Քանի՞ մնամ յօտար երկիր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Քանի՞ մնամ յօտար երկիր
Պատդխտակոծ եւ վշտակիր, ո~հ.
Սիրտ իմ տապի մորմոքելով,
Որպէս ի ջուր խառնեալ զկիր, ո~հ.
Հա՛ն ի վայրէս պանդխտութեան,
Տէ՛ր ազատիչ, հա՛յր գթութեան, ո~հ:

Բարեկամք իմ եւ մերձաւորք,
Այժմ են յինէն յոյժ հեռաւոր, ո~հ.
Ուստի ողբամ հառաչելով,
Զի օտարքն են յոյժ նենգաւոր, ո~հ.
Հա՛ն ի վայրէս պանդխտութեան,
Տէ՛ր ազատիչ, հա՛յր գթութեան, ո~հ:

Տիւ եւ գիշեր միշտ յարակայ,
Քունն իմ յաչացս մերձեալ կայ, ո~հ.
Այլ յուստեքէ ճար չունելով`
Առ ոտս իմոյ փրկչիդ անկայ, ո~հ.
Հա՛ն ի վայրէս պանդխտութեան,
Տէ՛ր ազատիչ, հա՛յր գթութեան:

Արդ զօրութիւնն իմ նահանջի,
Յանձն իմ յաւէտ ցաւօք տանջի, ո~հ.
Սաստիկ տենչմամբ ակն ունելով,
Թէ երբ սրտիս ոստ կանանչի, ո~հ.
Հա՛ն ի վայրէս պանդխտութեան,
Տէ՛ր ազատիչ, հա՛յր գթութեան, ո~հ:

Ես մեղօք լի ողորմելի,
Երես չունիմ քեզ դիմելի, ո~հ.
Աստուածածնիդ միջնորդելով,
Մի թողուր զիս աստ ցաւալի, ո~հ.
Հա՛ն ի վայրէս պանդխտութեան,
Տէ՛ր ազատիչ, հա՛յր գթութեան, ո~հ: