Ագաթանգեղոս. Պատմութիւն Հայոց - Յաճախականութեան բառարան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
պագանել
5
պագանեմ
1
պագանեն
1
պագանէին
4
պագանէր
1
պագանիցէք
1
պագին
1
պագցեն
3
պագցես
1
պալարակապ
1
պալհաւն
1
պակասագոյն
1
պակասամտագոյն
1
պակասամտութիւնն
1
պակասեն
1
պակասեսցէ
3
պակասեցան
1
պակասեցուցանէր
1
պակասութեան
1
պակասութիւն
1
պակշոտ
1
պակուցեալք
1
պահ
2
պահակ
1
պահակին
1
պահանջեալ
2
պահանջեաց
1
պահանջել
1
պահանջեսցի
1
պահանջէ
2
պահապան
1
պահապանացն
3
պահապանեալքն
1
պահապանութիւնն
1
պահարկելոցն
1
պահաւք
2
պահեա
1
պահեալ
15
պահեալն
1
պահեալս
1
պահեալք
1
պահեաց
8
պահել
14
պահելոյ
1
պահելով
1
պահես
1
պահեստ
1
պահեստին
1
պահեսցեն
4
պահեսցես
1
պահեսցէ
5
պահեցեր
6
պահեցի
1
պահեցին
1
պահեցից
1
պահէ
7
պահէաք
1
պահէին
1
պահէր
4
պահի
2
պահին
1
պահիցէ
1
պահիցին
1
պահլաւն
1
պահովք
3
պահոցն
1
պահու
1
պահպանեալքն
1
պահպանութեամբ
1
պահպանութիւն
3
պահպանութիւնք
1
պահս
5
պաղատանաւք
1
պաղատանն
1
պաղատանս
3
պաղատանք
1
պաճարանք
1
պաճուճեալ
1
պաճուճէին
1
պայթեաց
1
պայծառ
1
պայծառագոյն
3
պայծառագոյնս
1
պայծառակշիռ
1
պայծառանշան
1
պայծառացեալ
3
պայծառացուցանէր
1
պայծառացուցեալ
1
պայծառացուցեալս
1
պայծառութիւն
1
պայծառս
2
պայման
4
պայմանաւ
1
պայմանաւորք
1
պայմանն
1
պանդխտեալք
1
պանդխտեցաւ
1
պանդխտութեանն
1
պանծացեալ
2
պանձայիք
1
պանձացան
1
պանփիւլիա
1
պաշար
1
պաշարեալ
1
պաշարեալք
1
պաշարեցին
1
պաշտամամբ
2
պաշտամամբն
1
պաշտամամբքն
1
պաշտաման
12
պաշտամանէ
2
պաշտամանն
6
պաշտամանց
2
պաշտամանցն
4
պաշտամունս
2
պաշտամունսդ
1
պաշտամունք
2
պաշտամունքն
2
պաշտաւն
19
պաշտաւնատար
1
պաշտաւնարան
1
պաշտաւնեայ
2
պաշտաւնեայքն
1
պաշտաւնէիցն
2
պաշտաւնէիւք
1
պաշտաւնէիւքն
1
պաշտել
12
պաշտելոյն
1
պաշտելոցն
1
պաշտեմ
1
պաշտեմք
1
պաշտեն
7
պաշտենն
1
պաշտես
2
պաշտեսցեն
3
պաշտեցան
1
պաշտեցաւ
1
պաշտեցին
1
պաշտէ
1
պաշտէին
1
պաշտէիրն
1
պաշտէր
2
պաշտէք
3
պաշտի
1
պաշտիցեն
2
պաշտիցէք
1
պաշտմանէ
1
պասքելոյն
1
պասքեցան
1
պատագրոսք
1
պատահեալք
1
պատահելն
1
պատահելոց
4
պատահիցեն
1
պատանաց
2
պատանացն
1
պատառատուն
2
պատառեալ
2
պատառեալք
1
պատառեաց
1
պատառելոյ
1
պատառելովք
1
պատառեցան
1
պատառեցաւ
1
պատառեցին
1
պատառէին
1
պատառոտուն
1
պատառումն
1
պատասխանի
25
պատասխանին
1
պատասխանւոյն
1
պատատեալ
1
պատարագ
7
պատարագաց
3
պատարագացն
2
պատարագաւն
1
պատարագաւք
2
պատարագել
1
պատարագեցան
1
պատարագին
1
պատարագն
1
պատարագս
3
պատգամ
1
պատգամախաւսացն
1
պատգամաց
2
պատգամացն
6
պատգամաւոր
1
պատգամաւորացն
2
պատգամաւորեալք
1
պատգամաւորութիւն
2
պատգամաւք
2
պատգամաւքն
2
պատգամին
1
պատգամս
5
պատգամսն
1
պատգամք
1
պատեալ
11
պատեաց
1
պատել
1
պատեհագոյն
2
պատեղիճն
1
պատերազմ
5
պատերազմական
1
պատերազմաց
5
պատերազմացն
2
պատերազմաւ
3
պատերազմեալ
2
պատերազմեալք
2
պատերազմել
1
պատերազմէն
1
պատերազմի
5
պատերազմին
1
պատերազմիս
3
պատերազմն
1
պատերազմող
1
պատերազմողն
1
պատերազմունս
1
պատեցաւ
2
պատէր
1
պատժապարտութեան
1
պատժեսցէ
1
պատժեսցի
1
պատժեցան
1
պատժովք
1
պատժոց
5
պատի
1
պատիժն
1
պատիժս
2
պատիր
2
պատիւ
19
պատիւն
1
պատիւս
6
պատիւք
1
պատկառանաց
2
պատկեր
9
պատկերագործք
1
պատկերակերպ
1
պատկերաց
9
պատկերացդ
1
պատկերացն
3
պատկերաւն
1
պատկերաւք
1
պատկերի
14
պատկերին
7
պատկերիս
1
պատկերն
2
պատկերս
3
պատկերսն
1
պատկերք
1
պատճառ
1
պատճառանաց
2
պատճառաւ
3
պատճառեալ
2
պատճառս
3
պատճառք
1
պատճէն
6
պատմագիր
1
պատմեալ
8
պատմեաց
14
պատմեացն
1
պատմել
18
պատմելոյ
4
պատմելով
1
պատմեն
2
պատմեսցեն
4
պատմեսցէ
7
պատմեսցի
1
պատմեսցուք
8
պատմեցաւ
1
պատմեցաք
4
պատմեցաքն
1
պատմեցեր
1
պատմեցէք
1
պատմեցին
3
պատմեցինն
1
պատմեցից
2
պատմէ
9
պատմէին
1
պատմէր
7
պատմի
2
պատմին
1
պատմիչ
1
պատմիցէ
1
պատմող
2
պատմողին
1
պատմութեան
11
պատմութեանս
1
պատմութենէ
1
պատմութիւն
5
պատմութիւնք
2
պատմուճանացն
1
պատմուճանաւք
2
պատշաճ
1
պատշաճեցան
1
պատշաճէ
1
պատշաճէր
1
պատշաճի
2
պատուակալ
1
պատուական
8
պատուականանայ
1
պատուականաց
1
պատուականացն
1
պատուականաւ
2
պատուականաւք
2
պատուականութիւն
1
պատուականս
4
պատուականք
3
պատուանդան
1
պատուասիրութիւն
1
պատուաստեալք
1
պատուաւորք
1
պատուեալ
5
պատուեալս
1
պատուեալք
1
պատուել
3
պատուելոյն
1
պատուեն
1
պատուեսջիք
1
պատուեսցեն
1
պատուեսցէ
2
պատուէր
6
պատուէրս
1
պատուին
7
պատուիրակութեան
1
պատուիրակս
1
պատուիրան
2
պատուիրանադիր
1
պատուիրանադրին
1
պատուիրանապահաց
1
պատուիրանապահութեամբն
1
պատուիրանապահութենէ
1
պատուիրանապահսն
1
պատուիրանաց
4
պատուիրանացն
5
պատուիրանաւ
1
պատուիրանաւք
1
պատուիրանաւքն
2
պատուիրանի
1
պատուիրանիդ
2
պատուիրանին
7
պատուիրանս
3
պատուիրանք
1
պատուիրանքն
1
պատուիրեալ
3
պատուիրեաց
3
պատուիրեցեր
1
պատուիրեցի
1
պատուիրէ
3
պատուիրէին
1
պատուհանացն
1
պատուհաս
5
պատուհասակոծ
1
պատուհասէ
1
պատուհասէդ
1
պատուհասէն
1
պատուհասի
3
պատուհասին
3
պատուհասից
4
պատուհասիցդ
2
պատուհասիցն
1
պատուհասիւք
1
պատուհասիւքդ
1
պատուհասն
2
պատուհասքդ
1
պատուոյ
2
պատուով
5
պատսպարեցաք
1
պատրանաց
2
պատրանաւք
2
պատրանս
1
պատրանք
2
պատրաստ
4
պատրաստագոյնք
1
պատրաստական
6
պատրաստականք
1
պատրաստեալ
11
պատրաստեալս
3
պատրաստեալք
1
պատրաստեաց
6
պատրաստել
12
պատրաստելոյ
1
պատրաստելոց
2
պատրաստելում
1
պատրաստեն
3
պատրաստեսցեն
4
պատրաստեցան
2
պատրաստեցաք
2
պատրաստեցեր
9
պատրաստեցին
3
պատրաստէ
4
պատրաստէին
1
պատրաստէր
1
պատրաստին
2
պատրաստիցեն
1
պատրաստիցէ
1
պատրաստիցէք
1
պատրաստիցի
1
պատրաստիցին
1
պատրաստութեամբ
2
պատրաստութեան
2
պատրաստութիւն
3
պատրել
1
պատրեսցեն
1
պատրեցին
1
պարանաց
1
պարանոց
1
պարանոցաւ
2
պարապել
1
պարապեցուցեալ
1
պարարեալ
1
պարարեալք
2
պարարել
1
պարարեն
1
պարարեսցէ
1
պարարեսցի
1
պարարեցի
1
պարարեցին
1
պարարտ
1
պարարտագոյնս
1
պարարտացուցանել
1
պարարտացուցեալ
2
պարարտութեամբ
1
պարարտութեամբն
1
պարարտութեան
3
պարգեւ
1
պարգեւաբաշխ
1
պարգեւաբաշխութիւն
2
պարգեւախնդիր
1
պարգեւական
3
պարգեւառու
1
պարգեւատու
1
պարգեւաց
3
պարգեւացն
7
պարգեւաւք
4
պարգեւաւքն
5
պարգեւեալ
1
պարգեւեաց
2
պարգեւելոցն
2
պարգեւեսցէ
1
պարգեւեսցի
3
պարգեւեցաւ
1
պարգեւէ
1
պարգեւէր
1
պարգեւիդ
1
պարգեւս
9
պարգեւք
2
պարգեւքն
1
պարել
1
պարենի
1
պարզ
1
պարզական
1
պարզեալք
1
պարզեաց
1
պարզեսցէ
1
պարթեւական
1
պարթեւարէն
2
պարթեւաց
7
պարթեւի
3
պարթեւին
2
պարթեւն
3
պարթեւս
1
պարիսպքն
1
պարծանաց
6
պարծանացն
1
պարծանաւք
4
պարծանս
1
պարծանք
2
պարծել
2
պարծելով
1
պարծեցան
1
պարծեցեալ
1
պարծի
1
պարկ
1
պարկեշտաժողով
2
պարկեշտականս
1
պարկեշտասէրն
1
պարկեշտութեան
2
պարկէն
1
պարկին
1
պարկս
1
պարու
1
պարսից
24
պարսպէր
1
պարտ
16
պարտական
2
պարտառուք
1
պարտաւորեաց
1
պարտաւորեցան
2
պարտաւորք
1
պարտեալ
3
պարտեաց
1
պարտեցաւ
1
պարտէր
1
պարտութիւն
2
պարտուց
1
պարտուցն
1
պաւղոս
20
պաւղոսի
10
պեղէին
1
պենտեկոստէին
1
պենտեկոստէից
2
պենտեկոստէիցն
1
պետ
4
պետութեան
1
պետութեանց
1
պետութիւն
3
պետրոս
6
պետրոսի
4
պետք
1
պէսպէս
6
պէտ
1
պէտս
3
պէտք
1
պիղատոսէ
1
պիղծ
2
պինդ
3
պինտ
1
պիսիդացւոց
1
պիտանացու
2
պիտանացուքն
1
պիտի
1
պիտոյ
3
պիտոյից
6
պղծագործ
1
պղծագունդ
1
պղծալից
4
պղծեալ
2
պղծեաց
1
պղծել
1
պղծեսցեն
1
պղծութեան
8
պղծութեանն
2
պղծութենէ
3
պղծութենէդ
1
պղծութենէն
2
պղծութենէս
2
պղնձագործ
2
պղնձաձոյլ
1
պղնձիք
1
պղտորեսցուք
2
պղտորեսցուքն
1
պղտորեցէք
1
պղտորութեանն
1
պղտորս
1
պճղունս
1
պնդեա
1
պնդեալ
1
պնդեալք
2
պնդել
3
պնդէր
2
պնդութեան
5
պնդութիւն
1
պողովատիկ
1
պողովատիկս
1
պողոտային
1
պողոտայիցն
1
պողոտայն
1
պոնտոս
1
պոռնիկք
1
պոռնկեալ
1
պոռնկեցան
2
պոռնկութեան
1
պոռնկութենէ
1
պոռնկութիւնս
1
պուտամբք
1
պսակ
8
պսակահամբար
1
պսակացն
1
պսակաւք
1
պսակաւքն
2
պսակեալ
1
պսակեալք
1
պսակելով
1
պսակեն
1
պսակես
1
պսակեսջիք
1
պսակեցան
1
պսակի
4
պսակին
2
պսակն
2
պսակումն
1
պսակս
1
պսակք
1
պտղաբեր
1
պտղաբերէ
1
պտղաբերութիւն
1
պտղոյ
5
պտղոյն
3
պտղովն
3
պտղոց
2
պտղոցն
3
պտոյտք
1
պտուղ
7
պտուղն
1
պտուղսն
1
պրծեալ
2
պրկեալ
1
պրկեցին
2