Ագաթանգեղոս. Պատմութիւն Հայոց - Յաճախականութեան բառարան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
դ
2
դա
8
դադարեաց
1
դադարեն
2
դադարեցից
1
դադարեցոյց
1
դադարէ
1
դադարէի
1
դադարէր
1
դադարիցեն
1
դալարացան
1
դալարացուսցէ
1
դալարացուցանես
1
դալարեցոյց
1
դալարեցուցանէ
1
դալարիք
1
դալարոյն
2
դալարովք
2
դալարութեամբ
1
դալարութեան
1
դալարութենէ
1
դալկան
1
դահճապետն
3
դահճաւքն
1
դաղմատացւոց
2
դայեկաց
3
դայեկացն
2
դայեկաւն
2
դայեկաւք
1
դայեկէն
1
դայեկութեան
1
դանդաղի
1
դանդանաւանդ
1
դանդանաւանդս
1
դանդաչեցին
1
դանդաչիցեն
1
դանիելի
2
դանիէլ
1
դանիէլիւ
1
դաշինս
1
դաշինք
1
դաշնաւոր
1
դաշտ
2
դաշտականս
1
դաշտաձեւ
1
դաշտանան
1
դաշտացն
2
դաշտին
1
դաշտն
1
դաշտս
2
դաշտսն
2
դաշտք
2
դառն
6
դառնաբերք
1
դառնալ
3
դառնայ
2
դառնային
6
դառնայր
2
դառնայցեն
1
դառնան
1
դառնացեալս
1
դառնացող
1
դառնացողաց
1
դառնացուցեալ
1
դառնացուցեալս
1
դառնացուցին
1
դառնիճ
1
դառնութեան
8
դառնութեանն
1
դառնութիւն
3
դաս
1
դասադաս
2
դասադասեալք
1
դասուն
3
դասուց
1
դասս
7
դաստակերտաւքն
1
դաստակերտիդ
1
դաստակերտսն
1
դասք
3
դատ
1
դատապարտեալ
3
դատապարտութեամբ
1
դատապարտութեան
2
դատապարտութիւն
2
դատաստան
1
դատաստանաց
1
դատաստանացդ
1
դատաստանացն
3
դատաստանաւն
1
դատաստանաւք
3
դատաստանէն
1
դատաստանի
2
դատաստանին
4
դատաստանն
1
դատաստանքն
1
դատարկասունքն
1
դատարկասցին
1
դատարկութեան
1
դատաւոր
4
դատաւորացն
1
դատաւորին
1
դատաւորս
1
դատաւորք
1
դատաւորքն
1
դատեալ
2
դատել
6
դատելոյն
1
դատեսցի
2
դատեցան
1
դատեցաք
1
դատէին
1
դատի
2
դատիչ
1
դատիք
1
դատողական
2
դարալիր
1
դարանաղեաց
2
դարանի
1
դարաստանաց
1
դարաստանացն
1
դարբնաց
1
դարգս
1
դարգք
2
դարէն
1
դարին
3
դարիւ
2
դարիւն
1
դարձ
9
դարձայց
1
դարձան
7
դարձարուք
1
դարձաւ
5
դարձեալ
66
դարձեալք
2
դարձի
1
դարձին
1
դարձն
1
դարձոյց
5
դարձուածս
1
դարձուածսն
1
դարձուցանել
6
դարձուցանեն
1
դարձուցանէ
4
դարձուցանէր
2
դարձուցանիցեմք
1
դարձուցաք
1
դարձուցեալ
6
դարձուցեալքդ
1
դարձուցեր
2
դարձուցին
3
դարձուցիչ
2
դարձուցից
1
դարձջիք
2
դարձցի
4
դարձցին
9
դարձցիս
1
