Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մեղօք լցեալ Բարսեղն Վարագեցի,
Որ զայս քանի տաղերս շարագրեցի,
Ով ոք ասէ բերան՚մ ինձի ողորմի,
Երկնից արքայութեանն ժառանգ լիցի:

Ականջ դրէք գերոյս, ձեզ գանգատ ունի,
Գրագրի կերակուրն, որ փշրուկ լինի,
Ափսոս զաղուոր աչերս լուսոյ կու պակսի,
Մեղք ու մաղրամէն ի վանից հօր վզին: