Ազդարար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԶԴԱՐԱՐ
ՂԱՄԱՐ ԱՄՍՈՅ 1795 թիւ 11.

   Յետեւմունք Պատմութեան Պարսից արարեցելոյ ʼի Խաչատուր Վարդապետէ նոր Ջուղաեցւոյ, Սկսելոյ Ովդան ամսոյ Ազդարարին, եւ այժմ սկսեալ ʼի 287 երրորդ էջէ  Նախայ ամսոյ Ազդարարէ

 

Թուին Հայոց

Թուին Քրիստոսի

Իսկ ընտրեալք եւ ներհուն Աշակերտք Երանելոյ հօրս մերոյ Դաւթի են այսոքիկ, որք բաց որոշեցեալք  ʼի յայսց յոգունց աշակերտաց նորա ես զընտրեալսն աստանօր գրեցի, ʼի բաց թողլով զայլեն ʼի յաճոյ բանից մերոց:

    Նախ՝ Ստեփաննոս ճգնակիր Վարդապետն որ եղեւ այր երեւելի եւ նշանաւոր, քանզի սա զկին Տեառն Դաւթի նստաւ յաթոռ Յառաջնորդութեան ʼի նոր ջուղայ, մինչեւ ʼի ժամանակս Շահ Սլէման Արքայի որ եւ կրեաց ʼի Սլէման Արքայէ բազմօրինակ եւ բիւրակերպ զվիշտս նեղութեանց, սակս միոյ ուրացեալ աբեղայի՝ որոյ անունն էր Տէր Յոհան: Որոյ գնացեալ ʼի կոստանդինուպօլիս առ Յակոբ Կաթուղիկոսն՝ բազմահանճար հայթաթանօք խնդրեաց յորմէ զթեմ եւ զվիճակ իւրոյ անձին զգաւառն /327/ փէրիոյ, առ ʼի նստել ʼի զանս գեղջին՝ որ կոչի հազարջրիպ , եւ հովուել զվիճակն իւր: Իսկ նա անճարմնացեալ՝ (որ վասն հարկաւորութեանիրիք կայր ʼի բիւզանդիոն քաղաք) տայ նմա անյօժար կամօք զկոնդակս իշխանութեան, զի երթիցէ առ իւր վիճակն զոր խնդրեաց:

           Եւ իբրեւ քանզի ոչ կամէր տալ Հայրապետն նմա հրաման, կամեցաւ ուրանալ նա զ Քրիստոս Տէրն մեր անդ. վասնորոյ յակամայ կամօք ետ զկոնդակն՝ զի մի ուրասցի զ Քրիստոս: Իսկ յորժամ ելեալ գնար նա անջատեալ յերեսաց նորա, ʼի Յէջմիածին, եւ ապա Սրբազան Կաթուղիկոսն գրէ զանխլաբար թուղթ ʼի գաղտնի առ միաբանանԷջմիածնի. զի յորժամ ժամանէասցէ նա անդ՝ վաղավաղակի  ըմբռնեւալ դիցեն զնա ʼի սեւան կղզւոջ, ուր կացեալ մնասցէ՝ եւ միʼ եւս իսպառ ելցէ անտի, եւ լիցի իսկ առաջնորդ հակառակութեան եւ չարուեալ: Եւ թուղթ հայրապետին քան զնա փութով հասանէ Յէջմիածին. զորոյ կալեալ դնեն ʼի սեւան կղզւոջ, ըստ հրամանի Հայրապետին: Իսկ նա հնարիւք իմն զերծեալ փախչի անտի, եւ փութանակի եկեալ ժամանէ ʼի գաւառն փէրի, եւ նստէ ʼի վերարգեալ վանքն որ ʼի գեղջն Հազարջրիբայ: Եւ յետ պաւուրց ինչ անցանելոյ՝ յորժամ ʼի լու լինի զայս իրականութիւնք, Ստեփաննոսի Առաջնորդի վանացս, եւ ջուղայեցւոցս, եւ նոթին Քեալանթար եւ իշխօղ ջահխաթունեանց Աղա փիրէ: Վաղվաղակի լցեալ բարկութեամբ ամենեքեան՝ ըմբռնեն զՅոհան չաբեղայն, եւ բազում խոշտանգանօք եւ տանջանօք չարչարեալ ստէպ տուայտեն զնա, եւ ըհամայն աղխս՝ եւ զմթերս, եւ զնա դնեն ʼի զւնտանս բանդի կարի երկեցուցանելով. որպէս թէ՝ մոռանելոց իցէ արդեօք յետ դոյզն աւուրց ʼի ձեռաց նոցա /328/ իսկ նա ʼի գիշերի միում հնարիւք իմն զերծեալ ʼի վանացս՝ փախստեալ անկանի ʼի մզկիթն, այսինքն՝ ʼի մէչիթն պարսից՝ որ էր ʼի Սիչան ագարագի ուրանօր իսկ ուրանայ տարաբաղդ թշուառականն այն զ Քրիստոս՝ վասն փառաց սնոտի կանցաղոյս: Որ եւ ցուցանէ իսկ արդեօք առաջի պարսից ամենեցուն, եւ մանաւանդ առաջի Շահ Սրէման Արքայի կարի հաւատարմութիւն, ուստի զշնորհս եւ զպարգեւս յոգունս գտանի ʼի յորոց: Իսկ զկնի ինչ ասաց՝ խարդաւանօք նենգ գօրծեալ դաւաճանէ առ ընթեր Սլէման Արքայի չարախօսելով հանդերձ զՍտեփաննոս Վարդապետէն զազգէս հայոց, եւ զամենայն եկեղեցեաց եւ եկեղեցականաց, առ ʼի պատճառս քինան իւրս զոր ունէր առ նոսա: Վասնյ իսկոյն հրամայէ արքայն ըմբռնել զՍտեփաննոս Վարդապետն, ընդ որում եւ զայլս բազումս Վարդապետս, եւ Քահանայս, եւ դնել զնոսա ʼի մետազս բանդից, եւ պրկել զոտս նոցա ʼի կոճեղս ծանրագոյնս ուր կացեալ մնացին բովանդակ ամենայն մի՝ կրէլով անդէն զբազում նեղութիւնս, եւ զչարչարանս: Եւ աորս մինչեւ ʼի հազար թուման ծախեալ իդրունս նախարարաց՝ եւ մեծամեծաց Արքային տալով ցնոսա զկաշառս եւ տուեալ հազար թումանս վզենակս, եւ կամ տուգանս Արքային, եւ ապա հազիւ թէ՝ զերծեալք մազապուր՝ փրկեցան ʼի մահաբեր վտանգէն: նա իսկ՝ յետ այսց ամենայնի՝ էարկ ʼի վերա ամենայն եկղեցեացս հայոց տուգանս՝ տուժելով ʼի նոցանէ ամենայն ըստ ամէ երեք հարիւր թուման: Եւ այսպէս եկեղեցիքս հայոց որ ʼի ներ նոր ջուղայ՝ 1134 թուոյն մինչեւ ʼի 1140 թուոջս, եկայ մնաց իներքոյ հարկի տուգանաց, որ ամենայն յամէ խստագոյն նեղութեամբ տառապեցուցանելով զազգս հայոց պահանջէին գայն: Իսկ ʼի 1141 յամի մերոյ թուականիս այց արար Աստուած ողորմելի ազգին մերոյ, ʼի ձեռն Քեալանթար Աւետին՝/329/ շնորհեցաւ յԱրքայէն զայս տուգանս, եւ այլ ոչ եւս յօրէ յայնմանէ առին ցարդ: Իսկ Ստեփաննոս Վարդապետաց Էջմիածնի առ ʼի գնալ անդ եւ լինիլ Կաթուղիկոս ազգին հայոց որ պակաւին գոյր կենդանի Նահապետ Կաթուղիկոսն, եւ սաստկութեամբ վարէր զգործ Կաթուղիկոսութեանն: Եւ եթէ պակասութիւն ինչ յումեքէ եկեղեցականաց՝ եւ քահանայից իսկ տեսանէր՝ նոյն ժամայն կալեալ հրապարակաւ կախէր եւ բրածեծ՝ եւ գանալից զմարմին նորա առնէր. հարթէր զմորուսն, եւ՝ զցցունս վարսից, այսինքն զքէքիւլս, եւ արկանէր ʼի բանդ եւ շղթայէր, եւ մարմնաւորական իշխանութեամբ  տուգանէր զնոսա: Ուստի զայրացեալ ամենայն եկեղեցաականք՝ խնդրեն նամակաւ զՍտեփաննոս Վարդապետն, եւ ընդունին ամենեքեան զնա ʼի Հայրապետական Աթոռոյն գոլ արժանաւոր: Իսկ նա յօժար կամօք յանձն էառ գնալ Յէջմիածին, եւ լինիլ անդ կաթուղիկոս. բայց կատարածն ոչ իմացաւ, եւ ոչ անսաց Սուրբ գրոյն որ ասէ թէ՝ Եթէ Տէր ոչ շինէ զտուն, եւ ահլն: Եւ պատրեալ խաբեցուաւ մեծ ճգնաւորն Ստեփաննոս՝ ստապատիր բանից նոցա, եւ հետեւեցաւ իսկ սնավառութեան եւ ծախեալ զբազում գանձս յարքունիս էառ նոմոս յԱրքայէն Սլէմանայ, որէ ռազամ Հայրապետութեան՝ առ ʼի գնալ յԷջմիածին եւ լինիլ Կաթուղիկոս տանս հայոց: Իսկ մեծ ճգնակի վարդապետն Սպեփաննոս գնացեալ ʼի Սուրբ Էջմիածին, ուր եւ օրհնեցաւ Կաթուղիկոս. բայց ոչ կարաց վարել զիշխանութիւն Կաթուղիկոսութեան: Քանզի Տեառն Նահապետի բազումք գոյին բարեկամք՝ թէ ʼի յաշխարհն Հայաստան, եւ թէ աստ ʼինոր ջուզայ յասպահան. որք ոչ երբէք կամէին եւ յօժարէին զկաթուղիկոսութեան Տեառն Ստեփաննոսի: /330/ Որպէս եւ Աւետիս ոմն ʼի նորոյ ջուզայէ որ երբեմն լեալ էր իշխան ջուղայի, որոյ ասի Քեալանքար. Սա ʼի հարկելոյ եւ ʼի թախանձելոյ թագաւորին ուրացաւ զՔրիստոս: Որ եւ զկնի ուրացութեանն Մահմատ հօսէն բէկ ընկալաւ զանուանակոչութիւն, եւ երկոքին դստերքն իւր աղերսեաց նմա, եւ եղեւ ինքն առաջի արքային իշան մեծ ʼի վեր քան զյոգունս: Սա էր մտերիմ բարեկամ Տեառն Նահապետի՝ որ եմուտ առ Արքայն Հօսէն եւ մեղմով ծանոյց նմա թէ՝ օրէնքէ ազգին հայոց մինչ Կաթուղիկոս նոցա կենդանիէ, այլ ոչ ոք կարէ լինիլ Կաթուղիկոս բայց եթէ դէպ լիցի մեռանիլ օրինաւոր Կաթուղիկոսին, եւ կամ թէ՝ կամաւ իւրով հրաժարիցի ʼի Հայրապետութենէ, եւ ապա զայլ ոմն կացուցանեն կաթուղիկոս ընտրողութեամբ ամենայն ազգին: Իսկ ահաւոսիկ Ստեփաննոս այս՝ առանց կամաց ժողովրդեանն, եւ թարց ընտրութեան ազգի իւրոյ ինքնագլուխ լեալ եղեւ Կաթուղիկոս. եւ ահա ուրեմն առաջին Կաթուղիկոսն՝ որոյ անունն է Նահապետ, ահաւասիկ կենդանի է: Եւ արդ՝ իբրեւ միըստ միեջէ լուաւ զայսոսիկ ʼի բերանոյ նորա, յոյժ զայրացեալ բարկացաւ ʼի վելայ նորա. արդէն իսկ վաղվաղակի գրեաց հրովարտաք աւ բդեշխն երեւանայ քաղաքի Ֆարզալի խան, որ ʼի յԱյրարատ գաւառ մեծին հայոց, առ ʼի առնուլ ʼի Ստեփաննոս Վարդապետէն հազար թուման տուգանս, եւ զնա հանդերձ համախոհօքն իւրովք դնել ʼի մետաղս բանդի: Իսկ նա ըստ հրամանի Արքայի իւրոյ գործն կատարեաց, քանզի կալեալ կապեաց զամենեսեան՝ եւ եդ ʼի զնդանս բայց այլք համախոհք, եւ մտերիմ խորհրդակիցք նորա, ետուն իսկ յոլով տուգանս եւ ապրեալք արձակեցան: Իսկ Երանելին Տէր Ստեփաննոս՝ հանեալ այնուհետեւ իսկ ʼի թեթեւ եւ յընդարձակ բանդ է, եւ /331/   արկին ʼի մթին եւ ʼի ժանտահոտ զընդան, եւ ʼի յստս ʼի ծնկանցն եդին ʼի կոճեղս կարծրագոյն՝ եւ անըմբերելի, եւ ʼի յանդատակս նորա կապեցին զքարինս կարծրանիւթս: Ուր ʼի զազիր եւ ʼի դառնաշունչ հոտոյն, եւ ʼի յաճախմանէ հերացն, եւ ʼի բազմանալոյ ոջլոյն յոյժ վշտացեալ եզերեաց զկեանս իւր, եւ ըստ կտալի նորին՝ տարան զմարմին նորա ʼի Խոր Վիրապն՝ եւ անդ թաղեցին ʼի 1145 թուոջս մերում, ʼի փառս Քրիստոսի Աստուած մերոյ: Եւ ահա այսպէս եղեւ վաղճան՝ եւ մահ երանելոյն առն Աստուած Տեառն Ստեփաննեայ Վարդապետի եւ կաթուղիկոսի. որ էր մի ʼի յընտրեալ աշակերտաց Սրբոյ Հօրն մերոյ, եւ Տեառն՝ Դաւթեայ Վարդապետի: Որոյ յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի:

        Երկրորդ Յոհաննէս ճգնազգեաց եւ քաջ Ախոյեանն իմաստնայեղց Վարդապետն. որ իւրով անհնիւ իմաստութեամբն, եւ ճգնողական վարուքն գերազանցեաց արտօնութեամբ քան զհամայն խումբս վարդապետաց, որ առ ժամանակաւ իւրով էին, եւ ոչ զոք երբէք իսկ գտաւ՝ կամ երեւեցաւ ʼի ժամանակին յայնմիկ ոսկեզօծի՝ համեմատ նմին: Նա զի եւ ոչ ինչ իւիք գտաւ ընդ հատ՝ կամ պակաս քան զնախնի լեալ Սուրբ Վարդապետսն, որ ʼի զորոց իսկ ʼի գիրս պատմի. այլ ամենայն իրօք եղեւ համանման նոցա, եւ թուի ինձ թէ առաւել եւս  քան զնոսա վաստակեցաւ ʼի վերայ հօտին Քրիստոսի՝ որ ʼի մասին պարսկաստանի: Քանզի սա եղեւ անվանելի եւ անպարտելի հզօր ախոյեան ընդ դէմ Պարսից, որ ʼի ձեռս երկնաձիր շնորհաց նորա պահեմք մինչեւ ցայսօր անստգիւտ եւ անսայթաք զհաւատս մեր ուղիղ եւ ամբիծ՝ որ ʼի Քրիստոս Յիսուս Տէր մեր: Իսկ եթէ նա չիցէր լեալ արդեօք ʼի ժամանակս Շահ Սուլտան Հուսէն Արքայի Պարսից, ստուգիւ վարկեցարուք զի /332/ փոքր մի եւսէ եղծեալ եւ կործանեալէր զԼուսածադ՝ եւ զԱրփիածաւալ հաւատս մեր: Ղասն զի Արքայն Պարսից Շահ Սլէման՝ տինա որդին նորա Շահ Սուլտան Հօսէն, որք բարձեալէին զքուն յաչաց՝ եւ զնինջ յարտեւանաց իւրեանց. եւ անդուլ մտօք, եւ անհանգիստխոկմամբ՝ խորհէին՝ երկնէին՝ եւ մտախոհ լինէին ʼի տուէ եւ ʼի գիշերի գուն գործելով, եւ զանազան հայթաթանս մարթելով թէ ի՞ւ, եւ կամ թէ հի՞մ արդեօք իսկ կարասցեն անդրաթոխել զողորմելի եւ զտառապեալ ազգս Քրիստոնէից՝ մանաւանդ զազգս հայոց ʼի հաւատոց իւրեանց, եւ դարձուցանել զնոսա ʼի մոլար կրօնս Պարսից: Վասն որոյ ողորմեալ Ամենագթածին Աստուած ʼի վերայ ազգիս քրիստոնէից՝ որ ʼի կողմանս մասին Պարսից աշխարհի. յարոյց մեզ եղջիւն փրկութեան զՍքանչելի եւ Տիեզերալոյս Վարդապետն Յոհաննէս՝ ʼի տանէ՝ եւ յազգէ ջուղայեցւոց: Առ որ գային զօր հանապազ յամենայն ժամու եւ ժամանակի հոյլք եւ բազմութիւնք պարսից իմաստնոց, եւ խօսէին վասն օրինաց իւրեանց, եւ հակաճառէին ʼի վերայ հաւատոց: Իսկ նա զինեալ շնորհիւն Աստուծոյ միով, եւ կամ երկոքումբք բարբառով անպատասխանի առնէր զնսսա ամենեսեան: Որոց գնացեալք պարտեցեալք յերեսաց Առն Աստուծոյ, եւ վիմին անդրդուելւոյ՝ այլ մեծագոյն իմաստասէրքն  քան զինքեանս ածէին, զի թերեւս փարթար ըմբռնեսցեն զնա բանիւք: Քանզի ասէին թէ՝ ամենայն ազգն հայոց ʼի նմանէ կախեալք կան, եթէ զնահաւանեցուսցուք, դիւրագոյն լիցի մեզ զամենեսեան զնոսա դարձուցանել: Իսկ նոքա յորժամ եկեալք խօսէին ընդ նմա՝ զայնպիսի առարկութիւնս զնմանէ լսէին. մինչ զի եւ յօրինաց իւրեանց  թերացեալք գնային շնորհիւ Տեառն՝ եւ Օծելոյ նորա որով եւ փառաւորիւր իսկ զհրաշալի անուն Տեառն /333/ մերոյ Յիսուս Քրիստոսի: Բայց ոչ եթէ յաննաշանից արանց եւ կամ թէ ʼի խառնիճաղանճիցն գային եւ հակառակօրէն վիճէին ընդ նմա. այլ ʼի մեծագունիցն   եւ ʼի փառազնաղ գեաց իմաստասիրաց, որք եւ այնքան անպատասխանի լեալ գնային, մինչ զի ʼի հարցանել յոմանց թէ ընդ էր կանուխ եզերեցիք ղառարկութիւնս ձեր, եւ ոչ կարի բանիւք եկարացուցիք զխօսս: Իսկ նոքա պատասխանեալք որոց ասէին թէ՝ այնպիսի զօրեղ փաստիւք առարկութիւնս առնէ նա, մինչ զի փոքու իմն հաւանեցուցանել կամէր զմեզ յօլէնս իւր վասն այնորիկ փութացաք իսկ համառօտել զբանս մեր: Արդ՝ այսպէս երկնած որան շնորհիւ՝ եւ բազմալեղ իմաստութեամբ ստնանէր՝ եւ պարտասեալ յաղթէր զհամայն խումբս խոհական իմաստասիրաց, եւ գահագլուխ իշխանաց պարսից. որ եւ ամենայն իմաստասէրք Պարսից գային առ նա՝ եւ գնման է դաս առնուին, զի էր յոյժ հմուտ բարբառոց պարսից՝ եւ արաբացւոց, եւ կարի տեղեակ գրոց նոցա: Եւ երբեմն ինքնակալ Արքայն Սլէման գայ մեծաւ հանդիսիւ ʼի Հրաշագեղ վանս Սրբոյ Ամենափրկիչի ʼի զբօսանս. եւ մտեալ յեկեղեցին հրամայէ ընթեռնալ զԱւետարանն Սուրբ: Իսկ նա ելեալ ʼի Սուրբ Սեղանն՝ ընթեռնու, զմի՝ համարիքն, եւ զմեկութիւն նորա ծանուցանէ Արքային. եւ նա իբրեւ լսէ՝ ասէ արդարեւ պատգամ Աստուծոյէ: Եւ ապա բազում հարցմունս առնէ արքային վասն ոսկեճամուկ եւ երփնազարդ պատկերացն՝ զորս նկարեալք  գոն ʼի Տան Տեառն Աստուծոյ մերոյ, վասն Աստուածութեանն Քրիստոսի, եւ յաղագս երեքանձեայ Աստուածութեան. նա եւ զայլս բազումս հարցմունս առնէ, զորս նոյն գրեաց եւ հաւաքեաց գիրք մի ʼի չափ գրոցն Ալպերտի, եւ կամ Մոլութեանց: Յորում ʼի մի երեսն թղթոյ գրեալէ ʼի գիր՝ եւ ʼի բարբառս հայոց, իսկ ʼի միւս երեսն /334/ հանդէպ նորին ʼի գիրս՝ եւ ʼի լեզուս պարսից զոր կայ մինչեւ ցայսօր ʼի միջի մերում, եւ յոյժ զարմանան ազգ պարսից ընդ իմաստութեան նորա, եւ մեծարեալ յարգեն զնա, եւ սքանչանան ʼի վերա նորա: Արդ՝ եթէ հաճեսցի ’ի յաշխատանս իմ, սանձկալիդ իմ, եւ մի թուեսցի յաչս քոյ ձանձրուի կամիմ ես՝ զի ՚ի բազմաց հարցմանց նորա եւ պատասխանատութեան Տեառն Յոհաննու աստէն նշանակել, որոք յայտնիցի ամենեցուն զնշոյլ անպատում եւ ճառագայթափայլ շնորհաց նորա:

       Քանզի յորժամ Արքայն հարցանէ ցնա թէ՝ ընդէր ՚ի տեղիս աղօթից պատկեր նկարէք, յորում չէ սրստկան: Տայ պատասխանի երանելին Յոհաննէս՝ Շահ Սլէման Արքային թէ՝ զբազում պատճառս եւ զխորհուրդս ունի: Ասէ Արքային՝ զինչ: Եւ նա ասէ՝ ըստ խելաց, եւ բնական բանականութեամբ ասացից՝ եթէ ըստ գրոց: Ասէ նախ ըստ խելաց ասա. եւ ապա թէ հաճեցայց՝ ըստ գրոց: Եւ նա ասէ՝ ոչ գոյ մարդոյ այնքան զօրութիւն՝ որ կարասցէ իսկ թարց երեւելեաց՝ զաներեւոյթսն բացերեւոցել, եւ թարց յայնցանեաց զԱստուած ճանաչել վասն այսորոկ զերեւելիսս նախընթաց եզեալք կարիցեմք իսկ հայցուածոց մերոց հասանել, եւ ճանաչել: Ասէ Արքայն՝ այն որ կամի զԱստուած ճանաչել, եւ զստեղծօղն իւր. ինքեամբ ծանիցէ: Եւ նա ասէ այո՞, զայդ կատարեալոցնէ վայելուչ, եւ զայս անկատարին որպէս գիրս այս՝ որոյ տեսանելովն զԱստուած ճանաչեմք՝ եւ իմանամք, նախ գիրն պարտէ լինիլ որէ պատկեր եւ կերպարան, եւ ապա զիմացումն նորին մակացու լինիմք: Ուրեմն հարկաւորէ պատկեր եւ կերպարան, որով կարող լինիցիմք հասանել իմացականն: Ասէ արքայն՝ ուրեմն գրով գուլ յիմաստս բարեգոյնէ, քան պատկերօք: Պատասխանէ /335/ թէ այո ընթերցողաց որ զգիրս գիտեն վայելուչէ. բայց զայսոսիկ վասն խուժագուժ խառնիճաղանճիցէ, որք ոչ զգիրս գիտեն՝ եւ ոչ ընթեռնուլ: Ասէ արքայ՝ իսկ ոմանք զայսոսիկ տեսանելով զձեզ կռապարիշտ համարեն: Եւ նա ասէ ցնա’ արդ՝ եթէ մեք զսոսա պաշտիցեմք որք ձեռագործքեն, արդարէ. ապա եթէ դոքօք գամք ՚ի խոկումն եւ զԱստուած ըմբռնեմք, զի՞   արդ զայդ վարկանելիէ: Ահա տեսանեմք զի ամենայն ազգք եւ ազինք զգիրս ունին, եւ որով հասանեն աներեւութիցն եւ զի պատկերէ եւ նկարագիր, ոչ ինչ երբէք վնաս գործէ, սոյնպէս եւ սա: Ասէ ցնա արքայն պատուէք զսոսա: Եւ նա ասէ՝ այս բայց ոչ որպէս զարարիչ՝ որ անօրէնութիւնէ ամենեւիմբ, այլ որպէս ծանուցիչ պատուեմք . որպէս զԱստուած անունս որ գրով գրեալ իցէ՝ ո՞վ արդեօք այն իցէ իսկ որ ոչ պատուեսցէ, բայց ոչ եթէ զնա Աստուած իմանալով պատուեմք՝ որ պատկերէ. եւ յորակաց յառաջ եկել այլ ըստ այնմ զի զանունն Աստուծոյ նովաւ իմանի, պատուեալ յարգի: Ասէ արքայ՝ մեք եւս պատուեմք զգիրս մեր ըստ այդմ: Եւ նա ասէ՝ եւ մեք որ զպատկեր զայսոսիկ պատուեմք, ոչ եթէ զորակու իս, եւ զքանակութիւն, եւ զձեւս, այլ զիմացումն որ ՚ի նմաէ, եւ որոյ յանունն նկարեալէ այսպէս անունն Աստուծոյ յորս նկարեալէ եւ գրեալ պատուեմք: Ասէ արքայ՝ արդ՝ եւ ըստ գրոց ասա: Ասէ Վարդապետն ցնա՝ Աստուած պատուիրեաց Մովսէսի նախամարգարէին՝ յօրինել զերկուս քրովբէս, եւ դնել ՚ի վերայ քաւութեանն՝ յորմէ Աստուած ախօսութիւնն լինէր: Եւ Սողոմոն եւս յորժամ զտաճարն շինեաց նոյնպէս քրովբէք յօրինեաց: Իսկ Տէրն մեր Քրիստոս զպատկերն իւր յանձեռագործ յօրինեալ ՚ի վերա դաստառակի, առաքեաց առ արքայն հայոց Աբգար: Ահա այսպէս ՚ի հնումն՝ եւ ՚ի նորումս ոչ ողեւ արդեգելումն /336/ պատկերաց. այլ յաւէտ իսկ կռամոլութիւնն արգելաւ: Եւ ասաց ուրեմն ամենաբարին Աստուած Մարգաէին ումենմ՝ Զիէ՞ զի տուն ձեր զարդարեալք ունիք, եւ զիմս անզարդ՝ եւ անպաճույճ, այսու պատճառաց՝ ըստ շնորհելոյ ինքնակալուեդ՝ զարդարեմք զտուն Տեառն, ոսկե աւ, եւ երփն երանգ գունակօք: Եւ ապա հարցանէ վասն անճառելի մարդեղութեան բանին Աստուծոյ, եւ զայլս զորս կանխաւ գրեցին. եւ զհարցմանց՝ եւ զառարկութեանց, արքային՝ տայ մի ըստ միսչէ երջանիկ Վարդապետն զպատասխանի մինչեւ զարմանալ յոյժ Թագաւորին՝ ասէ ընդ իմաստասիրին իւրոյ. տեսանես թէ որքան հեղէ սա ՚ի բանս՝ եւ ՚ի շարժմունս իւր: Եւ զմնացեալս զայլս հարցմունս, եւ զպատասխան նորին լի իմաստութեամբ եւ զգօնութեամբ տեսցես ՚ի հարցմանց գիրն երանելոյն Յոհաննու Վարդապետի, որով եւ զամենայն եղելոցն հասու լիցիս անտարակոյս:

             Իսկ յետ վաղճանի Սլէման Արքայի, նստէ յաթոռ նորա Հօսէն արդի նորա. որ եւ կոչեցաւ Սուլտան Հօսէն: Սա առաւել եղեւ ներհակ հաւատոյս քրիստոնէութեան քան զհայր իւր Ալէման արքայ, որ եւ կամէր սպառ սպուռ քակել՝ եւ անդրաշրջիլ զօրէնս Քրիստոնէութեան: Ուստի եւս յաւուր միում գայ շքեղ փառօք ՚ի վանս ջուղայի, նախ ՚ի զբօսանս, եւ ապա զի զազգս Հայոց հաւանեցուսցուսցէ ՚ի կրօնս պարսից: Ուր խօսիլ սկսաւ Արքայն ընդ Վարդապետին բաղում եւ զանազան խորամանկ առարկութեամբք ՚ի վերայ կրօնից եւ հաւատոյ, ՚ի վերայ ամենասուրբ երրորդութեանն, եւ ՚ի վերա անհաս Տնօրէնութեանն Քրիստոսի եւ ՚ի վերա այլոց իրաց: Բայց նախ էհարց ցվարդապետն թէ՝ ընդէր ոչ ընդունիք զղուրանն մեր Իսկ նա պատասխանեալ ասէ ցնա զԱւետարանն յԱստուծոյ /337/ յԱստուծոյ որ վասն մեր եկեալէ ունիմք: Եւ ապա մինչեւ ցերիս ժամս նստեալ Արքայն ՚ի Յաթոռ եկեղեցւոյ վանացս բազում հացմունս արար. եւ յետ վաղճանի հարցմանցն ասէ ցվարդապետն բարւոք եւ գեղեցիկ ծանուցեր ըստ ճանապարհի խելաց՝ եւ բանականութեան: Բայց զայսոսիկ գրեա եւ արձանագրեա ՚ի գիրս, զի յոյժ ցանկալի հարց պատասխանի եղեւ. որով եւ զամենայն իսկ ՚ի մտի իմում մնասցէ Որ եւ գրեաց իսկ զհամայն հարցումն եւ զպատասխանին որ կայ մինչեւ ցայսօր ՚ի մեջի մերում, որով իսկ ամենայն հարցմանցն անվրէպ իսկ կարես տեղեկանալ: Յետ որոց ասէ Արքայն ցԵրանելին Յոհաննէս, իմազի յորժամ կոչողիղ զքեզ՝ վաղվաղակի ան յապաղ եկեսցես: Եւ ապա միոմն ՚ի մեծագոյն ներքինեացն  ասէ ցվարդ ելան թէ՝ ահա սրով արժանէ հատանել զպարանոց քոյ, զի զինչ դիտաւորութեամբ եկն Արքայ, եւ դուքոյով ճոռոմաբանութեամբդ՝ ոչ թողեր զխորհուրդ սրտի նորա յառաջանալ: Եւ նա ասէ ցներքենիսն՝ սուրդ որ վասն Քրիստոսի հատցէ զպարանոցս իմ, հարսանիքեն ինձ: Իսկ նոքա ցմիմեանս ասեն ժպտելով՝ տեսանէք արդեօք՝ սրով մահն հարսանիք համարի ինքեան: Եւ ՚ի յայսմ բան ելանէ Արքայն Հօսէն ի՚ վանացս, եւ ասէ ցմեծամեծս իւր՝ յորժամ խնդրեցից եւ կոչեցից ածջիք զգա առիս, եւ ել գնաց ՚ի պալատն: Իսկ յետ խուն իմն աւուրց ՚ի ժողովիլ իմաստասիրաց իւրեանց. հրամայէ կոչել զնա՝ առ ՚ի վիճաբանել եւ խօսել ՚ի վերայ հաւատոց: Իսկ նոքա՝ միահամուռ նախարարօք, եւ ներքինեօք անկեալք թախանձանօք ՚ի ծունկս Արքայի թէ՝ մի առներ զայդ զի մի գուցէ անձկութիւն լիցի, եւ խառնիճաղանճիցն թերութիւն հաւատոյ: Նա զի ասէին Օլօմայք՝ այսինքն իմաստասէրք պարսից՝ արքային թէ մեք գիտեմք հաւաստեաւ՝ զի Յոհաննէս Վարդապետան՝ /338/ այո գիտնականէ եւ բանիբուն. յորմէ եւ մեք զօր հանապազ ուսանիմք զարհէստս զալատականս. Ուստի եւ մեք ոչ կարեմք զդէմ ունիլ նմա: Վասնյ ոչ եղեւ զոր խորհեացւ արքայն, այլ ընկճեալ նահանջեցաւ ՚ի մեղմեխ խորհրդոց իւրոց, քանզի այսպէս առաջադրեալէր արքայն Հօսէն զի եթէ երջանիկ Վարդապետն պարտիցի յիմաստասիրաց իւրոյ, նոյն ժամայն ամենայն ազգք քրիստոնէիցս՝ մտցեն ՚ի կրօնս պարսից: Եւ ապա Արքայն Հօսէն իբրեւ ետես թէ՝ անձամբ իւրով ոչ եղեւ հնար առ ՚ի հաւանեցուցանել զազգս հայոց ՚ի թիւրս պաշտօնս՝ եւ ՚ի կրօնս Պարսից. վասն որոյ այնուհետեւ զօրհանապազ զմեծամեծս իւր առաքէ առ երջանիկ նպատակն Յովհաննէս Վարդապետ առ ՚ի գուն գործել՝ թերեւս զնա հարցեն նանիր բանիւք իւրեանց, եւ ՚ի պարտութիւն մատնասցեն հաւանեցուցանելով զնա Քանզի գիտէին հաւաստեաւ ամենեքեան թէ՝ նա է դրօշակիր եւ նպատակ հաւատոյ ազգիս հայոց ուստի միշտ ջանային բոլոր ազգ պարսից՝ զի զնա հարկանիցեն, եւ յաղթեսցեն բանիւք, եւ ապա յուսայիս դիւրոռ ամենեցուն իսկ հաւանեցուցանել, եւ յաղթել զամենեսեան: Իսկ որով հետեւ ամենայն ազգ պարսից քաջ ճանաճէին զնա՝ զի էր այր փիլիսոփայ եւ հմուտ ամենայն գիտութեանց. մանաւանդ եւ յայտնի եւս էր՝ զի երկնային, եւ քաղաքական առաքինութեամբ յոյժ պերճացեալէր: Վասն որոյ յաւուրսն յայնոսիկ՝ ՚ի միում աւուրց յայնցանեաց, գան բազմութիւն Պարսից իմաստասիրաց ՚ի վանս մեր առ Երանելին Յոհհաննէս, եւ թէպէտ յայնմ աւուր բազում ինչ առակեցաւ, բայց մու ՚ի յորոց՝ զոր երանելի Վարդապետն մեր առարկեաց հարցանելով ցնոսա՝ այսէ զոր ՚ի ներքոյ դրոշմել կամիմ: Ասաց առ նոսա զի՞նչ ասէք ո՞վ պանձալիք, Աստուած պատճառ կարէ ասիլ. եթէ ոչ: Պատասխանեալ /339/ ասեն՝ այո՞ : Եւ նա ասէ՝ կատարեալ, եթէ անկատար: Ասեն՝ յամենայնի կատարեալ: Եւ նա ասէ՝ կատարեալ պատճառիդ, պատճառելի պարտէ լինիլ, թէ ոչ՝: Ասեն՝ այո՞: Եւ նա ասէ՝ բասն զի առնչաբարէ, որոյ գոլ միոյն, հարկաւորի գոլ միւսոյն: Ասեն՝ հասարակ կանոնէ. որ այդպէսէ: Ապա եւ նա ասէ ցնոսա՝ ովէ պատճառելին Աստուծոյ: Ասեն՝ արարածքս: Իսկ նա ասէ՝ զարարածս անեղ գիտէք, եթէ եղեալ: Ասեն նոքա եղեալէ: Եւ նա ասէ՝ ապա զի՞արդ կարէ եղեալն անեղին պատճառելի, զի մինս կատարեալէ, իսկ միւսն անկատար: Կատարեալն եւ անկատարն զի՞արդ կարեն յամենայնի հակադարձիլ. պարտէ զի յամնայնի հակադարձութիւն ունիցին: Իսկ որով հետեւ՝ ոչ գոյ յամենայնի հակադարձութիւն ՚ի դոսա, ուրեմն՝ ոչէ կատարեալ պատճառելի. զի՞նչ ասէք առ այս՝ կամ զԱստուած ասացէք անկատար պատճառ, զի ընդ անկատար պատճառելւոյն հակադարձիցի յամենայնի, եւ կամ կատարեալ պատճառելի եւս ասացէք՝ զի յամենայնիւ հակադարձիցի: Քանզի արարածքս համեմատելով առ Աստուած, Աստուած յամենայնի կատարեալէ. Իսկ արարածքս՝ ամենայնիւ անկատար, որ ոչ երբէք հակադարձին ամենայնիւ առ միմեանս: Ուրեմն պարտէ այլ իմն պատճառելի գոլ՝ որ յամենայնի կատարեալ իցէ՝ զի հակադարձիցի. եւ հակադարձութիւնն ուղղակի լինի, եւ ոչ իմիք սղալումն գիտանիցի յառնչութիւնն: Քանզի այսպէս ասաց եւ արիստոտէլ թէ՝ ոչ ինչէ, այլոց գոլ ասի. եւ կատարեալն անկատարին՝ ոչ կարէ գոլ ասիլ. զի ոչէ յամենայնի հակադարձութիւն: Ասեն նոքա ցնա ապա դուք որպէս ասէք: Ասէ նա ցնոսան՝ ըստ խելայ, եւ ըստ բանակութեա՝ բանն Աստուածէ նորա պատճառելի. զոր ամենայն մարդարէք ըստ ազդեցութեան. եւ յուշառնլոյն այսպէս ասացին՝ որ անեղանելի՝ եւ իսկական բանն, որէ՝ ՚ի բանականութիւն /340/ նորա, յառաջ եկեալ յէութենէ նորա համագոյ՝ եւ համաբանութիւն: Զոր օրինակ բանականութիւն մարդոյ՝ որ որքան մարդէ՝ բանականէ՝ նոյնպէս եւ Աստուած՝ որ որքան Աստուածէ, բանիւն իւրով բանականէ: Զի էութիւնն իսկական՝ իսկական բանիւնէ Աստուած, ոչ յետոյ, եւ ոչ սկսեալ. եթէ այսպէս իցէ՝ հարկաւորի որ Աստուած անբան իցէ երբեմն, երբ՝ յորժամ բանականութիւն  ոչ ունիցի, ասեն՝ բանն Աստուծոյ ՚ի ձայնէէ, եւ ՚ի բաղկացութէ գրոյ քանակաւորեալ, զի արդ կարէ յաւիտենական եւ անեղ գոլ. այլ պատահումնէ՝ որ քանակաւ չափի սղիւ, եւ երկարաւ փազառութեամբ: Եւ նա ասէ ցնոսա՝ կրկին գոյ բան, ներտրամադրեալ, եւ արտաբերեալ: Առաջնոյն բանականութիւն ասի յամենայն իմաստասիրաց՝ որ գոյացաբարէ յԱստուած, որպէս ՚ի մարդն. որոյ ՚ի բաց բառնիլն՝ մարդն ապականի, զոր ոչ եւս կարէ մարդ գոլ: Նոյնպէս եւ Աստուած: Իսկ երկրերդն՝ որ արտաբերեալնէ. քանակաւորեցեալէ երկարաւորեալ, եւ սղիւ չափաւորեալ: Արդ՝ բանս մեր ոչ վասն երկրորդին, այլ վասն առաջնոյն՝ որ ներ տրամադրեալնէ. վասն զի ՚ի բաց բառնիլն սորա իրն ապականի, իսկ ՚ի բաց բառնիլ երկրորդին՝ ոչ ապականի իրն: Վասն այսորիկ սմա համագոյ, եւ համեբնութիւն ասի, եւ նմա՝ ոչ որով հետեւ սա համագոյէ ընդ էութեանն Աստուծոյ, ուստի եւ անեղանելի եւ անժամանակ, վասն այսորիկ եւ զսա կատարեալ պատճառելի ասացին ամենայն Մարգարէք եւ իմաստասէրք եւ մեք եւս՝ ըստ խոկման մտաց: Վասն այնորիկ եւ Սրբազանն աւետարան՝ զնա ասաց կատարեալ պատճառելի որ ոչէ եղեկան. որպէս ասաց՝ Իսկզբանէ էր բանն, եւ բաննէր առ Աստուած, եւ Աստուած էր բանն, ամենայն ինչ նովաւ եղեւ, եւ այլն: Ահա պատճառելւոյս այսորիկ՝ ամենայն կատարելութիւնն եցոյց, ընդ կատարեալ զպատճառին իւրոյ, զի որպէս կատարեալ պատճառն՝ /341/ Աստուածէ, եւ սա եւս Աստուածէ՝ որ կատարեալ պատճառելինէ: Եւ որպէս կատարեալ պատճառն իսկզբանէ է նոյնպէս եւ նա: Որպէս ամենայն ինչ կատարեալ պատճառաւն եղեն, եւ եկին ՚ի գոյութիւն. նոյնպէս եւ վասն կատարեալ պատճառելոյն ասէ՝ ամենայն ինչ նավաւ եղեւ. այս ըստ աւետարանին: Իսկ Մարգարէն Դաւիթ ասէ՝ Ողորմութեամբ Տեառն լիեղեւ երկիր, եւ բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան: Ահա ըստ արարչութեանն, եւ ըստ Աստուած գոլոյն, անեղանելի եւ անժամանակ բորցն՝ մի եւ նոյնեն, որով յամենայնի հակադարձին ուրեմն՝ ոչ սղալեցան մարդարէքն, եւ իմաստասէրքն որք զնա ասացին գոլ կատարեալ պատճառթլի: Որպէս ասէ կատարեալ իմաստասէրն աթենացին՝ ընկերն արիստոտէլի Պրոկղոս թէ՝ ամենայն պատճառելի կայ յիւրումն պատճառի, եւ յառաջագայի ՚ի նմանէ, եւ հակադարձի առ նա: Տեսանէք թէ՝ որպէս բնական բանականութեամբ  ենթադատեաց թէ՝ պարտէ կատարեալ պատճառելին այն լինիլ, որ միշտ ՚ի պատճառն լինիցի, որպէս ասաց Սրբազանն Աւետարան թէ՝ բանն էր առ Աստուած: Եւ իմաստասէրս ասաց՝ միշտ պարտէ յառաջագայիլ ՚ի պատճառէն եւ Սուրբ Աւետարանն ասաց՝ Ի սկզբանն էր բանն, այսինքն՝ ՚ի պատճառէն յառաջ եկեալ: Եւ իմաստասէրս ասաց՝ յամենայնի հակադարձիլ պարտի. եւ Սուրբ Աւետարանն ասաց՝ ամենայն ինչ նովաւ եղեւ, այսինքն՝ պատճառն կատարեալ ամենայն ինչ արար, նոյնպէս եւ պատճառելին որ բաննէր, զամենայն ինչ արար, եւ այսէ՝ հակադարձութիւնն: Եւ զայս եւս ասաց իմաստասէրն՝ արդ որովհետեւ կայ ՚ի պատճառն՝ կատարեալ պատճառելին, ոչ իւիք բաժանի ՚ի պատճառէն իւրմէ եւ Քրիստոս ասաց՝ ես ՚ի  հայր եւ հայր յիսէ. որ ՚ի մարմնանալն՝ բանն Աստուած ոչ բաժանեցաւ ՚ի Հօրէ, այլ նոյնն՝ որ ՚ի Հայր, եւ ՚ի մարմնիէր նոյնն՝ անբաժանաբար: Եւ միւս եւս գոյ պատճառելի՝ որ ոչ հակադարձի առ նա, զի թէպէտ ասի, այլ ոչէ, այսինքն՝ արարածս՝ առ արարիչն, որ ՚ի նմանէ յառաջաբայի: Որպէս եւ ասէ նոյնն իմաստասէին պրոկղոս՝ Իսկ պատճառելին որ յառաջագայի ՚ի նմանէ միայն, եւ ոչէ ՚ի նմա, ուրեմն՝ ոչ հաղորդի պատճառին: Դարձեալ ասէ՝ հարկէ ուրեմն՝ զի ամենայն կատարեալ պատճառելի՝ կայ յիւրումն պատճառի, եւ յառաջադայի ՚ի նմանէ, եւ հակադարձի առ նա: Եւ նոքա ասացին՝ ապա ուրեմն՝ բանն կրկին գոյ յԱստուած, համագոյաբար՝ եւ բնութենաբար յետակայաբար՝ եւ պատահաբար: Իսկ նա ասէ ցնոսա՝ այո՞ այդպէսէ: Զի վասն առաջնոյն ասի կատարեալ պատճառելի՝ որ համագոյէ ընդ ծնողին իւրոյ Աստուածութփամբ, եւ արարչագործութեամբ, Տէրութեամբ եւ հակադարձութեամբ, որպէս ասաց՝ Իսկզբանէ էր բանն, եւ այլն: Իսկ միւս բան՝ ՚ի նմանէ յառաջ եկեալ, այսինքն՝ յիսկական բանէն, որոյ եւ բանականութիւն Աստուծոյ եւս ասի. յորմէ յառաջ եկեալ հրամայական, եւ հրժարական բանն, եւ այլք: Վասնյ պատահական ասի սորա՝ որ սղիւ, եւ երկարաւ չափի, եւ քանակութեամբ, եւ որակութեամբ պարափակի. վասն այսորիկ նմա համագոյական բան ասի Աստուծոյ եւ Աստուած, եւ սմա՝ ժամանակաւոր՝ որ ժամանակաւ հրամայեցաւ Մովսէսի զհրամայականն, եւ զհրաժարականն, եւ զայլն, եւ յիսկական բանէն յառաջեկեալ: Որպէս եւ ՚ի մեզսէ տեսանել՝ որ արտաբերեալ բանն՝ ՚ի ներտրամադրեալոյն ելանէ, որէ բանականութիունն, զի ներտրամադրեալն միէ որէ բանականութիունն որպէս ասէ եւ արիստոտէլ իպերիարմենիասն՝ մի բան բացերեւական: Իսկ որ արտադրեալնէ՝ ոչ մի այլ բազում, եւ յոգնակի զի այլէ ներկարականն, եւ այլ հրամայականն, եւ այլ հրաժարականն. այլէ ըղձականն, եւ այլէ ստորադասականն, այլէ սպառնականն, եւ այլէ սաստկականն, նոյնպէս /343/ եւ զայլսն՝ որք ոչ են մի, այլ ՚ի միոյն յառաջ եկեալ: Այսպէս գոգջիր եւ Աստուած բանն՝ այն որ պատճառելինէ՝ իսկական բաննէ, որ մի եւ նոյնէ, եւ ոչ ունի փոփոխումն յէութիւնն իւր՝ որ եւ հակադարձի ամենայնիւ ընդ պատճառին իւրոյ, եւ միշտ կայ ՚ի նմա, եւ ոչ տարարժանի ՚ի նմանէ, այսէ կատարեալ պատճառելի պատճառ գոլոյն Աստուած: Ասեն նոքա` զո՞ր բան ասէք մարմնացեալ: Եւ  նա ասէ՝ նոյն իսկական բանն՝ որ համուգոյ ծնողին էր, եւ կատարեալ պատճառելի, որ Աստուած էր եւ արարիչ, զնա ասացին՝ եւ ծանուցին մեզ Մարդարէքն ՝ մարմնացեալ ՚ի Կուսէն, եւ մարդ եղեալ ճշմարտապէս ընդ Աստուծոյ գոլով անբաժանապէս, եւ ՚ի մարմնի միաւորեալ ամփոփոխապէս. նոյն ՝ ընդ Աստուած գոլով, եւ նույնն ՚ի մարմնի: Ասացին նոքա՝ զի՞արդ մադի այդմ լինիլ: Եւ նա ասել՝ որպէս բան գրելդ ՚ի քարտիսի՝ ոչէ հեռի ՚ի խելաց, թէ որպէս բան քոյ գրի ՚ի քարտիսի. նոյնպէս եւ բանն Աստուած միաւորեցաւ ՚ի մարմնի: Նոյն ոչ մեկուսացաւ ՚ի քեն որ ՚ի մտացդ ել, այլէ նոյնաբար ՚ի սրտի քում, եւ նոյնն նոյնաբար ՚ի քարտիսիտ անբաժանաբար տեսանի, եւ ոչ երբեք մեկուսանայ ՚ի մտացդ, թէպէտ ՞ի քարտիսիդ դրի նոյնն: Նոյպէս եւ բանն Աստուած իսկական՝ եթէ երբեմն յԱստուած մեկուսացի, յայնժամ Աստուած լինի անբան որպէս ՚ի պետրոսէ տեսանել՝ եթէ երբեմն բարձցի բանականութիւնն՝ որ է իսկական բան նորա, իսկոյն դարձցի յանբանութիւն: Այսպէս եւ բանն Աստուած իսկական՝ եթէ տարաբաժանիցի երբեմն յԱստուծոյ, յայնժամ էութիւն նորա դարձցի յանբանութիւն, եւ նոյն իսկական եւ համագոյական բանն՝ եթէ ՚ի մարդկութենէն մեկուսասցի, յայնժամ ոչ եւս լինի Քրիստոս: Վասն զԱստուած՝ իսկական բանիւնէ կատարեալ Աստուած, ապա թէ՝ ոչ գուցէ, լինի էութիւնն Աստուծոյ՝ անբանէութիւն, ուրեմն՝ է անբաժանելի: /344/ Որպէս բանականութիւնն Պետրոսի՝ եթէ ՚ի թարթափել ական բարձցի ՚ի նմանէ, նոյնժամայն դարձցի էութիւն նորա յանբանութիւն. այսպէս եւ Աստուած: Նոյնպէս եւ նոյն բանն Աստուծոյ իսկական՝ որ ընդ մարդկութեաննէ միաւորեալ. եթէ տարաբարձցի՝ ոչ եւս մնայ Քրիստոս, քանզի բանին Աստուծոյ միաւորութեաբնէ  Քրիստոս. վասն զի Քրիստոս անուն՝ միաւորութեան բանին եւ մարմնոյն են, որք անբաժանաբար միաւորեալքն: Զոր օրինակ բան արքային՝ որ ՚ի քարտիսին գրեալէ, պատգամէ թագաւորին. ապա թէ՝ տարաբարձցի բան արքային ՚ի քարտիսէն, մնայ սոսկ ունայնացեալ: Սայապէս եւ բանն Աստուծոյ որքանէ միաւորեալ ընդ մարդկութեանն՝ Քրիստոսէ. ապա թէ՝ տարաբարձցի դարձցի յունայնութիւն. եւ ոչ եւս լինի Քրիստոս: ուրեմն՝ նոյն բանն անբաժանաբար ՚ի յԱստուածէ, զի մի տարաբաժանեցմամբն դարձցի յանաբանութիւն. նոյնպէս եւ նոյն բանն իսկական՝ է ՚ի մարդկութեանն կատարելապէս, զի մի տարաբաժանելով ՚ի մարդկութենէն: Այլ որպէս Աստուած իսկական բանիւնէ կատարեալ՝ որ համագոյէ, եւ համաբնութիւն. նոյնպէս եւ Քրիստոս նոյն բանիւնէ կատարեալ Քրիստոս, որ միաւորեալէ ընդ կատարեալ մարդկութեանն: Եւ ապա ասէ ցնոսա՝ զինչ առ այս ասէք՝ ո՞վ նազելիք. որք զամենայն ինչ ըստ խելաց խնդրէք, եւ ըստ ենթադատութեան բանականութեան ըստ խելաց բան բացատրեցին մեզ մարգարէքն, որք զայսոսիկ մեզ աւանդեցին եթէ ոչ: Իսկ նոքա ասացին՝ ըստ խելացէ, եւ ոչ ոք ունի առ այդ պատասխանի: Եւ ՚ի յայս բան՝ հարկանւն զժամ երեկոյին, երանելի այրն Աստուծոյ Յոհհաննէս՝ գնայ ՚ի ժամ աղօթիցն. եւ նոքա գնան ուստի եկինն: Իսկ յետ աւուրց ինչ ստուգեալ գիտացին՝ որ փեսայ /345/ մեէ փիլիսոփայինէր, (որ Պարսից բարբառով ասի՝ Շեխալեսլամ. ) եւ որսի նորա. զորս թաքնաբար նա առաքեալէր՝ զի վերահասու լեալ տեղեկասցեն զգիտութեանց՝ զշնորհաց երջանկաբաստ Վարդապետին մերոյ, եթէ կարիցեն ընդ դէմ ունել. եւ ապա աներկիւղ վիճեսցեն առաջի Արքային վասն հաւատոյ: Իսկ յորժամ ստուգիւ զփորձառին զնմանէ. եւ հաւաստեաւ գիտացին թէ՝ յոյժ առաւել ճոխագոյն պերճացեալէ ՚ի յիմաստութիւնս գիտութեանց. ուստի նուաճեալք նահանջեցան ՚ի խորհրդոց իւրեանց, եւ ցրուեցաւ իսկ ամբարտակն չարութեան ՚ի սրտից նոցա՝ զօրութեամբ Տեառն Ամենակալին, եւ ՚ի ձեռս սքանչելւոյ Առն Աստուծոյ մեծի Վարդապետին մերոյ. ըստ այնմ, Տէր՝ ցրուէ զխորհուրդս հեթանոսաց եւ այլն:

 

 

 

Այսքանս բաւական համարեցաք վասն ներկայ ազդարարիս ընթերցորդսն, եւ ըստ խոստման մերում զմնացորդսն մինչեւ ցաւարտ տպելոցէմք ՚ի յետեւեալ Ազդարարոջսն:

/346/ Հետեւմունք Պատմութեան Հէիդարալի Խանի ՚Արարեցելոց ՚ի Պարոն Յակոբ Սիմոնեանէ, Սկսիլոյ Ատամ ամսոյ Ազդարարի, այժմ Սկսեալ ՚ի 287 էջէ Նախայ ամսոյ Ազդարարէ:

Եւ այնու հետ սկսաւ ամենայնի համարձակապէս իշխել ՚ի վերա նորա, եւ ոչ ունելով երկիւղ յումեքէ բայց գլխատեաց զոմանս ՚ի յիշխանացն քաղաքին եւ ոմանց բրածեծ առնելով բառնայր զկեանս նոցա քանզի ունէր կասկած ինչ ՚ի սրտի իւրում ՚ի նոցանէ եւ ապա զօրաժողող արար ետ վրանն իւր արտաքոյ քաղաքին եւ եղբայր ամուսնւոյն իւրոյ եթող քաղաքապետ որոյ անուն նորայ էր Իսմալ սհաբ, եւ անտի զանուն նորա կոչէին Հէդարալի խան, եւ համգաւս այս եհաս ՚ի հէդարապատ պատմեցին զարար սորա Նզամալի խանին որ սա էր տէր եւ իշխան ՚ի վերայ բոլոր դաքանու (որոյ ՚ի հնդիկս Սուբայի Դաքան անուանեն) սա առաքեաց զանունս նորս Բահդուր (որով ըզտ սովորութեանն իւրեանց խիթաբս ասեն, ) եւ այնու կոչէցաւ Նավաբ Հէդարալի խան Բահդուր, բայց հասարակ Նավաբ Բահդուր ասէին, եւ անտի սկսաւ ճանապարհորդել ոչ ոք գիտէր ուրէր գնալոց եւ անդ եհաս լրտես մի եւ պատմեաց նմա թէ Մարաթայքն արարեալեն զօրաժողող մեծ եւ դան արագ ընթացմամբ ՚ի վերայ քոյ առ ՚ի պատերազմ, եւ ինքն զգուշացաւ քաջալերեց զզօրսիւր եւ ասէր մի երկնչիք յուսամ զի յաղթօղ գդանիցեմք ՚ի վերայ նորա, եւ ապա թողեալ զայն ճանապարհն որ գնալոցէր դարձաւ ՚ի նոյն ճանապարհ որ գալոցէին թշնամիքն իւր, եւ յաւուր միում պատահեցան միմեանց ՚ի դաշտի միոյ (ար անուն դաշտին ոչ գիտեմ) եւ անդ սկսան ճակատիլ եւ այս պատերազմս եղեւ յոյժ իբրեւ երկոտասան հազարք, բայց ինքն յաղթօղ գդաւ ՚ի վերա նոցա եւ նոքա թողին զամենայն ինչս իւրեանց փախեան եւ յաղթօղքն սկսան աւարս ժողովել որ եւ ըստացան բազում, եւ անտի առաքէր զօրս աստ եւ անդ ասպատակ տալ եւ աւար առնել զբոլոր գիւզօրեայսն որք էին ՚ի ներ տէրութեան Մարաթայից, եւ ինքն հանապազ /347/ շրջէր զօրս նորոգս եւ քաղաքս այսէր յայժ մեծ եւ ամուր եւ ունէր հարստութիւնս բազումս եւ ասեն թէ շօնեցեալ եղեւ Օլրանկզիբ թագաւորէն որ երբեմն ալէմգիրս անուանեն, եւ քաղաքս այս ունէր երիս պարիսպս քարեղէնս ամրացեալ պատնիշօք եւ իւրաքանչիւր պարիսպն ունէր ընդ հովանեաւ խրամ մի խոր որ էր ՚ի ներքոյ տէրութեան Մարաթայից, եւ սկսաւ պատերազմիլ ընդ քաղաքիս յայսմիկ զամիսս եօթն ոչ կարաց առնել քաղաքին ինչ քանզի ոչ ունէր թնդանօթս մեծամեծս առ ՚ի խորտակել պարիսպս նորին եւ տեսաւ զի ոչ գոյր հնար տիրել քաղաքին ՚ի բաց գնացանտի կողոպտելով գիւղականսն մարաթայից անցանէր մերձ բիդնուր քաղաքին որ ոմանք Ըռանի Բիդնուր կոչեն. քաղաքս այս էր Արքանիստ Սամուրինի թագաուրութեա յայսմ ժամանակի վաղճանեալ էր թագուորն իւրեանց կայր ՚ի միջի նոցա շփոթումն ինչ, քանզ թագուորն ունէր որդիս երկուս որոյ սոցա մինն ՚ի կնոջէ ամսուոյն իւրոյ եւ միւսն էր յսոճէ իւրմէ եւ քաղաքացիքն միաձայնեալեբ ընդ երկոսին կողմն որոյ կէսքն ասէին յարկաւորէ արդի ամուսին լիցի մեզ թագաւոր ՚ի տեղի հօր իւրոյ, եւ միւս կէսքն ասէին թէ պոռնկորդին լիցի թագաւոր այսպիս տարաձայնութիւնս կայր ՚ի միչի նոցա իբրեւ ամիսս չորս ՚ի սմին ժամու լու եղեւ նոցա թէ Նավաբ Բահդուրն անցանէ մերձ քաղաքին սկսան խորհուրս մտաներ եւ ՚ի նոյն խորհրդւոյն վճռեցին այսպէս թէ առաքեմք դեսպան մի խնդրել ՚ի նմանէ մտցէ ներքս քաղաքիս եւ դիցուք պսակ թագաւորութեա մերոյ առաջի նորա եւ բազմեսցուց երկոսին զորդիսն թագոււրին յայսկոյս եւ յանկոյս նորա եւ որկոքունց կողմանէպատմեսցուք զիրաւունս մեր եւ նա արասցէ դատաստան եւ առցէ պսակն ՚ի ձեռն իւր եւ դիցէ ՚ի վերայ գլխոց նոցին զո ոք ինքն կամի ՚ի մէջ երկոքունցն ովոք ունիցի զպսակն ՚ի վերայ գլխոյ իւրոյ նա լինիցի մեզ թագաւոր, եւ հաւանեցան ամենեքեան, որք բազմեալ կային անդ իսկոյն առաքեցին զերկուս ՚ի նախարարացն իւրեանց ՚ի տեղին անդ յորում անցանէր Նավաբ Բահդուրն որոյ քսան եւ եօթն մղոնաչափ հեռիէր ՚ի քաղաքէն որով ելին զերկոսին նախարարն ՚ի քաղաքէն եկին ՚ի տեղին անդ, եւ ազդ արարին նմա զեղեալսն ամենայն /348/ որ պատահեալէր ՚ի քաղաքի անդ: Իսկ ժամ եղեւ սմա բարձրանալ որքան որ կարելին իցէ (քանի տէր Աստուածն ոչ անտեսարար ամա կամեցաւ տալ նմա այսպիսի մեծուիւնս) սկսաւ խօսիլ ընդ նախարարսն որք եկեալ էին այսպէս թէ՝ զինչ կամիք տալ ինձ ծախս զօրաց իմոց ՚ի յորժամ են մտից իներքս քաղաքիդ եւ անդ մնամ աւութս ինչ մինչեւ արարից զիրաւունս ձթր եւ անտի դառնում ՚ի տեղոս այս անցանիցէ վերա իմ ամիսս մի կամ երկուս, եւ նախարարքն պատասխանացին մեք պատրաստեմք տալ քեզ ծախս բանակին քոյ առատապէս եւ վեց լաք հունս եւս ընծայեմք քեզ պարգեւս, եւ տարաբախտ պահդուրս յորժամ լուաւ զխօսս ՚ի բերանոյ նոցա յայնժամ ատաց ցնոսա թէ՝ ընդ այսու դաչամբս մտից ՚ի յաղաքն ձեր նախ բելիյ զհետ իմ երկու հազար զօրս վասն պահպանուեա անձին իմոյ եւ յորժամ մտից քաղաքն եւ բազմիմ ՚ի միջի յապարանի ձերոյ ոչ ոք իշխեսցէ մտանել ՚ի յապարանն եթէ ոչ երկոտասան նախարարքն ձեր եւ զերկոսին որդիքն թագաւորին ձերոյ եւ ապա երդնուք զի յորժամ  ես դիցեմ պսակն ՚ի գլխոյ ումեք զո ոք եւ իցէ պարտիք ամենեքեանդ երկիրպագանել նսա եւ պարգեւել զընծայս ըստ սովորութեան ձերոյ եւ նա լինիցի ձեզ թագաւոր, եւ նախարարքն հաւունեցեն անիցս յայսցանէ կռեցին դաշինս որպէս յիշեցաք եւ անտի ելին ամենեքեանն բանակօքն հանդերձ գէպ ՚ի քաղաքն եւ յորժամ մերձեցան հրամայեաց զօրացն իւրոց բռնակիլ արտաքոյ քաղաքին եւ ինքն առեալ ընդ իւր երկու հազար զօրս ընտիրս առ ՚ի պահպանութեան անձին իւրոյ մտին ՚ի քաղաքն , բայց յառաջ քան զմտանելն իւրեանց ՚ի քաղաքն պատուիրեաց զօրացն որք բանակէին արտաքոյ քաղաքի, արդ ես մտանեմ ՚ի քաղաքն բայց դուք զէնս ՚ի ձեռին ձեր ունելով յորժամ տեսանէք զբարձրեալ դըրօշակս իմ ՚ի մէջ քաղաքին ՚ի նմինժամու մտանիցէք ՚ի ներս քաղաքին եւ նոքա ամենայնի պատրաստի կային ըստ հրամանի Տեառն իւրեանց, եւ պատուիրեաց զօրացն որք զհետ երթային թէ՝ յորժամ բալմիմ ՚ի յապարանի անդ հանդերձ նախարարօքն եւ առնում զպսակն ՚ի ձեռին իմում եւ սկսանիցեմ երդմնացուցանել նոցա եւ ապա դնեմ պսակն ՚ի վերայ գլխոյ իմոյ դուք պատրաստ լինիջիք ոչ ոք իշխեսցէ հակառակիլ ընդ իս եւ որ ոչ ընդունիցին զարարն իմ իսկոյն սուր մաշեցէք զնոսա, եւ սկսան մտանել ՚ի յապարանս /349/ նոցա բազմեցաւ անդ եւ հրամայեաց բերել զերկոսին որդիքն տեառն իւրեանց այսինքն պոռնկորդին եւ հարազատ որդին սոցա բազմեցուց աջ եւ հայեակ իւր եւ անտի բերին զպսակն եդին առաջին իւր եւ երդմնեցուց զամենեցուին եւ ասէր ՚ի վերայ ումեք գլխոյ տեսանիցէք պսակն իսկոյն պարտիք երկիրպագանել նմա, եւ ասէր թէ երկոքինն սոքայ են եղբարք եւ ժառանդ թագաւորուեա ձերոյ թէպէտ գոյ ՚ի միջի սոցա զանազանութիւն ինչ բայց չէ փոյթ մինն ՚ի սոցանէ պարտէ ժառանգիլ, արդ պսակս այս որ ունիմ ՚ի ձեռին իմոյ եթէ դնիցեմ ՚ի վերայ գլխոջ հարազատ որդւոյ ն Տեառն ձերոյ միւս միաբանի ընդ մայրն իւր եւ բառնայ զկեանս սորա, եւ եթէ դնիցեմ ՚ի վերայ գլխոջ պռնկորդւոյն հարազատն միաբանի ընդ նախաարսն քաղաքիս եւ բառնան զկեանս նորա ըստ կարծեաց իմոց բարւոքէ կեցցեն զերկոսին ՚ի միասին բայց ահլ ոք ոչ գոյ ՚ի միջի ձերում որ արժանաւորիցէ կալնուլ պսակս զայս ՚ի վերայ գլխոյ իւրոյ բայց միայն ես քանզի Տէր Աստուածն շնորհեցաւ պսակս զայն, եւ եդ ՚ի գլուխս իւր, եւ ասէ ահա ես եմ թագաւոր ձեր պարտիք երկիրպագանել ինձ ըստ սովորուեալ ձերոյ, բայց բարւոք գիտեմ զի կան ոմանք ՚ի միջի ձերում որ ոչ հաճին գործս զայս, ապա տեսանէք իշխանութիւնս այս ոչ ՚ի մարդկանէ շնորհեցաւ այլ ՚ի վերուստ, այժմ դուք պարտիք հնազանդիլ եթէ ոչ ՚ի սուր մաշեցից զձեզ, եւ զինուորքն որ կային անդ հանեալ զսուրս ՚ի միջաց իւրեանց եւ երկեցուցանէին զամենայն, եւ իսկոյն հրամայեաց բանալ զդրօշակս իւր չորեսին կողմանս քաղաքին ՚ի տեսս զօրացն իւրոց որք էին արտաքոյ քաղաքին եւ նոքա յորժամ տեսին բարձրեալ զդրօշս տեառն իւրեանց իսկոյն փութապէս մտին ՚ի քաղաքն սուսերամերկ որպէս հրամայեալն էր նոցա որք էին իբրեւ երկոտասան հաղարք եւ կալան զչորեսին կողմսն քաղաքին մեծառ զգուշութեամբ զի ոչ ոք իշխեսցէ ՚ի ժողովրդենէ անտի ելանել ՚ի տանէ իւրմէ եւ զինուորքն աւար առնէին

   Ընդ այսու զարմանամ թէ՝ զի արդ կուրացան նախարարքն  քաղաքիս, քանզի ես ինքնին աչօք իմօք եմ տեսալ որպէս բնակեցայ անդ աւուրս ինչ, քաղաքս այսէ յոյժ ամուր եւ անառիկ քանզի ոչէ հիմնեցեալ ՚ի մարդկանէ այլէ բնական շրջապատեալ բարձրագոյն լերամբ անտառախիտ ծառոց, հնումն թագաւորք /350/ Սամուրինիք տեսին որէ տեղին յոյժ ամուր եթէ շինեսցեն անդ շինուածս եւ տան հրաման շրջակայ գիւղօրէիցն երթան եւ առնեն բնակութիւն ժամանակաւ լինիցի քաղաք մի մեծ եւ անառիկ ոչ գոկ հնար ինչ հնազանդութիւնս ածել պատերազմակամ պաշարմամբ քանզի ոչ ունին հարկաւորութիւն ինչ պարէնիյ  եւ այլ ամենայն իրաց եւ մրգաց անչափ աւելորդաբար բուսանի մինչ վաճառականք գան արտաքոյ քաղաքէ գնեն ամենայն ցեզ կերակրոյ եւ տանին վաճառին ասա եւ անդ, քանզի գոյ ՚ի մէջ քաղաքիս երիս գետս ահագինս որոյ երկու մղոնաչափ հեռիեն ՚ի միմեանց ելանեն ՚ի լեռնէն հիւսիսային կողմանէ եւ անցանէ ՚ի մէջ քաղաքին ոռոգանելով երթայ դէպ ՚ի հարաֆային կողմն եւ անդ աներեւոյթ լինի ներքոյ լերանցն ընդ այսու լինի առատութիւն մեծ ՚ի կերակրոց եւ մրգաց, եւ կայ անդ բազում չորս ոտանիս եւ թռչունս վայրենիս որք են ՚ի մէջ նոցա սուրբ եւ անսուրբ եւ ունի շինուածս գեղեցիկս որոյ յոյժ հարկաւորէ գովասանութիւնս քաղաքիս դնել ՚ի ճառս պատմութեան ոչ թէ միայնէ անառիկ այլ եւ է յոյժ հարուստ եւ բազմագանձ որոյ ասեն թէ՝ երկայնութիւն սորայէ քառասուն եւ վեց մղոնաչափ եւ լայնութիւն հուսիսային կողմանէ քսան մղոնաչափ, եւ հարաւային կողմանէ տասն եւ հինգ մղոնաչափ, որոյ հայցեմ ՚ի Տեառնէ զի Տէր Աստուածն տացէ անտերուչ ազգին իմոյ հայոց այսպիսի քաղաք մի անառիկ գանձիւքն իւրով հանդերձ ու շիմ տերամբ միով: Արդ թողումք աստ պատմութիւն քաղաքիս սկսանեմ ՚ի ճառս պատմութեա մերոյ քաջամարտն Նավաբ Բահդուրին:

   Իսկ երկրորդում աւուրն հրամայեաց մունետիկս շրջիցէ ընդ ամենայն տեղիս մի ոք իշխեսցէ ՚ի զինուորացն աւար առնելոյ եւ ժողովուրդք եկեսցեն առ ՚ի երկիրպագութիւն իւրեան, եւ անտի հրամայեաց հարկանել արապանս արձակել թնդանօթս եւ հրացանս եւ առնեն ուրախութիւն մեծ, եւ երրորդում աւուրն եկին ամենայն նախարարք եւ ժողովուրդ քաղաքին մատուցին զընծայս եւ երկիրպագին նմա ըստ սովորութեամբ իւրեանց, եւ ՚ի աւուրն չորորդի սկսաւ համարս առնել ՚ի գանձարանէ արքունւոյ ասեն թէ՝ եգիա ՚ի միջի գանձարանի ինն քրօր հունս եւ այլ շինուածս բազումս ոսկւոյ եւ արծաթոյ, եւ ապա կոչեաց զերկոսին նախարարսն որ /351/ գնացեալէին ՚ի դեսպանութիւն առ ՚ի մուծանել ներքս ինքեան ասէ ցնոսա ահա կատարեցաւ ամենայն զոր դուք ցանայիք բարձաւ տարաձայնութիւնն ՚ի մեջոյ ձերմէ այժմ պարտիք կատարել զխոստացեալն ձեր ահա ունիմ գիր դաշանց ձեր ՚ի ձեռին իմում որ յորժամ բառնայցեմ տարաձայնութիւնն ՚ի միջոյ ձերմէ պարտիք հատուցանել զծախս զօրաց իմոց եւ ընծայել ինձ վեց լաք յունս եւ նոքա պատախանեցին թէ տէր գիր դաշանցն մեր էր այլ կարծիս արդ զամենայն  ինչ ՚ի ներքոյ պատրաստեցէք ծախս զօրացն իմոց որքեն տասն լաք հունս եւ վեց լաք հուն ընծայն որ բավանդակքն եղեն վեշտասան լաք հունս եդից եօթն աւուր ժամանակ ՚ի վերայ ձեր պարտիք հատուցանել եսացեալ դրամն, ելին յերեսաց նորա անճարացեալ ոչ գիտէին թէ զինչ արասցեն, եւ յորժամ աւարտեցաւ ժամադրեալ եօթն աւուրն հրամայեաց կարգել ՚ի վերա նոցա պահապանս եւ բարածեծս առնեն մինչեւ հատուցանեն վեշտասան լաք հունս, եւ անտի ետուն ՚ի ձեռս պահապանաց եւ նոքա սկսան տալ պատիժս զանազանս եւ բրով հարկանէին խոտապէս մինչեւ զամենայն զոր ինչ ունէին յատուցին որ ասեն էր իբրեւ չորեքտասան լաք հունս, եւ պահապանքն ազդ աարարին տեառն իւրեանց թէ ահա դրամս որք հատուցին աւելի քան զայս ոչ ունին եթէ կարելին իցէ թողութիւն շնորհեա, եւ հրամայեցաց կրկին բրածեծ առնիցեն մինչեւ հատուցանեն զմնացեալ երկու լաք հունս, եւ նոքա ակսան նոյն գործսն մինչեւ մեռան զերկոսին նախարարսն, եւ անտի եկին զամենայն մերձուկայ ընտանիսն մեռեալ նախարարցն խնդրէին զի շնորհեսցէ զգէշոն նոցա այրեսցեն ըստ կանօնի իւրեանց, ասաց ցնոսա տամ ձեզ հրաման առնուլ զգէշն բայց դուք պարտիք հատուցանել զմնացեալ դրամն ՚ի նմին ժամու եդին ՚ի վերա նոցա պահապանս եւ նոքա տեսանէին զի սա ոչէ թագաւոր եթէ ոչ միայն է պատիժ երկնային ոչ գոյ հնար փրկութեան առանց հատուցման զմնացեալ դրամն, եւ ապա գնացին այրեցին զգէշսն եւ անտի հատուցին զերկու լաք հունսն:

   Եւ յետ բառնալոյ զկեանս զերկոսին նախարարցն, հրամայեաց կոչել բոլոր զիշխանսն քաղաքին կարգեաց ՚ի վերա նոցա զօրականս խիստս եւ ասաց ցնոցա անուանակոչութեամբ թէ՝ ով  ոք /352/ որքան դրամս պարտէ հատուցանել (ասեն թէ էր այնքան որ ոչ էր կարելի հատուցանել զկէսն ՚ի ասացելոցն բաց պարզապէս տեսանէին թէ կամէր բառնալ զկեանս նոցա) եթէ փութապէս ոչ յատուցանելոյ այնքան գանձս եւ ողորմելիքն ամենեքեան մեռան ՚ի ներքոյ պատժոց եւ նեղութեան եւ ապա տիրեաց զամենայն ստացուածս նոցա, եւ ասեն թէ դիտաւորութիւն սորա էր բառնալ զկեանս նոցա քանզի ունէր երկիւղ մեծ ՚ի նոցանէ գուցէ սպանեցեն ինքեան զինչեւ իցէ սպանեալքն էին իբրեւ երեք հարիւր այրք երեւելիք որք էին ՚ի քաղաքին, եւ անտի հրովարտաքս առաքեաց ընդ ամենայն շրջակայ գիւղօրեասն եւ ափն ծովու որ քօստ մալվար անուանեմք որք էին հարկատուք կամ ՚ի ներքոյ տէրութեան Բիդնուրայ   որ այժմ Հէդար նագար կոչեն, ազդ արարին նոցա առ ՚ի հնազանդել եւ ինքեան տէր ճանաչել առաքել զեկամուտս տեղեացն, եւ նոքա ամենեքեան յումեքէ ակն ոչ  ունէին առ ՚ի օգնել իւրեանց վասն որոյ հարկեցան հնազանդիլ որպէս ոք հնազանդեսցէ հրամանի տեառն իւրոյ եւ առաքեցին զեկամուտս քաղաքացն ըստ կարգի սովորութեան իւրեանց ոչ ոք համարձակեցաւ ընդ դէմ ունիլ հրամանի նորա քանզի լսէին զհամբաւ հնարագիտութեան նորա սարսէին ՚ի նմանէ:

   Եւ յետ կատարեալոյ զայն ամենայն կարդեաց զիշխան քաղաքին հօր եղբայրն իւր եւ եթող անդ սակաւ զօրս, եւ ինքն  չուեաց  անտի գնաց դէպ ՚ի քաղաքն Սիրայ պաշարեաց զնա մեծաւ պաշարմամբ իբրեւ ամիսս չորս եւ բնակիչք քաղաքին ունէին բազում պակասութիւնս եւ սղութիւն մեծ եղեւ ՚ի մէջ նոցա եւ ոչ գդանէին յօգնութիւն ինչ ՚ի տեառնէ իւրեանց անճարայնային հնազանդեցան նմա ընդ այսու դաշամբս որ քաղաքն յանձնեն ինքեան եւ տացեն հարկս ըստ սովորութեան իւրեանց եւ բնակիչք քաղաքին ամենայնի ազատ լինիցեն եւ զինուորքն ոչ իշխեսցեն աւար առնել ինչս ժողովրդեանն, այսպէս հաստատեցին գիր դաշանց եւ յանձնեցին քաղաքն նմա, իրաւի քաղաքս էր յոյժ ազնիւ ճոխացեալ հարստութեամբ եկաց անդ աւուրս սակաւս, եւ քաղաքապետ կարգեաց անդ եղբայր ամուսնւոյն իւրոյ որոյ անունն կոչիւր Միրսհաբ, եւ ինքն չուեաց անտի զօրօքն իւրով եկն ՚ի Սրնկփաթան եւ /353/ անդ մնաց աւուրս ինչ:

   Յամի Տեառն 1767 Աղամալի խանն եւ եղբայր նորա Վասալաջանկն զօրաժողով մեծ արարին յարուցին պատերազմ ընդ դէմ Մահմատալի խանին յաղագս չտալոյ հարկս որ էր սովորութիւն ամենայն ամէ յատուցանել, որոյ անցեալ էր քանի ամենայն որ չէր տուեալ ինչ վասն որոյ պատերազմս յարուցին ՚ի վերա սորայ ելին ՚ի Հէդարապատայ եկին դէպ ՚ի կռնաթակ որէ քօստ կօրմանդէլ, Նավաբ Բահդուրն եւս միաբանեաց ընդ նոսա յարուց պատերազմ ընդ Մահմատալի խանին ընդ այսու դիտաւորութեամբ  թէ՝ ինքնէ տէր Սրնկփաթանու եւ ունի դիր պարտուց ՚ի ձեռին իւրոյ որով պահանջէր ՚ի Մահմատալի խանէն երիս քրօր ըռուփիս կամ քաղաքն Տշնափլի զինչ եւ իցէ զօրք սոցա էր բազում յոյժ որոյ ասեն թէ՝ էին իբրեւ հարիւր եւ յիսուն հազարք եւ ութու տասան թնդանօթս հանդերձ ամենայն պիտոյս մեքենայից, եւ Մահմատալի խանն ոչ ունէր այնքան զօրս որ կարող լինէր ընդ դէմ ունիլ նոցա թէպէտ ունէր զօրս Անկլիացւոց ընդ ինքեան, ընդ այսու պարտաւորեցաւ հատուցանել զհարկն իւր, եւ Դիւանն Նղամալի խանին եկեալ աստ հրամանաւ տեառն իւրոյ կռեցին դաշինս ետուն հնգետասան լաք ըռուփիս արարին խաղաղութիւն եւ ապա չուեաց անտի առ ՚ի երթալ երկիր իւր: Եւ յետ այնորիկ մնացին Նավաբ Բահդուրն Վասալաջանկն, ասեն թէ եւ Վասալաջանկս կամէր միաբանիլ ընդ Անկլիացւոց որովք պատերազմիցէ ընդ դէմ Բահդուրին զիտաց զխորհուրդս Վասալաջանկին յառաջ քան զմիաբանիլն նորա ընդ անկլիացւոց ՚ի գիշերի միում հանկարծ  անկաւ ՚ի վերայ նորա կոտորեաց զօրսն նորա մինչեւ փախստական եղեւ ՚ի յերկիր իւր եւ ՚ի նմանէ եգիտ աւար բազում, եւ անտի ինքն մնաց միայն զօրովքն իւրով էին իբրեւ քսան հազարք որոյ ութին հազարքն էին հեծելալօրք եւ երկոտասան հազարքնէին հետեւակք ՚ի յայսմ դիպուածսցս Մաֆուս խանն որ  էր եղբայր Մամադալի խանին ապստամբեալ փախեաւ գնաց միաբանեաց ընդ Բահդուրին առ ՚ի պատերազմիլ ընդ դէմ եղբօք իւր ինչեւ իցէ Մահմատալի խանն առեալ զօրսն իւր միաբանեալ ընդ զօրացն անգլիացւոց ել ընդ դէմ նոցա սկսան պատերազմիլ աստ եւ անդ յաւուր միում կալանաւոր եղեւ Մաֆուս խանն ՚ի ձեռն եղբօր /354/ իւրոյ որ կամէր սպանանել զնա բայց անգլիացիքն ոչ թողուին  սպանանել մինչեւ պարտաւոր եղեւ առաքեցին զնա ՚ի Տշնափլի առ ՚ի պահել զնա զգուշութեամբ: Թողումք զայս ամենայն անկլիացիքն սկսան պատերազմիլ խստութեամբ որոյ Սպարապետն էր Ջնալ Սմիթն մտին երկիրն բահդուրին առան Կշնագրի, Հէսուր, Հէսկօթայ, Կօլար, եւ անտի գնային Բէնկլուր անդ ոչ կարացին առնել ինչ քանզի Իբրահիմ սհաբն էր իշխան քաղաքին (սնուցանօղ Բահդուրին) տայր պատերազմ հաւատարմապէս որոյ կալաւ չորս հարիւր երօզացիս, եւ Նավաբ Բահդուրն ասպատակ տայր սուր մաշէր բոլոր բնակիչսն երկրին յայսմիկ, եւ Ջնրալ Սմիթն հանապազ շրջէր եթէ հնար զդանիցէր յանդիման կալցէր նմա առ ՚ի պատերազմիլ ընդ նմա, եւ նա ոչ երբէք յանդիման եկաց բայց հանապազ ասպատակ տայր կողոպտէր զհետեւակս եւ պարէնս Անկլիացւոց ակսպիսի շրջէին զհետ միմեանց ամիսս ինչ եւ ոչ կարացին առնել ինչ, այնու հետ մտախոհ լինէր թէ՝ զինչ հնարս հնարեցէ զի կարող լինիլ ՚ի առնել զկամս իւր արագամտութեամբն իւրով հրամայեաց կոչել զկաքաւօղքս կանանց (որոյ ՚ի հնդիկս ըռամջանի կամ կալաւաթնի անուանեն)  որոնեաց ՚ի միջի նոցա ցաւագնեալս եւ հոտեալս իբեւ եօթն հարիւրս ետ նոցա պարգեւս եւ հրամայեաց նոցա երթալ դէպ ՚ի բանակն Անկլիացւոց անուամբ կաքաւչաց, եւ դնել  խառնակել ընդ զօրս նորա, եւ նոքա որէ կաքաւիչէն ՚ի բանակէ իւրեանց եկին ՚ի բանակն Անկլիացւոց ՚ի գիշերի եւ ՚ի տունջան կաքաւէին առաջին նոցա եւ զինուորքն ոչ գիտէին զխորամանկ կարծիս իւրեանց առնէին զորոք կամէին ՚ի նոցանէ եւ ննջէին ընդ նոսա մինչեւ բազումք ՚ի զօրացն անտի եղեն ցաւոտ հոտեալ եւ փթեալ մինչեւ ցաւն այնքան խստեաց նոցա որք ոչ կարէին արշաւել կամ քայլիլ քայլ մի անկեալ կային, եւ Ջնրալ Սմիթն եհարց ցզինուորսն իւր թէ՝ զինչէ պատճառ տկարութեան նոցա պատասխանի ետուն զինուորքն թէ աստ եկեալեն կաքաւիչք ինչ իբրեւ եօթն հարիւր որ ամենեքեանեն  ցաւոտ ննջեն ընդ զօրս մեր որով զօրք մեր եղեն ցաւոտ, յայնժամ Ջնրալն կոչեաց կաքաւիչսն սաստելով եհարց ցնոսա թէ զինչէ պատառ գալստեան ձեր, եւ նոքա ՚ի յերկիւղէ պատմեցին ստոյգն զդիտաւորութիոնս իւրեանց, յորժամ ըստուգեաց ՚ի նոցանէ իսկոյն հրամայեաց աքսորել նոցա ՚ի բանակէ իւրեանց եւ ասէր թէ միւսանգամ ՚ի նոցանէ եթէ ոք երեւեսցի ՚ի մէջ բանակի մերում մահու մեռանիցին եւ նոքա գնացին ՚ի բանակն իւրեանց անդ պատմեցին զամենայն եղեալսն, եւ այնու էր նորա որով սկսաւ արագ ընթերցմամբ մտանել զերկիրս Կռնաթակի (քանզի ինքն քաջ գիտէր որ թշնամին իւր ոչ կարէր արշաւել զհետս իւր եւ ինքն ոչ կարէր հանդիման պատերազմիլ) Մէլափուռ եւ այլ մերձակայ գիւդօրեայսն անխնայս կոտորէին գերէին աւարառնէին որ աղաղակ մեծ եղեւ ժողովրդենէ քաղաքիս քանզի տեսանէին ամենայն աւուր մտանէին ՚ի ներքս քաղաքիս վիրաւորեալք բազումք, եւ օր ըստ օրէ յաւելոյր բարբարոսութիւն թշնամւոյն իւրեանց եւ ապականեաց բոլոր որկիրն իւրեանց պարտաւորեցան խորհուրդ մտանել քանզի տեսունէին զի ոչ գոյր հնար ընդ դէմ ունիլ նմա եւ ոչ երբէք կամի դէմ յանդիման պատերազմիլ եթէ ոչ այսպիս հնարիւք յուսահատութիւնս արկանել ՚ի մէջ ժողովրդեան վասն որոյ բարի թուեցաւ իւրեանց խաղաղութիւնս առնեն զհետ նորա առաքեցին զերկուս նախարարս ՚ի խորհրդարանէ որոյ վեց մղոնաւ հեռիէր բանակ նորա ՚ի քաղաքէս, եւ այսէր անուն նախարարցն Մստր Դուբրին, եւ Մստր Ըսթրէսին գնացին սոքա ՚ի բանակն նորա, եւ սկսան խօսակցութիւնս բազումս առնել եւ հաստատեցին այսպէս, Անկլիացիքն պարտին ՚ի բաց թողուլ զամենայն զերկիրս որք կալեալէին ՚ի պատերազմին անդ եւ յանձնել նմա զերկու տուն ընտանեացն Նաւաթայից որոյ մինն էր ընտանիք Չանդայ Սհաբին եւ միւսն էր Իմամ սհաբին, եւ ինքեան ճանաչել տէր եւ իշխան Մանսուրւոյ, եւ Սրնկփաթանւոյ, եւ Նավաբ Բահդուրն պարտէ յանձնել զարսն կալանաւոր որք էին ՚ի ձեռին իւրում եւ հաստատեցին գիր դաշանց առաքեցին ՚ի խորհրդարանն իւրեանց ամենայն իշխանքն ձեռնադրեսցէ եւ Մահմատալի խանն ամենեւին ոչ հաճեաց զդաշինս զայն եւ ոչ ձեռնադրեաց զգիրն դաշանց քանզի ոչ կարմէր խաղաղութիւն առնել ընդ նմա, եւ անկլիացւոց ոչ եղեւ փոյթ չհաճիլն նորա ինքեանք արարին խաղաղունթիւն, եւ ապա առաւ զգիր դաշանցն չուեաց զօրօքն իւրովք գնաց դէպ ՚ի /356/ Սրնկափաթան:

   Եւ լուր յաղթութեանս եղեւ ընդ ամենայն տեղիս որոյ թագաւորն Դիլու Ալիգուհարն  առաքեաց սմա զանունս նոր Չախմախջանկ (այսինքն նոր խիթաբ) որով սկսան կոչել Նավաբ Հէիդարալին խան Բահդուր Չախմախջանկ, եւ անտի սկսաւ դրամս մակագրել անուան իւրոյ որոյ մակագրութիւն դրամոյ ոսկւսյն էր այսպէս մի կողմն էր պարկեր կռոց եւ միւսնէ կէս լուսին որպէս կէս լուսինս է տառ Մահմետականաց որոյ հէ անուանեն ՚ի մերոց բարբառ հո որով նշանակէ նախատառ անուան իւրոյ այսինքն Հէիդար, եւ մակագրութիւն պզնձոյ դրամին էր փիղ մի մեծ քանզի ասեն թէ ունէր փիղ մի մեծ եւ յոյժ սիրէր զնա մեռաւ փիղս այս վասն բազմեայ ծառայուեան երաշխաւորեաց զնա հրամայեաց պատկեր ննորա կագրել ՚ի վերա դրամոյ, եւ հրամայեաց ամենեքեան սիրով ընդունիցեն դրամն այն, եւ մակագրութիւն կնքոյ իւրոյ էր այսպէս (էին երկու մեծ եւ փոքր) փոքրն ֆաթի Հէիդար, եւ մեծն էր Նավաբ Հէիդարալի խան Բահդուր Չախմախջանկ, յետ ստանալոյ այսպիսի գերագոյն աստիճան այնու կարգեաց Սպարապետ ՚ի վերա զօրացն իւրոց զորդին իւր թիփուսհաբն որոյ սա եւս էր քաջ նման հօրն  իւրոյ:

Այսքանս բաւական համարեցաք վասն ներկայ ազդարարիս ընթերցողացն, եւ զմնացորդսն տպելոցեմք ՚ի յետեւեալ Ազդարարոջսն:

/357/  Ներքոյ Տպեցեալ Յատորք եւ Ոտանաւորք Ընկալեալ եմք ՚ի Կալկաթու ցամապատասխանէ, Զոր նման նախագաղափաին տպեցու թարց իւիք զանազանութեան:

   Խռովութիւն Քահանայից մերոյ կալկաթու սրբեալ մաքրեցաւ, եւ հեծեալ ՚ի վերայ փղաց Սունդրբանայ երեւի թէ կամէր ըստ արմատաքի հանգստիլ  ՚ի բումբայի. ապա տարաբախութեամբ սակաւն էանց ընտ այն: Քանզի արմատ խռովութէան որ էր ՚ի վերայ մեծ փղի թոյլ չետ դատար ճանապարհորդել մինչեւ գրգռեաց պատերալմիլ ընդ այլ ընկերս, մինչեւ ցբալասէր յորժամ լուաւ մեծ փիղն որ ընկերքն իւր կոչեցին զայլս. եւ ասեն թէ մեծ փիղն մեր ոչ թողու դատար ճանապարհորդել եկայք            սպանցուք զսա՝ լուեալ սորա խորհեաց զի խիստ դժուարէ փրկել զանձն զի ընկերքն նենգութեամբ բազմացան, եւ առիթ մահու լինեն, վասն որոյ չու արարեալ անտի յաւուրն միոյ չորեք շաբաթի ՚ի այգանալ առաւօտուն եբեր ՚ի բնական տեղին իւր յոր յառաջն գոյր եւ թօթափեաց. եւ յորժամ դարձաւ առ բալասէր ոչ գտաւ ւնկերքն իւր անդ զի բնացեալ էին առ բումբայի, վասն որոյ այժմս լսեմք որ զերկուս ժամատունս են հաստատեալ անդ կէսքն գնան առ մի եւ կէսքն դիմեն առ այլ: Իսկ թօթափեցեալ արմատն խռովութեա թէպէտ կամեցաւ կրկին բնակիլ ընդ նոցա որէ ընդ քահանայից մերոց, ապա չկարաց քանզի եգիտ ամենեցուն մաքուր եւ սիրտ սուրբ իբրեւ զձիւն սպիտակ եւ բնակիչքն հալածիչք ամենայն չարութեաց աշխարհի եւ ոմն ասաց ցնա թէ ո՞վ եղկելի ողորմելի թշուառ եւ խռովարար խաղաղամտաց երթ առ սիրելիսն քոյ եւ բնակեաց ընդ նմա: Եղորմելին ոչ ճանաչեաց զիւր ընդունարանն ուրէ կամ ցանկալին ո՞վէ, իբրեւ կոյր աստ եւ անդ թափառելով մտաւ ՚ի կրպակս կոչեցեալ բրայ բազար. եւ ոչ էանց ժամ մի անկաւ հուր եւ այրեցաւ եօթն խանութս, եւ մերձեցաւ բոցն առ տունն Պարոնն Ս Մ Այլ Տէրն ետես զնա անմեղ. հալածեալ զբայն անտի. որ այն օրէն մինչեւ 25 աւուրաստ եւ անդ տատանելով զոր ինչ տեղի որ կամէր սակաւ մի օթեւանիլ իսկոյն այրէր. իրաւի զարմանալի իրէ այս. արմատն, զի մինչ տունս կռապաշտաց որ տալով տեղի այրեաց /358/ 37 զանազան  շինուածք ՚ի զանազան տեղիս եւ ապա սակաւ առ սակաւ միացեալ էջ ՚ի վերայ տապանաց ոմանց հին հանգուցելոց եւ դարձեալ ետես թէ տեղին կնքեալ էր քանզի ասացաւ թէ՝ ՚՚Անշարժ եղիցի կնիք Տէրութեան մինչեւ գալուստն Տեառն՚՚ զահիհարեալ սարսեցաւ եւ ոչ գտեալ տեղի գագարելոյ ՚ի վերայ երկրի եմուտ ընդ դրացոյն, եւ ասաց Տէր երկայն միջոց էանց որ անհանգիստ մոլորեալ թափառոցաք եւ ոչ ոք ետ մեզ տեղի. յոյր սակի թախանձանօք ժտեմք զի տացես մեզ տեղի զի կարասցուք բնակիլ ընդ քեզ յաւիտեան: Քանզի երկար ժամանակաւ անմխիթար անցուցաք զկեան մեր եւ որդիք մեր խռովեալ դիմեցին առ այլ երկիր, իսկ եթէ խնդիրս մեր կատարես դաշինս կռեմք ընդ քեզ, որ բերելոցեմս ասացեալ զորդիս մեր եւ մնասցուք ընդ քեզ յաւիտեան: Պատասխանի ետ Տէրն եւ ասէ ո՞վ կոյրք բարւոք գիտէիք որ ես էի ընդունարան նախեաց ձերոց, իսկ այն աւուրն որ անցաք այս ճանապարհաւն կուրացաք եւ ոչ տեսիք զիս եւ բազում շահս տուաք օտարաց եւ մոռացաք ցհայրն ձեր, իսկ այժմ որ ՚ի տառապանսէք խնդիրս առնէք: Այլ ասեմ ձեզ զգուշ լերուք մի եւս հանդիպեսցի ձեզ այդպէս գիտացաք եւ փորձեցիք ամենեցուն եւ ոչ գտաք ումեք որ զձեզ մխիթարեսցէ, ուրեմն կոչեցէք զորդիս ձեր որ ՚ի տարաշխարհս պանդխդեն, եկեալ անգիտութեամբ որ իւաք ՚ի վերա տապանաց իսկոյն խանգարեցաւ զի տեղին սուրբ էր վասն որոյ պատաւորեցայ շուրջ պարսպել եւ զի առաւել բարեգոյնէ եւ արժան բնակարան առնել մեզ քանթէ օտարաց զի մի գուցէ երկուս ժամատունս հաստատեսցեն:

Ձէրոց Խոնարհ Ծառայ Անուն Դիւական

Բան ասացեալ ՚ի վերա Հանգուցեալ Խաչիկ Առաքելոյն

Խաղաղարար խռովասիրի,

բազմաց էին յոյժ ցանալի,

/359/   որք ասացին քեզ թշնամի,

այժմս ողբան արտօսրալի,

Աւելիք քեզ կարօտ էին,

գտեալ զքեզ խիստ խինդացին,

ձեռք որք քեզ կարկառեցին,

այժմս բարձեալ տանեն գլխին:

Չնչին ցուցիր քեզ բոլորաց,

անուանեցար խիստ խորիմաց,

հովիւ գոլով ժողովրդաց,

սերմանէիր յոյս սիրտս բազմաց,

Իսկ յոյս սրտից խորտակեցան,

մխիթարիչ ոչ ոք գտան,

ոմանց տունք խանգարեցան,

անմխիթար ասսի մեկնեցան,

Կրկին ով կարէ քեզ տեսանել,

վիրեալ սիրտն իւրեանց բուժել,

խրատիւք քով դարձեալ պատել,

աւա՞ղ խաչիկ որ յաշխարհէնել,

Աւա՞ղ մեզ որ դու հանգեար,

անմխիթար բազմաց թողար,

առ արարիչն սլացար,

երկնային լուսոյն արժանացար,

Ռատ սիրտդ՝ քո անասելի,

ցայք եւ ցերեկ միշտ խոկալի,

զտիւ եւ զգիշեր յար գովելի,

լոյսն երկնային քեզ արժանի,

Աջակողմեան ռասն քեզ արժան,

ասելով միշտ ողորմիստան,

ւ անունդ քո յար որոճան,

արժան լիցիս ձայնին հնչման,

Քերովբէից թեւք հովանի,

ընտանեաց քոյ պատեալ լիցի,

հանգոյն դալար սիզոյն դաշտի,

զօրհանապազ բողբոջիցի,

/360/ Եւ Տէր որդւոց սորայ պահեա,

ցդստերաց հարսն եւ ցփեսայ,

՚ի յամենայն չարէ փրկեա,

խնդութիւն մօրն բազմապատկեա,

Լից տուն սացին լի բարութեամբ,

եւ մշտատեւ երջանկութեամբ,

սիրտս համայնից միշտ խնդութեամբ,

բարգաւաճեալ պայծառութեամբ,

Եւ ես մնամ հնազանդութեամբ

ծառայել ձեզ խոնարհութեամբ

Առանց իմ անուն ոչ ոք ասի Քրիստոնէայ:

Բան ասացեալ ՚ի վէրայ Մովսէսին որդոյն հանգուցելոյն:

Միաբերան բազումք գովեն,

երբեմն ընտանի անուանեն,

քանզի օգտից իւրեանց կամեն,

իսկ քոյ բանում միշտ հեռիեն,

Որք կերան եւ ըմպեցին,

փափակ սրտիցն լցուցին,

եւ ընդ նմին ջբէրանին,

աջաբ իքմինայ զքայ ռուփին,

Վայն տալ արժանէ այն անձին,

բարութիւնդ ուրացողին,

յոյր սակի նախկին ասացին,

թէ ՚ի Տէառնէ ոչ պահպանին,

Սփոփել բազմաց հայրդ՝ ցանկացաւ,

համայն բանում պատրաստ գտաւ,

անուն ՚ի յաշխարհի տարածեցաւ,

իսկոյն մանեակն առաքեցաւ,

/361/ Է՚ առաքեալ Լօնդրու մեծի,

մովսէս կրէ ՚ի պարանոցի,

որով գործք հօրն երեւի,

՚ի մեջ համանց սա ընտրելի, սորայ կամիմ նշանակել,

Սորայ կամիմ սրտով խնդրել,

իբրեւ զմեծ նշանակել,

ոտանաւորիս չարհամարել,

եթէ. թիւր ինչ գտցէ ներհել,

Երեք տունն յառաջի,

երբեմն ոմանց կբորբոքի,

բարկ սրտիւ կանիծանի,

բաց անունն իմ որպէս գիտի,

Թերեւս թէ ինձ գտանի,

ապա դոր կհարցանի,

եթէ էս բանում բան չունի,

ուրեմն արժան քեզ կլսի,

մնամ իբրեւ Ծառայ րախ

անունս կրեմ Սատանի չարխ

Ազնւուհի Քոյր լուր զխրատն իմ

Ոմանք մարդ են՝ իմաստնալի,

եւ ոմանք գոն մարդոյ կերպի,

առակնէ սա Դիոգինէի,

որ ասաց ՚ի հրապարակի,

Վասն էր շրջես ՚ի հրապարակի,

՚ի խուռն բազմութեան գնտի,

լապտեր ձեռին ՚ի միջօրէի,

իբր ՚ի յոյզ ինչ անգին իրի,

Սոքայ միայն մարդոյ կերպեն,

պիսակացեալ ախտիւք լիեն,

/362/ եւ մոլեգեն ախտիցտուփեն,

ընդ ոլորտս որկրի դեգերեն,

Արդ թէ սոքա անբանք իցեն,

կամ ստուերք առ աչօք երեւեն,

զի արդ ընդ երես քեզ ողջունեն,

եւ զայլ գործս մարդկան գործեն,

Նա է՚ մարդ որ իմաստունէ,

որ ատելութիւն չերբէք մարշէ,

ոչ յանդկնութիւնն փոթորկէ,

եւ ոչ բարկութիւն բորբոքէ,

Ոչ երկիւղն ՚ի վայր արկանէ,

եւ ոչ տրտմութիւն խորտակէ,

ոչ վիշտն դարշութիւն լուծանէ,

Նայ որ քաղեալ ասաց զայսբան,

այժմս նստեալ կայ ՚ի հնդկաստան,

աստ անուն անուանեցան,

կաղ անուն Դիւական,

Ազնիւ Պարոն Աբիսաղոմ մուբարարեան ՚ի Ղանտահար

   Թէպէտ այսքան ժամանակաւ ոչ գոյր բան ինչ որ ՚ի քէն խնդրեալ լցուցանէի փափադ իմ, իսկ որով հետեւ գտի քեզ խրատիչ եւ դաեակ ամենայն անկիրթ համբակաց եւ պատանեաց առաւելապէս զիս. եւ եւս գտաք քեզ անսացօղ ամեայն խրատից եւ փոխարինօղ կրկնապատկապէս: Վասնյ սերտութիւնն իմ ընդ քեզ կամեցայ ՚ի վերայ բանի ինչ ցուցանել ՚ի ձեռն գրոյ: զօրհանապազն լուաք զքէն եասել թէ եղբայրք մի հայիք հարստութիւն իմ այլ գոլով ես ծեր՝ որպէս խրատեմ ձեզ նոյնպէս դուք եւս խրատեցէք զիս որոք օրինակաւ զոր դուք կամիք եթէ թիւր /363/ ինչ, երեւի ձեզ ՚ի գործս իմ քանզի խրատելէ ուսումն իմաստութէան եւ իմաստութիւնն է պարգեւ ինչ որ ոչ միայն ծերոցէ այլ պատանեաց եւս է տուեալ եւ որ իմաստունէ պարտէ անսալ ամենայն խրատից քանզի իմաստունքն փայլեն ՚ի մէջ յիմարաց եւ յիմարք մթնին ՚ի մէջ իմաստնոց, վերջապէս այս եւ այլ բազում խրատք որ լուաք ՚ի քէն իսկոյն տպեցաք ՚ի տախտակս սրտի մերոյ եւ չունէաք երբէք յոյս թէ տեսանելոցեմք թերութիւն ինչ ՚ի քէն իսկ անդրադարձն մերոյ կարծեաց այնպէս թերութիւն եւ թերահաւատ գտաք քեզ որ պարտաւորեաց մեզ ջնջել ՚ի սրտէ զամենայն պատուէրս որ ՚ի քէն լուաք եւ ընկալաք: Բայց ես որ առաւել սիրեցեալ եղէ ՚ի քէն պարտաւորեաց զիս քանի մի օրինակաւ խրատել եւ ցուցանել զթերահաւատութիւնն քոյ որով զղջայցես:

   Չգիտեմ ով եմոյծ ՚ի գլուխ քոյ մեկնիլ մեզէն, որ իսկոյն պատեցար տոռամբ մեղաց, եւ առաւել բարեկամք նենգաւորաւ, որ հնագիտութեամբ իւրեանց որսեալ սիրտ քո խանգարեցին բոլոր գիտութիւնդ եւ տեսանելով քեզ յայնժամ մեծատուն զոր ինչ խօսեցար արդարացուցին եւ բանն քո վերացուցին մինչեւ յամպս. եւ երբեմն գոլով քեզ ընկերք սեղանոյ սպրդեցուցին ՚ի վերայ կրկնազուտ օճառի: Իսկ դու ամենայնիւ ոչ իմացար դիտաւորութիւն նոցայ: Բայց զարմանք մի մեծէ այս, որ գոլով դու այնքան իմաստուն որպէս յիմարեցար ընդ նոսա: Թէպէտ մեք անցաք բազմիցս, եւ տեսաք քեզ որ պարէիր ՚ի գունդս նոր բարեկամացդ իբրեւ ծերացեալ խրծիք խելագար, երբեմն ՚ի տան, երբեմն բարձեալ ՚ի չորից առ փողոցաւն, եւ երբեմն անմխիթար ՚ի դաշտին թափառէիր, իսկ այսու ամենայնիւ բնաւին  չկամեցաք տալ քեզ որոք խորհուրդ քանզի, եթէ խօսիցեմք ընդ քեզ, անկանելոցէինք ՚ի նոյն խորին խորխորատի, բայց իրաւի երախտագիտութիւն մեր ոչ թոյլ ետ եւ պարտաւորեաց մեզ մտածել ասացուածն նախնեաց, թէ ՚՚Բարի արարէք ատելեաց ձերոց՚՚ վասն որոյ հնչեցուցաք ՚ի յականջս քոյ թէ ով դաեակ մի համարել նոցա հաւատարիմ, եւ մի թողցես ցբարեկամս հին զի նորն ոչ կարէ լինիլ նման նմա: ծախեցիր զամենայնմ ինչս քո եւ սպրդեցար ՚ի վերայ կրկնազուտ օճառի դեռեւս ոչ մանաս, /364/ բաւ համարիր եւ զոր ինչ այժմս ունես ՚ի ձեռին պինտ կալ եւ դարձ առ հին բարեկամսն այսինքն Դայեակորդաց եւ այլն եւ այլն իսկ այս ամենայն լուար  ոչ անսացար մեզ փոխանորդ շնորհակալութեան թշնամանեցար, եւ զի ոչ կարացար առնել մեզ ոչ ինչ եթէ ոչ վասն դադարեցուցանելոյ բորբոքեալ բոցն քո բռնադատութեամբ առար մեզէն նուէրն անշարժ, վերջապէս այժմս իմանամ որ ես էի յիմար որ պարտէի յառաջագոյն ՚ի միտ բերել, այժմս յիշեմ ասացածն սրբոց թէ են տուրք որ ոչ են օգեւտ եւ են տուրք որոց հատուցումնէ կրկնակի: Վերջապէս Դաեակ իմ թէպէտ բարերարեցեր եւ ոչ գիտացար թէ ում արարեր, եւ այժմս որ առար կրկին զինչ շահս եղեւ քեզ եթէ ոչ վնաս դրամս մսխեցար եւ ոչ երեւի թէ արդեօք իր ինչէ: Վերջապէս ունայնէ աշխարհ եւ ունայնեն հարստութիւնք, եւ աշխարհնէ աշխարհ, ո՞վ զինչ տարաւ եթէ ոչ կտոր մի կտաւի ամենեքեան մահկանացուցեմք եւ պարտեմք զբարիս գործել զի ասացաւ թէ, եւ ոչ գիտէ եթէ ժամանակ անցանելոցէ եւ մահ մերձենալոց եւ թողելոցէ զամենայնսն այլոց եւ ինքն մեռանելոց: Վերջապես բարի լինի քեզ եթէ դարձուցանես ասացեալ անշարժ նուէրն որ առար յինէն քանզի քառասուն եւ հինգ տարիէ որ կնքեցաւ եւ ասացաւ թէ ՚՚Անշարժ եղիցի կինք տէրութեան մինչեւ գալուստն Տեառն՚՚ ուրեմն ո՞վ եմք մեք շարժեցուցանել: Վերջապէս այժմս որ ես ՚ի Ղանդահար այսինքն ընդ Տէրութեամբ Սահմետականաց մի լինիլ առաւել շրջի այս երկրի մինչ ոչ ունի ուտելիս եւ ագանելիս, ուրեն առաքեա նմա իր ինչ, եւ գրեա նմա դարձուցանել զիրն անշարժ: Իրաւի վա՞յ այնոցիկ որք ոչ սիրեցին զեղբայրս իւրեանց եւ վա՞յ Լքելոց որք ոչ հաւատան Աստուծոյ եւ վասն այնորիկ ոչ պահպանին ՚ի նմանէ: Ով Դաեակ իմ առ ինչ աստիճան հասոյց քեզ կրկնազուտ օճառն եւ զինչ արարին նոր բարեկամք քո եւ ինձ այսպէս  թուի թէ 4 ամիս կուքաշէ մինչեւ գիրս հասանել քեզ եւ դարձեալ ասեմ մի եւս մոլորիլ անդ ընդ սյլ նոր բարկամօքն իսկ պահեա եւ յիշեա յաւէտ զայս բազում խաղաղարարք լիցին քեզ եւ խորհրդակից լիցի քեզ մի ՚ի հազարաց:

Մանմ իբրեւ միշտ ցաւակից Դաէակ որդի

Մկրտում Սիմէօն

՚Ի կալկաթայ 1795 նախայ 10:

/365/ Առ Պատուէլի Հայ որդի Հայի

   ԹԷ ըստ հարկի սովորութեան, կամիմ ես անարժան զգացօղս՝ գովաբանելով զան սղալ մտաց քոց (որ առ ազգս մեր, ՚ի վերայ անսահման՝ եւ թիւր պատճառաց մերոց) գոհունակ լինիլ զքէն, յատկապէս՝ սակս մուծանելոյ քոյ այնպիսի օգտաւէտ բանք յունկս մեր, իբրեւ զձայն աւետեաց, (եթ պահիցեմք) այլ իրաւապէս բացատրեմ քեզ, զի կարի փոքրագոյն վարկանեմ զայս, եւ ոչ համեմատի ՚ի կշիռս, քանզի՝ բանք բերանոյ քոյ յոյժ արժանաւորէ եւ քաղցր, եւ գոհունակութիւնս մեր առ քեզ (ըստ իմս մտաց) յոյժ փոքրագոյն հատուցումն. վերջապէս յուսամ, ընդ այսու բաւականասցիս, զի զգացեալ եմք՝ ՚ի վերայ բարի խոհականութեան քոյ բազում:

   Եւ թէպէտ՝ խոստովանութիւնն քոյ պատուելով ընթերցաք հռչակօրէն, եւ այնու հաւատացաք զյամառումն քոյ՝ առ բարի նպատակն, սակայ ամենեքեանն ոչ են այնպէս եւ յատկապէս՝ ընթերցեալեմ պատուէր Տէառն՝ առ հայրն մեր Ադամ, թէ քրտամբ երեսաց քոց կերիցես զհաց քոյ այլ այնքան տեսեալ եմք յազգիս մերոյ, այսպէս եթ բանիւ խոկալ՝ եւ նախատել ծուլուեաց մերոց՝ աշխատելով անսահման առաջադրութեամբ, նայ եւ առ վերջ տալ բոլորովին ՚ի մօռացօնս, զոր դժուարագոյն թուի ինձ՝ յետ այսու անսալ ումեք այսպիսի բարձր եւ նուրբ մտաց, քանզի մանկութիւն ազգի մերոյ, սնանի այնքան լրապատար մոլութեամբ, եւ անպատկառութեամբ նա եւ զուրկ ՚ի յուսմանց, մինչ հաւաստիեմ՝ զի ընթերցողք բանին քոյ՝ ձայնակցեսցեն ընդ քեզ նոյն առակօքն՝ զոր ետուր օրինակ վասն աղօթից, թէ, ՚՚մին ձեռն ծափ չի տալէց՚՚ եւ նոքայ յաղագս գործելոյ եւ աշխատելոյ, թէ իւ աշխատեմք. Եւ որ պատեն այնպիսեաց խնամել, են կարեւորքն՝ զոր ՚ի յայսմ ժամանակի տեսանեմք, նոքա տան՝ եւ պատուեն զնոսա՝ որք ունեն. եւ ՚ի բաց բառնան անարգելով, յայնցանէ՝ որք ոչ ունիցին, (թէ եւ պատուեալքեն ամենայն առաքինութեամբ) նրհակ բանին այնմիկ զոր երբեմն լուայ ՚ի ֆրանսիզաց ասել տաղօրէն ՚ի բառբառս /366/ նոցա թէ

Պատիւ մարդկայնոյ ոչ են ծննդական,

ոչ հարկ մեծատանց ոչ փոքուց խափան,

Ընտրեալք են նոքա զոր ջանիւ հոգան,

կեալ պարկեշտ վարուք առաքինական,

Այնու որոշի զպատիւ ինքնական,

ոչ եթ մարդ բնութեամբ այլ եւ բնական,

Այլ յայսմ ժամանակի՝ հակադարձապէս վայելեն զպատիւս (լոկ կարեւորաց) կեղծաւորք, ստախօսք տխմար լռակացք, շաղակրատք, շոգմոգք, նա եւ ընչաւորք իբրեւ զնոսա (թէ եւ են մերկ ամենայն առաքինութենէ) վերջապէս՝ յոյժ փոքր երեւի ինձ լուցօղք (ըստ ասից քոց) բխեցեալք յանաշխատութենէ՝ վասն անաջողութեան ժամանակի, քանզի յայսմիկ փոքու հօտից մերոց՝ բազմաց տեսանեմք գոլ ճգանօք աշխատօղք՝ անօգնականութեամբ, եւ ոմանք լի աջողութեամբ, այլ ամենեքեան սրտի մտօք լան եւ տրտմեն զգացմամբ, ՚ի վերայ յիմարութեան եւ փափկասիրութեան յազգի մերոյ՝ յազգս անկրթութեան յուսմանց զի թէ եւ բազմեն հոգունք՝ այլ ոչ կարեն վայելել, եւ զոր ժողովեն նեղութեամբ՝ եւ ագահութեամբ, կորուսանեն յիմարութեամբ. առ այս եղբայր՝ կալ քեզ օրինակ՝ թէ յոգունք զորս էին ազգի մերում, թէ աստ թէկալ կաթայ, թէ պասրայ, եւ այլ աշխարհի, զի ժողովեցին այնքան հարստութիւնս աշխատանօք, զոր կարծեմ ընդ միով ՚ի չորս մասանց յայնց դրամոց՝ բավականէին յարուցանել ազգ մի անկեալ իբրեւ զմերն՝ հնարմամբ մտաց, սակայն զինչ եղեւ պակասութիւն նոցա եթէ ոչ ուսումն, զորէ նախկին պատճառ: Եւ դիտեա զի ազգ մեր թէ եւ ունիցեն կերպատարալ պակասութիւնս, այլ ՚ի կողմանէ աշխատանաց են գերագոյն կրօղ քան զայլս եւ նշմարեայ մտադրաբար զի միայն ՚ի մերս ազգի՝ վարկեն աշխատօղք այնոցունց, զոր ՚ի բաց թողլով զազատութիւնն՝ ծառայեսցեն զնոսա:

Միաբանութիւն, ճշմարտութիւն, կանգեցուցանել զանկալսն կարեկցաբար,

Յայսմ իրականութեան զգացօղն, պարտէ ուսել գոլ նախ բազում, եւ ապայ համարել ինքեան (թէ եւ իցէ տիրապետեցեալ բոլոր /367/ աշխարհն յաղթանակութեամբ, եւ գրավեցեալ զգանձս աշխարհի ՚ի գանձանակն իւր) իբրեւ տնտես տան ազգի, հայր որդոցն՝ տառապելոց, եւ պատուօղ առաքինեաց եւ իմաստնոց, թէ խորհրդով, թէ բանիւ, եւ թէ գործով, այլ անդրադարձն՝ այնպիսիքն ժամանակիս մերոյ, համբաւեցեալքեն այսու օրինակօք. ժողովեն ագահութեամբ, վայելեն դառնութեամբ, խնայեն եւ զրկեն ամենեցունց, ոչ օտարացն միայն՝ այլ եւս մերձակայ արենակցաց իւրեանց՝ եւ հպարտանան այնքան՝ մինչ զի իշխանք, եւ մեծազինք խնդրեն գոլ համակից նոցա, որք ոչ ունին յավելի քան զպատկեր մարդոյ. այսպէս եղբայր՝ ամենայն պակասութիւնս մեր տեսանեմ գոլ սեռեցեալ ՚ի տգիտութենէ մերմէ, վասն որոյ յոյժ հարկաւորէ մեզ ուսումն՝ քան թէ յիմարաբար աշխատանքն եւ յառկապէս բազմիցս նկատեցեալ եմ, զի ոմանք ՚ի յազգէ մերմէ, զոր մուծին զնոսա ՚ի համալսարանս այլազգաց, կամ ենթարկեալ ինքեանց ՚ի ձեռս գիտնոց վարպետացան հայոց, ելին նոքա այնքան ուսեալք, մինչ զի եղեն օրինակ բարեաց՝ եւ պատուեալք եղեն ամենեցունց:

   ՚Ի մէջ ամենայն ազգաց՝ հրատարակեցեալ է զհամբաւս ազգիս հայոց իբրեւ ազգասէր, որ բոլորովին անդրադար:

   ՚Ի մէջ ամենայն ազգաց՝ հրատարակեցեալէ զհամբաւս ազգիս հայոց իբրեւ ազգասէր, որ բոլորովին անդրադարձենէ. եւ այլազգն այնքան միաբանեցեալեն կարծեօք ՚ի սէր ազգի նոցա, զի ոչ երբէք անխայեն առ ազգս օտար. ուրեմն ցոյց ինձ, ո՞վէ որ խնամելոցէ ողորմելեաց մերոց, եթէ ոք զմէնջ չիցեն օգնական եւ կարեկից զնոսա: ապա պարտէ ինձ խոստովանել զի հայքն հազիւ ողորմութիւնս տան ողորմելեաց եւ աղքատաց մերոց, այնքան, զի լցուսցեն միայն յորովայնս նոցա, զայս եւս առնեն վասն ազատելոյ եւ խնամելոյ զհոգիս նոցա (ըստ կարծեաց իւրեանց առ ՚ի ժառանգել սովաւ արքայութիւնն Աստուծոյ) եւ ոչ թէ վասն օգնականնութեանա զգի, զոր կարծեմ հեթանոսքն բիւրապատիկ առավելքան զահս առնեն ՚ի մէջ նոցա: Այսպէս եղբայր կուրացեալ են ազգս մեր թէ յուսմանց՝ թէ յօգնականութենէ, եւ ոչ բաւականալով այսոքիւք, խնդան ՚ի վերայ տարաբախտութեան ողորմելաց. եւ ծաղր առնեն զնոսա ամբաստանելով եւ զննեն զշինւղս աչաց՝ թողլոլ զգերան յական նոցա, զոր վայելէ ազգիս մերոյ առակս այս:

   Այր /368/ մի սապատողն՝ այսինքն կուզէ ունելով զպէտս կերակրոյ, աւուր միոյ զարթեաւ յոյժ առաւօտու ՚ի քնոյ, ելեալ ՚ի փողոցս շրջէր աստ եւ անդ, զի եթէ ոք ունիցի զպէտս մշակի զնա կալցեն, զի այնու կարասցէ հանել զծախս առօրեայ, գոլավ այրն այն ՚ի յայս մտածութեան, դէպ եղեւ նմա այր ոմն միականի, եւ ասէ այրս այս ծաղրաբար առ սպատողն, ո՞վ բարեկամ, յոյժ առաւօտու բարձին կիրս ՚ի վերայ քոյ, պատասխանէ սպատողն՝ իմանալով զդիտաւորութիւն նորա, այս՞ բարեկամ ճանաչեմ՝ զի յոյժ վաղագոյնէ՝ քանզի տեսանեմ զմի միայն լուսամուտն քոյ բացեալէ՝ եւ միւսն դեռ ոչ: Այսպէս երկոքեանքն եւս ծաղր արարիս զմիմեանս եւ գնացին: Նոյնպէս եւ ազգս մեր՝ ՚ի զարթնուլ առաւօտու ոչ այլ ինչ ՚ի կիր արկանեն՝ եթէ ոչ բամբասել կամ լսել բամբասանաց, եւ ծաղր առնեն, բայց ոչ խնամեն ոչ ումեք վերջապէս .          .

   Եւ գիտեա՝ զի քարոզութիւնն քոյ զոր ետուր տպել անցեալ ազդարարոջն՝ առ ՚ի վերծանութիւն ազգի ամենեցուն, միայն գիտունքն ընթեռնլոցեն զայն, զոր կարծեմ նոքա եւս փոքր ՚ի շատէ գիտե զոր գիտեսդ, այլ հասարակութիւնն զինչ արասցեն՝ զոր ոչ գիտեն, վասն որոյ պատրաստեայ նախ կերակուր եւ հրիեա ապա ուտել, Աստուծոյ նախ ուսումնատուն, եւ ապա վայելչուի. նա եւ բազում օրինակօք պատմես անդ զանազան ընթեռցեալն քոյ, զոր չէ պարծանք ինձ պահել զայն ՚ի մտի իմում, այլ թէ կարացից զի ես եւս գիտել եւ ընթեռնուլ իբրեւ զքեզ, վասնյ համարձակիմ ասել զի ամենայն առաքինական եւ իմաստնական գործն կախեալ կայ ՚ի ձեռս ուսմանց:

   ՚Ի ծննդենէ իմմէ մինչեւ ցայսօր, ոչ այլ ինչ ուսայ՝ բայց ՚ի յեժան գնել՝ եւ թանկ վաճառել, զոր թէ յավելի աշխատանս յանձն առնիցեմ ՚ի վերա բանիս, գոնեա զի կորուսից զժամանակն այն վասնյ խնդրեմ ներել անկարուեաս. նա եւ գուցէ՝ զի եթէ բոլորովին սղալ եւ ունեայն գտանիցես՝ դրուածս այս, համարեա՝ զի այն եւս պատճառեցեալէ ՚ի պակասութենէ ուսմանց:

Քոյդ ամէնախոնարհ Ազգակից

   /369/ Ուրախութեամբ յուսադրեմք հասարակութեանն ակնկալնուլ ընկալնլոյ ՚ի նոր Նախիջեւանէ տպագրեցեալ զթարգմանութիւնն Պոտմութեան Թէլէսաքայ որդոյ Յուլիսի, զոր թէ եւ բանաստեղծութիւննէ պատմութիւնն եւ ոչ անցք ճշմարիտ, այլ պատուականութիւն խրատուցն որ ՚ի նմա՝ արժանքեն ոչ թէ միայն ընթեռնուլ եւ պատմել՝ այլ եւ ՚ի վերայ տախտակի սրտի մերոյ եւ մանկուց հայոց գրել, որպէս զի աշխատութեամբն բարեպաշա թարգմանիչին մացէ իմաստնագունեղ եւ առաքինական զօրութիւն խրատուցն Մէնտօրի ՚ի միտս հասարակաց մերոց, եւ հնազանդաբար ունկնդրութիւն Թէլիմաքայ եւ ՚ի Դօմէնիուսի, արասցէ ծերոց մերոց խաղաղասէրք եւ երկայնամիտք՝ եւ երիտասարդաց մերոց ազնուասիրտ առաքինիք, եւ յաղթաբազուկ խոհեմք, եւ ժուժկալք, որպէս զօ մինն ընկալցի զպտուղ երկայնամտութեան իւրոյ զսէր հպատակաց իւրոց՝ եւ միւսն զնախախնամութիւն Տեառն, եւ համբաւ բարի այնոքիւք սեպհականիցէ:

   Յատկութիւնէ ազգիս մերայ զերախտիսն այլոց յաւիտեան խոստովանիլ (որէ սկզբնաւորութիւն իմն ազնուագոյն)   այսպէս եւ Սրբակրօն հօվիւն Ռուսաց երկրի հայոց, տեսանելով զանապատմելի գութս նորին Կայսերական բարձրումեանն առ ազգս մեր, պատշաճ վարկեաց զերկարութիւն կենաց նոցայ եւ այլն. խնդրել ՚ի Սուրբ Պատարագի ՚ի յեկեղեցին հայոց, որ հանդիպեալ մեր զայն մաղթանաց եւ աղօթիցն ուր զնոսա յիշումն ածէ՝ սիրով եդաք աստ որպէս զի ծանիցեն ամենեքեան զորպէսն:

Սարկաւագն ՚ի մէջ ասասցուքին՝ զկնի ասելոյն վասն Վարդապիտաց Քահանաից եւ այլն ասասցէ այսպէս:

Վասն ամենաբարեպաշտ եւ ինքնակալ մեծ Կայսրուհւոյն մերոյ Եկատարինէ Ալէքսէովնին ամենայն Ռուսաց. եւ ամենայն իշխանաց /370/ զօրաց եւ զօրավարաց Նորին. զտէր աղաչեսցուք:

Վասն ժառանգին Նորին՝ բարեպաշտ Թագաւոր՝ Կայսերազն եւ մեծ իշխան Պաւլ Պետրովիչին, եւ զուգակցի Նորին բարեպաշտ Թագաւոր եւ մեծ իշխան Ալեքսանդր Պաւլովիչին, եւ զուգակցի Նորին բարեպաշտ Թագուհի մեծ դշխոյ՝ Եղիսաբէթ Ալէքսէովնին, բարեպաշտ թագաւոր եւ մեծ իշխան Կոստանդին Պաւլովիչին, բարեպաշտ Թագուհիք եւ մեծ դշխոյք Ալէքսանդր Պաւլովնին, Հելինէ Պաւլովնին, Մարիայ Պաւլովնին, Եկատարինէ Պաւլովնին, Օլիղի Պաւլովնին, եւ բոլոր պալատին, զտէր աղաչեսցուք:

Ըստ այսմ յիշատակէսցէն եւ ՚ի պատարագին.

Պատարագիչ Քահանայն զկնի Առաքելոցին ՚ի յիշատակելն զանուն Կայսէրուհւոյն, Կայսերազանցն, Կաթուղիկոսին եւ առաջնորդին. ասասցէ այսպէս:

Եւ առաւել զամենաբարեպաշտ եւ զինքնակալ մեծ Կայսերուհին մեր Եկատարինէ Ալեքսիվնն ամենայն Ռուսաց, եւ զԻւր ժառանգ բարեպաշտ թագաւոր՝ Կայսերազն եւ մեծ իշխան Պաւլ Պետրովիչն, եւ զզուգակից Նորին՝ բարեպաշտ Թագաւոր եւ զմեծ իշխան Ալեքսանդր Պաւլովիչն, եւ զզուգակից Նորին՝ բարեպաշտ Թագուհի եւ մեծ դշխոյ Մարիայ Ֆէօդօրովնայն, զբարեպաշտ Թագաւոր  եւ զմեծ իշխան Ալեքսանդր Պաւլովիչն, եւ զզուգակից Նորին՝ բարեպաշտ Թագուհի եւ մեծ դշխոյ՝ Ելիսաբէթ Ալեքսէովնայն, զբարեպաշտ թագաւոր եւ զմեծ իշխան իշխան Կոստանդին Պաւլովիչն, զբարեպաշտ Թագուհիս եւ զմեծ դշխոյս զԱլեքսանդր Պաւլովնայն, զՀելինէ Պաւլովնայն, զՄարիայ Պաւլովնայն, զԵկատարինէ Պաւլովնայն, եւ զՕլիզի Պաւլովնայն, եւ զբոլոր պալատն, եւ զամենայն զօրս եւ զօրապետս Նորին պահեսցէ ընդ երկայն աւուրս եւ խաղաղութեամբ:

Նաեւ՝ զեպիսկոպոսապետն մեր եւ զպատուական Հայրապետն ամենայն Հայոց՝ զտէր Ղուկաս Սրբազնասուբ Կաթուղիկոսն, շնորհեսցես մեզէ ընդ երկայն աւուրս ուղիղ հայրապետութեամբ:

Եւ սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի Ծայրագոյն Նուիրակ եւ Ռուսաց երկրի /371/ ամենայն հայոց ազգին Առաջնորդ զՊսակազարդեալ Սրբազան Յովսեփ Արք Եպիսկոպոսն՝ պահեսցես ընդ երկայն աւուրո ուղիղ Վարդապետութեամբ:

Գոհութիւնն՝ ասասցին այսպէս:

Գոհութիւն եւ փառաբանութիւն մատուցանեմք քեզ տէր Աստուած մեր, Վասն սուրբ եւ անմրհ պատարագիս որ ՚ի վերա սրբոյ սեղանոյս. զի սա մեզ ՚ի սրբութիւն կենդանութեան պարգեւեսցես: սովաւ շնորհեա զսէր՝ զհաստատւթիւն եւ զղձալի զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի: սրբոյ եկեղեցւոյ ամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսաց, եւ եպիսկոպոսապետին մերոյ եւ պատուական հայրապետին ամենայն հայոց Տեառն Ղուկասու Սրբազնասուրբ Կաթուղիկոսին: եւ Սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի Ծայրագոյն  Նուիրակ եւ Առաջնորդ երջանիկ Րաբունապետին մերոյ տեառն Յովսէփ Պսակազարդեալ Սրբազան Արք Եպիսկոպոսին: եւ քահանայիս՝ որ զպատարագս մատուցանէ: Եւ վասն զօրութեան եւ յաղթութեան ամենաբարեպաշտ եւ ինքնակալ մեծ Կայսերուհւոյն մերոյ Եկատարինէ Ալեքսէովնին ամենայն Ռուսաց: Եւ իւր ժառանգ բարեպաշտ թագաւոր՝ Կայսերազն եւ մեծ իշխան Պաւլ Պետրովիչին, եւ զուգակցի Նորին՝ բարեպաշտ Թագուհի եւ մեծ դշխոյ Մարիայ Ֆէ օդօրովնին. բարեպաշտ Թագաւոր եւ մեծ իշխան Ալեքսանդր Պաւլովիչին, եւ զուգակից Նորին՝ բարեպաշտ Թագուհի եւ մեծ դշխոյ՝ Եղիսաբէթ Ալեքսէովնին, բարեպաշտ Թագաւոր եւ մեծ իշխան Կոստանդին Պաւլոլիչին, բարեպաշտ Թագուհիք եւ մեծ դշխոյք Ալեքսանդր Պաւլովին, Հելինէ Պաւլովնին, Մարիայ Պաւլովնին, Եկատարինէ Պաւլովնին, եւ Օլիզի Պաւլովնին, եւ բորլոր պալատին, Եւ ամենայն զօրաց եւ զօրավարաց եւ իշխանացն բարեպաշտից: Աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք եւ վասն հրգւոցն հագուցելոց: Եւս առաւել վասն հանգուցեալ րաբունապետացն մերոց. եւ շինողաց սուրբ եկեղեցւոյս եւ որք ընդ հովանեաւ սորինեն հանգուցեալ: Ազատութիւն եղբարց մերոց գերելոց եւ շնորհ առաջակայ ժողովրդեանս: Հանգիստ հաւատով եւ սրբութեամբ ՚ի Քրիստոս կատարելոց: եղիցի:

/372/ Որ օրհնէս զայնոսիկ, ասասցէ այսպէս:

Որ օրհնես զայնոսիկ որք որհնեն զքեզ տէր, եւ սուբ առնես զյուսացեալս ՚ի քեզ: կեցո զժողովուրդս քո եւ օրհնեա զժառանգութիւնս քո: Զլրումն եկեղեցւոյ քոյ պահեա: Սրբեա զասա որք ողջունեցին սիրով զվայելչութիւն տան քոյ: Դու զմեզ փառաւորեա Աստուածային զօրութեամբ քով. եւ մի թողուր զյուսացեալս ՚ի քեզ: Զխաղաղութիւն պարգեւեա ամենայն աշխարհի: Եկեղեցեաց, քահանայից եւ ամենաբարեպաշտ եւ ինքնակալ մեծ Կայսերուհւոյ մերոյ Եկատարինէ Ալեքսէովնին ամենայն ուսաց, եւ զինուորեալ մանկանց Նորին. եւ ամենայն ժողովրդեանս Զի ամենայն տուրք բարիք եւ ամենայն պարգեւք կատարեալք ՚ի վերուստեն իջեալ առ ՚ի քէն: Որ ես հայր լուսոյ, եւ քեզէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից Ամէն:

Տպագրեցաւ հրամանաւ յիշեալ Սրբազան Առաջնորդին:

Սրբազան եւ Սրբակրօն Հայր Տէր Յարութիւն Շմաւօնին ՚ի Մադրաս

   Սրբակրօն Հայր

   Երանի քեզ հայր իմ, որ ունելով տպարան մի ՚ի սէր վառես ամենեցունց, եւ եւս պատանեաց յառաջանալ ՚ի յիմաստութիւնս: որ ոչ էանց ժամանակ բազում հաստատութիւն տպարանին, տպեցաւ զանազան տետրակս, պատմութիւնք, բարոյական առասպելութիւնք, գիրք Պորփիւրի, եւ այլն եւ այլն որ այսոքիւք ոչ շատանալով հանապազորդես եբեմն ՚ի գօրծս տպագրութեան ազդարարի. որով առաւել վառես պատանեաց եւ ցուցանես չյապաղել այլ հանախազորդել ՚ի շարադրութիւնս եւ ՚ի յընթերցողութիւնս որով իմաստասցին, Այլ եւ որք հմուտ են քերականութեան արհեստի, իսկոյն հնարեալ զիրս ինչ տան տպել ՚ի յազդարարի, իսկ եւ որք ոչ /373/ են հմուտ քերթողութեան տարակուսեալ մնան: Տես առիթն սորայ որ ես այսպէս կարծեմ ենթարկելով զիս են ոմանք որ թէպէտ զիրս ինչ աշխարօրէն շարադրեն այլ ոչ կամին տալ տպել զի ամաչին մտածելով թէ գուցէ ՚ի ծանակս դիցեն: Եւ են ոմանք որ յանձն առեալ զնախատն տան տպել քանզի խստութիւն եւ կամ սաստիկ եռանդն որ կայ ՚ի վերայ ակամայաբար պարտաւորէ որպէս եղեւ զիս ՚ի յառաջիգայ յօրինուածն: Են ոման ոմանք որ գրաբառն ընդ աշխարհօրէն խռդեալ շարադրեն եւ տան իբր թէ (նավումն որ ջուրն պակաս լինէ. ջուր եւ գինին խոդեալ կտան կամ երբեմն միայն գինի. ) զնչ պիտոյէ ծարաւ մարդոյ գինի այլ ծարաւն այն կէս ջուրն որ խռդեն ընդ գինի առաւել կհամարի քան թէ ջուր եւ գինի եւ մին դզին գինի. եւ այսպէս խոդեալ ըմպելեաւ ծարաւութիւնն գլխովին ոչ հատանի. այլ թէ պէտ գինին զուարթացուցանէ կամ փոքր ծարաւութիւն կոտրէ ապայ այս հատումն ծարաւութեանց չեն երկարատեւք, այլ միշտ ինքն կարօտէ մաքոյր ջրոյն զովացուցչի որպէս նոյն գունակ կարօտեմ քերթողութեան արհեստի: Են ոմանք որ թէ եւ չեն մարզեալք ՚ի արհեստի քերականութեան իսկ հակադարձաբար ունին բազում ընթերցողութիւնս որով արիացեալ թարգմանեն եւ կամ յօրինեն զիր ինչ եւ յետ կատարելոյն անկանին ՚ի բնական կասկածանս թէ հարկիւ ՚ի տեսս քերականաց ծանակեցեալ լիցի, այնպէս թարգմանութիւնն իմ կարծեմ այնպէս եղիցի, եւ այսպիսի պէս պէս կասկածանաւ բարի համարեն լռել, որով մնան իմթութիւն աշխարհի: Ճշմարտապէս խոստովանիմ որ միշտ մտածելով զայս ամենայն բազմ, զբօսեցուցանօղ բանս եւ բարոյական խրատս այլալեզուէ թարգմանեալն յապաղեցի: եւ ոմն որ թարգմանեցի այժմս անպիտան անկեալ դնի: Վերջապէս իրաւապէս ասացաւ ՚՚Յիմարք մթնին ՚ի մէջ  իմաստնոց, եւ իմաստունք փայլին ՚ի մէջ Յիմարաց. եւ եւս ո՞հ եթէ գիտիցէին տեսանել թէ որպէս առաւել արժանէ սակաւն այն զոր գիտէ իմաստունն, քանզ բազումս զոր ունի փարթամն: Եւ դարձեալ զայս յատկօրինութիւնս ունի իմաստութիւն: զի ՚ի տան ուր բնակի առնէ զինքն Տէր յիմարաց եւ յիմարս դարձուցանէ գերիս գիտնոց՚՚:

   /374/ Վերջապէս իրաւի ընտիր գանձէ ասացուածն, այլ ասա ինձ հայր, ո՞վ հետեւի, ո՞վ ընթեռնու, ո՞վ պահէ: ծա՞ռայտեմ բազումք զպատգամս եւ զպատուիրանս Տեառն ոչ պահեցին եւ եւս ոչ անգիտութեամբ այլ գիտութեամբ ոչ կամեն պահել եւ հետեւել իսկ կամիս դու որ զպատուիրանս Տեառն ոչ պահեցին եւ եւս ոչ անգիտութեամբ այլ գիտութեամբ ոչ կամեն պահել եւ հետեւել իսկ կամիս դու որ զպատուէրս փիլիսոփայից պահեն, եւ այսպիսիքս միշտ ՚ի յաջողութեան են քան թէ նոքայ որք խոնարհին ամենայն  պատուիրանաց, որպէս տեսի ՚ի մանկութենէ իմմէ եւ նոյն պէս տեսանեմ, եւ խոստովանեմ եղէ ես մի ոմն ՚ի նոցանէ: Վկաեայ հայր իմ արդեօք սուտէ թէ ճշմարիտ:

   Վայէ՞ ինձ ՚ի կատարելն այս 5 շարս իսկոյն եկն ՚ի միտ իմ որ ասաց: ՚՚ Ահա մեղաւորքեն եւ յաջողեալ կան եւ ունին զմեջութիւն աշխարհի: եւ վայ լքելոց սրտիւք որք ոչ պահեն զպատուիրանս նորա եւ վասն այնորիկ ոչ պահպանին ՚ի նմանէ՚՚

Վերջապէս Աստուած ինձ բշխի որ համ էն ամենայն ասում  համ էս ինչ պիտի առեմ մարդս բֆայ չունի եւ լեզուն ոսկր չունի:

   Փիլիսոփայն եցոյց թէ իմաստութիւնն լաւէ, այլ ես յայտնապէս տեսանեմ: յոյժ իմաստունն որ չունի ինչ, երես եւս ոչ եւ եթէ հիւանդ այցել եւս ոչ առնեն եւ բարեգոյն համարիմ ասել թէ՝ եթէ խոնարհութեամբ ողջունի՝ ոչ ողջունեն, այլ փոխանակ մխիթարիլ նորայ ողջունիւ մի՝ ասեն ովէ այն եւ ոչ գիտեմ զնա եւ այլն եւ այլն: Իսկ հակադարձաբար տեսանեմ անձինք որք ոչ են յոյժ գիտունք այլ ըստ հասարակ սովորութեան աշխարհի, եթէ փարթամէ իսկոյն դասեն  ՚ի դասս աշակերտայն Արիստոտէլի եւ կամ Պլատոնի եւ զոր ինչ խօսի արդարացուցանեն եւ բանն նորին վերացուցանեն մինչեւ յամպս երկնից եւ այլն:

   Իրաւի զարմանալի իրէ դրամն. վասն որոյ առացաւ թէ բազումք իմաստունք ՚ի դուռս հարատաց մուրանան: Ուրեմն պարտեմ առաւելապէս թեքիմք ընդ այն եւ ջանամ գանձ հաւաքել քանզի մարդս եթէ չէ իմաստուն ոչ մեռանէ իսկ եթէ ոչ ունի դրամ ուստի կարէ կերակուր գտանել եթէ ոչ պարտէ մուրանալ, եւ եթէ ամաչողութեամբ ոչ մուրանայ ոչ գտանէ կերակուր, եւ այսպէս մեռանի տես զինչ իրէ դրամն: Իսկ երբեմն զբաղեմ ՚ի յնթերցողութիւնս եւ ՚ի յարեստս իմաստութեան քանզի /375/ գոն բազում հայրք որդոց, որ ըստ բերման ժամանակի եւ ըստ նուազութեան բաղդից ոչ ունին դրամ ամիս տալոյ վարպետաց վասն ուսուցանելոյ որդիս կամ զդստերս իւրեանց, եւ զոր ինչ ունեն հազիւ բաւական լինի վասն կենցաղավարութեան, եւ նմանապէս պատանիք որ ինքնագլուխքեն որպէս ես որ ոչ ունեն ինչս աշխարհի յումմէ առցեն ուսումն կամ ովէ վարդապետելոց:

   Վերջապէս լինելով ՚ի յայսպիսի չքաւորութիւնս ոչ կարացայ գտանել վարպետ մի որ ամենայն ուսուցանիցէ զիս քերթողաբար, բայց յայսցանէ փափագն որ ունիմ առ ուսմանց ոչ կարեմ գրչաւ իսմա նշանակել: այլ ունայն վարկմունս համարիմ երբեմնապէս: քանզի ՚ի յամենայն կողմանէ ձայնն հարստութեան առաւել հնչի եւ առ փարթամութիւնն են թեքեալ, վասն զի եթէ ողջունի ումեք ասեն թէ փող տուր կամ նախ փողն եւ ապայ գործքն որ յուսամ այս ամենայն հերքելի լիցի ՚ի քէն հայր իմ զի մի ասիցես թէ փողն տուր տպեմ, այլ փոխանորդ, դու ՚ի լոյս ածիր:

   Համայն պակասութիւնն իմ եւ անվարժութիւնն ՚ի վեր ցուցի յաղագս որոյ կամիմ ասել: յաւուր միում բարեկամ մի տեսանելով զիս ընթերցասէր առաքեաց առիս գիրք մի Անկլիացերէն, որ թէպէտ դատարկապատմութիւնէր ապայ ՚ի ընթերցման իմ այնքան ախորժ թուաց եւ ծիծաղեցոյց որ ոչ եւս կարացայ զսպել եւ վասն ախորժութեանց իսկոյն վառեալ ՚ի սէր վասն մխիթարութեան սրտիս թարգմանեցի պարունակին եւ հանդերձ սկսուած գլուխն եւ քանի մի շար երկրորդ գլխոյն, բայց նախերգանն թողի մնալ եւ դեռ տասն եւ ինն (19) գլուխ ունիմ թարգմանելէ:

   Արդ ոչ գիտեմ արդեօք համերկրածին պատանեկեք կհաճենան թէ ոչ վասն զի շարադրութիւն թարգմանուեան չէ ըստ քերթողուեան արհեստի, այլ գրաբառ անկատար արպէս ջուրն եւ գինին խռդած որպէս ՚ի վեր ասացի: Գիրքս այս ունի 12 պատկեր եւ մեծութիւն սորին յետ հայեւար տպելէն կարէ լինիլ իրեք չարէք ¾ չափ գրքոյն եօթն իմաստասիրաց իսկ եթէ հաճենան եւ դարձեալ եթէ կամին քանդակել 12 պատկերս վասն տպելոյ գիրք յետ աւարտելոյն /376/ ուրեմն շնորհիւ Սրբազանիս եւ ընթերցասէրք անդ ազգ արասցեն զի քանի մի տողով ՚ի յազդարարի եւ կամ առանձնաբար ՚ի ձեռն թղթոյ եւ կամ որպէս կամիք, որ ջանս եդեալ աւարտելոց եմ այնքան ջանիւ զոր կարն իմ կխոստանայ:

   Եւ այժմ խոնարհաբար մատուցանեմ զթարգմանութիւնն ասացեալ գրքոյն առանց սրբագրեալ. առ Սրբազանիս եւ ՚ի զբօսանս բանասէր ընթերցող համերկրածին պատանեաց եւ ամենայն ընթերցողութեամբ  զբօսացողաց առ ՚ի դնել ՚ի յազդարարի: Իսկ յետ աւարտելոյն թարգմանութիւնն տալոցեմ աստ Պարոնի միոյ քերթողի բոլոր օրինակն եւ յետ սրբագրելոյն կազմեալ առաքելոցեմ Սրբազանիս. որ յայնժամ փոխանորդ զբօսանաց որ անսրբագրութեամբ ընկալաք 3 կամ 4 հատորի գիրք տպեալ շնորհէք զիս եւ եթէ աւել կամիս տպել վասն վաճառելոյ այն Սրբազանիս կամքնէ, բայց 4 հատորք պարտէք շնորհել զիս:

   Քանզի բազում շնորհ եւ բարերարութիւն ընկալայ ումեմն օգնիչ բարեկամէ ՚ի յայսմ երկրի, եւ ոչ կարեմ որոք կերպիւ փոխարինել նմայ եւ եւս իսկապէս գիտեմ որ ոչ երբէք կարելանամ թոխարինել, վասնյ փափակիմ ՚ի նշան խոնարհութեան իմոյ. անուամբ նորին կամ յիշատակ նորին տպեսցի.

   Եւ այժմ չունեմ ժամանակ յօրինել բան առ ընթերցօղս վասնյ դիր զայս ՚ի յազդարարի զի ընթերցողն քանի մի թղթոց թարգմանուեան տեղակասցին որ յոյժ անգէտեմ եւ ողորմելի քերթողութեան արհեստի որպէս ՚ի վեր ցուցի զպակասութիւնն իմ որով ներեսցեն զիս Յաւելի քան զայս ակն կալեալ պատասխանին թղթոյս այսորիկ, մնամ յաւէտ փափգելով երջանկութեան եւ երկայնութեան կենաց Սրբազան խոստովանահօրս:

Ի կալկաթայ թիւվն 1795 Ղամար 10 ումն

Միշտ Հնազանդ եւ Խոնարհաբար Սպասող Սուրբ Օրհնութէանդ Տրտմալից Ծառայ Մկրտում Սիմէօն:

/377/ Հոգեւոր որդւոյ իմոյ Սիմէօնէան Պարոն Մկրտումին խնդալ:

   Երանի է ինձ իրաւի, ոչ վասն ունելոյս զտպարանն որոյ վասն գովաբանես՝ (պարտաւոր առնլով զիս շնորհակալութեանն որ մատուցանեմ ամենայն յօժարութեամբ) այլ վասն արժանաւորութեանս զի ունիմ որդիք, եւ ժողովուրդք ուսումնասէրք. եւ հավատայ զի տեսանելով իմ զգովաբանելի իղձս ձեր, հարկադրեցայ հնարել զտպարանն, որ այժմ գոհանալով ՚ի Տեառնէ տեսանեմ զաշխատանն իմ քաջալերօղ ձեզ՝ եւ ուսումնասիրութեամբ իղձն ձեր՝ նորոգութիւն եւ զարդ աշխատութեանս իմոյ:

   Ընթերցայ զփափակ սրտի քոյ, եւ փափականօք տպեցուցի ՚ի վեր զի յայտնի լիցին բանք քոյ ամենեցուն, եւ գովաբանակիցս լիցին ինձ ուսումնասէր բարուց քոց, աներկբայ լինելով ներգործութեան նորայ, եւ արդ ասեմ քեզ որդեակ անմահ, զփառսն զորս ընկալնուն ընչաւէտքն ՚ի կեանս իւրեանց, ըստ փորձառութեան մերոյ, իբրեւ ոչ ինչ են համարելի առաջին յիշատակութեանն յաւիտենականի՝ զորս արդիւնաւորին իմաստասէրքն. ո՞վք են Արիստոտէլ, եւ Պլատոն զորս յիշես, եւ որոց աշակերտք անուանիլն պարծանք ասես համարեն, մի թէ ՚ի ժամանակի նոցայ ոչ գոյր հարուստք եւ ընչաւէտք որք փառաւորէին ՚ի կեանս, արդ ասա ինձ ո՞վք էին այնոքիկ, եւ զինչ գործ նոցա: Տես զի անցին նոքայ փառօքն զոր փայլէին՝ հազիւ ունելով արժանաւորութիւն յիշատակի զկին տասն ամաց, իսկ զայնս զորս մուրանային՝ տեսանեմք մինչեւ ցայսօր ՚ի դպրութիւնս անմահութեան գրեցեալք. եւ արդ դու ասա ինձ որդեակ ու՞մ  ստացուածքնէ գերազանցելի արժանաւորութեամբ:

   Զմասն թարգմանութեանդ տեսի, եւ հաւանեցայ, եւ ցուցի երիտասարդաց ընկերակցաց քոց որք խնդացին միաբան, որոյ վասն զայս քեզ ծանուցանել փութամ: Նախ որով հետեւ իբրեւ պատմութիւնէ Թարգմանութիւնդ, եւ այսօր ազդարարն մեր ունի երկուս պատմութիւնս աւարտելոյ՝ արտաքոյէ մերոց սահմանադրութեանց կրկին մուծանել այնպիսի բանք, երկորդ որովհետեւ /378/ դեռ չէ աւարտեալ զթարգմանութիւնդ, կասկածին վերակացուք ազդարարին, քանզի մինչ ոչ տեսանիցեն զկատարած իրի իմիք՝ ոչ ձեռնարկել առաջադրեցին իսկզբանէ:

Երրորդ հարկաւորէ զգիրն բովանդակ առաջի մեր լինիլն, զի բաժանեսցուք չափաւորապէս, զի մի ՚ի միում յաւելի լինիցի՝ եւ ՚ի միւսում պակաս, եւ կամ ոչ աւարտիցի յընթածս տարոյն: զայսորիկ ըստ կարգադրութեան մերոյ:

   Այլ ես ասեմ, փութա, եւ թարգմանել ՚ի կատար հասոյ զձեռնարկելն քոյ, եւ կազմեալ յուղարկեա աստ, եւ ես ջանալոցեմ տպագրել զայն առանձին մատենում, ՚ի յիշատակ քեզ, եւ ցանկացելոյն քոյ ՚ի պատիւ:

   Օրհնելով զձեզ որ ունիմ, որով պարծիմ ՚ի վերայ հարստութեան իմոյ:

ի Մադրաս ղամար 28 թիւն 1795

Մնամ ամէնախոնարհ Տէր Յարութիւն Շմաւօնէան

ԱԶԴԱՐԱՐ

Լուր մխիթարական ՚ի վերջին աստիճանինէ քանզի ամենայն ուստեքէ դղրդմունք եւ պատերազմունք լուիմք, որով հետեւ ամենայն ներգործութիւն յարարածս ՚ի նմանէ առաջանայ զոր միտք մարդկային ենթադատել ոչ կարէ վասնյ ոչ ունիմք այլ իմն առնելոյ եթէ ոչ սպասել ողորմութեանն նորայ:

   Աստէն ելեալ պատերազմական եւ այլ նաւքն հասեալեն ՚ի Տիրինքմալի, եւ իջուցեալեն զզօրսն հանդերձ ամենայն զինուք եւ այլօք եւ իջեւանիեն առեալ մերձ բերթին, այլ յօլանդիզքն յանձնել ոչ կամին, վասնյ պատրաստութեամբ պատերազմել կամին զոր յաւատամք մինչեւ ցայս վայր սկսեալ իցեն մարտնչիլ, նոր լուր ոչ գոյ: ՚Ի մտանելն նաւացն ՚ի Տրնքմալի, քանիցս մի բեռնեցեալ նաւք գոլով յեռի զոր ոչ կարէին մտանել ՚ի նաւահանգիստ /379/ տրնքմալու, հրամայեալէ ադմիրալն ցերկուս պատերազմական նաւացն առագաստիցեն առ դուրս եւ բերցեն զյետամնացորդսն, ՚ի կատարեալ զհրաման նորայ, եւ ՚ի մտանել նաւաց զհանգստարանն Դիամադ Ֆրիգաթն դիպեալէ յապառաժի զոր կայր ՚ի ներքոյ ջրոյ, եւ զդիպումն այնքան սաստիկէ եղեալ զոր զփրկութիւն նաւոյն անհնարին երեւեցաւ, վասն զի ջրով լնանէր նաւն յորոյ սակի մերձեցեալ յայլք նաւ ՚ի թիկունս փրկութեան, եւ փրկեցին ամենայն մարդիք, եւ թողին զնաւն ջրասուզիլ, զոր այդպէս աւարտեցաւ ՚ի միջոց քանի ժամու, իրաւի զի վնասս այս ծանրէ վասն անգլիացւոց յայսմ ժամանակի:

   Մասն ինչ զօրաց անգլիացւոց դիմեալեն առ քօչին, եւ խնդրել յանձնել զերկիրն, խնայելեն հօլաանդիզքն եւ պատերազմել կամին, այսպէս պատրաստին երկոքեանքն մարտիլ ընդ միմեանսն:

   Ապստամբ որդին Նիզամալէ բէդէր բերթն տիրեալ կայ եւ բազում զօրս հաւաքէ, ըստ ասից մերձ 12000 կամ 20000 թէ եւ զօրք հօրն իւրոյ քանիցս ճակատամարտեցեալեն ընդ զօրացն իւրոյ, եւ յաղթութիւն ասեն հօրէ եղեալ, յաւաքէ զօրս:

   Մարաթէն տիրեալէ զբերթն Նիզամին Դօվլաթաբաթ թարց իմն պատճառի, եւ զօրքն իւրեանց (այսինքն մարաթէն) յաւաքին մերձ յէիդարաբադ քաղաքի, առ ինչ խոկմունք՝ չէ յայտ դեռ եւս:

   Ղամար ամսոյս 20 երրորդի ժամանեցաւ աստ Սուալօ փաքէթն յեւրօպիու լուր եբեր զի մերձ սանտէջէն կղզոյն  ըմբռնեալեն 8 նաւք հօլանդիզաց զոր երթային ՚ի հնկաց աշխարհէ առ եւրօպն հարուստ բեռօք, եւ լուր են յուղարկեալ Յինկլթէռն յուղարկել ոմանք նաւ զի ապահովութեամբ հասուցանիցեն ՚ի որոք նաւահանգստարանն անգլիացւոց:

   Այլ իմն նորոգ լուր ոչ գոյ իբր բոլոր եւրոպն դղրդեալ կան, մարտն տեւէ ուժգին, նշան խաղաղուեան ոչ ուստեքէ երեւի: Մետասան կումպանու նաւքն ելեալ Յինկլթեռու առ հնդիկս զոր սպասին հասանիլ աստ առաջիկայ նադար ամսոյն:

   Նաւ մի յասեալէ ՚ի Տրնկաբար զոր ելեալ ՚ի մուրիստ անցեալ /380/ նախայ 25ին լուրէ տուեալ զի սիբիլ եւ պրուդէնթ պատերազմական նաւքն ֆրանսզաց զոր ելեալ էին առ ՚ի չրջիլ դարձեալեն առ մուրիս եւ տարեալեն ընդ իւրեանց նաւ մի անգլիացւոց ինդիան դրէդէր անուանեալ ենթ հրամանացն քափտան Դանջօպին զորէ մի ՚ի կումպանու նաւացն ելեալ ՚ի կալկաթուանցեալ շամս ամսոյն, զոր ըմբռնեալեն նոքայ յերկու աստիճանին արեւմուտ կոյս մուրիս կղզոյն:

   Անցեալ նախայ 9ին հասեալէ ՚ի մուրիս նաւ մի ֆրանսիզաց յերօպիու յետ հասանելիէն, սկսեալեն պատրաստել ՚ի մուրիս աւել եւս 4000 զօրք բոլորերիտասարդք եւ պատուիրեալեն պատրաստ մնալ զի ՚ի հասանիլն պատերազմական նաւացն՝ նաւիցեն, եւ զնաւքն զոր սպասեն ՚ի մուրիս հասանել եւրոպիու ասեն թէ 4 լինի նաւք 74 թնդանօթք ունին, 4 ֆրիգաթք 44 թնդանօթք, 2 կօրվէտք եւ 20 բեռնակիր նաւք, հանդերձ 3000 զօրք նա եւ բազում վօլօնդիէրք:

   ՚Ի նոյն նախայ ամսոյն մէկ ամէրիկացու նաւէ հասեալ ՚ի մուրիս եւ լուրէ տուեալ զի յայսմ կողմն կապբօնսպրանսի 4 մեծ նաւէ տեսեալ զոր կարծեն ֆրանսիզին լինեն, բայց ամէրիկացւոց նաւն մերձեցեալ չէ նոցա: Յետ քանի աւուրց նոյն ամէրիկացւոց նաւն մերձեցեալ չէ նոցա: Յետ քանի աւուրց նոյն ամէրիկացւոց նաւն հանդիպեալէ մին սպանիօլի ֆրիգաթի եւ խօսեցեալեն ընդ միմեանց, նոյն ֆրիգաթն լուրէ տուեալ թէ յառաջքան զիւր ելանելն յեւրօպիու ֆրանսիզի սկուադրն ելել է առ հնդիկս:

   Կաղէթքն պատմեն թէ յետ անգլիացւոց զօրքն իջուցանելէն յերկիր ՚ի Տրնքմալի, Թագաւորն կանդիու պատգամէ յուղարկեալ առ Կօլօնէլ ստուարդն (իշխօղն զօրաց անգլիացւոց) կամաւորապէս նուիրելով ամենայն օգնականութիւնք զոր իւրնէ կարելի, յառաջանալ ընդէմ յօլանդիզաց, թէ կերակրօք եւ թէ մարդօք. այս օգնութիւնն մեծէ եղեալ վասն անգլիացւոց յաղագս պակասումեան կերակրոց, զոր առաջ յոյժ նեղեալք էին:

   Կառաւարիչն քաղաքիս ստոյգ պատուելի Լարդ Հօբէրթն, ժամանեալէ աստ ամսոյս 22 երրորդին հիւսիսային սարքտրիցն:

   /381/ Կալկաթու Պարոն Ռիզի 300, 000 ռուփու բուլութի վերջին մեծ բախտն որ էր 50000 սքայ ռուփի ելեալէ համար 2107 վիճակին, որ վիճակս այս Պարոն Սամուէլ Մկրտիչ Մուրադխանի ձեռնումնայ որ ասէ իւր որդի յովհաննէսին անուամբէ այլ Պարոն Դաւիթ Մարգար Շարիմանն պահանջէ զկէսն դրամոյն իբրեւ սկզբանէ Պարոն Սամուէլէն խոստացեալ, զոր այժմ մինն պահանջէ եւ միւսն խնայէ, որոյ վասն լսեմք զի վիճել յառաջանան ՚ի դատաստանի մինչեւ տեսանեմք արդարութիւն առ ում դատարիցի, յատկամէս ուրախեմք զբախտս այս յազգի մերոյ ելանել քանզի բազումք տրտնջէին ցայս վայր թէ այսքան ամք ազգն մեր յարժամ կորուսանեն որ եւ ոմանք համարէին խարդախութիւն ինչ ՚ի գործն:

Սրբազան Հոգեւոր հայր Տէր Յարութիւն Շմաւօնէն

   Խնդրումամ հրամանոցէդ որ ներքոյ գրածս հեկուցէն ազդարարումն տպել տաս շատ շնորհակալ գննեմ:

   Փլիպոս Յակոբ Պտումեանս յայտնումայ առ հասարակաց որ ունի ծախու Մստր Պիտր կասիմին լաք հունի բուլութի չիթինանոցէն մասն ինչ, զոր ինչ գին որ բերթումն Մստր Պիտր կասիմին էքսչէնջի բուլութի տանն ծախմանայ նոյն գնովն վաճառելն նաղդ դրամով:

Մադրասումս ղամար 30 1795

Սրբազանիս միշտ խոնարհ Ծառայ Փլիպոս Յակոբ Պտրւմէան

/382/ Ներքոյ գրածս Մադրասումն ծախուելէ, Բանկալու ապրանաց եւ անաջեղենաց յատկութիւննայ Ղամար ամսոյ 28 թիւն Փրկչին 1795:

(Ապրշումէ եղենաց գինքնեն):

Բանուկի լէվ ավալ ապրիշումն որոյ կէսն ճարմակ լինի ֆի ղիտըն

42յունովն

եւս գօյումն չորսէն 1 բաժինն ճարմակ լինի

40

եւս սէումն տասնէն

38

եւս չարումն բոլորն դեղին լին

35

մայր ռդնգրին բոլորն աւալ եւ կէսն ճարմակ եւ կապն եւս իւրնէ լինի

33

եւս չորսէն մին բաժրնն ճարմակ

30

եւս դօում ունենայ եօթնէն մին բաժինն

27

եւս կապն եւսչուանով լինի կապած

25 ½

Ռադնագարայ ցեղն դօում չունենայ կապն իւրնէ լինի կապած

24

եւս դօում ունենայ

23

Շիրփուրի երեք նախի կայեայ ապրիշումն

21

Սէտապատի մին նախի ապրիշումն

27

եւս 2

25

եւս 3

21

Մուխտայ ալորած ապրիշումն

12

եւս անալորած եւս

9

Դօում ռադնագարի ապրշումն

4

 

Ճոթեղինաց գինն

Հօլանդզի 70 թօլանոց փուշակի փանջ ըռանկի ջէլին ֆի քուռին

110

եւս 60

100

եւս 55

75

եւս 50

65

/383/ եւս 45 ավալ բալուչէրի փուշակին

60

եւս 43 դօում

55

եւս 40 սէումն

46

եւս 38 չարումն

40

եւս 45 միրզալփուրին

56

Միրզայփուրի կարմիր ջէլին

33

Դահրի ավալ ջէլին

63

եւս դօումն

58

Սէդաբադի նաբաբին ավալն 4 ռանկին բարակ խաթէր ունենայ

16

եւս դօումն

12

եւս սէումն

8

Օվրանկաշայի ավալն 40 ձեռնին

26

օվրանկաշային դօումն

23

օվրանկաշայի սարին 50 ձեռնի

50

մալդիու ղութնին 20 ձեռնին ավալն

30

եւս 20 դօումն

26

փուշակի քաթարիդար 12 ձեռնի ղութնին ավալն

23

եւս 12 դօումն

19

եւս առանց քաթարի 12 ավալն

18

եւս 12 դօումն

15

եւս 10

12

մալդէու ալաջէն ավալն ֆի քուռումն կէսն մօտիճուր քաթրիդար լինի

45

եւս հասարակն

35

եւս ալաջայ սարին 50 ձեռնի ավալն

55

եւս 50 դօումն

46

եւս 50 սէումն

40

/384/ թէմպի տօփաթին ավալն 10 ձեռնին ֆի քուռին

27

եւս դօյում 10

23

եւս սէյում 10

18

փուշակի սըստրմանիաղլուխն ավալն ֆի 15 ֆարդինն

45

եւս դօյում

40

եւս սէյում

21

միրզափուրին

14

չափայ աղլուխն ֆի 7 ֆանդինն

28

չափայ ստրին 16 ձեռնին

29

եւս 14

26

սէիդապատի բութաղարն 16 ձեռնին

90

եւս սարին 16 ձեռնին

150

քաղզի շիր շաքարն ավալն

40

եւս դօումն

35

սուսին

20

թէմբի 20 ձեռնի սարին 2 ½ ձեռ լէնքսն

65

եւս 18 եւս

60

եւս 16 եւս

50

եւս 14 եւս

38

գօլբադանն

27

մունկադօթին 10 եւ 8 ձեռ ձիքս եւ 2 ½ ձեռ լէնսքն

19 ½

եւս 8 եւ 6 ձեռ ձիքս եւ 2 ձեռ լէնսքն

13

եւս 6 եւ 4 ձեռ ձիքս եւ 1 7/1 ձեռ լէնսքն

11

չաշմայ բլբուլ 20 ձեռնի սարին

50

եւս եւս 18 ձեռնի սարին

45

եւս եւս 16 ձեռնի

40

/385/ մունկասարին 20 ձեռնին

25

մունկասարին 18 ձեռնի

22

մունկասարին 16 ձեռնի

18

ջօռայ մունկադօթին

6

 

(Ուղ եւ թէլեղինաց գիննէ)

բանկալու ուղն ֆի քանդին այսինքն 500 ռաթլն

20

մադրասիս ուղն

30

կոնջթի թէլն

21

գէնագարչակի թէլն

19

 

(Անաջեղինաց գիննէ)

բանկալու շաքար ավալն դի քանդին

17

եւս շաքար դօումն

14

եւ գուռն

11

եւս կամիր մուստարտն

4

եւս սաֆմէթին

7

եւս ժիրէն

28

եւս չոր տտրակն

16

փիփէլն

50

եւս փիփէլին փէտն

20

ավալ ռաթնտգարի բրինձ ֆի գարսին այսինքն 9256 եւ կէս ռաթլն

100

դօյումն

90

կարգասիօն բրինձն ավալն

75

եւս դօումն

60

եւս սէումն

50

կոնճիթն

80

նօխուտն

55

/386/ փաթանայ պիզն

85

կանանչ դալն

45

թուար դալն

60

եւս կոտրածն

60

քուլթին

60

դնգայ ջօլի ցորէնն

90

դուդիուն

65

 

(չինու ապրանաց գիննէ)

չինու ավալ կաւկօն ապրիշումն ֆի փիքուլն այ 133 ռաթլն 33 տուկրէն

225

եւս դօում

190

եւս սէումն

90

եւս չարումն

80

եւս անգն ֆի քուռին

9

եւս 45 փէթի սիտին կարմիր կանաչ դեղին կապույտ ղռմզի սէվ եւ ճերմակ ֆի թանն

18

եւս 45 փէթի վերն գոյնով սիտին ֆլօրն ֆի թանն

16

եւս 35եւս լուստրին

10

                                                       եւս 35 եւս եւս ֆլօրն

12

եւս 45 եւս դամասկն

16

եւս եւս պիկինն

6

եւս եւս սայեայսայէն

5

եւս եւս պիլամն

2

եւս եւս ֆալս զառն

5

եւս թութունակն ֆի քանդին այսինքն 500 ռաթլն

28

եւս ժիպակն ֆի փիքուլն

45

եւս ապրշումէ չաթրին ֆի դանէն

1

/387/ եւս քաղաթէ մեծ զաթն ֆի 100 դանէն

12 ½

եւս փոքրն եւս

9

չինու ավալ չինչինու ճարմակ մսրին ֆի քանդին

50

եւս դօումն

40

 

(փէգուայ ապրանաց գիննէ)

մոմն ֆի քանդին

100

ղալոյին

55

բիջդէմարն ֆի մին քանդին

15

ազդէպէշն ֆի քանդին

40

ձկան կաշին ֆի 100

2

քաթն

27

լինկդէպաստրն ֆի ռաթլն

2 1/2

ֆօրալ տախտակն ֆի 100 դանէն

30

գերան փայտն ֆի դանէն

20

շիմբի տախտակն եւս

6

տախտակի քսելէ թէլն ֆի հինգ փարին

1

աւալ մարֆինն ֆի քանդին

160

դօումն եւս

130

սէրումն եւս

90

չարումն եւս

60

լաքն եւս

28

 

(Մուչլիբադարայ ապրանաց)

քսելէ հալդին ֆի քանդին

30

ճիլի

7

եան ամայ թազայ ցորէնն 9256 ½ ռաթլանոց գարսին

120

ավալ թութունն ֆի դուզին

5

դօումն եւս

2 1/2

 

/388/ Տօնէ Սրբոցն

Աւուրք Լուսնի

Ամսիք Հռօմայեաց

Ամսիք Ազարիային

Չայնք

Աւուրք եւ Տօնք

 

15

Օգոստոս

18

Ղամար

1

բկ

Շաբաթ

 

16

19

2

գձ

Կիւրակի

 

17

20

3

գկ

Երկու շաբաթ

 

18

21

4

դձ

Երեք շաբաթ

Յովակիմայ եւ Աննայի ծնողաց սուրբ

19

22

5

դկ

Չորեք շաբաթ

Պահ

20

23

6

աձ

Հինգ շաբաթ

Երեմիայի մարգարէին

21

24

7

ակ

Ուրբաթ

Պահ

22

25

8

բձ

Շաբաթ

Առաքելոց Թօմայի եւ այլն

23

26

9

բկ

Կիւրակի

Գիւտի Գօտւոյ Սրբուհւոյ Աստուածս

24

27

10

գձ

Երկու շաբաթ

Ստեփանոսի ուլնեցւոյն եւ այլն

25

28

11

գկ

Երեք շաբաթ

Մարգարէիցն Եզեկիէլի եւ այլն

26

29

12

դձ

Չորեք շաբաթ

Պահ

27

30

13

դկ

Հինգ շաբաթ

Յովհաննու կարապետին եւ այլն

28

31

14

աձ

Ուրբաթ

Պահ

29

Սեպտեմբեր

1

15

ակ

Շաբաթ

Նիկոյ սուրբ ժողովոյ ժժը հայրա

30

2

16

բձ

Կիւրակի

Չորրորդ

1

3

17

բկ

Երկու շաբաթ

Անդրէի զօրավարին եւ բանակին

2

4

18

գձ

Երեք շաբաթ

Անդրիանոսի եւ կնոջն Անատօ

3

5

19

գկ

Չորեք շաբաթ

Պահ

4

6

20

դձ

Հինգ շաբաթ

Աբրահամու եւ այլն

5

7

21

դկ

Ուրբաթ

Պահ

6

8

22

աձ

Շաբաթ

Ծննդեան սրբոյ Կուսին ՚ի յԱննայէ

7

9

23

ակ

Կիւրակի

Բարիկենդան սուրբ Խաչի Պահոցն

8

10

24

բձ

Երկու շաբաթ

Պահ

9

11

25

բկ

Երեք շաբաթ

Պահ

10

12

26

գձ

Չորեք շաբաթ

Պահ

11

13

27

գկ

Հինգ շաբաթ

Պահ

12

14

28

դձ

Ուրբաթ

Պահ

13

15

29

դկ

Շաբաթ

Սրբոյ Եկեղեցւոյ ՚ի նաւակատիս

14

16

30

աձ

Կիւրակի

Սրբոյ Խաչի վերացմանն

 

/389/ ԿԱԼԿԱԹՈՒ ՎԻՃԱԿԱՐԿՈՒԹԻՒՆ

Ջէնէրալ Մօնէ անուանեալ, վասն թուին 1795

5000 վիճակք մէկն 100 սիքայ ռուփով բովանդակէ 500, 000 սիքայ ռուփի

Սահմանեալ այսպէս

1

բաախտ

100, 000

1

 

50000

1

 

40000

1

 

30000

1

 

20000

2

բաղտք մէկն 10000 ռուփով

20000

3

5000

15000

6

2000

12000

12

1000

12000

24

500

12000

116

250

29000

900

150

135000

1

բախտ առաջին վիճակին

5000

1

բախտ վերջին վիճակին

20, 000

1070 բախտք

 

սիքայ ռուփի 500, 000

8930 դատարկ

 

5000 վիճակք զոր համեմատի մէկ բախտաւոր վիճակի ոչ բոլոր 4 դատարկ վիճակք:

Վէրակացուք

Պարնիք Բրուք, Ջան հալդէն, Գրանդ, Ջան յադիսօն, Ջան հալ, Կօլօնէլ կամէրօն, Մէջօրդան, Ջօռջբայդ, Վիլիէմ ջէկ սօն, Ջօռջգօվան, Քափտան կօքս, Հօռնբի:

Հէնռի Կէավէցի Բանակատար:

Վիճակք վաճառումեն, հատուցումն բախտաւոր վիճակաց կալկաթու հինդօստան բէնքնէ առնելոց. բանիլն վիճակարկութեանս չէ հաստատած դեռեւս թէ երբէ լինելոց:

/390/ ԿԱԼԿԱԹՈՒ ՎԻՃԱԿԱՐԿՈՒԹԻՒՆ

   3000 վիճակք մէկն 100 սիքայ ռուփով բովանդակէ 300, 000 սիքայ ռուփի

1 բաախտ

 

50000

1

 

20000

2 բաղտք մէկն

10000 ռուփով

20000

6

5000

30000

6

2000

12000

10

1000

10000

40

500

20000

650

120

78000

 

1 բախտ առաջի օրէն առաջի վիճակին 5000

1

երկրորդ

1000

1

երրորդ

1000

1

չորորդ

1000

1

յինգ երրորդ

1000

1

վեցերրորդ

1000

 

10000

 

3 հարիւր վիճակէ լինելոց ՚ի վերջին աւուրն, զորոց առաջին վիճակն գտանելոցէ

1 բախտ

10000

1 բախտ առաջին վիճակ երկու հարիւր մնացորդ վիճակին

10000

1 բախտ առաջին վիճակ մին հարիւր մնացորդ վիճակին

10000

1 բախտ բոլորից վիջի վիճակին

30000

20000

726 բախտք

սքայ ռուփի 300, 000

2274 դատարկք

3000 վիճակք

 

 

/391/ Վերակացուք

Պարնիք Ֆէռլիէ, ռիդ, եւ կօմպոնին կօլ վին եւ բաչէտ, Ջօռջ պայլէր, բէնջամին պառնէր, վալտէր կլէլէնդ, վիլիէմ նօյս, վիլիէմ տւլօհ:

   Վիճակքն վաճառեն ՚ի հին դօստան բանցն, բանիլն սկսելոցէ յետ ֆրի շկուլ լօտէրու վերջաւորմանն:

Այլ իմն վիճակարկութիւն Կալկաթու անուանէալ Ֆրի շկուլ Լօտէրի:

4000 վիճակք մէկն 50 ռուփով 200, 000 սքայ ռուփի սահմանեալ այսպէս

1 բախտ վերջի վիճակին

30000

1 բախտ վերջի օրէն առաջին վիճակին

20000

1 բախտ

10000

4 բախտ մէկն

5000 ռուփով

20000

6

2000

12000

12

1000

12000

50

500

25000

270

100

27000

800

55

44000

1145 բախտք

2855 դատարկ

2 ½  դատարկ վիճակ 1 բախաւոր դիճակի համեմատի:

4000 վիճակք մէկն 5 սքայ ռուփով

200, 000

 

Վիճակարկութիւնս այս ՚ի 26 երրորդ ամսոյս բանիլն սկսանելոցէ լեալ, վիճաք վաճառեն ՚ի կալկաթայ ՚ի հին դօստան բանքն, եւ ՚ի մադրասս Պարոն Հէնդէրն սորին Բանակատարնէ

Վիլիէմ Բէիլիէ: