Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին֊ Յաճախականութեան բառարան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

պագանել

3

պագանելով

1

պագանեմք

1

պագանեն

1

պագանէք

1

պագանիցէք

1

պագէք

1

պալունեաց

3

պալունի

1

պակաս

2

պակասագոյն

1

պակասեալ

1

պակասելի

1

պակասութիւն

1

պահ

2

պահակին

4

պահակն

2

պահապան

1

պահապանացն

2

պահապանս

1

պահապանսն

1

պահապանքն

1

պահաւք

1

պահել

10

պահելով

1

պահեն

1

պահեցեր

1

պահեցէք

1

պահէ

1

պահէին

3

պահի

3

պահին

1

պահն

1

պահողքն

1

պահուն

1

պահպանութիւն

1

պահս

1

պաղատանաց

2

պաղատանաւք

1

պաղատանս

1

պաղատանք

1

պաղատելով

1

պաղատեցաք

1

պայծառացեալ

2

պայծառութեամբ

1

պայծառութիւն

1

պայծառք

1

պայքար

2

պայքարաւ

1

պայքարեցաւ

1

պաշարեալ

1

պաշարեցին

1

պաշարմանն

1

պաշտաման

2

պաշտամանէն

1

պաշտամանն

4

պաշտամանս

1

պաշտամանցն

1

պաշտամունս

2

պաշտամունք

1

պաշտաւնեայս

2

պաշտաւնեայսն

1

պաշտաւնեայք

2

պաշտաւնեայքն

2

պաշտաւնէիցն

2

պաշտաւնէիւք

1

պաշտաւնն

1

պաշտել

3

պաշտեն

2

պաշտեսցէ

1

պաշտի

1

պապանձեցաւ

1

պառակտեցին

1

պատահարք

1

պատահեաց

2

պատահեսցէ

1

պատահեցաք

1

պատահեցի

1

պատահէին

2

պատահէր

1

պատահումն

2

պատանեակն

1

պատառ

1

պատառեալ

2

պատառեաց

1

պատառել

1

պատառէ

1

պատասխանի

36

պատասխանիս

1

պատասխանւոյս

1

պատարագ

2

պատարագաց

2

պատարագաւս

1

պատարագս

2

պատարմամբ

1

պատգամ

2

պատգամաւ

1

պատգամաւորութիւն

1

պատգամաւորս

1

պատգամաւորքն

1

պատենազէն

2

պատերազմ

5

պատերազմական

1

պատերազմակից

2

պատերազմացն

2

պատերազմաւ

6

պատերազմեցաք

1

պատերազմէն

4

պատերազմէս

2

պատերազմի

10

պատերազմին

22

պատերազմիս

2

պատերազմողացն

1

պատերազմողս

1

պատերազմունս

1

պատերազմունք

1

պատեցաւ

1

պատժաւորացն

1

պատժաւորքն

1

պատիժս

1

պատիր

5

պատիւ

3

պատիւդասա

1

պատիւն

2

պատիւս

1

պատիւք

1

պատկառեր

1

պատկառին

1

պատճառ

1

պատճառանաց

1

պատճառանաւք

1

պատճառս

7

պատճառք

11

պատճենի

1

պատճէն

3

պատմագրացն

1

պատմեա

1

պատմեաց

4

պատմել

5

պատմեմ

2

պատմեն

1

պատմեցին

2

պատմէին

1

պատմէր

7

պատնէշ

1

պատշգամս

1

պատուական

12

պատուականաց

1

պատուականացս

1

պատուականաւք

1

պատուականութեամբ

1

պատուականք

2

պատուաւորացն

4

պատուաւորի

1

պատուեալ

1

պատուել

1

պատուեն

1

պատուեցեր

1

պատուեցէք

1

պատուէին

1

պատուէր

6

պատուիրանապահ

1

պատուիրանապահք

1

պատուիրանաց

2

պատուիրանաւ

1

պատուիրանի

3

պատուիրանին

4

պատուիրեալ

2

պատուիրելով

1

պատուիրեցեր

1

պատուհաս

1

պատուհասէ

1

պատուհասի

3

պատուհասիդ

1

պատուհասին

4

պատուհասիւա

1

պատուոյ

1

պատուոյն

6

պատուով

3

պատուովք

2

պատուոցն

1

պատսպարէր

1

պատրանս

2

պատրաստ

8

պատրաստական

4

պատրաստեալ

4

պատրաստեալք

1

պատրաստեսցեն

1

պատրաստեսցէ

1

պատրաստեցան

2

պատրաստեցին

1

պատրաստէր

2

պատրաստի

1

պատրաստութեամբ

6

պատրաստութեան

4

պատրաստութեանցն

1

պատրաստութենէն

1

պատրաստութիւն

1

պատրել

1

պատրեցաւ

1

պատրեցաք

1

պատրէր

3

պատրիմք

1

պատրիցիմք

1

պատրուճակս

1

պատրուճակք

1

պատւոյն

1

պարագլուխք

1

պարանոցի

1

պարանոցին

1

պարանոցս

1

պարանոցք

1

պարանոցքն

1

պարանս

1

պարապոյ

1

պարարի

1

պարարիցէք

1

պարգեւ

1

պարգեւականք

1

պարգեւատուէն

1

պարգեւատուք

1

պարգեւաց

1

պարգեւաւք

4

պարգեւէր

1

պարգեւի

1

պարգեւին

1

պարգեւս

12

պարգեւսն

4

պարգեւք

2

պարգեւքն

1

պարզաբար

2

պարզէր

1

պարզութիւն

1

պարիսպ

1

պարիսպն

1

պարիսպք

1

պարիսպքն

1

պարծանս

6

պարծանք

1

պարծելով

2

պարծեսցի

1

պարծէր

2

պարծին

1

պարմայեն

1

պարսաւեն

2

պարսիկ

2

պարսիկք

1

պարսիկքն

3

պարսից

31

պարսկաց

6

պարսկերէն

1

պարսկի

1

պարտ

4

պարտաւորեցաւ

1

պարտաւորութիւն

1

պարտեցաւ

1

պարտի

1

պարտիմք

2

պարտիս

1

պարտութիւն

5

պաւղոսէ

1

պետմոգն

1

պետրոս

1

պերոզ

1

պերոզի

1

պէս

2

պէսպէս

1

պէտս

4

պիղատոսէ

1

պիղծ

1

պիտանացու

2

պիտի

2

պիտոյ

3

պիտոյից

1

պիտոյիցն

1

պիտոյիւք

2

պղծագործ

2

պղծէք

1

պղծութեամբք

1

պղծութեան

3

պղծութիւն

2

պղնձի

1

պղտորեցաւ

1

պնդադեսպանս

1

պնդապէս

2

պնդեաց

1

պնդեսցի

1

պնդեցան

2

պնդեցաք

1

պնդեցին

3

պնդէր

1

պնդութեամբ

1

պնդութեան

1

պշնուին

1

պշուցեալ

1

պոնտացւոյ

1

պոռնկութիւն

1

պսակ

2

պսակակից

1

պսակացդ

1

պսակացն

2

պսակաւք

1

պսակեցեր

1

պսակէն

1

պսակիչ

1

պտղոյ

1

պտուղ

1

պտուղք

1

պրծեալ

1

պրկեցին

1

պրկոցաց

1

պրկոցսն

1