Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին֊ Յաճախականութեան բառարան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

դա

6

դադար

1

դադարեաց

2

դադարեսցեն

2

դադարեսցէ

1

դադարեսցին

1

դադարեր

1

դադարեցին

5

դադարէր

2

դադարիցէք

1

դադարումն

1

դալար

1

դալարւոյ

1

դահեկանաց

1

դահեկանաւ

1

դահիճք

1

դահիճքն

3

դահլիճսն

1

դահճապետ

1

դահճապետէ

1

դահճապետին

2

դահճապետն

10

դահճաց

1

դահճացն

8

դահճին

1

դայեակն

1

դայեկասնունդ

1

դայեկաց

1

դայեկութեամբ

1

դայեկութիւնն

1

դանդաղեալ

1

դանդաղիմ

1

դանդաչէր

1

դաշտաց

2

դաշտացան

1

դաշտացն

2

դաշտին

6

դաշտն

2

դաշտքն

1

դառն

3

դառնալ

3

դառնալոց

1

դառնայ

3

դառնային

4

դառնայր

3

դառնայցէ

1

դառնան

1

դառնանայր

1

դառնապէս

3

դառնացաւ

2

դառնացեալ

6

դառնութեամբ

3

դառնութեան

8

դառնութեանն

2

դառնութենէն

1

դասն

3

դասու

1

դասս

3

դաստակերտ

1

դաստակերտին

1

դաստակերտն

1

դաստակերտս

1

դաստառակս

1

դասք

1

դատ

1

դատախազ

1

դատակնիք

1

դատապարտեցաւ

2

դատապարտեցաւն

1

դատապարտեցին

1

դատապարտութեան

1

դատապարտութենէն

1

դատապարտութիւն

1

դատաստան

3

դատաստանաւք

1

դատաստանին

1

դատաւոր

2

դատաւորացն

1

դատաւորաւք

1

դատաւորն

1

դատաւորք

2

դատեա

4

դատեալ

1

դատել

3

դատելոց

1

դատէր

1

դատիմք

1

դատին

3

դատիք

1

դարա

1

դարանամուտ

1

դարանաց

1

դարանդարձապետի

1

դարանք

1

դարափորքն

1

դարի

1

դարիւքն

1

դարձան

1

դարձաւ

3

դարձաք

1

դարձեալ

52

դարձելոյ

1

դարձելոց

1

դարձիր

1

դարձո

1

դարձոյց

2

դարձուսջիք

1

դարձուսցես

1

դարձուսցուք

1

դարձուցանել

2

դարձուցանես

1

դարձուցանէր

1

դարձուցեալ

1

դարձուցեր

1

դարձուցին

1

դարձուցից

1

դարձցի

2

դարձցին

4

դարմանել

1

դարս

1

դաւ

1

դաւթի

1

դաւիթ

1

դեգերեցին

1

դեհապետք

1

դեղեալ

1

դենէ

1

դենէս

1

դենի

1

դենիդ

2

դենին

3

դենիս

4

դենշապհոյ

2

դենշապուհ

15

դենպետ

1

դեռ

15

դեսպան

2

դեսպանս

4

դետամոյնս

1

դերբկաց

1

դեւք

4

դեւքն

2

դէմ

3

դէմս

1

դէպ

3

դէտակն

3

դժնդակ

1

դժնդակս

1

դժնեա

1

դժնեայ

1

դժոխս

1

դժուարաւ

1

դժուարութենէ

1

դի

1

դիաթաւալ

1

դիականն

1

դիականց

1

դիականցն

3

դիակապուտ

1

դիակնանայ

1

դիակունս

1

դիակունսն

1

դիմադարձ

1

դիմակաց

1

դիմաց

2

դիմաւք

3

դիմաքսեան

3

դիմաքսենից

3

դիմել

1

դիմեսցեն

1

դիմեսցէ

1

դիմեցին

1

դիմէին

1

դիմի

1

դիպահոջն

1

դիպեցան

2

դիպեցաւ

3

դիպեցաք

1

դիսն

1

դիտանոցին

1

դիր

1

դից

1

դիցէ

1

դիցն

2

դիցուք

1

դիւաբար

1

դիւահարաց

1

դիւապաշտութեանն

1

դիւաց

7

դիւէ

2

դիւր

1

դիւրահաւան

1

դիւրատար

1

դիւրաւ

2

դիւրին

2

դիւրութեանս

1

դիւրութիւն

1

դիք

2

դլար

1

դղեկ

2

դղրդեսցեն

1

դմա

4

դմանէ

1

դմին

1

դնել

8

դնելով

1

դնես

1

դնէին

7

դնէիր

1

դնէր

11

դնիցի

1

դողայ

1

դողային

2

դողայր

1

դողացայցա

1

դողացին

1

դողացո

1

դողացոյց

1

դողացուսցեն

1

դողացուցանէ

1

դողացուցանէին

1

դողացուցանէր

2

դոյն

4

դորա

7

դորակ

1

դորին

1

դոցա

5

դոցանէ

1

դու

67

դուդ

3

դուզնաքեայ

3

դուզնաքեայք

1

դուռն

18

դուրս

6

դուք

47

դուքդ

2

դոքա

2

դոքաւք

1

դպրութեան

1

դպրութիւն

2

դռնապանացն

1

դստերք

4

դսրովեցաւ

1

դսրովեցին

1

դսրովէր

1

դրախտին

1

դրամոց

1

դրան

2

դրանէ

1

դրանն

3

դրաւշելոցա

1

դրաւշից

1

դրաւշս

1

դրդեալ

1

դրդեաց

1

դրդեցին

1

դրդիցեն

1

դրդուեցոյց

1

դրդուեցուցանել

1

դրունս

1

դրունք

1