ՀԱՄԱՌՕՏ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  ՀԵԹՈՒՄ ՊԱՏՄԻՉ ԿՈՌԻԿՈՍՑԻ

«ՀԱՄԱՌՕՏ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑ ՀԱՒԱՔԵԱԼ Ի ԶԱՆԱԶԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆՑ »
(երեք խմբագրությունների զուգադրմամբ)

 

 

Ա խմբագրություն
Հեթում Բ թագավորի

Բ խմբագրություն
Ներսես Պալիանենցի

Գ խմբագրություն
Ստեփանոս քահանայի

Վերնագիր

Համառոտ պատմութիւն ժամանակաց հաւաքեալ ի զանազան պատմութեանց, այսինքն՝ ի Հայոց, ի Ֆռանկաց, ի Յունաց, ի յԱսորւոց գրենաց, 1, աշխատութեամբ իմոյ, ծառայիս, 2 Աստուծոյ Հեթմոյ, տեառն Կուռիկաւսոյ, 3, ի թվականիս Հայոց ՉԽԵ (1296 )

Ժամանակագրութիւնք երեք հարիւր եւ մէկ ամաց, 4 կարճ ի կարճոյ հաւաքեալ ի զանազան պատմութեանց՝ Հայ, Ֆռանկ եւ Ասորի, շարագրեալ պարոն Հեթմոյ տեառն Կոռիկոսոյ եւ արար զայս բանք ի թուին Հայոց ՇԽԵ (1296) եւ յամի մարդեղութեան Տեառն ՌՄՂԶ (1296 )

Համառօտ պատմութիւն ժամանակաց հաւաքեալ ի զանազան պատմութեանց, այսինքն՝ ի Հայ, ի Ֆռանկ, ի Յուն եւ ի յԱսորի գրենաց, ի թուականիս Հայոց ՉԽԵ (1296 )

Թվական

 

ՇԻԵ 1076

Գագիկ թագաւորն Հայոց սպանաւ յորդւոցն Մանտալէի, 5, ի բերդն Կենդռաւսկօի, 6 ։ Յետ որոյ, 7 Ռուբէն ազգական նորա երթեալ բնակեցաւ ի սահմանս Կաւսիտառոյ, եւ անտի հասեալ ի գեղն Կաւրմաւզաւլօ եւ անդ վախճանեցաւ։ Եւ որդի նորա, 8 Կոստանդին էառ զՎահկայն, եւ նախ սա տիրեաց ի Կիլիկեա, ի վերայ ազգին Հայոց ։

Նույնը

Նույնը

ՇԻԹ 1080

Սուլիմանն էառ զԱնտիոք, սպանաւ Սուլիմանն, 9 ։

Չիք

Նույնը

ՇԽԵ 1096

Շարժեաց Աստուած զմեծ բասաճն Ֆռանկաց գալ ի թափումն յԵրուսաղէմի ի ձեռն ֆռանկի միայնակեցի միոյ, որում անուն էր Փեռ Էրմիդ ։

ՇԽԶ (1097) Եղեւ առաջին բասաճն Ֆռանկաց գալ յԵրուսաղէմ եւ ազատել յանօրինաց ի ձեռն միայնակեցի միոյ ֆռանկ, որոյ անունն Փէր Էրէմիթ կոչիւր ։

Նույնը

ՇԽԶ 1097

Բասաճն էառ զՆիկիեա քաղաքն ի Յունաց։

Նույնը

Նույնը

ՇԽԷ 1098

Եղեւ թափումն Անտիոքայ եւ Ուռհայոյ յանաւրինաց, 10 ։

Նույնը

Նույնը

ՇԽԸ 1099

Եղեւ թափումն Երուսաղէմի եւ տուկն Գաւնտաւֆրէ, 11 տիրեաց Երուսաղէմի։

Նույնը

Նույնը

ՇԽԹ 1100

Մեռաւ Գաւնտաւֆրէ եւ եկաց առաջին թագաւոր Երուսաղէմի Պաղտինն, եղբայրն Գաւնտաւֆրէ, կոմսն Ուռհայոյ։

Նույնը

Նույնը

ՇԾ 1101

Առաւ Սզայրն, 12 յանաւրինաց։

Նույնը

Նույնը

ՇԾԱ 1102

Պարոնն Հայոց Կոստանդին վախճանեցաւ, եւ էառ զիշխանութիւն նորա, անդրանիկ որդին իւր՝ Թորոս ։

Նույնը

 

ՇԾԳ 1104

Առաւ Աքա յանաւրինաց ։

Նույնը

Նույնը

ՇԾԸ 1109

Առաւ Տրապաւլիս յանաւրինաց։

Նույնը (հաջորդ թվականին)

Նույնը

ՇԾԹ 1110

Առաւ Պերութ եւ Սայիտէ, 13 յանաւրինաց ։

Առաւ Տրապաւլիս յանաւրինաց ի նոյն ամի առաւ Պէրուդ եւ Սայտէ յանօրինաց ։

Նույնը

ՇԿԴ 1115

Շինեցին քրիստոնեայքն զՔարաք եւ զՇաւպաք, 14 ։

Նույնը

Նույնը

ՇԿԵ 1116

Մեռաւ թագաւորն Երուսաղեմի Պաղտինն եւ երկրորդ թագաւորեաց Պաղտինն տ Պուրքն, ազգական նոցա։

Նույնը

Նույնը

ՇՀԸ 1129

Վախճանեցաւ պարոն Թորոս Հայոց եւ էառ զիշխանութիւն Լեւոն, եղբայր նորա։

Նույնը

Նույնը

ՇՁ 1131

Թագաւորն Երուսաղէմի Պաղտինն վախճանեցաւ, եւ երրորդ թագաւորեաց իւր փեսայն Ֆուքն ։

Նույնը

Նույնը

ՇՁԶ 1137

Թագաւորն Յունաց Պաւրֆիրաւժէն էառ զԿիլիկիայ ի պարոն Լեւոնէ եւ զԼեւոն հանդերձ որդաւքն, 15 առաքեաց կապանաւք ի Կոստանդնուպաւլիս որ եւ անդ մեռաւ։

Նույնը

Նույնը

ՇՂԲ 1143

Թագաւորն Երուսաղէմի Ֆուքն վախճանեցաւ եւ չորրորդ թագաւորեաց որդի նորա Պաղտինն։

Նույնը

Նույնը

ՇՂԳ 1144

Թորոս որդի, 16 Լեւոնի եկն ի Կոստանդնուպաւլսէ եւ էառ զՎահկայն եւ նորոգեաց զիշխանութիւնն Հայոց։

Նույնը

Թորոս որդի Լեւոնի եկն ի Կոստաընդնուպաւլսէ խալսեցաւ ի ծ[առայ]ութենէ եւ էառ զՎահկան ի Հոռոմէն եւ նորոգեաց զիշխանութիւնն Հայոց։

ՇՂԵ 1146

Եղեւ երկրորդ բասաճն Ֆռանկաց, յոր եկն Քուռաթ ընբրուրն, 17 Ալամնաց եւ Լաւիզ ըռէ տ Ֆրանցն, 18 ։

Նույնը

Նույնը

ՇՂԶ 1147

Ընբրուրն եւ ըռէ տը Ֆրանցն պաշարեցին զԴամասկոս եւ ոչ կարացին առնուլ։

Նույնը

Նույնը

ԸԶ 1157

Առաւ զԱսղալան յանաւրինաց։ Պարոնն Հայոց Թորոս կրաւնաւորեալ վախճանեցաւ եւ կալաւ զիշխանութիւն նորա Մլեհ եղբայրն իւր, 19 ։

Նույնը

Նույնը

ԸԺԲ 1163

Թագաւորն Երուսաղէմի Պաղտինն վախճանեցաւ։

Նույնը

Նույնը

ԸԺԳ 1164

Մլեհ եղբայրն Թորոսի սպանաւ ի Սիս, եւ իշխանք նորա բերեալ զՌոբէն որդին Ստեֆանէի եդին պարոն Հայոց։ Եւ հինգերրորդ թագաւորեաց յԵրուսաղէմի Ամառի։

Նույնը

Նույնը

ԸԺԶ 1167

Ամառի թագաւորն Երուսաղէմի էառ զՍքանտարիայ, 20 եւ զՊլպէս ։

Նույնը

Նույնը

ԸԺԷ 1168

Ամառի թագաւորն Երուսաղէմի խանկրեաց զՍալահատինն, 21 եւ Հաւռմնոյն աւգնութեամբն պաշարեաց զՏամիաթ, 22 եւ ոչ կարաց առնուլ։

Նույնը

Նույնը

ԸԺԸ 1169

Պլինաս, 23 առաւ ի քրիստոնէիցն ։

Նույնը

Նույնը

ԸԺԹ 1170

Եղեւ շարժ, 24 սաստիկ եւ փլան քաղքնի եւ բերդեր ի բազում տեղիս եւ ի Սէհլն, 25 ։

Նույնը

Նույնը

ԸԻԲ 1173

Տէր Ներսէս կաթողիկոսն Հայոց, 26 փոխեցաւ ի Քրիստոս յաւգոստոսի ԺԳ (13 ), 27, ի հինգշաբթի։

Նույնը

Նույնը

ԸԻԳ 1174

Թագաւորն Ամառին Երուսաղէմի վախճանեցաւ։ Եւ վեցերրորդ թագաւորեաց որդի նորա Պաղտին, որ անկաւ յախտ գոդութեան, 28 ։

Նույնը

Նույնը

ԸԻԵ 1176

Կայսրն Յունաց Մանուիլն յաղթեցաւ ի Խլիճ Ասլան սուլտանէն մերձ ի Կաւնն, 29 ։

Նույնը

Նույնը

ԸԻԹ 1180

Կայսրն Յունաց Մանուիլն վախճանեցաւ։

Նույնը

Նույնը

ԸԼ 1181

Է (7)- երորդ թագաւորեցուցին զփոքր Պաղտինն՝ զորդին մարգիզին, յառաջ քան զվախճանել Պաղտին Գոդոյն, 30 ։

