
խրատէ
3
խրատէր
2
խրատն
1
խրատու
2
խրատուն
3
խրոխտիցի
1