դարման
5
դարմանաւոր
1
դարմանաւք
1
դարմանեալ
1
դարմանեն
1
դարմանէ
1
դարմանոյն
1
դարմանոցն
1
դարմանք
1
դարն
2
դարուն
4
դարուց
1
դարս
3
դարսն
1
դարքն
1
դաւաճանութեամբ
1
դաւանեալ
1
դաւանելն
1
դաւանութիւն
3
դաւթայ
1
դաւթեան
1
դաւթի
19
դաւիթ
4
դաւով
1
դափնին
1
դեղ
2
դեղատախտակ
1
դեղնացեալ
1
դեղովք
1
դեղովքն
1
դեղոց
1
դեղք
1
դեռ
18
դեսպան
2
դեսպանս
5
դերջան
1
դեւ
1
դեւքն
2
դէմ
4
դէմս
3
դէմք
2
դէպ
6
դէտ
2
դժնդակ
1
դժնդակագոյնս
1
դժնիկն
1
դժոխոց
2
դժոխոցն
1
դժոխս
6
դժոխք
1
դժուարապատումս
1
դժուարին
1
դժուարինքն
1
դիաթաւալ
2
դիզադէզ
1
դիզանէին
1
դիզացեալ
1
դիզեալ
2
դիմագրաւեալք
1
դիմադարձ
2
դիմադարձաց
1
դիմաց
1
դիմացն
1
դիմեալ
6
դիմեալք
1
դիմեաց
1
դիմել
1
դիմելն
1
դիմեսցեն
2
դիմէ
1
դիմէր
2
դիմի
1
դիմումն
1
դիոկղետիանոս
2
դիոկղետիանոսի
2
դիպակն
1
դիպանագոյն
1
դիպաց
2
դիպեալ
1
դիպեալք
1
դիպելոյ
2
դիպելոց
1
դիպեցան
2
դիսն
2
դիտակի
1
դիր
2
դից
9
դիցապաշտ
1
դիցապաշտութեան
1
դիցաւան
1
դիցաւանն
1
դիցեն
2
դիցէ
2
դիցի
1
դիցն
42
դիւաբախք
1
դիւաբաղխ
2
դիւական
2
դիւահարէին
1
դիւահարք
1
դիւամոլ
1
դիւան
1
դիւանին
1
դիւաց
7
դիւացամոլ
1
դիւացն
10
դիւին
2
դիւրագոյն
2
դիւրալուրս
1
դիւրականք
1
դիւրահասոյցք
1
դիւրաւ
1
դիւրին
1
դիւրութեան
1
դիւցախառն
1
դիւցախելառ
1
դիւցական
1
դիւցապաշտ
1
դիք
1
դկուղն
1
դղեակ
1
դղրդեալ
1
դմա
3
դմանէ
1
դմին
2
դնել
13
դնելով
1
դնեմ
7
դնեն
2
դնէ
3
դնէին
4
դնէր
11
դնի
1
դնիցէ
1
դշխոյ
1
դողալ
1
դողան
2
դողացեալ
1
դողացուսցես
1
դողութեամբ
1
դոյն
1
դովին
1
դորա
4
դորին
2
դոցա
1
դու
113
դուդ
3
դուզնաքեայ
1
դուն
3
դուռն
13
դուռնն
1
դուստր
2
դուրս
10
դուք
67
դուքն
3
դպիր
1
դպիրքն
1
դպրացն
1
դպրի
1
դպրոցաց
1
դպրութեան
3
դպրութեանն
1
դպրութիւն
3
դռնափակաւք
1
դռութեալ
1
դստերաց
3
դստերն
5
դստերք
3
դսրովեալ
1
դրախտէ
1
դրախտէն
1
դրախտի
2
դրախտին
12
դրախտն
1
դրամբք
1
դրան
2
դրանն
1
դրանցն
1
դրաց
4
դրացեացն
1
դրացիք
1
դրաւշեալ
2
դրաւշելոց
1
դրաւքն
2
դրդեալք
1
դրդելոցն
1
դրդուեցին
1
դրնդիւնքն
1
դրոշմաւն
1
դրոշմեալն
1
դրոշմել
2
դրոշմեցաք
1
դրուատին
1
դրունս
8
դրունք
4