Նույնը

Նույնը

ԸԼԴ 1185

Վախճանեցաւ թագաւորն Երուսաղէմի Պաղտին Գոդին։

Մեռաւ Պալտին Գոդին, 31 ։

Նույնը

ԸԼԵ 1186

Պարոնն Հայոց Ռոբէնն վախճանեցաւ եւ էառ զիշխանութիւն Լեւոն եղբայր իւր։

Թագաւորն Երուսաղէմի Պաղտին Փոքրն վախճանեցաւ եւ եկաց Ը (8)-երորդ ի թագաւորութիւն մայր նորա՝ Սպիլ, 32 թագուհին եւ իւր հայրգիրն Կիւ տ Լազաւնայն, 33 ։

Նույնը

Նույնը

ԸԼԶ 1187

Եղեւ կոտորումն քրիստոնէից ի Սալահատնէն մերձ ի Երուսաղէմ, եւ կալան զթագաւորն զԿի եւ անյայտ եղեւ Սուրբ Խաչն Քրիստոսի, յորում աւուր ետուն եւ զԱքա ի Սալահատինն, եւ ապա զԱսխալան, որ եւ ի սոյն ամի էառ զՍալահատինն զԵրուսաղէմ եւ զամենայն Սէհլն, բաց ի Սրոյ, 34 եւ ի Տրապաւլսոյ։

Նույնը

Նույնը

Ը Լ Թ 1190

Կայսրն Ալամնաց Ֆտրիկն, 35 խեղդեցաւ ի գետն Սելեֆկիո եւ թաղեցաւ յԱնտիոք։ Եւ Ֆիլիպ ռէ տը Ֆրանցն եւ Ռիջարդն, 36 ՝ թագաւորն Ընկլիզաց, 37 անցին յայս կոյս ծովու, եւ պաշարեցին զԱքա, որ եւ ի գալն Ընկլիզաց էառ զկղզին Կիպրոս ի Յունաց, ի Կիռսակ տուկէն։

Եւ սկիզբն եղեւ կարգաւորութեան Ալաման ֆրէրացն ։

Նույնը

Չիք

ԸԽ 1191

Ռէ տը Ֆրանցն եւ Ընկլիզաց թագաւորն առին զԱքա ի յանաւրինաց։

Կի թագաւորն յԵրուսաղէմի գնեաց զԿիպրոս կղզին ի թագաւորէն Ընկլիզաց ։

Նույնը

Չիք

ԸԽԱ 1192

Թագաւորն Ընկլիզաց արար սէր ընդ Սալահատինն եւ դարձուցին սիրով ի ձեռն քրիստոնէից զՃաւֆրն, զԱրսուֆն, զՍզայրն, 38 եւ զԿաֆաս։

Նույնը

Չիք

ԸԽԳ 1194

Թագաւորն Կիպրոսի՝ Կինն, 39 վախճանեցաւ, եւ երկրորդ թագաւորեաց Կիպրոսի Հեմրի, եղբայրն իւր, 40 ։

Պարոնն Հայոց Լեւոն կալաւ զՏեմունտ, 41 բրինձն Անտիոքայ եւ եդ ի բանտի ի կլայն Սսոյ ։

Նույնը

Նույնը

ԸԽԴ 1195

Ազատեցաւ Տէմունտ բրինձն Անտիոքայ ի բանտէն միջնորդութեամբ Հէռի գունթին եւ եղեւ խնամութիւն, 42 ընդ պարոն Լեւոն եւ ընդ բրինձն։

Նույնը

Չիք

ԸԽԵ 1196

Մեռաւ Սալահատինն եւ տիրեաց Մսրա եւ Դամասկոսի Յէտլ, 43 եղբայր նորա։

Նույնը

Չիք

ԸԽԶ 1197

Պարոնն Հայոց Լեւոն, 44 պսակեցաւ թագիւ, 45 եւ եկաց առաջին թագաւոր ի Կիլիկիա։

ԶՃպէթն, 46 դաւով առին ի յանօրինաց։

Մելիք Յէտլն, 47 էառ զՃաւֆն ի քրիստոնէից։

Նույնը

Պարոնն Հայոց Լեւոն պսակեցաւ թագիւ եւ եկաց առաջին թագաւոր ի Կիլիկոյ ։

Զաւրքն Երուսաղէմի եւ Կիպրոսի գնացին յԵգիպտոս եւ աւերեցին բազում տեղիս։

ԸԽԷ 1198

Պերութ առաւ յանաւրինաց։

Նույնը

Չիք

ԸԾ 1201

Մեռաւ Պէմունդ բրինձն Անտիոքա եւ եկաց Պէմունտն, 48, իւր որդին, որ էր կոմս Տրապաւլսոյ ։

Մեռաւ Պէմունդն որդւովն, որ էր կոմս Տրապօլսոյ։

Չիք

ԸԾԱ 1202

Եղեւ երկրորդ շարժն եւ կործանեցան բազում քաղաքք եւ ամրոցք, 49 ի Սէհլն։

Նույնը

Չիք

ԸԾԲ 1203

Լեւոն թագաւորն Հայոց էառ զԱնտիոք։

Նույնը

Չիք

ԸԾԳ 1204

Գունթ տը ֆլանտրն եւ տուկն Վէնէտիկաց, 50 առին զԿոստանդինուպաւլիս ի Յունաց։ Եւ եղեւ կայսր ի Կոստանդինուպաւլիս Պաղտինն։ Զաւրքն Երուսաղէմի եւ Կիպրոսի գնացին յԵգիպտոս եւ աւերեցին բազում տեղիս ծովեզերաւքն։ Եւ Ֆիլիպ ըռե տը Ֆրանցն էառ զՆորմանդոյ աշխարհն ի թագաւորէն Ընկլիզաց։

Նույնը

Չիք

ԸԾԴ 1205

Մեռաւ թագաւորն Կիպրոսի Հեմրին։

Նույնը

Չիք

ԸԾԵ 1206

Մեռաւ բրինձն Անտիոքայ Պէմունտն եւ եկաց որդին Պէմունտ Կոյրն, 51 ։

Նույնը

Չիք

ԸԾԶ 1207

Թագաւորն Հայոց Լեւոն կալաւ զՍեւաստիաւսն Հեռի որդաւքն եւ զԿոստանց, 52 Խումարտիաշն, եւ Ճաւլինն, 53 եւ զՊաղտինն։ Զտէր Յոհաննէս կաթուղիկոսն ընկեցին յաթոռոյն եւ եդին կաթողիկոս Հայոց զտէր Դաւիթ Արքակաղնցին, 54 ։

Նույնը

Նույնը

ԸԾԷ 1208

Պէմունտ բրինձն Անտիոքայ խանկրեաց զիւր ձիաւորքն եւ զԱնտիոքոյ գումինն, որ մռտեալ էին ընդդէմ նորա, եւ կալաւ զպատրիարգն, որ ի բանտին վախճանեցաւ։ Խոսրովշահ սուլտանն յԻկոնոյ, որդի Խլիճ Ասլանին, էառ զԲերդուսն ի Հայոց եւ կալաւ զտէր նորա զԳրիգոր, որդի Լեւոնի։

Նույնը

Խոսրովշահ սուլտանն յԻկոնոյ, որդի Խլիճ Ասլանին, էառ զԲերդուսն եւ կալաւ զտէր նորա զԳրիգորն։

ԸԾԸ 1209

Պատերազմեցաւ Լաշքարի ընդ սուլտանն յԻկոնիոյ ի Խոնաս, եւ սպանաւ սուլտանն, եւ եկաց ի տեղի նորա Ազտին Գագաուզն, 55 ։

Նույնը

Չիք

ԸԾԹ 1210

Պսակեցաւ ռէ Ճուանն ընդ թագուհին Մարիայ, 56, որ եղեւ Ժ (10)երորդ թագաւոր Երուսաղէմի։ Լեւոն թագաւորն Հայոց էանց ի Կիպրոս եւ էառ իւր կին զքոյր թագաւորին Կիպրոսա զՍպիլն, 57 ։

Նույնը

Նույնը

ԸԿ 1211

Վախճանեցաւ կաթուղիկոսն Հայոց տէր Դաւիթն եւ դարձեալ կալաւ զաթոռն տէր Յոհանէս, 58 ։

Նույնը

Նույնը

ԸԿԲ 1213

Հաշիշիքն սպանին զՊէմունտ բրինձն, 59 Անտիոքայ։ Եղեւ մեծ պատերազմն ընդ Սպայենաց, 60 թագաւորքն եւ ընդ Մղրպիքն, 61 ։

Նույնը

Չիք

ԸԿԳ 1214

Ֆիլիպ ռէ տ Ֆրանցն խանկրեաց զըմբրուրն Ալամնաց զԱւդն եւ Լաւիզ, որդին ռէ տը Ֆրանցին խանկրեաց եւ զԸնկլիզաց թագաւորն զռէ Ճուանն։

Նույնը

Չիք

ԸԿԴ 1215

Ինօսանթ, 62 պապն արար ժողով ընթանրական ի Հռոմ, վասն թափմանն Երուսաղէմի, ՆԻԲ (422) եպիսկոպոսաց, ՀԲ (72) արքեպիսկոպոսաց։

Նույնը

Չիք

ԸԿԵ 1216

Մեռաւ ըմբրուրն Ալամնաց եւ եկաց յետ նորա Ֆտրիկն։ Թագաւորն Հայոց Լեւոն էառ դաւով ի գիշերի զքաղաքն Անտիոք եւ կացոյց անդ բրինձ զՌոբէն, թոռն եղբաւր իւրոյ։ Ծնաւ դուստր թագաւորին Լեւոնի Զապէլ։

Քաքայուզ, 63 սուլտանն պաշարեաց զբերդն Կապանն եւ կալաւ զիշխանսն Հայոց զԿոստանդին Գաւնդաւստապլն, որ կոչեցաւ աւաք պարոն, զԿոստանդին, Լանբրունին տիրոջն որդին եւ Կեռսակ Մանըղուայոյ, 64 տէրն եւ զայլսն, 65 ։

Նույնը

Թագաւորն Հայոց Լեւոն էառ դաւով ի գիշերի զԱնտիոք։ Ծնաւ դուստր թագաւորին Զապէլն։

Քաքայուզ սուլտանն պաշարեաց զբերդ Կապանն եւ կալաւ զիշխանս Հայոց զԿոստընդին Գաւտըստապլն, որ կոչեցաւ աւաք պարոն եւ զԿոստանդին, Լանբրունին տիրոջն տղայն եւ Կեռսակ։

ԸԿԶ 1217

Եկն թագաւորն Ունկռաց, 66 յայս կոյս ծովուն եւ շինեցաւ Ջաստել Բլրինն բերդ Դամբփլցեց եւ ռէ Ճուանն, 67 եւ պատրիարգն շինեցին զՍզայրին բերդն։

Նույնը

Չիք

ԸԿԷ 1218

Թագաւորն Կիպրոսի Ոյկն, 68 մեռաւ ի Տրապաւլիս եւ զաւրքն քրիստոնէից գնացին ի Տամիաթ, 69 ։

Մեռաւ թագաւորն Սպայնաց Ալֆունս լ Պաւնն, 70 ։

Թագաւորն Հայոց Լեւոն ետ գին սուլտանին զբերդն Լուլուայ , 71 եւ զԼաւզատի եւ ազատեաց զկալանաւոր իշխանսն իւր։

Նույնը

Չիք

ԸԿԸ 1219

Ա ռաւ զՏամիաթն յանաւրինացն։

Պեմունդ բրինձն խլեաց զԱնտիոք յՌոբենայ ։

Վախճանեցաւ թագաւորն Հայոց Լեւոն։

Նույնը

Մեռաւ թագաւորն Հայոց Լեւոն։

ԸԿԹ 1220

Մեռաւ Ֆիլիպ ռէ տը Ֆրանցն եւ թագաւորեաց որդի նոա Լաւիզն։

Պարոն Վահրամ մարաջախտն Հայոց եւ այլ իշխանքն կամեցան պարոնցնել Հայոց զՌոբէն բրինձն, եւ պայլն Հայոց Կոստանդին կոտորեաց զնոսա մերձ ի Մսիս, 72 եւ կալաւ զբրինձն ըՌոբէնն եւ զիշխանսն ի քաղաքն Տարսուս։

Վախճանեցաւ կաթուղիկոսն Հայոց տէր Յոհանէս եւ եղեւ կաթուղիկոս տէր Կոստանդին Բարձրբերդցին։

Նույնը

Նույնը (նախորդ՝ ՈԿԸ - 1219 թ. ներքո, « Պարոն Վահրամ …» սկսվածից ):

ԸՀ 73 1221

Կուրուսին քրիստոնեայքն զ(Տ)ամիաթն, 74 ։

Թագաւորեաց Հայոց Ֆիլիպն, որդի կոյր բրընձին ամուսնանալով ընդ Զապէլ, դուստր թագաւորին Հայոց Լեւոնի։

Եղեւ սաստիկ շարժ որ փլոյց զՊաֆն, 75 ի Կիպրոս կղզին։

Նույնը

Նույնը

ԸՀԴ 1225

Թագաւորն Հայոց Ֆիլիպն ըմբռնեցաւ ի յիւրոց զաւրացն։

Նույնը

Նույնը

ԸՀԵ 1226

Թագաւորեաց Հայոց ամենաբարի թագաւորն, 76 Հեթում, որդի Կոստանդեա աւագ պարոնին Հայոց, 77 ։

Ալաման ֆրէրքն սկիզբն արարին շինել Մունֆաւրդին, 78 ։

Նույնը (հավելումով)

 

Նույնը (կրճատ)

ԸՀԶ 1227

Յեկեղեցին Հռոմայ կանոնեցին զսուրբն Ֆրանցէս եւ զսուրբն Անտոն զֆրէր մնուրացն եւ կարգեցին տաւն նոցա։

Քուրետինն տիրեաց Դամասկոսի։

Կանոնեցին ընդ սուրբս զերանելին Տոմինիկոս եւ զսուրբն Ֆրանցիսկոս ։

Չիք

ԸՀԷ 1228

Ըմբրուր Ֆտրիկն եկն յայս կոյս ծովուն, 79 եւ շինեաց զՋաֆն, 80 ։

Նույնը

Չիք

ԸՀԸ 1229

Ըմբրուր Ֆտրիկն արար սէր ընդ Մելէք Քէմլն եւ դարձուցին սիրով ի քրիստոնեայքն զԵրուսաղէմ եւ զՆազարէթ եւ զԼիոն, 81 ։

Նույնը

Չիք

ԸՁ 1231

Լունկուպարտքն առին զՊերութայ քաղաքն եւ բերդն պաշարեալ ոչ կարացին առնուլ զնա։

Լունկուպարտքն առին զՊերութ։

Չիք

ԸՁԱ 1232

Լունկուպարտքն խլեցին զԿիպրոս կղզին եւ Պերութա տէրն խանկրեաց Լունկուպարտքն եւ խլեաց զկղզին։

Նույնը

Չիք

ԸՁԲ 1233

Մեռաւ բրինձն Անտիոքա Պէմունդ Կոյրն եւ եկաց բրինձ Պէմունդ Խեղն։

Լունկուպարտքն տուին զԿէռին, 82 բերդն ի Պերութա տէրն եւ ի Ճընուէզքն, 83 ։

Չիք

Չիք

ԸՁԷ 1238

Ըռէ Տրակուն Տաւն Ճամն էառ զՎալանս, 84 քաղաքն յանաւրինացն։

Չիք

Չիք

ԸՁԸ 1239

Ըռէ տ Նաւարն, 85 եւ այլ կոմսեր եկին յայս կոյս ծովու եւ կռուեցան ընդ Մսրա հեծելն, մօտ, 86 Խէչ Ղազէոյ եւ անաւրէնքն յաղթեցին քրիստոնէից, 87, եւ եղեւ մեծ կոտորած։

Չիք

Չիք

ԸՁԹ 1240

Արարին սէր քրիստոնեայքն ընդ սուլտանն Դմըշխա, 88 եւ առին սիրով յանաւրինաց զՊիաֆաւրթն, 89, զՍաֆէթ եւ զԵրուսաղէմի զամէն երկիրն։ Եւ գունթ Ռիջարդն շինեաց զԱսխալան եւ դարձաւ ռէ տ Նաւարն յիւր աշխարհն։

Չիք

Չիք

ԸՂ 1241

Պէրութա տէրն սկսաւ շինել զԱրսուֆ բերդն։ Եւ ըմբրուրին ղալէքն բռնեցին զՃնուէզացն ղալէքն, որ եպիսկոպոսունքն տանէին, 90 ի Հռոմ։

Չիք

Չիք

ԸՂԳ 1244

եղեւ կրկին սէր ընդ Սեհլին քրիստոնեայքն եւ ընդ Դմիշխայ սուլտանն, եւ դարձոյց սուլտանն ի քրիստոնեայքն զԵրուսաղէմ իր ամէն երկրովն յայս կոյս Յորդանանու, զԱրդ, զԵրիքով եւ զՆապլուզ, 91 ։

Խարազմիքն մտան յաշխարհն Երուսաղէմի եւ պատերազմեալ խանկրեցին զՍէհլին քրիստոնեայքն եւ կալան բազում իշխանք։

Չիք

Չիք

ԸՂԴ 1245

Թագաւորն Հայոց Հեթում էառ զՊռականա ի Հաւռմաց սուլտանէն քարմտիւք, 92 ։ Սուլտան Խիաթատնին զաւրքն պաշարեցին զՏարսուս, 93, որոց էին զաւրագլուխք Շամսատին սահիպն եւ, 94 Կոստանդին տէրն Լամբրունին։

Ինաւսաթ պապն արար ժողով ընդհանրական ի Լիոն քաղաք եւ բանադրեալ հանաւ ի ժառանգութենէ Ֆտրիկ ըմբրուրն։

Չիք

Չիք

ԸՂԵ 1246

Թագաւորն Հայոց Հեթում առաքեաց զեղբայր իւր զպարոն Սմբատ Գունդուստապլն, 95 ի Կիուկ խանն։

Եկաց թագաւորն Կիպրոսի Հեռի յետ մահուան մաւրն իւրոյ՝ Ալիծ թագուհւոյն, 96 ։

Չիք

Չիք

ԸՂԶ 1247

Սուլտանն Մսրա էառ ի քրիստոնէից զՏապարի, 97 եւ զԱսխալան։

Չիք

Չիք

ԸՂԷ 1248

Լոյիզ ռէ տը Ֆրանցն եկն յայս կոյս ծովուն ի Կիպրոս։

Չիք

Չիք

ԸՂԸ 1249

Ըռէ տը Ֆրանցն էառ զՏամիաթն։ Ի յԱքա սկսաւ առաջի շմորն ընդ Ճընուէզքն եւ ընդ Պիզանքն, 98 ։

Չիք

Չիք

ԸՂԹ 1250

«Ի թուակա. Հայոց, 99 ՈՂԹ (1250) ի յունիսն ԻԹ (29) կատարեցաւ ի սրոյ, 100 պապն իմ, տէրն Լամբրունին »։

Ըռէ տը Ֆրանցն խանկրեցաւ եւ բռնեցաւ, 101 ի Մսրա սուլտանէն եւ ի նոյն ժամն սպանին Մսրցիք զիրեանց սուլտանն եւ ազատեցին զըռէ տ Ֆրանցն եւ առին գին ՃՌ (100000) մարկ արծաթոյ, 102 ։

Չիք

Չիք

Թ 1251

Պէմունդ բրինձն Անտիոքայ վախճանեցաւ եւ փոխանորդեաց զնա որդի նորա եւս Պէմունդն։

Չիք

Չիք

ԹԱ 125 2

Ըռէ տը Ֆրանցն շինեաց զՃաֆն։ Ճուլիան, Սայիտոյ տէրն, 103, պսակեցաւ ընդ Ֆիմի, դուստր թագաւորին Հայոց Հեթմոյ։

Վախճանեցաւ թագուհին Հայոց, 104 Զապէլ։

Չիք

Չիք

ԹԲ 1253

Ըռէ տը Ֆրանցն վերըստին շինեաց զՍայտէ, 105 ։

Հեռի թագաւորն Կիպրոսի վախճանեցաւ։

Հեթում թագաւորն Հայոց գնաց ի Մանկոյ խան, 106 ։ Եւ ամուսնացուցին զդուստր նորա զՍպիլն՝, 107 Պէմունդ բրընձին Անտիոքայ, կոմսին Տրապաւլսոյ։

Չիք

Չիք

ԹԳ 1254

Ըռէ տը Ֆրանցն դարձաւ ի իւր աշխարհքն։

Վախճանեցաւ Քուռաթ որդի ըմբրուրին։

Յայտնեցան Ազաճարիքն եւ Իսլամպէկն

Չիք

Չիք

ԹԵ 1256

Սկսաւ կռիւն ընդ Ճընուէզքն եւ ընդ Վնիսանքն յԱքա։

Հեթում թագաւորն Հայոց եկն ի Մանկոյ խանէն եւ արշաւեաց զաւրաւք ի գաւառն Հաւռմաց, ի Մուռնտինն եւ յայլն։ Ձիաւորեցոյց զանդրանիկ որդին իւր՝ զԼեւոն։

Չիք

Չիք

ԹԷ 1258

Հուլաուն խանն, 108 էառ զԱլամութ, 109 եւ կոտորեաց զՀաշիշիքն, 110 ։

Հուլաունն էառ զՊաղտատ, 111 ։

Վնիսանքն խանկրեցին զՃնուեզքն յԱքայ եւ փլուցին զիրենց պուրճն, 112 ։

Վախճանեցաւ թագաւորեղբայրն Հայոց պարոն Լեւոն մարաջախտն, 113 ։

Նույնը (կրճատ)

Հուլայունն էառ զՊաղտատ

ԹԸ 1259

Թագաւորն Հայոց Հեթում գնաց ի Տրապաւլիս յաւգնութիւն իւր փեսային, բըրնձին, 114 ։ Եւ ձիաւորեցոյց, 115 զորդին իւր զպարոն Թորոս։ Եւ ձեռնադրեցաւ եղբայր նորա տէր Յոհանէս եպիսկոպոսն։ Եւ առին զՄունդաս բերդն յանաւրինաց։ Եւ ի սոյն ամի զաւրք Հայոց պաշարեալ կոտորեցին զՀաւռաւմոց սուլտանին հեծեալն, որ պաշարեալ էին զՄունդաս։

Չիք

Չիք

ԹԹ 1260

Հուլաունն էառ զՀալապ պատերազմաւ եւ Դամասկոս ընդ ձեռամբ արար։ Եւ ի սոյն ամի Խութուզ սուլտանն կոտորեաց զՔիթպուղայն։

Հեթում թագաւորն Հայոց գնաց ի յՈւճն, հետ Ալիճախին, 116 ։ Պունտուխտարն եսպան զԽութուզ սուլտանն եւ ինք նստաւ սուլտան Մսրայ, 117 ։

Ճուլիան Սայիտու տէրն ծախեց Դանբլուն զՍայիտէ եւ զՊիաֆաւրթն ։

Թուրքմանքն բռնեցին զՊերութա տէրն եւ ծախեցին ի ԻՌ (20 000) կարմիր։

Չիք

Հուլայուն էառ զՀալապ եւ Դմոշխ, Պունդուխտարն նստաւ սուլտան Մսրայ ։

ԹԺ 1261

Պալիան Արսուֆին տէրն ծախեց զԱրսուֆն Ոսպիթլուն ։

Վախճանեցաւ թագուհին Կիպրոսի Բլաժանսն, 118 ։ Եւ եղեւ պայլ Կիպրոսա Ոյկ, 119 տ Լազոնեայն։

Պալիաւլաւղն էառ զԿոստանդինուպաւլիս ի Ֆռանկնոյն ։

Ի նոյն ամին Հեթում թագաւորն Հայոց փեսայացոյց զԿոստանդին, զորդի տեառն Սարվանդիքարին, ի դուստրն իւր յՌիթայն։ Եւ ի նոյն ամի մեռաւ Ճաւֆրի, 120, տէրն Սարվանդիքարին ։

Պալիալօղն էառ զԿոստանդինուպօլիս ի Ֆռանկնոյն։

 

Չիք

ԹԺԱ 1262

Ըռէ Ջառն էառ զՄարսէլն սղարով։

Վախճանեցաւ թագաւորահայրն, 121 Հայոց Կոստանդին աւաք պարոնն։ Հեթում թագաւորն Հայոց գնաց ի Մանիաւնն եւ խանկրեաց զԽարամանն։ Ի սոյն ամի կարգուեցաւ պարոն թագաւորորդին Հայոց Լեւոն, 122, որ եւ ի նմին ժամու խառնեցաւ Լանբրուն ընդ թագաւորութիւն, 123 Հայոց։

Ի սոյն ամի ծնաւ անդրանիկ դուստր Լեւոնի թագաւորին, 124 ՝ Զապլունն ։

Չիք

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծնաւ Լեւոնի /// Զապլունն ։

 

ԹԺԲ 1263

Հեթում թագաւորն Հայոց եւ Ռուգնատին սուլտանն եւ արղուչիքն ժողովեցան յԱրակլիայ, վասն բերդերոյն եւ սինաւռին, 125 բաժանելոյ ։

Վնէսիանացն Ծ (50) խալէ, 126 եւ դարիթն պաշարեցին զՍուր, 127 եւ ոչ կարացին առնուլ, եւ Ճնուիզացն Ի (20) խալէ շահեցան զիրենց կարվնուն կէսն, որ ի Վնիժէն կու գային։

Ըզռէ Ճառլն թագեցին, թագաւորն Սիկիոյ եմուտ ի Բոյլն, 128 եւ խանկրեաց զռէ Մաֆրէ ։

Չիք

 

Չիք

 

ԹԺԳ 1264

Պնտուխտար, 129 սուլտան Մսրայ էառ զԱրսուֆն յՈսպեթլէն: Տուրպայն սղարեց զՊիրն, 130 ։

Չիք

 

Չիք

 

ԹԺԴ 1265

Վախճանեցաւ պարոն Աւշին թագաւորեղբայրն Հայոց, տէրն Կուռիկոսոյ, ԻԵ (25) ի դեկտեմբերի, յուրբաթ։

Ի սոյն ամի ծնաւ թագաւորորդին Հեթում։

Չիք

 

Ծնաւ թագաւորորդի Հայոց Հեթումն ։

ԹԺԵ 1266

Պնտուխտար սուլտան Մսրայ, 131 էառ ի Դամբլէն զՍաֆէթ, 132 եւ զԱրասուս։

Սըմլմաւթն, 133 զաւրաւք անաւրինաց, 134 կոտորեաց զաւրս Հայոց ի Մառի եւ կալաւ զթագաւորորդին Հայոց զպարոն, 135 Լեւոն եւ էսպան զմիւս որդին զպարոն Թորոս եւ եմուտ յերկիրն Հայոց, գերեաց եւ այրերեաց, 136 մինչեւ ի Բարձրբերդ եւ յԱտանայ ։

Վախճանեցաւ գունթն Ճաֆուն սիր Ճուանն։ Եւ ի սոյն ամի ծնաւ դուստրն թագաւորն Հայոց Ֆիմի ։

Սմլմօթն զօրօք անօրինաց կոտորեաց զզօրս Հայոց ի Մառի եւ կալաւ զորդին թագաւորին՝ զԼեւոն եւ սպան զԹորոսն, զմիւս որդին եւ գերեաց եւ այրեաց զՀայք մինչ ի Բարձրբերդ եւ յԱտանա, 137:

Սմլմօթն կոտորեաց զաւրս Հայոց ի Մառի եւ կալաւ զԲ (2) որդին թագաւորին՝ զԹորոս եսպան եւ զԼեւոն տարաւ գերի ի Մսր եւ մտաւ յերկիրն եւ գերեաց զերկիրն մինչեւ ի Բարձրբերդ։

ԹԺԶ 1267

Ճնուէզացն ԻԸ (28) ղալէք այրէցին զԱքայոյ մինայն եւ ի դառնալն առին Վնիսիանքն ի նոցանէ Ե (5) ղալէ։

Վախճանեցաւ թագաժառանգն Կիպրոսի Ոյկ Էթն, 138 եւ թագուեցաւ թագաւոր Ոյկ տ Լազաւնայն, 139 ։

Չիք

Չիք

ԹԺԷ 1268

Պնտուխտար սուլտանն Մսրա էառ զՃաֆն եւ փլոյց զՊիաֆաւրթն։ Եւ դարձեալ էառ զԱնտաք եւ փլոյց։

Ձեռնադրեցին կաթուղիկոս զտէր Յակովբ։

Ազատեցաւ թագաւորորդին Հայոց ի Մսրա պարոն Լեւոն, 140 ։

Ըռե Ջառլն խանկրեաց զՔուռատինն եւ եսպան զնա ։

Պնտուխտար սուլտանն Մսրայ էառ զՃաֆն եւ փլոյց զՊիաֆօրդն ։

Պնդուխտար սուլտանն էառ զԱնդաք եւ փլոյց։

Եւ նստաւ կաթողիկոս տէր Յակովբ։

Ազատեցաւ թագաւորորդին ի Մսրայ՝ Լեւոնն ։

ԹԺԸ 1269

Փլան ի շարժէ Սարվանդիքարն եւ Համուսն, 141 ։ Եւ ի սոյն ամի ծնաւ դուստր Լեւոն թագաւորին Հայոց՝ Սպիլն ։

Չիք

Նույնը

ԹԺԹ 1270

Ըռէ տէ Ֆրանցն պաշարեաց զԴունիզ եւ անդ մեռաւ։ Եւ թագաւորեաց որդի նորա Ֆիլիպն։

Վախճանեցաւ թագաւորն Հայոց Հեթում եւ տիրեաց, 142 որդի նորա Լեւոնն։

Պնտուխտար սուլթանն էառ զՔրատն յՈսպիթլէն, եւ Ջաստել, 143 Պլանկն ի Դամբլէն, եւ Ճպլաքարն ի բրընձէն, եւ զՄունֆաւրթն յԱլամնեացն, եւ բերդ մի ի Հաշիշեցն։

Տաճիկ ղալէք ԺԴ (14) կոտորեցան ի Կիպրոս, 144 կղզին եւ բռնուեցան ի տաճկացն ԳՌ (3000) ծառայ ։

Սիր Օտաւարտ, որդի թագաւորին Ընկլիզաց եկն ի յԱքա։

Ընտրեցին պապ Հռովմայ զարժանաւորն, 145 Գրիգորիոս, որ եկեալ էր յաղաւթաւորութիւն հետ իր Աւտուարտին եւ կայր ի յԱքայ եւ անտի եկեալ տարան ի զնա ի Հռոմ, 146: վասն պապութեան

Ծնաւ որդի, 147 թագ ( աւորին ) Լեւոնի՝ Թորոսն ։

Չիք

Վախճանեցաւ թագաւորն Հայոց Հեթում եւ նստաւ յաթոռ որդի նորայ Լեւոն եւ ծնաւ իր որդի մի Թորոս։

 

ԹԻԱ 1272

Հաշիշիքն զարկին սիր Աւտուարդին Ե (5) դանակ զարք ի յԱքաոյ բերդն, եւ ի սոյն ամի անցեալ գնաց յիւր աշխարհն ։

Ծնաւ որդի թագաւորին Լէոնի՝ Ռուբէնն։

Մոլովոնին տէրն սիր Լեւոն ու Ապըլղարիպն մռտեցին ու բռնեցին ի Փարվանայն ու ի Թաթարն։

Ու գնաց պարոն Սմբատ Գունդուստապլն ի Թաթարն ի յԱրղու, ի վերայ Լեւոն թագաւորին։

Ի սոյն ամի զարկին հաշիշիքն պարոն Վահրամայ։

Լեւոն թագաւորին փէսայն մռտէց Սիր Իկի եւ գնաց ի Փարվանայն ու ի Թաթարն, 148, ի յԱրղուն, ի վերայ իր, 149 պարոնին թագաւորութեան։

Չիք

Չիք

ԹԻԲ 1273

Գրիգոր պապն արար ժողով ընթ(ան)րական ի Լիոն քաղաք։ Վախճանեցաւ Պէմունդ բրինձն (եւ եկաց) միւս Պէմունդն, իւր որդին, որ եւ եղեւ վերջին բրինձ, 150 յազգէ նորա։

Ի սոյն ամի ծնաւ դուստրն Լէոն թագաւորին Հայոց Զապլուն։

Չիք

Չիք

ԹԻԳ 1274

Պնդուխտար սուլտանն Մսրայ եմուտ զաւրաւք յերկիրն, 151 Հայոց եւ խլեաց զՄսա կանդարայն եւ աւերեաց յերկիրն ի Մար ( ա ) շա մինչեւ ի Կաւռիկոս։

Վախճանեցաւ Ճուլիան Սայիտոյ, 152 տէրն ։

Պնտուխտար եմուտ յերկիրն Հայոց եւ աւերեաց

Չիք

ԹԻԵ 1276

Թագաւորին Հայոց Լէոնի ծնաւ Սմբատն եւ Սպիլն խեղէփք, 153 ։

Չիք

Նույնը

ԹԻԶ 1277

Ըռէ Ջառլին Զ (6) խալէ եկին յԱքայ եւ տիրեցին Աքայոյ ընդ ռէ Ջառլին դեաց եւ կոչեցաւ ռէ Ջառլն թագաւոր յԵրուսաղէմի։

Եւ ի սոյն ամի ծնաւ թագաւոր(ի)ն Հայոց Լէոնի՝ Կոստանդինն։

Չիք

Ծնաւ թագաւոր ( ի ) ն Կոստընդինն ։

ԹԻԷ 1278

Թագաւորին Հայոց Լեւոնի ծնաւ Ռիթայն ու Թիֆանաւն, 154 ՝ խեղէփք։

Չիք

Թագաւորին Լեւոնի ծնաւ Ռիթայն եւ Թեֆանօն ։

ԹԻԸ 1279

Թագաւորին Հայոց Լեւոն ծնաւ Ներսէսն։

Չիք

Նույնը

ԹԼԱ 1282

Մանկաւ Տամուր, եղբայր Ապաղա խանին պատերազմեցաւ Մուղալ զաւրաւքն ընդ Ալֆի Մսրա սուլտանն, ի դուռն Համսա, կատարեցան, 155 յանաւրինաց բազումք։

Եւ ապա Մուղալն ի փախուստ դարձաւ: Եւ յայնմ փախուստի կորեան ի զաւրացն Հայոց աւելի քան զԲՌ (2000) այր:

Մանկօ Տամուր եղբայրն Ապաղայ խանին պատերազմեցաւ Մուղալ զօրօք ընդ Ալփի Մսրայ սուլտանն եւ կատարեցան յանօրինաց բազումք։ Եւ ի փախուստն Մուղալին՝ կորեան երկու հազար քրիստոնեայք:

 

Նույնը (կրճատ)

ԹԼԲ 1283

Թուրքմանք տիրեցին Մանաւնին, 156, յետ Ե (5) ամի պաշարման նորա։

Եւ վախճանեցաւ Ապաղա խանն եւ իւր եղբայրն Մանկօ Տամուրն: Եւ Ահմատն խան նստաւ։

Եւ ի սոյն ամի ծնաւ թագաւորին Հայոց Լեւոնի՝ Աւշինն եւ Ալինախն խեղեփք։

Մեռաւ Ապաղայ խանն եւ Մանկօ Տամուրն, եւ նստաւ Ահմատն խան:

Ահմատ խանն նստաւ խան։ Եւ ի յայս տարիս ծնաւ Օշինն եւ Ալինախն ։

ԹԼԳ 1284

Եղեւ թափումն Անամուռին ի թուրքաց։

Վախճանեցաւ թագաւորն Կիպրոսի Ոյկն տ Լազաւնեա եւ թագաւորեաց որդի նորա Ճուանն:

Չիք

Չիք

Թ Լ Դ 1285

«Փոխեցաւ ի Քրիստոս ամենագովելին հոգւով եւ գեղեցիկն տեսով առաքինի մայրն իմ, Կեռան թագուհին Հայոց, յոգոստոսի, 157 ԻԹ (29)»:

ՉԼԴ (1285) սպանաւ Ահմատ խանն եւ Արղուն, 158, որդի Ապաղային եղեւ խան։

Վախճանեցաւ թագաւորն Կիպրոսի Ճուանն եւ թագաւորեաց իւր եղբայրն Հեռին։

Ալֆի սուլտանն Մսրա էառ զՄարղապն յՈսպիթլէն ։

Սպանաւ Ահմատ խանն եւ Արղունն, որդին Ապաղին, եղեւ խան ։

Փոխեցաւ ի Քրիստոս Կեռան թագուհին:

Թ Լ Ե 1286

Վախճանեցաւ Ֆիլիպ ռէ տը Ֆրանցն եւ թագաւորեաց որդի նորա Ֆիլիպն։

Վախճանեցաւ թագաւորն Արակունաց Փեռն եւ թագաւորեաց իւր որդին Ալֆունն, 159 ։

Հեռի թագաւոր Կիպրոսի գնաց ի յԱքայ եւ բռնութեամբ էառ զԱքայոյ պարոնութիւն յռէ Ջառլին գործաւորացն եւ անտի գնաց ի Սուր եւ անդ թագաւորեացաւ՝ թագաւոր Երուսաղէմի ։

Չիք

Չիք

Թ Լ Զ 1287

Ալֆի սուլտանն Մսրայ էառ զԼատիկն ի բրընձէն։ Եւ ի սոյն ամի կարգեցաւ պարոն Թորոսի քոյրն ընդ թագաւորն Կիպրաւսայ։

Սիկիլոյ ղալէքն խանկրեցին ծովով զռէ Ջառլին որդին եւ զիւր իշխանսն ։

Չիք

Ալֆի սուլտաննէառ զԼատիկն եւ յայս տարիս կարգուեցաւ պարոն Թորոս եւ էառ քոյր թագաւորին Կիպռօսայ։

 

Թ Լ Է 1288

Փոխեցաւ ի Քրիստոս բարէպաշտ թագաւորն Հայոց Լէոն փետրուարի Զ (6) եւ նստաւ յաթոռն պարոն անդրանիկ որդին իւր Հեթում:

Չիք

Մեռաւ Լեւոն թագաւորն Հայոց ի փետրվար Զ (6) եւ նստաւ յաթոռ Հեթում թագաւորն մինայկեցն:

Թ Լ Ը 1289

Մեռաւ Արղուն խանն եւ նստաւ խան իր եղբայրն Քեղաթուն, 160 ։

Ի նոյն ամի ծնաւ պարոն Թորոսի որդին Լեւոնն։

Ալֆի սուլտանն էառ զՏրապաւլիս, 161 ի քրիստոնէից, 162:

Մեռաւ Արղուն խանն եւ նստաւ եղբայրն իւր Քեղաթուն։

Ալփի սուլտանն էառ զՏրապօլիս ի քրիստոնէից:

Նույնը

Թ Լ Թ 1290

Մեռաւ Ալֆի սուլտանն Մսրայ, եւ եկաց իւր որդին սուլտան Աշրաֆն, 163 ։

Նույնը

Նույնը

ԹԽ 1291

Աշրաֆ սուլտանն Մսրայ էառ զԱքայ, 164 ի քրիստոնէից եւ թողին քրիստոնէքն առանց պատերազմի զՍուր, զՍայիտէ, զՊերութ եւ զԱնտռտուզ, 165 եւ զՋաստել Բլրինն, 166 ։

Եւ այսմ ամի ջնջեցաւ տէրութիւն քրիստոնէից, 167 ի Սեհլէն ։

Նույնը

Աշրաֆ սուլտանն էառ զԱքայ եւ յայսմ ամի ջնջեցաւ տէրութիւն Ֆռանկին ի Սէհլէն ։

ԹԽԱ 1292

Աշրաֆ սուլտանն Մսրայ էառ զհայրապետանիստ դղեակն զՀոռոմկլայն եւ գերեաց զկաթուղիկոս տէր Ստեփաննոսն։ Ետուն ի սուլտան տուրտվութեամբ, 168 զծագքն զԱպլճես, 169, եւ վասն սիրոյ ետ թագաւորն Հայոց Հեթում զանմատչելի դղեակն զՊեհեսնի։

Յայսմ ամի մոլորումն եղեւ Զատկի, զի մոլորեցան Ասորիքն՝ Նեստորքն եւ բաժին մի, 170 ՝ Հայոց ։

Աշրաֆն էառ զհայրապետանիստ դղեակն Հայոց զՀոռոմկլայն եւ գերեաց զկաթուղիկոս տէր Ստեփաննոս կաթողիկոսն։ Եւ ետուն ի սուլտան տրտվութեամբ զԾագն, զԱպլճես եւ վասն սիրոյ ետ թագաւորն Հայոց Հեթում զանմատչելի դղեակն զՊեհեսնի։

Յայսմ ամի եւս մոլորեցան զԶատիկն Հայք եւ Ասորիքն՝ Նստորք:

Աշրաֆ սուլտան էառ զՀոռոմկլայն եւ գերեաց զկաթուղիկոս տէր Ստեփանոս եւ տուին զՊեհեսնին զԱպլճես ։

Յայս ամի մոլորումն եղեւ Զատկին ։

ԹԽԲ 1293

Աշրաֆ սուլտանն սպանաւ յիւր ծառայիցն եւ սուլտանցաւ Քիթպուղայն։

Հեթում թագաւոր Հայոց ետ զպարոնութիւնն, 171 ի յիւր եղբայրն, ի պարոն Թորոս եւ ինքը կրաւնաւորեացաւ, 172 ։

Ճնուիզացն ղալէք ԺԲ (12) կռուեցան ի յԱյաս ընդ ԼԲ (32) ղալէ եւ ընդ դարիթ Վնիսիացւոցն եւ շահեցան ի նոցանէ ԻԴ (24) ընդ դարիթ եւ ընդ խալէ։

«Դաւ եղեւ Հեթում թագաւորի, 173 յիր իշխանացն, որք էին գլուխք պարոն, 174 Հեթում Կաւռիկոսոյ տէրն եւ իր եղբայրն պարոն Աւշին՝ Կանչոյն տէրն եւ յայլ բազում յիշխանացն, 175 ։ Եւ ի սոյն ամի ամուսնացնելն Հեթում թագաւորին զիր քոյրն, ընդ եղբայր թագաւորին Կիպռոսայ ընդ սիր Ամառի, նա միջնորդութեամբ Հայ եւ Ֆռանկ, 176 եկեղեցաւն եւ Սիրոյ տիրոջն՝ իր փեսային եւ սիր Աւտկրասունին, 177 եւ այլ հայ եւ Ֆռանգ իշխանաւք » էառ, 178 Հեթում թագաւորն Հայոց զիւր, 179 թագաւորութիւնն։

Եդաւ կաթուղիկոս Հայոց տէր Գրիգորն ։

Աշրաֆ սուլտանն սպանաւ յիւր ծառայիցն եւ նստաւ սուլտան Քիթպուղայն։

Հեթում թագաւորն Հայոց ետ զպարոնութիւնն յիւր եղբայրն, ի պարոն Թորոս եւ ինքն եմուտ ի կարգ եւ կրօնաւորեացաւ եւ Մակար, 180 կոչեցաւ:

Ճնվէզացն երկոտասան խալէ կռվեցան յԱյաս ընդ երեսուն եւ երկու խալէ եւ ընդ դարիթ Վէնէցիանացն եւ շահեցան Ճնվէզքն քսան եւ չորս խալէ:

Էառ Հեթում թագաւորն զիւր թագաւորութիւնն։

Եդաւ կաթուղիկոս Հայոց տէր Գրիգոր Տուրքերիցանց ։

Սպանին զԱշրաֆ սուլտանն ( իւ ) ր ծառանին եւ նստաւ Քիթպուղայն։

Հեթում թագաւորն ետ զպարոնութիւն ի եղբայրն, ի Թորոսն եւ ինքն միակեց ։

Եւ եդաւ կաթողիկոս տէր Գրիգոր Տուրքիրիցանց ։

 

ԹԽԳ 1294

Սպանաւ Քեղաթուն խանն եւ նստաւ Պայտուն խան։ Եւ ի սոյն ամի սպանաւ Պայտուն եւ նստաւ խան Խազան, որդին Արղունին։

Եւ ի նոյն ամի գնաց թագաւորն Հայոց Հեթում առ Պայտուն եւ գտաւ խան զԽազանն, 181:

Եւ ի նոյն ամի մեռաւ մարաջախտն, 182 Հայոց պարոն Աւշին, որդի Կոստանդեա՝ Լամբրունին տիրոջն։

Եւ ի սոյն ( ամի ) կարգեաց զքոյր իւր զըՌիթայն եւ եղեւ ընբրուրէս ամենայն Կոստանդնուպաւլսի։

«Եւ ի սոյն ամի փախեաւ պարոն Հեթում Կաւռիկոսայ տէրն եւ իւր եղբայրն պարոն Աւշինն »։

Սպանաւ Քեղաթու խանն եւ նստաւ Պայտուն խան։ Եւ ի սոյն ամի սպանաւ Պայտուն եւ նստաւ Ղազանն խան, որդին Արղունին ։

 

Սպանաւ Քաղաթուհ խանն եւ նստաւ Պայտօն խան եւ ի յայս տարիս սպանաւ Պայտօն եւ նստաւ խան Խազանն, որդի Արղօնին ։

ԹԽԵ 1296

«Հեթում թագաւորն Հայոց ետ զպարոնութիւն, 183 ի յիր եղբայրն ի պարոն Թորոս, 184 ։ Եւ ի նոյն ամի դաւ եղեւ նմա յիշխանացն, որ, 185 էին գլուխք պարոն Աւշին սինիջալն, 186, որդի պարոն Սմբատ Գունդուստապլին եւ պարոն Աւշին Բակուրնանց, որ էր ասպասալար Դարպսուն, 187 եւ այլ բազում իշխանայք եւ ձիաւորք »։

Հեթում թագաւորն Հայոց եւ իւր եղբայրն պարոն Թորոս ետուն զպարոնութիւն ի պարոն Սմբատ եւ ինքեանք գնացին ի Կոստանդնուպաւլիս։

Եւ ի սոյն ամի մրտեց Պալթօ, 188 ընդդէմ Խազանին։

Խութուզ շահ պարոնն երեկ ի վերայ իր, նա կռուեցաւ ընդ իր առաջնաւորն, որ կոչի Արապ։ Խանկրեաց զինք Սուլամիշն եւ փախոյց յԱշրաֆին որդին ի յանլի ջրի կղզի մի։

Կռուեցան Ճնուէզքն ընդ Վնիսանքն եւ սպանին զպայլն, ԾԶ (56) ոգի ի յայլոցն, ի քաղաքն Կոստանդնուպաւլիս եւ առեալ առ աւար բազում։

Եւ ի սոյն ամի սպանաւ սուլտան Քիթպուղայն եւ նստաւ սուլտանն Հուսամատին Լաչինն, 189 ։

Եւ ի սոյն ամի եղեւ պատերազմ մեծ ընդ Ֆրանկաց թագաւորին հեծելն եւ ընդ Ընկլիզաց թագաւորին հեծելն ։

 

խմբագրության ավարտը)

Հեթում թագաւորն Հայոց եւ իւր եղբայրն պարոն Թորոս տվին զթագաւորութիւն ի Սմբատն եւ ինքեանք գնացին ի Կոստանդինուպօլիս ։

Ճնվէզքն կռուեցան ընդ Վէնէցիանքն ի Կոստանդինուպօլիս եւ սպանին զպայլն եւ յիսուն եւ վեց ոգի եւ առին աւար բազում։

Ի սոյն ամի սպանաւ սուլտանն Մսրայ Քիթպուղա եւ նստաւ սուլտան Հուսամատին Լաչինն:

Եդին թագաւոր զՍմբատ եւ Բ (2) եղբայրն Հեթում ու Թորոս գնացին ի Կոստընդինուպաւլիս, եւ ի յայս տարիս մռտեց Պալթաւհ ընդդէմ խանին ։

ՉԽԶ (1297) Նստաւ սուլտան Հուսամատին Լաչինն:

 

 

Շարունակություն Բ խմբագրությունից

Շարունակություն   Գ   խմբագրությունից

ԹԾԶ 1307

1, Բ 2, Բ 3) Յամսեանն նոյեմբերի ԺԷ (17) սպանաւ աւագ պարոն Հայոց Հեթում եւ որդին պարոն Թորոսին, եղբօրն աւագ պարոնիս՝ Լեւոն թագաւորն Հայոց, եւ այլ իշխանք, դաւով, ի գիշերի, ի ստորոտն Անարզաբու դղեկին:

Սպանաւ աւագ պարոնն Հայոց Հեթում յանօրէն Պիլարղուէն յամսեանն նոյեմբերի ԺԷ (17) աւրն եւ Լեւոն եղբօր որդին իւր ։

Լ Յ ԺԷ 1317

2, Բ 3) Օշին հօրեղբայր Լեւոնի ամս ԺԳ (13)։

 

ԹԿԹ 1320

 

Փոխեցաւ ի Քրիստոս Աւշին թագաւորն Հայոց եւ ի սոյն ամի նստաւ որդի նորա Լեւոն ։

ԹՀԶ 1327

 

Փոխեցաւ յԱստուած տէր Կօստընդին Լամբրունցին կաթողիկոսն եւ ի սոյն ամի նստաւ յաթոռ տէր Յակոբ կաթողիկոս։

ԹՀԷ 1328

 

Փախաւ Չոպանին որդին Տամուրտաշն եւ գնաց ի Մսր ։

ԹՀԸ 1329

 

Լեւոն թագաւորն, որդին Աւշնի թագաւորի, էսպան զպարոն Աւշին Կոռիկաւսոյ տէրն ու զիր եղբայրն, որ էր իր հայրգիր, եւ ետ զերկուսին գլուխն տանել ի Մսր առ Մելէք Նասրն ։

ԹՁԵ 1336

 

Աւերեցին զՆղիրն ։

ԹՁԶ 1337

 

Առ անօրէն ազգն Իսմայելի զԱյաս եւ զԿովառայ եւ զՀամուսն եւ զմինչ Ջահան կտրէ ։

Ը Յ ԼԸ 1338

2, Բ 3) Լեւոն որդի Օշնի ամս ԻԱ (21)։

 

Ը Յ ԼԹ 1339

2) Պարոն Ջոհանէս հօր քւերորդի Լեւոնիս, պայլ կացեալ ամ մի, 190 ։

 

Լ Յ ԽԱ 1341

2) Կիտ եղբայր Ջոհանիսի ամս Բ (2)։ Զսայ ընդ եղբօրն իւր, Հայերն սպանին ։

Մեռաւ Մելէք Նասրն եւ ի յայս տարիս ձգեցին յաթոռոյն զտէր Յակոբ եւ նստաւ յաթոռ տէր Մխիթար կաթողիկոս։ Եւ ի յայս տարիս մեռաւ Լեւոն թագաւորն, Աւշնի թագաւորին որդին, Սսոյ տէրն ։

ԹՂԱ 1342

 

Մեռաւ Վասլիկն, Հուտորին եղբայրն ու այն տարովն երեկ մորեխն ։

ԹՂԳ 1344

 

Եղաւ ժաժ խիստ սաստիկ եւ փլուց զՊրին կէս բերդին ու Մնպէճ ի վայր գնաց ի գետինն ու ԵՌ (5 000) մարդ ի վար գնաց ։

Մեռաւ Պարսաւմն ։

Սպանին Լեւոնակն եւ զիր ընկերն ի յՈւրէլն ։

ԹՂԴ 1345

 

Մեռաւ Հեթումն ի յՈւրէլն ։

Լ Յ ԾԱ 1351

2) Կոստանդին ազգական Լեւոնի ամս։

3) Կոստանդին ազգական Լեւոնի թագաւորին, որդի Պաղտնի, 191 մարախճատի եւ ի վերջին Լեւոնն ԺԱ (11) ամիս թագաւորեալ։ Եւ եկեալ սուլտանն Մսրայ եւ գերեաց զթագաւորն, զՄարուն թագուհիւն տարեալ յԵգիպտոս եւ խնդրեալ թագուհին ի սուլտանէն գնաց յԵրուսաղէմ եւ մեռաւ անդ ԷՃԾԴ (1305 ), 192 ի դուռն Սրբոյ Յակոբայ թաղեցաւ եւ բարձաւ թագաւորութիւնն ի Տանէն Կիլիկեցոց՝ ԸՃԻԳ (1374)։

 

 

1 Ա3 գրենաց ] գրեանց, Ա2 > գրեանց

2 Ա3 + Քրիստոսի

3 Ա2 Հեթմոյ, տեառն Կուռիկաւսոյ ] Յովհանէս սպասաւոր բանին

4 Բ2 > երեք հարիւր եւ մէկ ամաց։ Վենագրի վերեւում հետագայի հավելում՝ «յ եւ մէկ ամաց»։

5 Ա3 Մանտալէի ] Մանդէլի, Ա1՝ Մանդաէլի

6 Գ1 Կենդռաւսկօի ] Կետռասկօի, Բ1 + ի Լիկանդոնն,

7 Ա3 «Յետ որոյ…» նախադասությունը դնում է ՇԼ (1081) թվականի ներքո։

8 Ա3 «Եւ որդի նորա... » նախադասությունը դնում է ՇԽ (1091), Բ1՝ ՇԽԶ (1197) թվականի ներքո։

9 Ա3 Սուլիմանն էառ զԱնտիոք, սպանաւ Սուլիմանն ] Սոլէմոն

10 Ա2 > Եղեւ թափումն Անտիոքայ եւ Ուռհայոյ յանաւրինաց։ Բ1, Բ2 Եղեւ թափումն Անտիոքայ եւ Ուռհայոյ յանաւրինաց ] Ազատեցան յանօրինաց Անտիոք եւ Ուռհա։

11 Բ1, Բ2 Գաւնտաւֆրէ ] Կօտուֆրէ

12 Բ1 Սզայր ] Խուսայրն, Բ2` Խօսսայրն,

13, Ա3 Սայիտէ ] Սայտայ, Բ2 + Սայդէ՝ Սիդոն է։

14, Ա1 զՇաւպաք ] զՇապաք,

15 Բ1, Բ2 հանդերձ որդաւքն ] երկու որդւովքն

16 Բ1 Թորոս որդի ] Թորոսն քաջ որդին

17 Բ1, Բ2 ընբրուրն ] փրիօրն

18 Գ1 Ֆրանցն ] Ֆրանսն (նաեւ այլուր)։

19 Բ1 + Խոտորոն

20 Բ1, Բ2 զՍքանտարիայ ] զՍանկարիա

21 Ա2 + սուլտանն Մսրայ,

22 Ա3 զՏամիաթ ] զՏատիաթն, Բ1՝ զՏաթիաթն, Գ1՝ զՍալխաթն

23 Բ1 Պլինաս ] Պլինար, Գ1՝ Պէնիա

24 Ա2 շարժ ] ժարժ

25 Բ1 քաղքնի եւ բերդեր ի բազում տեղիս եւ ի Սէհլն ] քաղաքք եւ բերդք բազումք եւ ի Սէհլն առաւել

26 Ա3 կաթողիկոսն Հայոց ] Շնորհալին

27, Բ1, Բ2 ԺԳ (13) ] ԺԴ (14), Գ1՝ ԺԶ (16)։

28, Ա3 գոդութեան ] գոթութեան, Բ1՝ ի գոդութիւն,

29, Ա 3 ՝ տեղեկությունը սխալմամբ դրված է ՈԻԹ (1180) թվ. ներքո:,

30, Բ 1 + Սա ( Պաղտին Փոքրը Կ. Մ. ) շինեաց քաղաք ի վերայ Յորդանանու ի հունն Յակոբայ, առաւ Իմնէբոտիա եւ Ամասիա ։

31 Բ1, Բ2, ՈԼԳ (1184) թվականի ներքո:

32 Ա3 Սպիլ ] Սլիպ, Բ1, Բ2՝ Սիպիլա

33 Բ1, Բ2 Կիւ տ Լազաւնայն ] Կի տ Լազինեանն, Գ1 > Կիւ տ Լազաւնայն, ,

34 Բ2 Սրոյ ] Սուրոյ, Բ1՝ Տիւրոսէ

35 Բ1 Ֆտրիկն ] Ֆրտիկ

36 Բ1, Բ2 Ռիջարդն ] ռէ Ջառլ

37 Բ1, Բ2 Ընկլիզաց ] Անկլիզաց

38 Բ1 զՃաւֆրն, զԱրսուֆն, զՍզայրն ] զՃաֆն եւ զՍուֆ, զԽուսայրն

39 Բ1, Բ2 Թագաւորն Կիպրոսի՝ Կինն ] Կի թագաւորն Կիպրոսի

40, Գ 1 > Թագաւորն Կիպրոսի՝ Կինն վախճանեցաւ, եւ երկրորդ թագաւորեաց Կիպրոսի Հեմրի, եղբայրն իւր ։,

41, Բ1 զՏեմունտ ] զՊէմունդ (նաեւ հետագայում)։

42 Բ1 խնամութիւն ] խաղաղութիւն

43 Ա2 > Յէտլ, Բ1 Յէտլ ] սուլտան

44 Ա2 > Լեւոն

45 Բ1 + յաւուրս յայտնութեան

46 Բ1, Բ2 զՃպէթն ] զՃպլէթ,

47 Բ1, Բ2 Յէտլն ] յետն

48 Ա1 > բրինձն Անտիոքա եւ եկաց Պէմունտն

49 Ա3 ամրոցք ] ապարանք, Բ1 > ամրոցք

50 Բ1 Վէնէտիկաց ] Վնիժոյ, Բ2՝ Վէնէժոյ

51 Բ1, Բ2 Կոյրն ] Միակնի

52 Բ1, Բ2 > զԿոստանց

53 Բ1 Ճաւլինն ] զՃօշտինն

54 Ա3 Արքակաղնցին ] Արքակաղեցին

55 Ա2 Ազտին Գագաուզն ] Ազտին Քաքայուզն, Բ1՝ Ազատինն Գագաւուզ

56 Բ1, Բ2 Մարիայ ] Մարինն

57 Ա3 + որ է Ելիսաբէթ

58 Ա2 + այն, զոր ընկեցին

59 Ա2 բրինձն ] գունթն

60 Ա1 Սպայենաց ] ըՍպայնաց, Բ1՝ Սպանիոյ

61 Բ1 Մղրպիքն ] Մաղրիպքն

62 Ա1 Ինօսանթ ] Ինաւս, Ա3, Բ1՝ Իննօնցէնցիոս

63 Բ1 Քաքայուզ ] Գագաւուզ

64 Ա1 Մանըղուայոյ ] Մամուաղոյ, Բ1՝ Մամղաոյ

65 Ա2 > եւ զայլսն

66 Ա3 Ունկռաց ] Ընկլիզաց

67 Ա3 ռէ Ճուանն ] ռէ Ճոյտնն, Բ1 + Երուսաղէմի

68 Բ1, Բ2 Ոյկն ] Ուկն

69 Բ2 Տամիաթ ] Դէմիաթ

70 Բ1, Բ2 Սլպաւնն ] բօնն

71, Ա1, Բ1 Լուլուայ ] Լուլվայ

72, Ա3, Բ1, Բ2 Մսիս ] Սիս

73, Ա1, Ա3, Բ1 + Թագաւորն Հայոց Լեւոն փոխեցաւ մահուամբ առ Քրիստոս։,

74, Բոլոր օրինակներում՝ «զամիաթ», հավանորեն մայր բնագրում գրիչը վրիպել է Տամիաթ անվան առաջին տառը (տեղանունը ճիշտը է գրել 1218, 1219, 1249 թվականների ներքո)։

75 Ա3 զՊաֆն ] զԱֆն

76 Գ1 > ամենաբարի թագաւորն... Հայոց։ Ալաման ֆրէրքն սկիզբն արարին շինել Մունֆաւրդին։

77 Բ1 + Սա շինեաց սագաշէն տաճար Սուրբն Սոփիա ի Սիս։

78 Ա3 Մունֆաւրդին ] Մունիօրտին, Բ1՝ Մունֆորդ բերդին

79 Բ1, Բ2 > ծովուն

80 Ա1-ը ամբողջը չունի։

81 Ա3 զԼիոն ] զՍիոն

82 Ա1 զԿէռին ] զԿէռնին

83 Ա3 Լունկուպարտքն տուին զԿէռին բերդն ի Պերութա տէրն եւ ի Ճընուէզքն ] Լունկուպարտքն առին զԿէռին բերթն ի Բէրութայ տէրէն եւ ի Ջնուիզացն։

84 Ա3 զՎալանս ] զՎալան

85 Ա2 Նաւարն ] Նաւարտն

86 Ա2 > մօտ

87 Ա3 յաղթեցին քրիստոնէից ] յաղթեցան ի քրիստոնէից

88 Ա3 Դմըշխա ] Դմիշխայ Շամէ

89 Ա3 զՊիաֆաւրթն ] զԻպաֆօրթն

90 Ա2 տանէին ] կու տանէին

91 Ա3 եւ դարձոյց սուլտանն ի քրիստոնեայքն զԵրուսաղէմ իր ամէն երկրովն յայս կոյս Յորդանանու, զարդ զԵրիքով եւ զՆապլուզ ] զԵրուսաղէմ իւր ամենայն յերկրօվն, բաց ի Յերիքովէ, եւ զնա փլոյց։

92 Ա2 քարմտիւք ] քարմուտար մտիւք,

93 Ա1, Ա3 զՏարսուս ] զԱրսուս

94 Ա2 + Տարսու պարոն

95 Ա3 Սմբատ Գունդուստապլն ] Սմպաթն գունտուտապլն

96 Ա3 յետ մահուան մաւրն իւրոյ՝ Ալիծ թագուհւոյն ] յետ մահուան իւրու Ալիծ թագոյն

97 Ա3 զՏապարի ] զՊապարի

98 Ա2 Պիզանքն ] Վնիցիանքն

99 Ա2 > Ի թուակա. Հայոց

100 Ա3 ի սրոյ ] ի սորայ

101 Ա2 խանկրեցաւ եւ բռնեցաւ ] խանկրուեցաւ եւ բռնուեցաւ

102 Ա2 + եւ ՃՌ (100 000) ֆլօրին

103 Ա3 Սայիտոյ տէրն ] սա յետոյ

104 Ա1, Ա3 > Հայոց

105 Ա2 զՍայտէ ] զՍայիտէ

106 Ա2 Մանկոյ խան ] Մանկու ղանն

107 Ա3 զդուստր նորա զՍպիլն ] Զապէլ դուրստր նորա

108 Ա2 > խանն

109 Ա3 զԱլամութ ] զՎալամութ

110 Բ1, Բ2 զՀաշիշիքն ] զՀաշիշք

111 Բ1, Բ2 զՊաղտատ ] զԲաղտատ, զՀալապ եւ զԴամասկոս

112 Ա3 զիրենց պուրճն ] Զիպանց պուրճքն

113 Ա 2 + Հայոց, Բ 1, Բ 2 > Վնիսանքն խանկրեցին զՃնուեզքն յԱքայ եւ փլուցին զիրենց պուրճն։

Վախճանեցաւ թագաւորեղբայրն Հայոց պարոն Լեւոն մարաջախտն։

114 Ա2 > բըրնձին

115 Ա3 ձիաւորեցոյց ] թագաւորեցոյց

116 Ա3 հետ Ալիճախին ] հետեւեալ՝ ի Ճախին

117 Ա2 > Մսրայ

118 Ա2 Բլաժանսն ] Բլէժանսն

119 Ա3 Ոյկ ] Ոյն

120 Ա2 Ճաւֆրի ] Ճօֆի, Ա3՝ Ճաւրի

121 Ա3 թագաւրահայրն ] թագաւորի հայրն

122 Ա2 կարգուեցաւ պարոն թագաւորորդին Հայոց Լեւոն ] կարգուեցաւ պարոն Լեւոն թագաւորորդին Հայոց,

123 Ա3 թագաւորութիւն ] թագաւորին

124 Ա2 անդրանիկ դուստր Լեւոնի թագաւորին ] դուստր թագաւորին

125 Ա2 սինաւռին ] սինօռնոյն, Ա3 սնօռաց,

126 Ա2 «Վնէսիանացն» բառից սկսած հատվածը ՉԺԳ (1264) թ. դիմաց է:,

127 Ա3 զՍուր ] զՍոյր

128 Ա3 Բոյլն ] Բուլն

129 Ա1 Պնտուխտար ] Պունտուխտար, Ա3՝ Ֆնդըխտար

130 Ա2 Ողջ հատվածը ՉԺԴ (1265) թ. դիմաց է:

131 Ա2 > Մսրայ

132 Ա3 զՍաֆէթ ] զՍաւէտ

133 Ա3 Սըմլմաւթն ] (Ս)մընլմօթն

134 Ա2 անաւրինաց ] Մսրայ

135 Ա2 > Հայոց զպարոն

136 Ա3 այրերեաց ] աւերեաց

137 Բ1 + զՍիս այրեցին եւ զաւագ եկեղեցին եւ բացին թագաւորաց եւ զիշխանաց զոսկերսն հանեալ այրեցին հրով եւ հոսեցին հողմով:

138 Ա3 Ոյկ Էթն ] Կեթն

139 Ա3 Լազաւնայն ] Լազօրեայն

140 Ա1 > պարոն Լեւոն

141 Ա2 + եւ Դեղնքարն

142 Ա2 տիրեաց ] նստաւ

143 Ա3 Ջաստել ] Զասպէլ

144 Ա2 օրինակում ժամանակագրությունը մինչեւ այստեղ է հասնում:

145 Ա3 > զարժանաւորն

146 Ա3 + վասն պապութեան

147 Ա3 > որդի

148 Ա3 ի Թաթարն ] ի թագաւորն

149 Ա3 > իր

150 Ա1 > միւս Պէմունդն, իւր որդին, որ եւ եղեւ վերջին բրինձ

151 Ա3 զաւրաւք յերկիրն ] աշխարհս

152 Ա3 Սայիտոյ ] Սայտայու

153 Գ1 խեղէփք ] ի մի փոր

154 Ա3 Ռիթայն ու Թիֆանաւն ] Ռիթան եւ Ութիֆանօն

155 Գ1-ը ունի հատվածի սկզբից մինչեւ այստեղ։,

156 Ա3 Մանաւնին ] Մանօն

157 Ա 1 յոգոստոսի ] յաղուեստաւսի

158 Ա1 Արղուն ] Արսլուն

159 Ա1 Ալֆունն ] Ալթուսն

160 Ա3 Քեղաթուն ] Քեղարթունն

161 Ա3 զՏրապաւլիս ] զՏրապլուսն

162 Գ1 > ի քրիստոնէից

163 Գ1 > Մսրայ... սուլտան

164 Բ2 զԱքա ] զԱքքա

165 Ա3 զԱնտռտուզ ] զԱտրտուզ

166 Բ1, Բ2 > եւ զԱնտռտուզ եւ զՋաստել Բլրինն։

167 Բ1 Բ2 տէրութիւն քրիստոնէից ] քրիստոնէութիւնն

168 Ա1 տուրտվութեամբ ] տուրտութեամբ

169 Ա3 > Ետուն ի սուլտան տուրտվութեամբ զծագքն զԱպլճես:

170 Ա3 բաժին մի ] մասն ինչ ի

171 Ա3 զպարոնութիւնն ] զթագաւորութիւնն

172 Ա3 + ի Քրիստոս

173 Ա3 թագաւորի ] թագաւորն,

174 Ա3 պարոն ] պարոնայք

175 Ա3 + Հայոց

176 Ա3 Ֆրանկ ] ֆիրէնկ

177 Ա3 Աւտկրասունին ] Օտկրասօնին

178, Ա 3 իշխանաւք էառ ] իշխանացն։ Դարձեալ էառ

179 Ա3 + թագն եւ

180 Սխալ տեղեկություն (տե՛ս 1293 թ. ծանոթագրությունը):

181 Ա3 + եւ Պայտունն սպանեալ

182 Ա3 մարաջախտն ] մարաճախն

183 Ա3 զպարոնութիւն ] զթագաւորութիւն

184 Այս նախադասությունը բացակայում է Բ եւ Գ խմբագրություններում։

185 Ա3 նմա յիշխանացն, որ ] իշխանացն Հայոց, որք

186 Ա3 սինիջալն ] սինջալն

187 Ա3 Սմբատ Գունդուստապլին եւ պարոն Աւշին Բակուրնանց, որ էր ասպասալար Դարպսուն ] Սմպաթայ Գունտօստապլին եւ պարոն Օշինն Բակուրեանց, որ էր ասպասալար դարպասին

188 Ա3 մրտեց Պալթօ ] մարտեաւ պաշտօն

189 Ա3 Հուսամատին Լաչինն ] Հիւսամատինն Ալչին

190 Բ3 Պարոն Ջոհանէս հօր քւերորդի Լեւոնիս, պայլ կացեալ ամ մի ] Պարոն Ճօհաննէս ամս Բ: Զսա ընդ եղբօրն իւր Հայերն սպանին:

191 Պաղտին մարաջախտի անունն ուղղում ենք ըստ Երուսաղեմի օրինակի, Բ3-ում գրված է «Ապաղտիի»: