Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին֊ Յաճախականութեան բառարան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

տագնապ

1

տագնապաւ

2

տագնապեալք

1

տագնապեցան

1

տագնապէին

1

տագնապէր

3

տագնապի

7

տագնապին

1

տագնապիր

1

տագնապիք

1

տալ

7

տալոց

3

տախտակս

1

տակաւ

1

տակաւին

4

տաճատ

4

տաճար

2

տաճարաց

1

տաճարացն

1

տաճարին

2

տաճարս

1

տաճարք

1

տաճկաստան

1

տաճկաստանի

1

տամ

8

տային

12

տայիր

1

տայոց

2

տայր

19

տայցեն

1

տայցէ

1

տայք

1

տան

6

տանդ

1

տանեացն

1

տանել

16

տանելով

1

տանէ

6

տանէին

10

տանէն

6

տանէր

8

տանի

1

տանիմք

1

տանին

1

տանիցեն

1

տանիցիք

1

տանն

3

տանջանարանաւքն

1

տանջանաց

6

տանջանացն

7

տանջանաւք

4

տանջանս

1

տանջանք

1

տանջեաց

1

տանջելով

1

տանջեն

1

տանջեցաւ

1

տանջէր

1

տանջի

1

տանջին

1

տանջիր

1

տանս

1

տաշտախիլ

1

տաշրացեաց

1

տաշրացի

1

տապ

1

տապալեալ

1

տապալեցան

2

տապալեցաւ

1

տապալեցին

2

տապալէին

2

տապալէր

1

տապանացն

1

տապանի

1

տապանս

1

տապոյ

1

տապով

1

տառապանաց

1

տառապանացդ

1

տառապանաւք

1

տառապեցուցանէին

1

տառապէր

1

տաս

1

տասն

4

տատանէր

1

տար

2

տարաբաժին

1

տարաբերէր

1

տարաժամէր

1

տարաժամք

1

տարածանէ

1

տարածանէր

4

տարածանիցի

1

տարածեալ

1

տարածեսցի

1

տարածեցաւ

1

տարակուսանացն

2

տարակուսի

1

տարակուսին

1

տարայք

1

տարան

2

տարապարտուց

2

տարար

2

տարաւ

2

տարաւնոյ

1

տարեալ

3

տարեկանաց

1

տարերս

3

տարերսն

1

տարերցդ

1

տարերցս

2

տարերքս

2

տարեւոր

2

տարի

1

տարրեղէն

1

տարցեն

1

տարւոյ

1

տաց

2

տացէ

4

տաւթ

1

տաւթանայ

1

տաւն

2

տաւնական

1

տաւնին

1

տաւնք

1

տգեղս

1

տգէտ

3

տգէտք

1

տգիտաբար

4

տգիտագոյն

2

տգիտացարուք

1

տգիտութեամբ

2

տգիտութեան

4

տգիտութիւն

2

տգիտութիւնս

2

տեառն

16

տեառնէ

3

տեառնէն

1

տեարք

4

տեղեակ

8

տեղեակս

1

տեղեաց

7

տեղեաւ

1

տեղեկագոյն

4

տեղեկագոյնք

1

տեղեկանայր

1

տեղեկանաս

1

տեղեկացաւ

3

տեղեկացեալ

1

տեղեկութեամբ

1

տեղեկութիւն

1

տեղի

26

տեղին

6

տեղիս

29

տեղիսն

4

տեղւոյն

3

տեղւոջ

10

տեղւոջէ

1

տեղւոջն

16

տեռեալ

1

տեսակին

1

տեսակքն

2

տեսանել

19

տեսանելով

1

տեսանեմ

2

տեսանեմք

10

տեսանեն

5

տեսանէ

2

տեսանէին

6

տեսանէր

18

տեսանէք

4

տեսանի

2

տեսանին

1

տեսանիցէ

2

տեսաւորութիւն

1

տեսաք

3

տեսեալ

7

տեսեր

5

տեսէք

5

տեսի

6

տեսիլ

4

տեսիլն

6

տեսիլս

4

տեսին

16

տեսից

3

տեսլեամբ

1

տեսլեանն

2

տեսլեանս

1

տեսողացն

1

տեսողք

1

տեսջիր

1

տեսցեն

4

տեսցուք

1

տերանց

2

տերանցն

1

տերունեան

2

տեւողութիւն

1

տէր

49

տէրն

6

տէրութեան

6

տէրութեանդ

4

տէրութեանն

11

տէրութիւն

1

տէրութիւնն

3

տէրութիւնք

1

տէրունական

1

տէրունեան

1

տէրս

1

տի

1

տիեզերական

1

տիեզերս

2

տիեզերք

1

տիզբոն

1

տիկինն

1

տիկնայք

1

տիոց

1

տիս

1

տիրաբար

1

տիրանայ

1

տիրասէր

2

տիրես

1

տիրեցին

2

տիրէր

1

տիրէք

1

տիրոց

1

տխմար

1

տխուր

2

տկարութեամբ

1

տկարութիւն

1

տկարութիւնդ

1

տղայ

3

տղայոց

2

տղայութեան

1

տղայութեանն

2

տղայս

1

տղայք

4

տղմուտ

1

տմորեաց

2

տմորիսն

1

տնկակիցք

1

տնտեսութեան

2

տոհմէ

1

տոհմէն

14

տոհմիկ

1

տոչորեցայք

1

տուաւ

1

տուգանս

1

տուեալ

24

տուեալ-

1

տուէ

3

տուժեցաւ

1

տուժի

1

տուն

5

տունն

1

տունս

3

տուր

8

տուրուբերանոյ

1

տուրս

1

տուրք

1

տպաւորեալ

1

տրդատիոս

1

տրորեցան

1

տրպատունիքն

1

տրտմագին

1

տրտմացեալ

1

տրտմեալ

1

տրտմեալս

1

տրտմեալք

1

տրտմութեամբ

2

տրտմութեան

1

տրտմութիւնդ

1

տրտնջելոյ

1

տրտում

1

տրտունջ

3