Ազդարար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԶԴԱՐԱՐ
ՆԱԴԱՐ ԱՄՍՈՅ
1795

Հայրապետութեան Տեառն Ղուկասու Սրբազան Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց ՚ի Վաղարշապատ:

՚ի թագաւորութեան Օգոստոսփայլ Տեառն երկրորդի Հերակլայ Արքայի ՚ի Թիֆլիզ:

Ընդհովաեաւ Սուրբ Աստուածածնի Եկեղեցւոյն որ ՚ի ՄԱԴՐԱՍ

՚ի Տպարանի Տէր Յարութիւն Շմաւօնեան Շիրազեցւոյ:

/392/ ԱԶԴԱՐԱՐ
ՆԱԴԱՐ ԱՄՍՈՅ 1795 թիւ 12

Յետեւմունք Պատմութէան Պարսից արարէցէլոյ ՚ի Խաչատուր Վարդապետէ նոր Ջուղաէցւոյ, Սկսէլոյ Ովդան ամսոյ ազդարարին, եւ այժմ սկսէալ ՚ի 345 էրրորդ էջէ Ղամար ամսոյ Ազդարարէ:

            Յետ այսորիկ իբրեւ զերկամ մի անցանէ՝ դարձեալ գայ արքայն Հօսէն բազում զօրօք, եւ յոգնակի խմբիւք ՚ի դուռն հրաշակերտ վանացս նորոյ ջուղայի, եւ զայն զոր ունէր ՚ի սրտի՝ կամէր յայտնի բացերեւոցել առ ՚ի հաւանութիւն ածել զազգս հայոց ՚ի կրօնս իւրեանց: Եւ յորժամ ՚ի լու լինի թէ՝ Արքայն ինքնին եկեալէ. փութապէս ելանեն ամենայն վարդապետք վանացս ՚ի դուրս, եւ երկոպագութիւն մատուցանեն նմա ըստ օրինի արքայից: Եւ յետ բազում ինչ խօսից ընդ վարդապետսն մեր, գայ ապա ուրացօղ չաբեղայն յոհան՝ (որոյ անունն ըստ պարսկական դենին՝ կոչիւր շեխ մումին եւ կամ մահմատ ալիբէկ) Եւ մատուցանէ զերկրպագութիւն ՚ի վերայ երեսաց իւրոց: Եւ Արքայն ապա սկսանի զնա  գովել ընդ նախարարս իւր թէ՝ /393/ այսպիսի, եւ այնպիսի գիտութեամբ իմաստնացեալէ ՚ի գիրս մեր, եւ յոյժ կօրովամիտ ՚ի հանճարս եւ ՚ի գիտութիւնս գրոց: Եւ ապա հարցանէ ցնա թէ՝ դաս առնուս: Եւ նա ասէ յամենայն աւուր Արքայն ասէ՝ ընդ սոաս երբէք իսկ վիճաբանես թէ ոչ: Եւ նա ասէ՝ յամենայն աւուր: Ասէ արքայն՝ այժմ առաջի իմ արկ զվիճաանութիւնս զի եւ ես տեսից: Եւ արքայն Հօսէն ակն արկեալ առ Յոհհաննէս Վարդապետն՝ որ բացագոյն քան զամենեսեան կայր ասէ դոքա ՚ի բաց կացեն, եւ դու մատիր յառաջ, եւ խօսեա ընդ նմա: Յայնժամ անօրէն ուրացողն այն՝ նախ զայս յառաջ արկանէ թէ՝ ընդէր զմարգարէն մեր ոչ ընդունիք: Արդ՝ դրէ երանելի Վարդապետն Յոհաննէս թէ այսու կրկին խոր փորեաց առաջի իմ, կամ ասացից սուտէ, եւ կամ թէ ասացից՝ ընդէր ոչ հաւատամք Եթէ զառաջինն ասացեալէի՝ հարկիւ բարկացուցանէր զարքայն, եւ զամենայն նախարարսն, եւ զներքենիս, եւ ածէր փորձանս ՚ի վերայ մեր, իսկ եթէ զերկրորդն ասէի՝ յայնժամ ասէր թէ՝ մատս իսկ դաւանութիւնս առաջի արքային: Բայց մարդասէր Սուրբ Հոգին Աստուած, նոյն ժամայն բանայ զբերան երանելւոյն, եւ համարձակութեամբ մատչի ընդ յառաջ. եւ խօսիլ ընդ նմա սկսանի եւ ասէ: Արդ՝ իրն որո՞վ ճանաչի, եւ իմանի, եթէ ոք կամիցի ըմբռնել: Եւ նա ոչ ինչ խօսէ: Եւ ասէ վարդապետն՝ դու որ ոչ ետուր պատասխանի՝ ես ասացից, ամենայն ինչ սահմանաւ ըմբռնի: Արդ՝ ասա ինձ՝ զինչէ սահման մարգարէի: Ասէ Վարդապետն ընդ էր ոչ ասես ինչ. դու որ զառարկութիւն ոչ գիտես, եւ զայդոսիկ ոչ իմանաս, ապա ընդէր առարկես: Յայնժամ ասէ Վարդապետնէ ահաւասիկ մեք ըստ հրամանին Աստուծոյ, սահմանաւ ճանաճեմք զմարգարէսն /394/ որպէս զՄովսէս, զԴաւիթ, եւ զայլ մարգարէսն. յայնժամ եւ բանից նոցա հւատամք: Եւ արդ՝ ունիմք զբանս նոցա ՚ի մեզ եւ նոքօք վարեմք, վասն զի սահմանաւ, եւ նշանագործութեամբ հաստատեալեմք, եւ գիտեմ զնոսա ճշմարիտ մարգարէ: Յայնժամ ասէ շեխ մումինն այլագունեալ դիմօք ցնա՝ նոքա բարճան ՚ի միջոյ եւ այլեւս ոչէ հարկ ընդունիլ զբանս նոցա: Զայս ասացէ զի առաւել հաճոյ թուիցի յամենեցունց: Ապա ասէ երանելի վարդապետն մեր ցնա զի՞նչ գրաւական առդիցես՝ եթէ ես ըստ խելաց եւ ըստ բանականութեան հաստատեցից՝ որք ոչ են ՚ի բաց բարձեալ մարգարէութիւնքն, այլ հաստատուն կան եւ մնան, եւ ընդունելիէ բան նոցա միշտ: Իսկ նա առ այս՝ ոչ ինչ տայ նմա պատասխանի: Ասէ վարդապետն՝ ես ոչ ինչ ունիմ բայց ՚ի գլխոյս, եւ դու եւս զգլուխ քոյ դիր գրաւական: Եթէ ես հաստատեցից զմարգարէութիւնս նոցա, դու լիցիս գլխապարտ, եթէ ոչ՝ ես եղէց գլխապարտ: Իբրեւ զայս ասէ՝ դեղնութիւն կալնու զերեսս նորա, եւ դողումն ՚ի մարմին նորա. եւ ոչ ինչ տայ պատասխանի: Ասէ վարդապետն ցարքայն Տէր իմ, սա ոչ ինչ տայ պատասխանի. բայց եթէ կամիցի Արքայդ Արքայից՝ ես հաստատեցից ըստ խելաց, եւ բնական բանականութեամբ: Ասէ արքայն հրամանէ քեզ՝ ասել, եւ հաստատել: Այնու հետեւ ասէ Վարդապետն արքային՝ տէր իմ արքայ՝ միակերութիւնն Աստուծոյ, ըստ բանականութեանէ, եթէ ըստ գրոյ մարգարէից: Ասէ արքայ՝ ըստ մարգարէից վկայութեանց. վասն զի թէ ըստ բանականութիւնն մի եւ նոյնէ, բայց հաւատալն յԱստուած որ մի Աստուածէ, ոչէ մի եւ նոյն, այլ զի գոն՝ որ արեգակն Աստուած /395/ պաշտեն, եւ այլք զլուսին՝ եւ զաստեղս, եւ այլք այլ ինչ՝ որէ բազմաստուածութիւն. որպէս յայտէ ՚ի կռապաշտսն: Ասէ Վարդապետն՝ մարգարէն այն՝ որ զայդ ասացեալէ, նշանօք եւ արուեստիւք՝ որ յայնժամ հաւատացուցեալէ. ՚ի սերկեանս եւ ՚ի նարդեանս՝ մի եւ նոյն միակերութիւնն խոստովանի աստուածապաշտիցն, թէ այլ եւ այլէ: Ասէ արքայ՝ որպէս յայնժամ, նոյնպէս եւ այսժամ խոստովանիմք մի Աստուած գոլ, եւ ոչ բազում զի կրկնակի ինչէ՝ կամ միէ, եւ կամ բազմութիւն որով հետեւ մարգարէքն նշանօք, եւ սքանչելեօք, եւ մանաւանդ բանականութեամբ՝ զբազմաստուածութիւնն բարձին եւ զմի Աստուած գոլն հաստատեցին. նոյն մի գոլն այնէ  զոր այժմ եւ մեք խոստովանիմք. վասն զի ուր մի գոլնէ՝ բազմութիւնն տարաբարձեալէ, եւ անդրադարձապէս: Ասէ Վարդապետնէ մարգարէն Մովսէս ասաց՝ Լուր իսրայէլ՝ Տէր Աստուած քո, Տեր միէ: Սա գլուխ մարգարէիցէր՝ որ զայս ասաց ընդ դէմ Փարաւոնի, եւ յեգիպտացւոցն՝ որք նոքա բազում Աստուածս պաշտէին. արդ՝ զնոյն մի Աստուածն՝ զոր նա քարոզեաց եւ հաստատեաց, զնոյնն հաւատացին միւս մարգարէքն՝ որ զկին նորա եկին. եթէ զայլ ոք եւ կամ բազմաստուածութիւն: Ասէ արքայ՝ զնոյն մինն՝ զոր մովսէս ծանոյց ընդ դէմ Փարաւօնի, եւ եպգի տացւոց բազմաստուածութեանն Եւ նա ասէ զնոյն մինն այժմ ասեմք ամենայն աստուածապաշտք. եթէ բազմաստուածութիւնն Փարաւօնի. եւ եգիպտացւոցն: Ասէ Արքայ՝ զնոյն մինն՝ որպէս ամենայն մարգարէք խոստովանեալքեն եւ ասացեալ եւ հաստատեալ զնոյն մինն՝ եւ մեք խոստովանիմք ընդ դէմ ամենայն կռապաշտից: Եւ նա ասէ՝ ուրեմն կայ եւ մնայ զնոյն մի Աստուածն խոստովանիլ յամենեցունց՝ յանցեալն, ՚ի ներկայս, եւ յապառնոջն, եւ ոչ այլ եւ այլ: Ասէ արքայ՝ այդպէսէ՝ յաւիտեան եւ յաւիտեանս՝ յաւիտենից ոչ /396/ այլայլի ՚ի միութիէանն, եւ ոչ փոփոխի ՚ի միութենեէն, այլ կայ եւ մնայ զասացեալն ՚ի մարգարէէն, եւ ոչ անցանէ յաւիտեան: Ասէ արքայ՝ յայտնիէ որ այդպէսէ, եւ ոչ անցանէ: Ասէ Վարդապետն ահա սա ասէ թէ՝ անցեալէ, եւ տարաբարձեալէ մարգարէութիւնքն՝ որք ոչ եւս պիտոյանան, եւ ոչ ածի ՚ի գործ. արդ՝ եթէ անցեալէ եւ բարձեալ՝ ապա զի արդ զնոյնն ասեմք, եւ խոստովանիմք զոր թուի թէ՝ եւ ինքն եւս խոստովանեսցի զնոյնն՝ զոր ասացեալքեն սրբազան մարգարէքն: Ասէ արքայ՝ արտաքոյ խելաց խօսի դա. յայտնի ներ երեւի՝ որ ոչէ ուղիղ խորհուրդ դորա, այլ թիւր զի ուրանայ զասացեալսն ՚ի մարգարէից: Ասէ վարդապետն՝ Աստուած ասաց յաւետարանն սուրբ՝ դիւրինէ երկնից եւ երկրի անցանել, քան նշանախեցի մի անկանել ՚ի մարգարէիցն, եւ բանք նոցա: Ասէ արքայ՝ յայտնի ներերեւի՝ որ զօրէնս ինչ ոչ ունի. այլ վերերեւութաբար ունի զոր ինչ ունի: Ապա ասէ՝ ոմն ՚ի մեծադունից ներքինեացն ցվարդապետն մեր թէ՝ հայր արքայից արքայիս որ մեռաւ կարողէ սա՝ որ այժմ գահէրէցսէ, եւ արքայ արքայից՝ տալ նոր իմն պատգամ, եւ պատուիրան, եթէ ոչ: Ասէ Վարդապետն՝ այժմս կարողէ, բայց նա մինչեւ կենդանիէր ոչ ոք կարէր տալ: Ասէ ներքենին մեռաւ նա՝ եւ գնաց, այժմ սաէ թագաւոր: Եւ նա ասէ՝ կարողէ: Ասէ ներքենին՝ նոյնպէս եւ ՚ի մեռանել մարգարէին առաջնոյ, եւ միւսն որ գայ զկնի նորա՝ կարողէ նոր եւս պատգամ եւ պատուիրան տալ: Եւ նա ասէ՝ պատգամն թագաւորինէ, եթէ տանողին: Ասէ ներքենին Արքայինէ: Եւ նա ասէ՝ պատգամաց տուօղն՝ ուրեմն արքայնէ, եւ ոչ բերողն. նոյնպէս եւ պատգամն Աստուծոյէ, եւ ոչ մարգարէին: այսպէսէ եթէ ոչ: /397/ Ասէ ներքենին՝ այդպէսէ: Եւ նա ասէ՝ նոյն թագաւորն Աստուած՝ որ զպատգամն ետ մարգարէին կենդանիէ, եթէ մեռաւ եւ եկն այլ ոմն Աստուած՝ որ նոր պատգամ տացէ: Ասէ ներքենին՝ կենդանիէ Աստուած պատգամաց տուօղն. բայց մարգարէն նորէ: Ասէ Վարդապետն՝ կարողէ մարգարէն առանց Աստուծոյ նոր իմն պատգամ տալ ըստ ինքեան. զոր օրինակ որ արքայս կենդանիէ՝ պատգամաբերն նոր պատգամ տալ առանց թագաւորիս: Ասէ ներքենին՝ ոչ: Եւ նա ասէ՝ յոյժ ուղիղ ենթադատեցեր, բայց ես ըստ խելաց հաստատեցից զասացեալ այոյն քո: Ասէ ներքենին՝ որպէս: Եւ նա ասէ՝ յայտնիէ ամենեցունց՝ որ յորժամ ազնիւ արքայս կենդանիէ, եւ կամիցի պատգամ ինչ առաքել ուրեք ձեռամբ միոյ առաքէ զոր ինքն կամի, ուրեմն պատգամաց տուողն այլէ: եւ կարողութիւն պատգամաց տուողինէ՝ եւ ոչ տանողին, եւ տանօղն ոչ ինչ ունի իշխանութիւն ՚ի վերա պատգամին, եւ ամենայն իշխանութիւն արքայիսէ, եւ ոչ տանողին: Նոյնպէս եւ Աստուած որ թագաւորէ թագաւորաց, եթէ կամիցի զպատգամս իւր առաքել ուրեք՝ զորոք եւ կամի ՚ի ձեռն նորա առաքէ, ուրեմն առաքօղն այլէ առաքելոյն, եւ զոր ինչ իշխանութիւն  որ ենթադատի՝ առաքողին Աստուծոյէ, եւ ոչ առաքելոյն՝ որէ մարգարէն, եւ որպէս արքայս որ միշտ կենդանիէ՝ սորա է տալ պատգամ, եւ ոչ այլ ումեք: Արդ՝ այսպէսէ, եթէ ոչ: Ասէ ներքենին այո: Եւ նա ասէ՝ նոյնպէսէ եւ Աստուած՝ որ առաքողէ մարգարէի եւ ամենայն իշխանութիւն Աստուծոյէ՝ որ զնա առաքէ, եւ ոչ մարգարէին՝ որ պատգամաբերէ: Ասէ ներքենին որպէս արքայն տայ իշխանութիւն որ զպատգամն բերէ, թէ բան ինչ գուցէ նա հոգասցէ, նոյնպէս եւ մարգարէն: Եւ նա ասէ՝ բարւոք ասացեր: /398/ Ուրեմն՝ որպէս իշխանութիւն, եւ ոչ պատգամ տանողին՝ որ զինչ եւ կամիցի արասցէ, այսինքն՝ նոր նոմոս, եւ կամ նոր պատգամ, եւ պատուիրան գրեսցէ՝ որ կենդանիէ արքայն իւր, եւ թէ բան ինչ գուցէ՝ ծանուցանէ տեառն իւրոյ արքայի, յայնժամ նա որ թագաւորէ նորա՝ նոր պատգամ ինչ գրէ զոր ինչ եւ կամի. այսպէսէ եթէ ոչ: Ապա ասէ եւ արքայն՝ այդպէսէ. զոր ինչ ես գրեմ նա այնպէս առնէ, եւ ոչ թէ պատգամ տանողն՝ զոր ինչ եւ կամի նոր պատգամ գրէ. որ այդպէս առնէ գլխապարտ լինի: Ասէ Վարդապետն՝ այսպէս եւ մարգարէն՝ ոչ եթէ պատգամն նոր մարգարէինէ տալ, այլ Աստուծոյ՝ որ առաքեացն զնա. Վասն զի եւ Մովսէս նախամարգարէն եւս այսպէս առնէր՝ որ պատգամաբերէր յԱստուծոյ, զոր ինչ Աստուած տայր պատգամ, զայն խօսէր՝ եւ առնէր. եւ զոր ինչ լսէր ՚ի ժողովրդենէն՝ զայն տանէր առ Աստուած, եւ ոչ յինքենէ ինչ ասէր: Այսպէս առնէին եւ այլ ամենայն մարգարէքն՝ որ եւ ոչ մազի միոյ չափ ոչ կարէին առնել ինչ, որպէս եւ գրեալէ յԱստուածաշունչն՝  այր մի՝ ՚ի շաբաթու փայտ քաղեաց, եւ բերեալ առ մովսէս թէ՝ զինչ արասցեն, եւ նա ոչ իշխեաց առնել ինչ. այլ ասաց՝ մնացէք, մինչեւ հարցից զՏէր, եւ իբրեւ էհարց՝ հրամայեաց քարկոծել: Տեսանես իսկ զի ահա այսու փոքու բանիս՝ ոչ իշխեաց նոր ինչ ասել, այլ կարօտացաւ հարցանելոյ զտէր. այսպէս ոչ ինչ կարէին առնել նոր ինչ, զի կենդանիէր տուօղ պատգամին՝ որ թագաւորէր թագաւորաց: Արդ՝ ՚ի փոփոխիլ պատգամաբերին՝ ոչէ հարկ, թէ պատգամացն, եւ կամ պատգամաց տուողին եւս փսփիխումն լիցի, այլ որքան՝ պատգամաց /399/ տուօղնէ անփոփոխապէս, պատգամն եւս նոյնպէսէ: Բայց փոփոխումն՝ պատգամաբերիննէ, եւ ոչ պատգամաց տուօղին, եւ կամ պատգամաց նորին: Զոր օրինակ ասացաւ թէ՝ Մավսէս ասաց Լուր իսրայէլ, Տէր Աստուած քո՝ Տէր միէ: Պատգամաբերս այս մեռաւ. եւ բարձաւ. բայց տուօղն պատգամին՝ որ թագաւորն թագաւորացէր միշտ նոյնպէս՝ որպէս եւ էրն: Նոյնպէս եւ պատգամս այս՝ եւ որպէս եւ էրն: Նոյնպէս եւ պատգամս այս՝ եւ որպէս մինչեւ ցայժմ ոչ փոփոխեցաւ, նոյնպէս մինչեւ ՚ի կատարած աշխարհիս ոչ փոփոխի. վասն զի կենդանիէ տուօղն՝ որպէս ինքն ոչ փոփոխի, նոյնպէս եւ ոչ պատգամն իւր. բայց պատգամաբերն փոփոխի: Ասէ արքայն՝ բարւոք ըստ խելաց եւ ըստ բանականութեան բան բացատրեցեր: Յայնժամ դարձեալ արքայն ցնախարարս իւր ասէ՝ զոր ինչ խօսի՝ ըստ հաւաքաբանութեան, եւ ըստ տրամաբանութեան ճանապարհի խօսի, համեղ՝ եւ ըստ խելաց ծանուցանէ. թուի թէ՝ զգիրս հաւաքաբանութեան՝ եւ տրամաբանութեան զամենայն ՚ի միտս իւր ժողովեալ ունի: Իսկ իշխան, որէ քեալանթար գեղջս ջուղայի՝ հեռի կայր ՚ի մէջ երիվարացն. կոչէ զնա, եւ դողալով գայ՝ եւ ահիւ երկրպագութիւն մատուցանէ նմա: Ասէ ցնա արքայն՝ որպէս տեսանես զվարդապետն ձեր: Եւ նա ասէ՝ ընդ հովանեաւ արքայիդ արքայից՝ բարւոք ուսեալէ զամենայն ինչ, եւ ընդ պահպանութեան տեառդ ամենայն գիտութեամբ պանձալիէ: Ասէ արքայն թուի թէ՝ եւ ՚ի յեւրոպիայ ՚ի ֆրանկս՝ ոչ գոյ նման սմա: Եւ նա ասէ՝ այո այդպէսէ, որպէս հրամայեցաւ յարքայէդ արքայից: Իսկ ապա Արքայն Հօսէն սակաւ ինչ հայի առ երանելին Յոհհաննէս. եւ դարձեալ դառնայ եւ ասէ ցյառաջադէմ պաշտօնեայն իւր, այսինքն՝ ղուլարաղասւոյն՝ ծածկաբար ՚ի բազմացն: Արժանէ միով բանիւ հրամայել, թէրեւս /400/ հաճեսցի գալ յօրէնս եւ ՚ի կրօնս մեր, եւ նա գլուխ խոնարհեցուցեալ ասէ (նոյն գունակ թագնաբար) ոչէ կարելի: Ասէ արքայն՝ երդնում յԱստուած եւ ՚ի գերեզման հօր իմոյ՝ եթէ լուիցէ ինձ, երկրորդ ինձ արարից: Եւ նա ասէ՝ անհնարինէ. մի ընդ վայր լիցի բան արքայիդ. յորժամ ոչ ընկալցի: Եւ վերստին դարձեալ հայի առ սքանչելի վարդապետն մեր յոյժ քաղցրահայեաց ակնարկութեամբ. եւ ապա գնայ ՚ի պալատն իւր: Դարձեալ՝ զկնի սակաւ ինչ աւուրց գայ ոմն յոյժ իմաստասէր առ երանելին Յոհհաննէս, ՚ի յազգէ պարսից. եւ յետ սակաւ ինչ խօսից՝ զայս ինչ առարկէ առ նա, եւ ասէ: Այր ոք՝ որ ոչ զԱստուած ճանաչէ, եւ ոչ մարգարէ, եւ կամիցի ճանաչել, եւ ինքն ամենեւին անասնասարաս՝ ոչ  զգիտութիւնս ունի, եւ ոչ հանճար ինչ. որով կարես ծանուցանել զԱստուած, զի հաւատասցէ: Ասէ երանելի հայրն մեր՝ ամենայն շարժմամբ վայելուչէ զնա ՚ի գիտութիւն ածել: Եւ նա ասէ՝ որպէս: Ասէ յորժամ ՚ի շարժելեացս խոկումն գայցէ, կարողէ զշարժողն  ըմբռնել. քանզի յամենայն երեւելեաց՝ փութագոյն ունի ճանաչումն աներեւութին: Ասէ նա՝ ո՞րպէս: Ասէ՝ զոր օրինակ գրիչս այս՝ որ ՚ի ձեռին իմումէ ահա շարժի. ՚ի խոկումն գամք շարժողին, եւ մակացու լինիմք՝ որ ինքեամբ ոչ շարժի, այլ յայլմէ ունի զշարժումն: Նմանապէս տեսանեմք՝ որ երկինք, եւ արեգակն, եւ լուսին, եւ աստեղք ամենայն շարժին յարակայ. ուրեմն՝ յայտ առնեն թէ՝ գոյ շարժող ձեռն: Ասէ նա՝ ինքեանք ունին շարժումն, եւ ոչ յայլմէ, եւ ոչ որպէս գրիչդ զոր ցուցեր: Ասէ վարդապետն՝ անհնարէ, եւ հեռի ՚ի խելաց՝ թէ շարժողն շարժեալ լիցի, եւ կամ շարժեալն շարժող. զի առնչաբարեն՝ զի անհնարէ թէ /401/ թէ առնչութիւնն առանց միմեանց ասասցի: Վասն զի առնչութիւնէ՝ որ ՚ի գոլ միոյն միւսոյն գոլ ասասցի. քանզի ընդ միմեամբքեն՝ զոր օրինակ ՚ի գոլ որդւոյ՝ հարկաւորէ գոլ հօր, վասն զի առնչութիւնէ ըստ սահմանի՝ որ ինչէ, այլոյ գոլ ասի: Այսպիսիէ շարժողն եւ շարժեալ, զի ուր շարժեալ գոյ՝ հարկաւորապէս եւ շարժող գոյ, եւ թարց միմեանց անհնարին, թէ գոլ միոյն՝ ոչ գուցէ միւսն, զի ուր շարժեալն, քանզի համայնգամայնեն: Այսէ համառօտ ծանուցումն՝ որպէս եւ գրչաւն ծանուցեալ եղեւ շարժող ձեռն: Եւ նա ասէ՝ զայսոսիկ՝ զորա ասացեր, ՚ի միմեանց շարժին ապա զորս ՚ի սոցանէ հաւատալ պարտէ գոլ Աստուած: Ասէ՝ որ շարժողնէ ամենեցունց: Զի կարգ եւ կանոն այսէ՝ որ շարժելեօքն զշարժողն ըմբռնիցի, այդոքիկ ամենեքեան զորս ասացեր՝ շարժեալքեն, եւ զի արդ կարիցէ շարժեալն՝ շարժող գոլ: Ասէ նա՝ զի թէպէտ շարժեալքեն, շարժող գոլ: Ասէ նա՝ զի թէպէտ շարժեալքեն, շարժող եւս են: Ասէ՝ այս այդպէսէ՝ որ շարժէ եւ շարժի, բայց ոչէ իսկական շարժէ զամենայն, եւ ինքն ոչ շարժիցի, նա միայնէ շարժող՝ որ ոչ շարժի, այլ շարժէ միայն: Նա միայնէ Աստուած՝ որ զամենայն շարժէ, եւ ինքն անշարժ մնայ: Ասէ նա այս ամենայն շարժեցելոց շարժող երկինքն՝ որէ երկինք երկնից, նա շարժէ զամենայն, որէ առաջին շարժումն, ուրեմն՝ զնա ընդունիլ պարտէ Աստուած: Ասէ՝ դա եւս շարժի թէ ոչ: Ասէ նա՝ այո՞ շարժի: Ասէ՝ հասարակ կանոն այս եղեւ եդեալ՝ թէ որ ամենայն շարժեաց շարժողէ, որ շարժէ միայն՝ եւ ոչ շարժի. նաէ իսկական շարժող. դա զոր դուգ ասացեր՝ որէ երկինք երկնից շարժօղ ամենեցունց, դա ինքն եւս շարժի, ուրեմն գոյ եւ նմա շարժող: Քանզի շարժի եւ ինքն, թէպէտ /402/ զայլս շարժ, որ եւ ինքն ընդ շարժելոցնէ կարգաւորեալ ուրեմն՝ եւ ինքն ունի շարժող, որ շարժէ միայն, եւ ոչ շարժի: Զի թէ նա եւս շարժիցի՝ յանհունս ընթանայ, եւ ոչ ինչ ըմբռնի: Այլ զի պարտէ գոլ ինչ շարժող իսկական՝ որ առնչութիւնն ներերեւիցի, որ շարժեալն շարժողեն շարժիցի, եւ համառնչութիւնն ներերեւիցի զի այսէ կարգ եւ կանոն առնչութեան: Վասն այնորիկ առաջին փիլիսոփայքն՝ առնչութեամբ գտին զառաջին շարժողն, որ միայն շարժէ՝ եւ ոչ շարժի նոյնպէս եւ շարժեալն՝ որ միայն շարժի, եւ ոչ շարժէ. իսկ միջինքն եւս նոյնպէս՝ որք շարժեն, եւ շարժին: Զոր օրինակ արարածն՝ որ առնչաբար գոյ առ արարողն, ոչ արարածն կարէ արարող գոլ, եւ ոչ արարողն արարած, այսէ առնչութիւնն որ առ միմեանս զգոլն ունին, եւ առ միմեանս ոչ փոփոխին: Վասն որոյ եւ արիստոտէլ ասաց՝ ըստ ընականին եւ ըստ խելաց՝ հարկէ զի իւրաքանչիւր ՚ի շրջագայութեանցս շարժեսցի ընդ ինքեան եւ յաւիտենական շարժողէն: Եւ դարձեալ ասէ՝ եթէ բանիւ, եւ եթէ թուով միէ նախկին շարժող էակն անշարժ: Եւ դարձեալ ասէ՝ քանզի էոմն մշտաշարժ շարժելեացն, նախին շարժող էակն անշարժ: Յայնժամ ասաց նա՝ բարւոքէ՝ այսպիսի ճանապարհաւ ճանաչել զԱստուած: Ասէ՝ այլ իմն ըստ խելաց ճանապարհի, եւ ըստ բնական բանականութեան որպէս զգիրս զայս՝ որէ ՚ի սեռս իմ, զի՞նչ ասես ունի գրող, եթէ ո՚չ: Եւ նա ասէ՝ այո՞. վասն զի թարց գրչի ոչէ: Ասէ՝ այսպէս եւ երկինք, եւ արեգակ, եւ լուսին, եւ աստեղք, եւ այլք. աղաղակեն թէ արարիչն մեր արար զմեզ, եւ մեք ոչ էաք: Դարձեալ՝ այլ իմն ըստ խելաց՝ Տունս այս յորս եմք, ունի շինող, եթէ ոչ: Եւ նա ասէ այդ բաւականէ՝ որ զմիտս ունի: Բայց զայս ասա թէ՝ /403/ այսու որ ծանեաւ նա, զստեղծողն իւր. զի եւս հարկաւորի գոլ մարգարէի: Ասէ՝ ամենայն ինչ միջնորդութեամբ ճանաչի, եւ ծանուցեալ լինի՝ որպէս ասացաւ կանխաւ որ միջնորդութեամբ շար ժիցելոյն՝ զշարժողն ծանուցեալ եղեւ, եւ ըմբռնեցաւ ՚ի խելաց թէ նաէ Աստուած: Եւ դարձեալ մի եւս միջնորդ պարտէ գոլ՝ զի զկամս նորա ծանուսցէ, քանզի նա յամենեցունց ոչ տեսանի, եւ ոչ ընդ ամենեսեան խօսի, այլ ընդ մաքրագունիցն: Զոր օրինակ ոչ յամենայն քարինս ներերեւի լուս արեգականն, այլ յայնոսիկ՝ որք մաքուրքնեն, որպէս յանդամանդն, (որէ ալմազն) ՚ի յակինթն, (որէ եաղութն) եւ ՚ի զմրուխտն (այսինքն զմրութն) եւ յայլս այսպիսի: Նոյնպէս եւ ոչ յամենայն հողս, այլ որք ՚ի հրահալելիսն մտեալքեն, որպէս յախճապակեայն, եւ կամ պլօրեղեղէնն, եւ այլք այնպիսիք: Այսպէս եւ մարգարէն՝ որ մարքրեալէ յամենայնի, ՚ի յայնս ներերեւի լոյս եւ ճառագայթ Աստուածութեանն եւ նովաւ ծանուցանէ զկամս իւր: Զոր օրինակ այրդ այդ զոր առարկեցեր թէ՝ ՚ի յանապատէ եւ ՚ի լերանց եկեալէ զթագաւոր ոչ ճանաչէ եւ յորժամ ծանեաւ՝ կամի զկամս նորա առնել . եւ թարց միջնորդին անհնարէ. այսպէս եւ Աստուած: Դարձեալ այլ իմն ըստ խելաց. որպէս ՚ի տրամաբանական հաւաքաբանութիւնս՝ եթէ ՚ի մէջ նախադասութեան եւ եզրակացութէան միջնորդ ոչ գուցէ, ունայնէ: Ասէ նա ո՞րպէս: Ասէ՝ զոր օրինակ մարդոյ կենդանի գոլն թաքունէ՝ եւ ծածկեալ, այլ թէ կամիցիմ բացերեւոցել զմիջնորդ իմն գտանեմ, որ յերկոցունց կողմանց հաղորդութիւն ունիցի. այ՝ նախադասութեան, եւ եզրակացութեան, եւ ապա թէ կարասցէ բացերեւոցել զայն՝ որ անգիտելին է: Եւ նա ասէ՝ ո՞րպէս: Ասէ՝ նախադասութիւնն պարտէ՝ որ բովանդակն համայն գոլ երեւելի, եւ եզրակացութիւնն /404/ բովանդակապէս համայն զոլ անգիտելի՝ հակասաբար նախադասութեանն. իսկ միջնորդն՝ մի ինչ ՚ի նախադասութենէն ունիցի, եւ մի ինչ յեզրակացութենէն ասացի՝ ամենայն մարդ ինքնակամ շարժի, եւ որ ինքնակամ շարժի կենդանիէ ուրեմն՝ մարդն կենդանիէ: Ահա կենդանութիւն մարդոյն որ անգիտելինէր՝ գիտացեալ եղեւ ՚ի ձեռն միջնորդին, ահա հարկաւորեցաւ՝ որ միջնորդ պարտէ լինիլ: Այսպէս եւ մարգարէն՝ պարտէ լինիլ ՚ի մէջ Աստուծոյ, եւ մարդոյ. զի զոր ինչ կամք Աստուծոյէ նովաւ գիտասցի: Դարձեալ՝ այլ իմն ըստ խելաց՝ որպէս արեգական եւ աչաց՝ եթէ միջնորդ ոչ գուցէ, անհնարէ տեսանել. այսպէս Աստուծոյ եւ մարդոյ եթէ մարգարէ ոչ գուցէ, անհնարէ թէ տեսցէ ինչ զբարութիւնս Աստուծոյ: Եւ նա ասէ՝ ո՞րպէս: Ասէ՝ յօդ՝ որ ՚ի մէջ արեգական, եւ աչացնէ՝ լինի միջնորդ տեսութեան. ապա թէ ոչ գուցէ միջնորդ օդն՝ ոչ ինչ կարէ տեսանել ակն: Այսպէսէ եւ մարգարէն՝ եթէ ոչ գուցէ, ոչ կարեմք տեսանել ինչ զԱստուածայինն: Դարձեալ՝ միջնորդ է ջուրն ՚ի մէջ երկրի եւ սերման, եթէ ոչ գուցէ՝ ոչ երկիր ծնանի, եւ ոչ սերման բուսանի: Նոյնպէս եւ մարգարէ եթէ ոչ գուցէ՝ երկիր որ մարդկային բնութիւնէ՝ ոչ ծնանի, եւ սերման՝ որ բանն Աստուծոյէ՝ ոչ բուսանի: Բազումքեն այսպիսիք ըստ խելաց, այլ համառօտագոյնս ասացի՝ զի միոք ձանձրասցի, ուրեմն՝ հարկաւորէ մարգարէն զի լինիցի: Եւ նա ասէ՝ ՚ի մէջ ստոց, եւ ճշմարտից որովք զանազանութիւն տեսանէք: Ասէ՝ բանիւք, եւ նշանօք: Ասէ նա ո՞րպէս: Ասէ՝ բանիւք այսէ՝ որ համեմատ լիցի զասացեալն այլոց մարգարէից, զոր ինչ եւ ասասցէ ընդայնմ, նշան սքանչելեաց եւս ցուցցէ՝ որ ՚ի վեր քան զխելս իցէ, եւ զոր ինչ յայնժամ ասասցէ՝ ընդունելի /405/ լիցի: Ասէ նա՝ զինչէ՝ որ ՚ի վեր քան զխելս իցէ զասացեալն: Ասէ՝ որպէս Քրիստոսի Աստուած ասացեալքեն: Ասէ նա՝ որպէս կարէ ոք ընդունիլ զայդ՝ որ Քրիստոս Աստուած իցէ: Ասէ՝ որով հետեւ ընկալար զմարգարէն՝ պարտիս զոր ինչ ասասցէ ընդունիցիս, որպէս կոյր որ աչս ոչ ունիցի պարտի հետեւիլ այնմ որ ունի զաչս: Եւ մանկանն՝ որ առ վարդապետ գնասցէ, եւ ընդունիցի կատարեալ գոլ նա քան զինքն պարտէ զոր ինչ ասասցէ վարդապետն ընդունիցի, եթէ ընթերցման, եթէ գրչութեան, եթէ հիւանդութեան, եթէ պատկերագրութեան, եւ թէ յայլ ինչ այսպիսեաց, եթէ ոչ ընկալցի զասացեալս վարդապետին՝ աշակերտն ունայն մնայ: Այսպէս եւ մեէ որ զմարգարէն ընկալեալեմք՝ եթէ ՚ի վեր քան զմեզէ կատարելութեամբ յամենայնիւ, պարտեմք ընդունիլ զասացեալս նորա զոր ինչ եւ ասասցէ, ապա  թէ ոչ՝ ունայն մնամք իսկապէս յամենայնէ, եթէ ՚ի վեր քան զխելս ասասցէ ինչ՝ պարտիմք հնազանդիլ եւ ընդունել: Քանզի զսքանչէլիսն զոր տեսանէ ընդունի, այսպէս պարտի եւ զասացեալսն ընդունիլ: Զի ՚ի վեր քան զխելսէ՝ մեռելոյ կենդանանալ, եւ կուրի տեսանել, եւ այլ այնպիսի, յորժամ տեսանէ ափիբերան լեալ ոչ ինչ կարէ ասել թէ՝ հի՞մարդեօք եղեւ: Նոյնպէս եւ ասացեալոց նորա՝ պարտէ հաւատալ, եւ ոչ ինչ ասել, որպէս եւ յաւուր միում այլոյ ումեմն պարսկի մեծագունւոյ թէ՝ յորժամ մարգարէն սքանչելագործութեամբ հաստատեալ իցէ, եւ հաւատացեալ, պարտէ զոր ինչ ասասցէ ընդունիլ. եթէ ո՞չ: Իսկ նա յիրաւանցն ոչ վրիպեցաւ, այլ խոստովանեցաւ եւ ասաց, թէ որպէս ՚ի սքանչելագործութիւնն ոչ ինչ կարէ ասել, նոյնպէս եւ բանից նորա ոչ ինչ պարտէ ասել, զի այն ես նշանագործութիւն համարեալէ /406/ որպէս ՚ի սքանչելագործութիւնն ոչ ինչ ասաց՝ յորժամ մեռեալն կենդանացաւ, այլ միայն ապշեալ զարմացաւ՝ որ մեռեալն կենդանացաւ, նոյնպէս եւ զասացեալն ՚ի նմանէ պարտէ ընդունիլ որ ՚ի վեր քան զխելս իցէ զասացեալն: Եւ ես ասացի նմա՝ ուղիղ դատեցար: Զի եւ մարդարէքն եւս այսպէս էին՝ յորժամ լսէին պատգամ ինչ յԱստուծոյ, ապուշ մնային՝ որ ՚ի վեր քան զխելս էին, եւ սոսկացեալ զարմանային. յորժամ լսէին թէ՝ գայ Աստուած ՚ի յերկրի երեւիցի, եւ ընդ մարդկան շրջիցի, դողացեալ սքանչանային: Որպէս դաւիթ յորժամ լուաւ թէ՝ Աստուած ՚ի տաճարի իւրում յայտնի, եւ թէ՝ Աստուած մեր յայտնապէս եկեսցէ՝ ոսոկացեալ սքանչացաւ եւ ասաց թէ՝ յետ գալսաեան նորա թագաւորութիւնք երկրի ժողովեցան, եւ անցին ՚ի միասին, ինքեանք տեսին այսպէս զարմացան, խռովեցան, սասանեցան, եւ դողումն կալաւ զնոսա: Սոյնպէս եւ մարգարէն Երեմիայ՝ եւ Բարուք սոսկացեալ սքանչացան յորժամ լուան յԱստուծոյ, եւ պատմեցին թէ Սաէ Աստուած մեր՝ ըստ որում ոչ համարեսցի այլ, յետ այսորիկ ՚ի յերկրի երեւիցի, եւ ընդ մարդկան շրջիցի. այս գիրք հրամանացն Աստուծոյ, եւ պատգամք որք մնան յաւիտեան, ամենեքեան որք թողուն զնա մեռանին, եւ որք ընդունին զնա ՚ի կեանս կեցցեն: Նոյնպէս եւ մարգարէն Ամբակում ասաց՝ Տէր զլուր քո լուայ եւ երկեայ, հայեցայ ՚ի գործս քոյ, եւ զարհուրեցայ: Որ ՚ի մերձենալ ամացն յայտնեսցիս, եւ ՚ի հասանիլ ժամանակին երեւիցիս, եւ թէ՝ Աստուած ՚ի թեմանայ եկեսցէ: Եւ յորժամ զայսոսիկ լուաւ յԱստուծոյ, եւ ինքն պատմեաց՝ ասէ յետ այնորիկ, եւ յորժամ զայսոսիկ լուայ եմուտ դողումն յոսկերս իմ, եւ ես յանձն իմ խռովեցայ: Եւ այլ բազումք են՝ որք զայսպիսի ասացին, զոր մի ըստ միոջէ գրելն ձանձրութիւնէ. որ զայս /407/ զայս տայ իմանալ մեզ՝ որպէս նախնումն ասացաւ թէ՝ որ ընդունի զմարգարէն, պարտէ եւ զասացեալս զայսոսիկ եւս ընդունել՝ որ ՚ի վեր քան զխելսէ: Եւ նա ասէ՝ եթէ ոք զպատճառս հարցանիցէ, թուի թէ՝ անմեղադրելի լիցի: Ասէ՝ այդմիկ Աստուած տայ պատասխանի մարգարէիւն եւ ասէ Մի թէ կարիցէ կաւն ցբրուտն հարգանել ինչ Բայց փոքր ինչ կարեմք զպատճառն իմանալ թէ՝ ընդէր պարտէր ՚ի յերկրի երեւիլ Աստուծոյ, եւ ընդ մարդկան շրջիլ, եւ թէ զի արդ անմարմին բնութիւնն կարէր երեւիլ: Ասէ նա՝ ո՞րպէս: Ասէ բանն Աստուծոյ միաւորեցաւ ընդ մարդկայինս բնութեան, եւ ապա մարմնով երեւեցաւ որպէս բան քո որ ընդ գրոյ միաւորիցի, որ անտեսանելինէր՝ կարեւոր եղեւ ՚ի տեսանել. նոյնպէս եւ բանն Աստուծոյ: Ասէ նա՝ Աստուած ինքն միաւորեցաւ, եթէ բանն իւր: Ասէ՝ այդ անհնարինէ, այլ բանն հնարաւոր, որպէս բան քո որ գրի, այլ քեզ անհնարէ թէ դու գիր լիցիս: Դարձեալ՝ հնարաւորէ որ լոյս արեգական ընդ յօդոյ միաւորիցի. այլ արեգական անհնարին Նոյնպէս եւ հոտ վարդին կարելիէ՝ թէ միաւորիցի ընդ յօգոյ. բայց վարդին անհնարին: Եւ նա ասէ՝ բարւոք ծանուցումնէ. բայց թէ վասն էր երեւ այդ: Ասէ վասն յանցանացն ադամայ, զոր ճաշակեաց ՚ի պտղոյն: Ասէ նա՝ կարողէր Աստուած իրոք ինչ զայդ գործել: Ասէ՝ հիւանդին բժշկութեան պատճառն կատարելեաւ քանզի անկատարիւ մահ մուծանի: Ասէ՝ արարածք ամենայն առ Աստուած կատարեալք են, եթէ անկատար: Նա ասէ՝ անկատար: Ասէ՝ ուրեմն՝ բարւոք համարեցաւ Աստուած կատարելեաւ բառնել զցաւս մեր, քան թէ անկատարիւ, զի բանն Աստուած՝ որ համագոյ եւ համաբնութիւնէ ընդ Աստուծոյ նովաւ կատարելեաւն յամենայնի բժշկեաց զմեզ: Որպէս /408/ ասաց մարգարէն Դաւիթ՝ առաքեաց զբանն իւր եւ բժշկեաց զնոսա, եւ փրկեաց զնոսա յապականութենէ իւրեանց: Որպէս եւ Աստուած եւս վկայեաց թէ՝ հայեցայ, եւ ոչ ոք էր որ օգնէր, զմտաւածի, եւ ոչ ոք էր որ ՚ի թիկունս հասանէր. փրկեաց զնոսա բազուկ իմ: Նա ասէ՝ զինչէր փրկութիւնն: Ասէ ըատ վկայութեան մարգարէից՝ ՚ի ձեռաց սատանայի, մահու, եւ դժոխոց, եւ մեղաց, զի ոչ ոք էր յարարածոցս որ սուրբ գտանիւր իբրեւ զբանն Աստուծոյ: Որպէս եւ ասաց մարգարէն ոչ ոքէ որ առնէ զբարի, եւ չէ ոք մինչեւ ՚ի մի՝ որ ազատէր յայսցանեաց: Վասն այսորիկ բանն Աստուծոյ որ իսկզբանէ էր, առ Աստուած էր, եւ Աստուած էր, անարատ ըստ բնութեան՝ եւ համագոյակից Աստուծոյ, մարմնացաւ, եւ փրկութիւն շնորհեաց: Զայսոսիկ զոր ասացին եւ ծանուցին մարգարէքն՝ պարտէ հաւատալ, եւ ընդունիլ. եթէ ոչ: Ասէ նա՝ պարտէ հաւատալ: Որով հետեւ հաստատեալէ մարգարէութիւնք նոցա նշանօք, եւ սքանչելեօք, զի որպէս սքանչելեացն ոչ ոք կարէ ասել ինչ՝ յորժամ մեռեալն կենդանաղեալ տեսանէ, նոյնպէս եւ ոչ բանից եւ պատգամաց նոցա կարէ ոք ասել ինչ: Ասէ՝ ինքեանք եւս զարմացան, որպէս եւ կանխաւ ասացի. եւ դողացին եւ սոսկացին եւս: Նա ասէ՝ ընդէր: Ասէ՝ վասն զի ՚ի վեր քան զխելս լուան: Նա ասէ՝ վասն այդորիկ ասէք Քրիստոսի Աստուած որ մարդկութիւնն ընդ բանին Աստուծոյ միաւորեցաւ: Ասէ՝ այո, որ այս Քրիստոսի կատարեալ միջնորդ եղեւ ՚ի մէջ Աստուծոյ եւ մարդոյ, ոչ որպէս մարգարէքն որք անկատարքէին, զի ստեղծեալքէին որպէս ասացաւ յառաջնումն եթէ՝ ստեղծուածն առ Աստուած յամենայնի անկատարէ, վասն այսորիկ համագոյն կից եւ համագնութենակից պարտէր լինիլ յերկուց կողմանց, այսինքն՝ ստեղծողիկ, եւ ստեղծուածոյն զի կատարեալ միջնորդ լիցի: Ասէ՝ նա՝ կարես ըստ /409/ խելաց ծանուցանել: Ասէ՝ բանն Աստուծոյ ըստ բնութեան Աստուած էր, քանզի նոյնագոյէ ընդ Աստուծոյ, որ թէ ոչ գուցէ՝ անկանի Աստուծո յէութենէն, եւ լինի անբան, եւ այսէ անհնարին. ուրեմն՝ է համագոյ Աստուծոյ եւ համաբնութիւն: Նոյն բան որ միաւորեցաւ ընդ մարդկութեանս բնութեան, եւ եղեւ նոյն Աստուած կատարեալ, մարդ կատարեալ. ուրեմն՝ մի եւ Քրիստոսդ ունի զկատարեալ Աստուածութիւն. այսինքն՝ զբանն Աստուած, եւ նոյնն ունի զկատարեալ մարդկութիւն որոյ ասի Քրիստոս, որէ իսկական միջնորդ: Որպէս եւ հաւաքաբանութեամբ կարէ հաստատել՝ զի որպէս միջնորդն ունի զբնութիւն նախադասութեանն կատարելապէս, նոյնպէս եւ եզրակացութեանն ապա թէ ոչ ունիցի՝ ոչ կարէ կատարեալ միջնորդ գոլ: Որպէս յորժամ ասեմք՝ ամենայն մարդ կենդանիէ ամենայն կենդանի գոյացութիւնէ: Ահա միջին նախադասութիւնն յայտնի ներեւի՝ որ յերկոցունց բնութիւն ունի, այսինքն՝ մարդոյն՝ որ նախադասութիւնէր, եւ գոյացութեան՝ որ եզրակացութիւն էր. ուրեմն՝ սա միայնէ միջնորդ՝ որ զերկու զեզերսն ՚ի միմեանս կապէ, այսինքն՝ նախադասութեանն եւ եզրակացութեանն: Այսպէս եւ Քրիստոս որ զերկու  զեզերսն կապեաց ՚ի մի, այսինքն՝ Աստուծոյ, եւ մարդկութեանն միաւորութեամբ բնութեանցն. յայն ժամ եղեւ կատարեալ միջնորդ՝ առաւել քան զընկերսն ՚ի մէջ Աստուծոյ եւ մարդոյ: Որպէս ասաց՝ սրբազանն Պողոս՝ Միէ Աստուած, եւ միէ միջնորսն Աստուծոյ, եւ մարդոյ մարդն Յիսուս Քրիստոս: Որով հետեւ մարգարէքն այսպէս ըստ խելաց եւս ծանուցին, ուրեմն պարպիմք հետեւիլ նոցա, եւ ընդունիլ զոր ինչ ասացին, որով հետեւ Աստուածա պաշտքեմք: Արդ՝ այս այր՝ որ խօսէր ընդ Երանելւոյն Յոհաննու, ապակարի զարմացեալ ՚ի վերա անհուն ծնորհաց նորա Թողու զնա եւ գնա ՚ի տեղի իւր ուստի եկեալնէր: Իսկ /410/ արդ ո՞ ազնուական բաղձալի, մինչ հաճեցաւ կամք բաղձալւոյս իմոյ առ ՚ի աստէն կարճ ՚ի կարճոյ դրոշմել զայնս հարցմունս՝ զոր Արքայն Սլէման, եւ որդին նորա արքայն Հօսէն Վասն ամենասուրբ Երրորդութեանն, եւ վասն անհաս Մարդեղութեանն Քրիստոսի հարցին երանելւոյ Տեառն մերոյ Յոհաննու Վարդապետին. վասն որոյ անվեհեր, եւ թարց իմիք խոչնդակի ձեռնամուխ եղէ, եւ զայնս արտահանեալ ՚ի լուսաբուղխ սոփերից նորա աստանօր արձանագրեցի: Բայց տակաւին աղաչեմ, զի մի գուցէ եպերեալ պարսաւեսցես զիս՝ որպէս զի ոչ կարգաւ ՚ի վայր իջի, այլ խառն ՚ի խուռն: Մի՚ եւ մի՚ իւիք զայս ինչ զմտաւ ածցես՝ քանզի կամեցայ ես զբովանդակ հարցմունս նորա ՚ի գիրս իւր թողուլ ապաստան, զի որովք բարեպէս ընթերցեալ ՚ի միտ առնուիր, բայց որով հետեւ ստիպեցեր զիս՝ զի եւ զայսոսիկ համառօտ վաղվաղակի քեզ ՚ի մատենի աստ ծանուցանել, ուստի անդանդաղ երկամբ յանձն առի գրել, զի ամենայնիւ եւ յամենայնի կատարող եղեց խորհրդոց սրտից քոց, լցուցանելով զփափագ եւ զիղձ կամաց քոց: Բայց արդ՝ Շահ Սլէման արքայն յորժամ ահարտեաց զհարցումն պատկերաց, որպէս ՚ի վեր անդր զտարազ օրինակին գրեցի, յայնժամ ասէ՝ ցվարդապետն մեր թէ՝ ասա ինձ, զԱստուած որպէս ճանաչէք, մի, եթէ բազում: Ասէ՝ թէ բնութիւնն իսկ ուսուցանէ թէ՝ միէ, եւ ոչ բազում: Ասէ արքայ որպէս: Ասէ՝ ամենայն իր յերրեակս բաժանի ըստ խելաց, կամ հարկաւոր էութիւնէ, կամ կարելի, եւ կամ անկարելի, եւ այսոքիկ ոչ կարեն միմեանց ընկեր գոլ: Առաջինն՝ Աստուածէ, երկրորդն՝ եղեալքս, երրորդն՝ անկարութիւնն որպէս ընկեր գոլն Աստուծոյ: Ասէ արքայ՝ եւ ես հարկաւոր էութիւն եմ այժմս ուրեմն՝ հարկաւորէ՝ զի Աստուած լինիցիմ: Ասէ՝ /411/ Այո՞ հարկաւոր էութիւն ես, բայց ոչ ըստ ինքեան, եւ ըստ բնութեան, այլ յայլմէ եղեալ եւ յետոյ սկսեալ. այլ նա որ ինքեամբ ունի զգոլն իւր, եւ ինքնակոյէ բնութեամբ, եւ ոչ յայկմէ նաէ ըստ բնութեան հարկաւոր էութիւն, եւ նաէ Աստուած, եւ ոչ նա որ յայլմէ: Դու յայլմէ հարկաւոր եղեր, եւ ոչ ինքեամբ եւ բնութեամբ ուրեմն ոչ կարես Աստուած գոլ: Ուրեմն նաէ Աստուած՝ որ ինքնակայ էութիւնէ եւ ինքեամբ զգոլն իւր ունի. եւ ոչ դու որ յայլմէ ունիս, եւ հարկաւոր եղեր, եւ ոչ ինքեամբ՝ եւ բնութեամբ: Վասն այսորիկ սորա մու ասի՝ որ ոչ գոյ եւս սոյնպէս, եւ ոչ բազում, եւ զի սա միայնէ որ սոյնպէսէ, եւ ոչ գոյ այլոք: Իսկ կարելին եւս մուէ՝ եւ ոչ բազում, հակ նմին, զի զոր ինչ յետ Աստուծոյէ՝ ըստ բնութեան մուէ՝ որ կարելի ասի եւ ստեղծուած: Եւ որպէս Աստուծոյ որ հարկաւոր էութիւնէ մու ասի, եւ թարց ընկերի: Նոյնպէս եւ կարելւոյն՝ զի ոչ կարեեն միմեանց գոլ ընկեր: Զի թէ Աստուծոյ զկարելին ասասցի՝ նա եղեալէ, եւ սա անեղ, եւ երկեաքս հակ միմեանց. ուրեմն՝ ոչ կարեն գոլ ընկեր միմեանց՝ զի մինն բնութեամբ անեղէ, իսկ միւսն բնութեամբ, իսկ միւսն ժամանակաւ բնութեամբ. անժամանակն, եւ ժամանակաւորն բնութեամբ՝ անհնարէ թէ՝ ընկերք լիցին միմեանց, զի ընկեր այնմ ասի՝ որ համաբնութիւն իցէ, եւ սոքա ոչ են այնպէս, ուրեմն՝ ոչ կարեն ընկեր գոլ միմեանց: Ասէ արքայ՝ ես բազում անգամ յամենեցունց լուեալեմ որ Քրիստոսի Աստուած ասէք, եւ թէ այսպէս իցէ՝ ապա ընդէր ոչ լինիցի ընկեր: Ասէ՝ ճշմարիտէ զոր հրամայեաց արքայ, որ Քրիստոս ճշմարիտ Աստուածէ, բայց ոչէ ճշմարիտ թէ՝ ընկեր ասասցի: Ասէ արքայ՝ ապա որպէս: Ասէ՝ անհնարինէ թէ՝ բանականութիւն արքայիդ՝ ընկեր ասասցի /412/ արքայիդ, վասն զի դու, եւ բանականութիւնդ մի մարդ ես, մի տէր, եւ մի թագաւոր, այսպէս եւ Քրիստոս՝ որ ՚ի բանէն Աստուծայ, եւ ՚ի մարդկութենէ միաւորեալ՝ ոչ կարէ ընկեր գոլ Աստուծոյ: Ասէ՝ արքայն՝ պարզաբար ասա, զի մակացու եղէց: Ասէ՝ ամենայն մարգարէք այնպէս ծանուցանեն՝ որ Քրիստոս ՚ի բանէն Աստուծոյէ, եւ ՚ի մարդկութենէէ միաւորեալ, վասն այնորիկ որ յէութենէն Աստուծոյէ յառաջ եկեալ՝ համագոյ՝ եւ համաբնութեամբ Աստուած ասացին Աստուածաբան սուրբ մարգարէքն, եւ մեք եւս նոյնպէս ասեմք: Ասէ արքայն ահա ասես ՚ի բանէն Աստուծոյ, եւ ՚ի մարդկութենէ  է Քրիստոս՝ որ կատարեալ մի ինչէ եւ զի արդ ոչ իցէ ընկերէ զոր Աստուած ասէք: Ասէ՝ անհնարինէ թէ բանն որ ՚ի սրտէ արքայէդ ելեալ, եւ ՚ի քարտիսի գրեալ, ընկեր լինիցի արքայիդ: Բայց կարէ ասիլ ընդ բանին յէութենէն Աստուծոյ համագոյաբար՝ եւ համաբնութենաբար յառաջ եկեալ, եւ ոչ այլաբնութենաբար, եւ ոչ յայլմէ. վասն այսորիկ Աստուած ասացին սուրբ Մարգարէք, եւ մեք եւս որ ասեմ նոյնպէս, եւ ոչ ընկեր Աստուծոյ տալով: Դարձեալ բանականութիւն արքայիդ՝ որ կատարեալ մարդես, ոչէ յետոյ քան զէութիւնդ այլ համանգամայն: Նոյնպէս եւ բանն Աստուծոյ՝ որէ բանականութիւն Աստուծոյ, ոչէ յետոյ քան զէութիւնն իւր, այլ համանգամայն՝ եւ համագոյաբար: Վասն այնորիկ որպէս էութեանն Աստուծոյ անեղ ասի, նոյնպէս եւ բանականութեանն որպէս էութեանն Աստուած ասի, նոյնպէս եւ բանականութեանն որ համագոյէ ընդ էութեանն՝ Աստուած ասի, եւ յետ ժամանակաց՝ որ միաւորեալէ նոյնն ընդ մարդկութեանն եւս Աստուած ասի, որպէս բանականութեան արքայիդ՝ որ էութեանդէ, համագոյ էութեանդ ասի. այսպէս եւ Աստուած, եւ բանն իւր՝ որքանէ նոյնագոյութեամբէ, եւ /413/ նոյնաբնութիւն, եւ այժմ եւս որ միաւորեալէ ընդ մարմնոյն: Որպէս բան արքայից արքայիդ՝ որ քան ազնիւ էութիւնդէ, բանդ ընդ նմաէ անմեկնելի, եւ ընդ գրելդ նոյնպէս ընդ գրոյնէ անմեկնելի, զի եւ ընդ գրոյն միաւորեալէ անբաժանաբար, նոյն բանն որ ՚ի քեզէ, նոյնն եւ ՚ի գիրն տեսանի անմեկնելի: Զի եւ ՚ի պետրոս եւս ենթադատեա թէ յինքեանէ նոյնէ, եւ թէ ՚ի գիրնէ եւս նոյնէ, եւ ոչ այլայլեալ. եւ ոչ փոխեալ, եւ թէ տարաբաժանիցի ընդ մակամտածութեան ինչ՝ ՚ի յէութենէն, եւ ՚ի գրոյն, համանգամայն լուծանին երկոքեանն, եւ յէութենէն եւս անկանին եւ փոփոխին: Այսպէս իմա եւ յԱստուած, որոյ բանն միաւորեցաւ ընդ մարմնոյն յինքեանէ, այսինքն՝ յԱստուած, եւ ՚ի մարմնի, այսինքն՝ ՚ի մարդկութեանն. եւ եթէ ըստ մակտմտածութեան ինչ տարաբաժանիցի՝ լուծանին երկոքեանն: Աստուած, ըստ այնմ որ անբան իմանի, եւ մարդկութիւնն, ըստ այնմ որ Քրիստոս ոչ եւս կարէ գոլ սոյնպէս ծանուցին մեզ մարգարէքն, եւ ինքեանք եւս ծանեան սոյնպէս՝ որ ոչէ հեռի ՚ի խելաց: Ապա ասէ արքայն Սլէման ընդ իմաստասիրին իւրոյ թէ՝ եթէ այսպէս ասեն, ոչ ինչէ վնաս: Եւ այս՝ այսչափ բաւական լիցի զոր ՚ի գրոց նորա հաւաքեալ հակրճիւ մատենագրեցի. յետ այսորիկ գրեցից եւ զայնս հարցումն՝ որք եղեն ընդ ՚ի Շահ Սուլտան Հօսէն Արքայէ առ Երանելի Վարդապետն մեր Յոհաննէս, եւ զպատասխանիս հարցմանց նորա՝ յոյժ համառօտ:

Այսքանս բաւական համարեցաք վասն ներկայ ազդարարիս ընթերցողացն, եւ զմնացորդսն մինչեւ ցաւարտ պտելոցեմք ՚ի հետեւեալ ազդարարոջսն:

Թուին Հայոց

Թուին

Քրիստոսի

 

/414/Հէտեւմունք Պատմութէան Հէիդարալի Խանի, Արարեցելոյ ՚ի Պարոն Յակոբ Սիմոնէանէ, Սկսելոյ Ադամ ամսոյ Ազդարարի, այժմ Սկսէալ ՚ի 356 երրորդ էջէ Ղամար ամսոյ Ազդարարէ:

   Իսկ մինչի Նահաբ Բավդուրն կայր ՚ի պատերազմն Կռնաթակի, Մարաթայքն մեծ զօրօվ ելին ՚ի վերայ Սիրայ քաղաքին մեծաւ պատերազմաւ տիրեցին զքաղաքն եւ քաղաքապետն էր Միր սհաբ նորէր եղբայր ամուսնւոյն Բահղուրին կալանաւոր եղեւ ՚ի ձեռս Մարաթայից կապել շղթայիւք եդին ՚ի բանտի եւ որք ընդ նմայ էին մնացին ՚ի բանտի կապեալք յորժամ լուրս եհաս ինքեան սկսաւ զօրաժողով առնել առ ՚ի երթալ երթալ պատերազմիլ ընդդէմ Մարթայից միջոցն անցաւ երկու ամ, եւ ապա հրամայեաց Սպարապետին իւրոյ թիփուսհաբին ելանել՚ի վերայ նոցա, եւ թիփուսհաբն էր նոր Սպարապետ այս առաջին պատերազմն էր որ ինքն իշխան երթալոց էր յոյժ մտախոհ լինէր վասն երկիւղի քանզի տիրօք դեռեւս մանուկ էր իբրեւ քսանամեայ առեալ ընդ ինքեան հնգետասան հազար զօրս ընտիրս չուեաց անտի եւ գնաց դէպ ՚ի քաղաքն Սիրայ , եւ յորժամ եհաս մերձ ՚ի քաղաքն ելին Մարաթայքն ՚ի բերդէն դէմ յանդիման սկսան մարտնչիլ ընդ միմեանս մանուկ Սպարապետս այս յոյժ քաջապէս շարժեցաւ ՚ի մեջ պատերազմի զվասն բարձրանալւոյ զհամբաւ իւր մինչեւ փախստական եղեն մարաթայքն մտին բերդն քանզի ոչ կարացին ընդդեմ ունիլ սմա, եւ անտի սկսաւ պաշարել զքաղաքն մեծաւ պաշարմամբ մինչեւ ամիսս ութին բազմիցս ժողովուրդ քաղաքին առաքեցին դեսպանս առ թիփուսհաբն խնդրէին ՚ի նմանէ զի հաստատեսցի գիր դաշնաց տայցեն զքաղաքն ինքնեան, եւ նա բնաւ ոչ էառ զանձն առ ՚ի առնել դաշնադրութիւնս ինչ , եւ ՚ի մէջ քաղաքին սղութիւն մեծ եղեւ ոչ գդանիւր պարէնս կամ ապրուստս ինչ մինչեւ պատերազմաւ էառ զքաղաքն եւ եմուտ ներքս եղեւ սրածութիւն ժամ մի մինչեւ ամենեքեանն հնազանդեցին նմա եւ եհարց ցքաղաքապետն ուր է եղբայր մօր իւրոյ Միրսհաբն եւ ցուցին զտեղեն որ էր կապեալ /415/ շըղթայիւք կայր ՚ի  բանտի իւրայնովքն էին իբրեւ որք յիսուն որ իսկոյն հանեցին ՚ի բանտէն ետուն նմա ջուր լուացման եւ իւրաքանչիւր ետուն հանդերհս ըստ արժանաւոյն իւրեանց եւ տարան առաջի իւր յորժամ տեսին միմեանց գրկեալ բամբուրէին , եւ այնուհետ հրամայեաց զօրացն իւբոց աւար առնեն   զամենայն ստացուածս ժողովրդեան որով սկսան աւար առնել գանել բրածեծս առնել առ ՚ի ցուցանել զգանձս զոսկի եւ երծաթ  զե որ իցէ , այսպիսի մինչեւ աւուրս երեսուն եւ հինգ , եւ անտի հրամայեաց բերցեն զհամարս աւարացն որ  առին սկսան ամենեքեանն տալ համարս վասն զի էր սովորութիւն ՚ի մէջ նոցա աւար առուքն զոր ինչ գդանէին եւ կողոպէին պարտէին արդարութեամբ համարս տալ յետ համար տալւոյն ինչքն աւարաց չորս բաժինս որոյ մին մասն ինքեանք առնէին եւ երիս մասն տային տեառն իւրեանց եթէ ոք ՚ի նոցանէ թագուցանէր ինչ տային պատիժս խիստս որ էր սովորութիւնս այս հնդիկս ՚ի վաղնջուց ժամանակաց ասեն թէ յետ բաժանելոյ զաւարն ըստ կարգի իւրեանց զերիս մասն որ տուեալ էին ցտեառն իւրեանց էր իբրեւ մին քրօր եւ երեսուն լաք հունս ( որոյ մին հուննէ լորս ըռուփիս եւ մին լաքնէ հարիւր հազար եւ մին քրօրնէ հարիւր լաք) քանզի քաղաքս այս էր յոյժ հարուստ եւ ժողովուրդքն էին յոյժ ընչաւէտ այս չափս անկաւ  ՚ի ձեռս աւար առուացն եւ ժողովուրդ որքան էին թաղուցեալ ոչ ոք գիտաց քանզի տեստնէին զի ամենեքեան զոր ինչ ունէին անխնայս կողոպտէին վասնյ թագուցին բազում գանձս եւ զարդս իւրեանց ՚ի մէջ երկրի , եւ յորժամ կատարեաց զայս ամենայն  իսկոյն առարեաց սուրհանդակ մի առ հայրն իւր ազդ արար նմա  եղեալսն զամենայն եւ յորժամ լուաւ զի զորդին իւրէր այսպիսի քաջ եւ մտախոհ ՚ի գործս իւր առ այս ուրախ եղեւ որ եւ արարին ուրախութիւն մեծ եւ գրեաց հրաման ցզորդին իւր թէ ` բովանդակ գանձ եւ ստացուածս յանձնեսցէ Միր Սհաբին հանդերձ սակաւ զօրօվք առաքեսցէ Սրկփաթան եւ ինքն որոնէ ՚ի միջի բնակչացն նոքա որք հարուստքնէին առաքեսցէ Սրնկփթան եւ նոքա որք աղքատքնէին ՚ի միջի նոցա թողոցու ՚ի տեղի իւեանց եւ հիմնախիլ առնիցէ քաղաքն զայն, եւ յորժամ եհաս հրամանս այս կոչեաց Միրսհաբն ետ ցան կողոպուտսն սակաւ զօրօք առ ՚իտանել Սրնքփաթան, բայց /416/սա թագուց հնգետասան լաք հունս վս ինքեան եւ տացեալն առաքեաց որպես հրամայելնէր իվր իւր , եւ ինմին ժամա հրամայեաց քանդել առաջին եւ երկրորդ պարիսպս բերդին հիմաւն եւ եթող միջնաբերդին առ ՚իպահպանու թե մնացորդ բնակողացն եւ անտի հրամայեաց որոնել իմէջ քաղաքին թէ ով ոք էր հարուստն ՚ի նոցանէ յառաջ քանզ կողոպտելն իւրեանց որ սկսան որոնել ասեն թէ էին իբրեւ քսան եւ չորս հազար անձինք ոմանք  ՚ի նոցանէ ունէին զընտանիս եւ ոմանք ոչ , ինչ եւ իցէ եդին ՚ի վերայ նոցա զօրականս առաքեցին Սընկփաթան եւ ինքն կարգեաց քաղաքապետ մի սակաւ զօրովք առ ՚ի ժողովել զեկամուտս շրջագայ գիւղօրիցն չուեաց անտի զօրովքն իւրովք դէպ ՚ի սրնկփաթան, յորժամ եմուտ քաղաքն գնաց պալատն հօր իւրոյ եկաց ՚ի վերայ ոտից յանդիման հօր իւրոյ եւ նախարարքն ամենքեան գովէին զնայ առաջի տեառն իւրեանց Նավաբ Բահդուրին վասն քաջութեան նորա եւ իսկոյն եւ հարց ցնա թէ` որքանէկողոպուտն իւր, պատասխանեաց տէր այնէր զամենայն որ առաքեցի քեզ եւ սկսաւ շարժել զգլուխս իւր եւ ինչ ոչ ասաց յայնմ ժամանակի, բայց ինքն քաջ գիտէր զթագուցեալ գանձս թէ որ քանէր քանզի գաղտազդ արասցեն ինքեան , եւ ապա արձակեաց նմա երթայցէ ՚ի տեղի իւր: Եւ ժողովուրդք Սիրայ քաղաքին յորժամ ժամանեցին անդ ողորմելիքն ոչ ինչ ունեէին եւ էին յոյժ աղքատք, հրամայեաց շինեսցեն բնակութիւն վասննոցա ՚ի մէջ կղզոյն Սրնկիաթանւոյ արտաքոյ քաղագին մերձ գետւոյն  որով սկսան շինել անդ քաղաք մի մեծ ծախիւքն իւրով եւ զանուն քաղաքին կոչել շարհգանջամ եւ հրամայեաց նոցա բնակիլ անդ եւ ողորմելիքն թէպէտ գտին բնակութեան եւ հանգստութե բայց զոչ ինչ ունէին առ ՚ի գնել իւրեանց հանդերձս եւ այլ ամենայնինչ որք էին յոյժ հարկաւորք , եւ ոմանք ՚ի նոցէ սովամահ լինէին քանզի ամաչէին մուրացկանութիւն առնել , եւ յաւուր միում ինքն գնաց առ ՚ի տեսանել զնոր քաղաքն Շարհգանջամ որոյ ինքն սկսաւ գովաբանեկ ասելով թէ` իրաւ յոյժ հաջոյ թուի առաջի աչաց իմոց քաղաքս այս , որով ժամ եղեւ նախարարացն ասել ինչ ոմն՚ի նոցանէ էր յոյժ համարձակ առաջի նորա որ անուննէր /417/ Ալիզամանխան, սա մատուցեալ յառաջ  եւ ասէ տէր զինչ օգուտ թէպէտ յաճոյ եղեւ քաղաքս զայս յաչս տեառդ իմոյ , զի ժողովուրդք սովամահ լինին քանզի են յոյժ աղքատք եւ ամենեւին զոչինչ ունին, եհարց ցԱլիզամանխանն թէ զինչ կամիք առնիցեմ սոցա, պատասխանեաց տէր կայ ՚ի վերայ սոցա պահապանս զի մի ոք իշխեացէ ելանել ՚ի կղզոջէս վոյ պարտիմք տալ սցկերակուր ինչ յաջոյ եղեւ ինքեան հրամայեաց տալ նոցա իւրաքանչիւր  հանդերձս երկուս ըստ արժանւոյն իւրեանց եւ տալ նոցա զգինս կերակրոց իւրեանց ՚ի գանձարանէ մինչեւ տմիսս երիս եւ հրամայեաց կարգել ՚ի վերայ նոցա որք չորս եւ տան ՚ի ձեռս արանցն քսան եւ հինգ հազար հունս ՚ի գանձարանէ իւլմէ որ չորեսին արքս բաշխեսցեն ժողովրդեանն ոմն հարիւր ոմն յիսուն ոմն սան, եւ ոմն տասն, եւ ոմն հինգ հունս ընդ այսու պահմանաւ որ նոքայ որ առնուն որքանութիւն դրամին այն , պարտին ստացեալ դրամին հատուցանեն վաշխ յարիւրին չորս , ամի միոյ եւ ժողովեալ վաշխս չորեսին արքն ըաժանեսցեն ՚ի մէջ իւրեանց որէ վարձս իւրեանց , եւ ստացօղք դրամին երթան աոնեն վաճառականութիս ըստ չափուց դրամ յ իւրեանց մինչեւ ամենայն եօլօն , չորեսին զարսն որք առ նոյն զվաշխ դրամյն անտի առ ՚ի վարձս իւրեանց նոքա պարտին զգուշանալ արանցն այնորիկ որք առնեն զդրամն եթէ իցէ ՚իմիջի նոցա պղերգ կամ ծուլ որ առնիցէ զդրամս այն եւ հոգասցէ մի միայն զծախս իւր` իսկոյն առնիցւն զտուեալ դրամն եւ իւրեան արգելցեն ՚ի բանտ որով ամենեքեանքն զգուշասցեն վաստակել այնով առ ժամանակ լինենցեն հարուստք որպէս էին յառաջ մինչեւ լրանալ ժամադրեալ եօխն ամն չորեսին որք պարտական լիցին քսան եւ հինգ հազար հունն հանձնել ՚իգանձարաննուստի առան առանց ոչ ինչ վնաս , քանզի զոր ինչ վնաս հանդիպեսցի ՚ի վերայ չորից արանցնէ որ առնոյն զվաշխ դրամոցն այն, արար զշնորհաբուշխութիւնս նոցա եւ դարձաւ իտեղի իւր , ասեն թէ բնակիչք տեղոյս երթոյին երկիրն իւրեանց Սիրայ հանէին ՚ի յերկիրէ թագուցեալ ստացուածս եւ զարդս իւրեանց ուստի թաբուցեալ էին ՚ի ժամանակի կոուպեման պատերազմին եւ բերէին գաղտ վաճառէին որ այն դրամ վասն վաճառականուիւս առնէին, որոյ ես ականատես եղայ որք էին ՚ի միջի /418/ նոցա հարուստք բաղումք,   եւ Նավաբն հրամայեաց ամենայն վաճառականք որք եկեսցեն ՚ի կարաւանս եւ երթիցեն նոր քաղաքն Շարհբանջամ զոր ինչ իրք իցէ վաճառելիքն իւրեանց համարձակապէս վաճառեսցան զամենայն ինչս իւրեանց առանց տալոյ մաքսս ինչ եւ միոք իշխեսցէ մաքսառուացն պահանջեսցէ ՚ի նոցանէ մաքս ինչ:

Եւ յաւուր միում կոչեաց ցԱլիզաման խանն եւ ասէ ցնա կամիմ ամուսնացուցել զորդին իմթիփու սհաբն ասա ինձ ուր գդանի օրիորդ մի գեղեցիկ, պատասխանեաց եւ ասէ տէր ՚ի մէջ Արկաթ քաղաքին կայ աղջիկ մի յոյժ գեղեցիկ որէ թոռն իմամ սհաբին եւ արժանէ որդւոյ քոյ, տուր ինձ հրաման ես ծառայ քոյ երթայցեմ եւ բերցեմ օրիորդն այն իսկոյն հրամայծաց տայցեն նմա գանձս ՚ի գանձարանէ եւ զամենայն պիտոյս առ ՚ի առնել զծախս ճանապարհաց, եւ Ալիզամանխանն առեալ զամենայն պիտոյս որ էր հարկաւորել անտօ եկն ՚ի քաղաքն Արկաթ, ինքն հմուտէր քաղաքին եւ ճանաչէր զամենայն բնակչացն քանզի էր երկիր ծննդեան եւ սննդեան իւրոյ առաքեաց պառաւունս առ օրիորդն սակաւ ընծայիւք առ ՚ի  առնել զխնամոխօսութիւն մինչեւ ետ ընդունելութիւն աղջիկն, եւ ապա  պատրաստեցան յաւուր մի ում ելիս Արկաթոյ գնացին Սրնկփաթան, յորժամ եհաս անդ Նավաբն յոյժ ուրախ եղեւ ՚ի  վերայ հարսին իւրոյ, նախ էր յոյժ գեղեցիկ, երկրորդ էր՚ի ցեղէ ազնուականի, եւ արարին հարսանիս մեծաւ հանդիսիւ եւ յետ հարսանեացս ետ ցահրսնացեալն իւր զարդս յօրինեալ պատուական ակամբ որոյ ասեն թէ արժէր իբրեւ երկու լաք հունս, եւ շնորհեաց որդոյ իւրոյ քաղաք մի մեծ որոյ անունն քաղաքին կոչիւրորոյ զեկամուտ քաղաքիս էր հինգ լագ ըռուփիս զայս եւս շնորհեաց վասնհարկաւորութեան ծախուց իւրաց:

Իսկ յետ կատարելոյ զայն ամենայն, Մարաթայքն զօրաժողով մեծ արարին եւ յարուցին պատերազմ ընդ դեմ Նավաբ Բահ դուրին առաքեցին թուղթ մի որոյ պատմէն թղթոյնէր այսպէս, բազմիցս անգամ համարձակեցար ընդ դէմ  աէլութէս մեր եւ մեք զամազանց արարաք քեզ այսու ոչ բաւականացար տեսնելով  այսքան զանցարարութիս մեր, արդ հարցանեմք զքէն թէ` հետ տիրելւոյ /419/ զՍիրայ քաղաքն մեծ կողոպտեցեր եւ գերիվարեր զամենայն   բնակիչս քաղաքին այն բաւականէր քեզ ոյր աղագաւ կամ որով իշխանութեամբ հրամայեցեր խորտակել զքաղաքն ամենայն որ էր շինեալ ՚ի Օվրանկզիբ մեծի Թագաւորէն որոյ բազում ամս կայր ընդ իշխանութեն մերով եւ մենք պահէինք մեծաւ զգուշութեամբ վասն անուանն մեծի թագաւորին Օվրանկիզբին որ էր շինուածս գեղեցիկս եւ զարմանալիս, որով հետեւ դուք համարձակեցար մխել ձեռս ՚ի վերա այնպիսի մեծի քաղաքի այժմ մեք սարտիմք վրէժ խնդիր լինիլ , եւ դու պատրաստ լիջիր ընդ դէմ ունիլ մեզ, Յորժամ ընթերցաւ թուղթն այն սկսաւ զօրաժողով առնել եւ յոյժ քաջապէս շարժեցաւ հրամայաեաց զօրացն ելցեն քաղաքէն եւ բնակեսցեն արտաքոյ քաղաքին ՚ի ներքոյ վրանացն իւրեանց եւ կացցեն ամենայնի պատրաստ,   եւ սա ունէր այս սովորութիւնս յորժամ ելանէր ՚ի պատերազմ կամ արձակէր ՚ի վերայ քաղաքի միոյ կոչէր զքուրմս հարցանէր ցնոսա յորում ժամու ելից ՚ի քաղաքէս կամ արձակեցից ՚ի վերա քաղաքացն, նոքա պատասխանէին այս ժամու, կամ այն որում ժամու ասէին քուրմքն այնպէս առնէր, եւ յասմ պատերազմիս կոչեաց ցքուրմսն ըստ սովորութեան իւլոյ եհարց թէ` ասացէք ինձ զինչ աւուր կամ որում ժամու պարտէ ինձ ելանել պատերազմ ընդ դէմ Մարաթայից, նոքա պատասխանեցին տէր բարւոքէ քէզ առնել խաղաղութիւն զհետ նոցա եւ ասաց թէ` քաւ լիցի առնել խաղախութիւն եւ քուրմքն ասացին մենք ոչկարեմք ասել քեզ ժամն այն որ ելանելոցես քանզի տեսանմեք վնաս մեծամեծս կայ առաջի քոյ, թէպէտ կեցցէ անձն քոյ բայց հազիւ զերծանիս ՚ի ձեռաց նոցայ եւ զամենայն ինչս քոյ աւար առնուցուն այլ մենք անպարտեմք ՚ի բանիցս յասցանէ դու գիտես, եւ Նավաբն այս առաջիննէր որ ոչ լուաւ զխօսս քրմացն քանզի տայր ռոճիկս առատապէս հանապազ շրջէին զհետ ինքեան ոչ երբէք զանց առնէր զասացելանս նոցա ինչեւ իցէ յամի Տեառն1769 ել ՚ի   քաղաքէն եկաց արտաքոյ քաղաքին աւուրս ինչ եւ անտի չուեաց առ ՚ի   ընդ դէմ ունիլ նոցա, եւ Մարաթայքն էին իբրեւ հարիւր եւ յիսուն հազար զօրօք գային միծաւ ցասմամբ յաւուր միում յանդիպեցան միմեանց մերձ Սրնկփաթանւոյ /420/ որոյ հնռետասան մղոնաւ հեռիէր ՚ի քաղաքէն եւ տեղինէր յոյժ խոչընդոտն սկսան ճակատել որէ սաստիկ յոյժ երկոքունց կողմանց անկան զօրք բազումք, եւ զօրքն Բահդուրին ցրուեցան քանզի ոչ կարէին ընդ դէմ ունիլ նոցա եւ ոչ կարէին ճանաչել միմեանց, եւ Նավաբ Բահդուրն կամէր փախչել եւ ոչ կարէր հարիւր եւ յիսուն հեծելազօրօք փախեան ՚ի վերայ բլրի միոյ կայր ՚ի մէջ տարակուսանաց թէ որով հնարիւք կարէ ապրեցուցանել զանձն իւր ՚ի ձեռաց թշնամւոյն էին զերկուս նախարարս զհետ իւր ասէին ցնա տէր եթէ անցցէ ՚ի վերայ մեր ժամս երկուս թշնամիքն մեր շրջապատեսցեն զբլուրս զայս եւ մեք սովամահ լինիցեմք աստ բարւոքէ մեզ փախչիլ աստի դէպ քաղաքն յուսանալ Աստուած զի փրկեցայց ՚ի ձեռաց նոցա, եւ արարին այնպէս իջին ՚ի բլրէն արագընթացմամբ արշաւեցին դէպ ՚ի քաղաքն յորժամ եհաս ՚ի քաղաքն երկոտասանքն միայնէին զհետ նորա միւսքն ոչ ոք գիտեաց թէ զինչ եղեն եւ յորժամ եմուտ ՚ի պալատն իւր անկաւ ՚ի վերայ երեսաց եւ էր տրտում յոյժ ոչ թէ վասն յաղթեցեալ եղեւ ՚ի թշնամւոյն այլ մտածէր զինչ եղեւ զորդին իւր թիփու սհաբն այսպիսի անկեալ կայր մինչեւ աւուրս ութն ասեն թէ աւուրն որկու անգամ հարցանէր թէ՝ տեսէք եթէ եկեալ իցէ թիփուն եւ ասէր եթէ՝ կենդանի իցէ զորդին իմ զի յորժամ տեսանեմ զնա ակն ունիմ ՚ի տեառնէ զի սուղ ժամու առնելոցեմ զվրէժս ՚ի թշնամեացն եւ յետ ութ աւուրցն եմուտ թիփու ահաբն ՚ի քաղաքն կերպարանս մուրացկանի որոյ ասեն թէ այս կերպարանօքս այն ութն աւուրն մուրացկանուիս առնէր ՚ի մէջ բանակին Մարաթայից ոչ ոք ճանաչեաց զնա վասն կերպարանացան ինչ եւ իցէ, յորժամ եմուտ ՚ի քաղաքն իսկոյն աւետիս ետուն հօրն իւրոյ, եւ ՚ի նմին ժամու ետ երկու հազար հունս մարգեւ ցաւետաբերն այն եւ ինքն երկրէ բազմեցաւ ՚ի տեղի իւր հրամայեաց մուծցեն ներքս թիփու սհաբն, յորժամ ետես զորդին իւր հազիւ կարէր ճանաչել յաղագս կերպարանացն եւ այլադէմ լինելւոյն նորա, գոհացաւ զԱստուած եւ հրամայեաց պատրաստել զէնս զոր ինչ կարելին իցէ, եւ մարաթայքն որ յաղթօղ գտան առին ՚ի նոցանէ աւար բազում, եւ եկին բանակեցան մերձ ՚ի քաղաքին այնքան մերձ որ հազիւ հասանէր անդ գնդակ /421/ մի թնդանօթից ՚ի քաղաքէն, եւ անտի փախուցեալ զօրքն սկսան ամենայն աւուր գիշերն գախտ մտանէին ՚ի քաղաքն չորս հինգ տասն երբեմն յիսուն եւ երբեմն հարիւր որով ժողովեցան ութն հարիւր զօրս եւ ՚ի մէջ քաղաքին կայր հազար եւ հինգ հարիւր որ եղեն երկու հազար երեք յարիւր զօրք եւ գտանիւր ՚ի մէջ նոցա միայն հարիւր յիսուն հրացանս եւ հարիւր երիվարս, ընդ այսու արամբս միւսանգամ կամէին ՚ի մարտանել, եւ հանապազ մտախոհ լինէր թէ՝ որով հնարիւք կարասցէ ընդ դէմ ունիլ նոցա, յաւուր միում եկն թիփու սհաբն արամբ գիշերին յայնմիկ ելցէ դուրս նովաւ փորձեսցէ զբախտ իւր եւ հայրն ոչ կամէր քանզի երկնչէր գուցէ հանկարծ կալցեն զնա կամ սպանցեն զնա եւ զորդին յոյժ աղաչեաց մինչեւ եգիտ զհրաման եւ յորժամ երեկոյ եղեւ առեալ հարիւր յիսուն զօրս ընտիրս հետեւակս ոչ ոք գոյր ՚ի միջի նոցա հեծեալս ելին քաղաքէն հանկարծ հասին ՚ի վերայ երեվարացն նոցա որոնեցին իւրաքանչիւրեանց երիվար մի եւ վաղվաղակի եկին ՚ի քաղաքն անվնաս եւ ՚ի միւսում գիշերի ել երկու հարիւր զօրօք եւ արար նոյնպէս այսպիսի մինչեւ յափշտակեաց  ՚ի նոցանէ եօթն հարիւր երեվարս, եւ ՚ի միւս անգամ գիշերին ել երեք հարիւր արամբ ոչ ինչ կարաց առնել քանզի թշնամիքն զգուշացեալէին հազիւ փրկեցան մտին ՚ի քաղաքն մնացին աւուրս տասն եւ ՚ի միում գիշերի ել Նավաբն հինգ հարիւր հեծելազօրօք եւ թիփուն երեք հարիւր հետեւակ արամբ, հայրն սկսաւ մի կողմն բանակի արձակել զհրացանս ՚ի վերայ նոցա որ եւ անկաւ շփոթումն մեծ ՚ի մէջ մարաթայիցն  եւ թիփուն միւս կողմն ՚ի գործս սովորականս որոց առնէր կալաւ հինգ հարիւր երեվարս եմուտ ներքս եւ Նավաբն կալաւ այրս վաթսունս եւ երեվարս ութսուն մուծին նոցա ՚ի ներքս, եւ ՚ի լուսանալ առաւօտուն Մարաթայքն սակաւ հեռացան անտի որ երեք մղոնաւ հեռիէր այն տեղւոյն որք էին յառաջն եւ սկսաւ սղութիւն անկանել ՚ի մէջ նոցա քանզի զերկիրն իւրեանց էր հեռի ՚ի նոցանէ եւ շրջագայ գաւառքն էին աւերակք ամենեւին ոչ գդանիւր կերակուր մերձակայ գիւղօրեայսն ինքեանքէին արարեալ աւերակք կային ՚ի միջի նեղութեանց, եւ Նավաբ Բահդուրն կոչեաց զժողովուրդսն /422/ քաղաքին սկսաւ խօսիլ այսպէս թէ՝ այսէ ժամ որ կարողանայցեմ ընդ դէմ կալ թշնամոյն իմյ տեսանէք զօրքն որ կայք ՚ի մէջ քաղաքիս իւրաքանչիւր պատրաստեցէք բիր մի մեծ եւ ելէք զհետ իմ ունելով զբիրն ՚ի ձեռին ձերում արտաքոյ քաղաքիս ՚ի մի վայր ժողովեալ կալցէք ափս գետւոյն բարձրացեալ զբիրն եւ ես հեծելօքն իմով արձակեցից ՚ի վերայ նոցա, եւ նոքա հեռաստանէ հայեսցեն զափս գետոյն տեսանեն բազմութիւն արանց կարծեն թէ՝ իցեն զօրք ունելով ՚ի ձեռին իւրեանց զհրացանս ընդ այսու տեսակաւ լինին խաբեցեալք, եւ ժողովուրդքն արարին այնպէս որպէս հրամայեաց նոցա, եւ յաւուր միում ել որդովն իւրով որք էին իբրեւ երեք հազարք եւ ժողովուրդքն էին իբրեւ երեսուն հազարք ունելով ՚ի ձեռին իւրեանց իւրաքանչիւր բիր մի կալան ափս գետոյն կարգաւ եւ ինքն որդովն հեծելազօրօքն երկոցունց կողմանց արձակեցին ՚ի վերա Մարաթայիցն սկսան սուր մաշել եւ անկաւ շփոթումն մեծ ՚ի մէջ Մարաթայից, եւ բնաւ ոչ կարծէին թէ Բաբդուրն կարօղ իցէր միւսանգամ ընդ դէմ ունիլ իւրեանց, զարմանային եւ հայէին ափս գետոյն տեսանէին անդ եւս կայ բազմութիւն արանց հետեւակաց ունելով ՚ի ձեռին իւրեանց զհրացանս յոյժ բազում սարսեցան յերկիւղէ եւ թողին սակաւ ինչս իւրեանց եւ փախստական եղեն, եւ յաւուրն յայնմիկ յաղթօղ գդաւ ՚ի վերա նոցա եւ ժողովեաց ՚ի նեցանէ աւար բազում, բայց յառաջ քանզ ելանելն ՚ի քաղաքէն կոչեաց զքուրմսն եհարց ցնոսա թէ՝ յորում ժամու ելցէ ՚ի քաղաքէն եւ նոքայ պատասխանեցին թէ ՚ի յարեւմտեան կողմն քակեսցես զպարիստ բերդին ելցես այն ճանապարաւն յաղթող գդանիցես ՚ի վերայ նոցա եւ դարձիս մեծաւ յաղթանակաւ եւ արար նոյնպէս որպէս վերն պատմեցաք, եւ յետ յաղթութեանս դարձաւ ՚ի քաղաքն եւ ժողովուդք քաղաքին սկսան աղաչել եւ ասել տէր արդ է ժամ առնել խաղաղութիւն ընդ նոսա, քանզի շրջակայ գաւառքն եղեն ամենայնն աւերակք ողորմելի ժողովուրդքն ոչ գիտեմք զինչ եղեն, բարւոք համարեցաւ առնել խաղաղութիւն առաքեաց դեսպան առ Մարաթայսն եւ հարցանել թէ զինչեն կամք նոցա, եւ նոցա պատասխանեցին թէ՝ տուր մեզ յիսուն լաք /223/ ռուփիս առնեմք խաղաղութիւն ընդ, եւ Նավաբ բահդուրն ոչ հաճեաց տալ նոցա այսչափ գանձս թէ ոչ մի միայն խոստացաւ տալ նոցա հնգետասան լաք ըռուփիս այսպիսի խօսակցութիւնս բազումս արարին միջոցս անցաւ աւուրս ինչ եւ ՚ի մէջ խօսակցութեանս ամենայն աւուր երեկոյեան կամ ՚ի մէջ գիշերի թիփու ահաբն երթայր ՚ի մէջ նոցա աւար առնէր եւ բերէր քաղաքն, եւ նոքայ անճարացան քանզի սղութիւն մեծ եղեւ ՚ի մէջ բանակին իւրանց պարտաւոր եղեն առնել հնգետասան լաք ըռուփիս յոժամ  առաքեաց ազդել Բահդուրին թէ՝ տուր մեզ զխոստացեալ դրամն կամիմք առնել խաղախութիւն, պատասխանեաց թէ՝ երեքտասան աւուր ժամանակի վասն հատուցանելոյ զդրամն եւ ասաց թէ՝ Սիրայ քաղաքն որ խորտակեալէ զորդին իմ ոչէ իմով հրամանաւ այլ բռնութեամբ կալեալէ զքաղաքն այնու աղագաւ հրամայելէ խորտակել զպարիսպն առանց հրամանի իմոյ առայս խոստանամ ձեզ զի միւսանգամ կանգնեցուից զպարիսպն քաղաքին որպէս էրն յառաջ, եւ երրորդ աւուրն առաքեաց հինգ լաք ըռուփիս առ ՚ի տանել բանակն Մարաթայից, եւ ամենայն ցեղ կերակրոց առաքեաց որ արժէր երկու լաք ըռուփիս եւ պատուիրեաց վաճառել ՚ի մէջ բանակին նոցա, եւ ծառայքն սկան վաճառել յոյժ մեծագին որոյ ասեն թէ՝ վաճառեցին իբրեւ տասն լաք ըռուփիս եւ հինգ լաք ըտուփի տարեալ եղեն զյետ իւրեանց որ եղեւ հնգետասն լաք ըտուփիս ետուն ցմարաթայսն եւ անտի արարին խաղաղութիւն չունեաց բանակն Մարաթայից առ ՚ի երթալ երկիրն իւրեանց:

   Եւ յորժամ Մարաթայքն չունեալ գնացին անտի ՚ի նոյն գիշերին ետ հրաման որդոյ իւրոյ թիփու սհաբին ելանել ՚ի քաղաքէն չորս հազար ընտիր զօրօք եւ երթալ այլ ճանապարհաւ քանզի լրտեսք ասացին թէ՝ բազում պաշար եւ գանձ անցին կշնայ գետն առ ՚ի օգնութիւն Մարաթայից, եւ ելեալ Թիփու սհաբն արագ ընթացմամբ եհաս անդ որք էին պաշար եւ գանձքն Մարաթայից հաներձ հինգ հարիւր զօրօք, հանկարծ հասաւ ՚ի վերա նոցայ սկսաւ սուր մաշել ամենեցուին որք էին անդ եւ զոր ինչ ունէին զհետ նոցայ աւար առին, եւ բազմութիւն աւարացն այնքանէր որք ոչ կարէին զհետ իւրեանց առաքեաց ՚ի քաղաքն /424/ Հէդար նագար այսինքն Ըռանի բիդնուր ազդարարին քաղաքապետին, եւ նա առաքեաց բազմութիւն վարձկանաց եւ պահակաց առեալ տարան բովանդակ զաւարն ՚ի քաղաքն Հէդար նա գար քանզի մերձէր իբրեւ վեց աւուր ճանապարհաւ հեռիէր անտի, ասեն թէ որքանութիւն աւարացն էր իբրեւ երեսուն լաք ըռուփիս եւ յորժամ մարաթայքն ժամանեցին տեղին անդ եւ տեսին զեղեալսն ամենայն եւ անկարգ արարողութիւն թիփու սհաբին առաքեցին թուղթ առ Նավաբ Բահդուրն որոյ պատճէն թղթոյն էր այսպէս, դեռեւս չեւէ անցեալ ամիսս մի որ մեք արարինք խաղաղութիւն զհետ քեզ զինչէ գործս այս այժմ տեսանեմք պարզապէս զի խօսք քոյ տմարդիէ այժմ պատասխանեա մեզ քանզի ոչ կարեմք հանդուրժել վասն անճոռնի գործոց ձերոց, եւ պատասխանեաց՝ Նավաբ Բահդուրն այսպէս, ես խաղաղութիւն արարի հետ ձեր ընդ այսու դիտաւորութեանս որ լինիցի մշտնջենաւոր, բայց պատահմանցդ յայտմանէ ես անպարտեմ քանզի հետ երթալւոյն ձեր ՚ի քաղաքէս մերմէ որդին իմ ապստամբեալ փախեաւ աստի առանց հարցանել ինձ բան մի եւ գործեաց զայդ գործ անպատշաճ ունիք իրաւունս հարցանելոյ բայց ճշմարիտն ասեմ ձեզ որ ամենեւին ոչէ իմ հրաման այժմ տամ ձեզ հրաման կալցիք զորդին իմ եւ կախեցէք ըստ հաճոյից կամաց ձերոց քանզի թշուառականդ այդ ապստամբ եղեւ եւ գործեաց այտպիսի անպատշաճ գործ ինչ որ ոչէ օրէն գործելոյ պատիժ դորայէ կախաղան մի զի զարդարեսցէ զչորացեալ փայտն կախաղանի ՚ի տեսս ամենեցուն եւ եթէ առնիցէք այտպէս շնորհակալութիւն մեծ լինելոցեմ, եւ յորժամ Մարաթայքն ընթերցան զթուղթն զայն հաւատացին թէ իրաւի ապստամցեալ իցէ հօրէ իւրմէ քանզի տայ մեզ հրաման կախել զորդին իւր (ողորմելիք դեռ եւս ոչ էին ճանաչեալ մարդելուզութիւն սորա) քանզի ինքն քաջ գիտէր զի զորդին իւր ոչ էր անկանելոց ՚ի ձեռս նոցա, վասն որոյ այսպիսի հնարագիտութեամբ խաբեաց զնոսա, եւ Մարաթայքն ջան եղին եթէ իցէ հնար ինչ /425/ առ ՚ի ձեռն անկանել զթիփու սհաբն եւ ոչ կարացին, քանզի ինքեան ամրացուցեալէր ՚ի մէջ քաղաքին Հէդար նագարայ, եւ Մարաթայքն այսպիսի խաբեցեալ թողեալ գնացին յերկիրն իւրեանց առանց վրէժխնդիր լինիլ ՚ի նմանէ:

Այսքանս բաւական համարեցաք վասն ներկայ Ազդարարիս ընթերցողացն, եւ զմնացորդսն մինչեւ ցաւարտ տպելոցեմք ՚ի յետեւեալ Ազդարարոջսն:

* * *

Պարոն Յարութիւն Յակոբեանն՝ համարձակութիւնն ընկալնելով՝ յայտնումայ հասարակութեանն, որ ինքն ունի վաճառելի՝ ներքոյ գրեալս գրեանքն, բոլորն արժանաւոր բանիւ եւ գեղեցիք տիպ եւ կազմով, յուղարկեցեալ ՚ի նոր նախիջեւանու, վասն վայելման ազգին հայոց ՚ի հնդիկս, եւ զգինս նոցա յանդիման իւրաքանչիւրոց գրեանց՝ եդեալէ հուն աստեղ այսինքն:

 

Ընդհանրականն

մի հատն 4 հունովն

Յիսուս որդին

մի հատն 2

Սաղմոսն

մի հատն1

Աստուած աղորսն

մի հատն1

Բժշկարանն

մի հատն 3

Վիպասանութիւնն

մի հատն 1

Թէլէմաքին

մի հատն 4

Ողբ

մի հատն ½

 

՚ի Մադրաս ՚ի նադար 20: եւ Յամի Տեառն 1795:

Սէթ Սամն ունի ծախու բանկալու թազայ Ամլէ եւ Նարնջէ Մուրաբէք, որոց գինն ցանկացողն կարէ ՚ի նմանէ տեղեկանալ:

/426/ Պարոն Յակոբ Յարութիւնեանն խնդրէ զշնորհ հասարակութենէ, զի ում եւ վերաբերեսցէ զներքոյ գրեալս դրեանքն, ելանիցեն ՚ի խնդիր, եւ ունելով ինքն ՚ի ներքոյ կարովութեան իւրոյ տալոցէ ըստ իւրաքանչիւրոց տերանցն այսինքն

(1) Աւետ եւ որդանան Մկրտումեան

(3) Գափրիէլ Խաչատուրեան

(4) Գեօրգի Ստեփաննոսեան

(4) Գէորք Ստեփան Մէլիքեան

(2) Աղափիրի Թադէոսեան

(7) Թօվմաս Սիրելւոյն

(8) Խաչատուր Յարութիւնեան

(9) Մովսէս Աւետկեան

(10) Յակոբ

(11) Յօհան Յարութիւնեան

(12) Յովհաննէս Ղարտաշեան

(13) Յովսէփ Տէր Աւետկեան

(15) Պետրոս Կարապետեան

(16) Պողոս Յովսէփեան

(18) Սարգիս Եաղսւբբէկեան

(17) Սարգիս Զառաֆեան

(19) Ստեփան Մէլքումեան

(20) Փանոս Մնացականեան

(20) Սիմէոն Կալաչեան

(14) Յովհաննէս Տէր Ստեփաննոսեան

(16) Գաբրիէլ Թաթուլեան

Այլ յապաղօղքն ՚ի խնդիր ելանողաց, ընդունել պարտեն զվնասս կորստեան գրեանց իւրեանց, յոր ինչ պատահմանց եւ իցէ:

՚ի Մադրաս, ՚ի նադար 21 եւ Յամի Տեառն 1795

 

/427/ Պատուէլի Ազգակցի իմոյ ողջոյն:

   Զարմանալով նախապէս զքաջասրտութիենէ քո, (քանզի դու միայն երեւեցար յօրէ ծննդենէ ազդարարին մինչեւ ցայսօր ՚ի սահմանս նորա զինաւորեալ) ոչ գիտեմ շնորհակալ եղէց՝ թէ հակառակորդ, քանզի ստդտանք քո ՚ի սղալութենէ կարծեաց իմոց ՚ի յառաջին գրութիւնս իմ, հետեւի վաղակի այն գովաբանութեան՝ զոր չէր ուրեմն պատշաճ, եւ զոր երկնչիմ անպատրուկ յայտնեսցէ զդիտաւորութիւն գրողիդ. այլ որով հետեւ դու ըստ հանճարոյ քաղաքավարաց կամեցար ընդ կշտամբանաց եւ քաղցրացուցանել զքիմս զի մի իսկապէս տրտմեցուսցես, ուրեմն եւ ինձ հարկէ յետ շառագունելոյս եւ զգալուս զպակասութիւնս իմ, շնորհակալ լինիլ ՚ի քաղցր բարբառոյ քո:

   Համարձակիլ արգէն գրել ինչ իբր պատասխան գրեցելոյ քո, անհարկ երեւի ինձ, որ եւ չունիմ երկբայութիւն քեզ եւս այնպէս երեւեսցի՝ եթէ վերընթեռնուցս զոր գրեցի նախապէս. բարւոք ասես հարկաւորէ ուսում քան յիմարաբար աշխատանք, այլ երկայնամիտ լեր զի ՚ի բովանդակ գրութիւն իմ առաջին ոչ գտանի բան գովաբանական ուսումնութենէ յազգի մերոյ, այլ անդրադարձն. եւ երդուիր եթէ ասացի երբէք առնուլ զգործիս եւ ելանել աշխատութեամբ հատանել զլերինս, եւ կամ սուր ՚ի ձեռս ջանալ վերանորոգել զկորուստն մեր, որ ըստ ասիցդ անպտուղէ աշխատութիւնն՝ եւ նշան յիմարութեան հեղինակի բանին. այլ զոր ես գրեցի, կարելիէ ասել թէ յաւելի խրթին ոճով եւ դժուար հիմամբ դու օրինակելեր, քանզի դու կամիս ասել յորդորել ամենեցուն յուսումն, մինչ ոչ ոք ՚ի մէնջ հաւատայ գոլն իւր անուսում այլ ես ոչ այլ ինչ ջանացայ եթէ ոչ գէտ առնել զի հարկաւորէ, եւ ցուցանել զի ուսումն այն ՚ի վերայ աշխարհիէ, եւ ոչ ՚ի յերկինս ուստի գտանել ջանան ՚ի ձեռն անհիմն աղօթից. որպէս թողլով զամենայն երկարաբանթիւնս իմ, կարես հաւաստել ՚ի վերջին եօթն տօղից որոյ /428/ առաջինն յորդոր լինէ հաւատացուցանել զպակասութինս մեր: Եթէ հաւատասցէ ոք գոլն իւր պակասաւոր, ասա ինձ ազգակից իմ եթէ կարելիէ նմա զանց առնել թերութեամբ իւրով. եւ եթէ ջանալոցէ լցուցանել՝ ուրեմն տես զի ոչ գոյ արժանաւոր ուսում որ չիցէ երկրորդ վարկելի աշխատութեան եւ ջանացողութեան մարդոյ:

   Եթէ ՚ի տգիտութենէ իմմէ բանք իմ չունեցան զցանկացեալն իմ զօրութիւն, եւ եթէ ՚ի խակութենէ իմմէ զանկերպ շարահարութիւնն բառից զդիտաւորութիւն բանին ոչ յայտնեցին, ծանիր զի սակս դիւրութեան եւ յաւելի պարզաբանելոյ, եդի ՚ի վաղճանի զեօթն տօղսն իբրեւ նիւթ ասութեանս, որովք իշխեմ հաւատալ ամենայն թերութիւն թէ ուսման, թէ աջողուեան, թէ յարութեան, եւ թէ փառաց, կարելիէ ոչ միայն լցուցանել՝ այլ եւ հաստատուն պահել միշտ. այլ դնելով զօրինակսն եւ այլն, կամեցայ ցուցանել թէ որքան կարէ գործել զգացողն պակասութեան, որքան վերանորոգել կարէ ջանացողն ազատուեան եւ թէ որքան հաճի Տէր ստեղծողն ամենայնի զգործս ձեռաց մերոց:

   Այսքանս վասն նախնի գրեցելոյ իմոյ. եւ արդ լուր ազգակից ոչ այլ ինչ՝ եթէ ոչ տգէտ քննողութիւնս իմ յաղագս պատշաճ գանգատանաց քոց, զի թէպէտ խոստովանեցար դու թէ եդեր ՚ի մոռացումս զօրինակսն զորս գրեցի, այլ հաւատայ ինձ զի զոտանաւոր բանք գրութեան քոյ ՚ի միտ առի սիրով, եւ յիշատակեմ իմտի իմում ամենայն աւուր: Միտ իմ այսպէս ըմբռնէ թէ գանկատես իբր ՚ի յաւելուածոյ սրտի զի ազգն մեր պատուեն զհարուստ անարժանս, եւ զանց առնեն աղքատ արժանաւորն, եւ ոչ իմանամ եթէ որոյ գործոյ վերայ եդեր զանունդ պատիւ: Եթէ կամիս ՚ի հրապարակի ՚ի բարձրաւանակ տեղոջ ՚ի գլուխ ամենեցուն նստուցանիցեն զաղքատսն՝ մի մեղադրեր լոկ ազգի մերոյ, քանզի տեղին այն իսկզբանէ աշխարհի ընդ ամենայն տեղիս մինչեւ ցայսօր եղեւ հարստաց. եթէ կամիս այնպէս ակնածիցեն հասարակութիւնքն ՚ի աղքատէն որպէս ՚ի հարստէ՝ մի վատաբաներ զնախնիս մեր, զի ակնկալութիւն վարձատրութեան հարստաց իւրն սեպհականեաց զայն ընդ ամենայն տիեզերս, որպէս եւ ոչ կարես ուրանալ զի նոքումբք զարդարի աշխարհ. եթէ կամիս զի հարուստն /429/ այնպէս ընկալցի աղքատի միոյ պատուով որպէս նմանոյն իւրոյ՝ մի կարդար ընդէմ այնմ սահմանի՝ որ ՚ի վաղուց հետէ փորձառեալ ասեն, սիրեն նմանք զնմանիս իւրեանց, զոր եթէ զայս ամենայն լինիլ կամիս՝ պարտէ քեզ դնիլ հիմն նման ֆրանսու, զի յետ պատրաստելոյ խոհարարին զկերակուրն, բազմեսցի ընդ Տեառն իւրում ՚ի սեղանի, եւ լիցի հաւասարութիւն ամենեցուն. այլ խոստովանելով զաղքատութիւն իմ, որպէս դու որ հաւատամ ես, պարտէ մեզ թողուլ զպատշաճ պատիւսն զայսոսիկ հարստաց աննախանձ՝ եւ տեսանել թէ զինչ արժանաւորութիւն աղքատին (եւ որ յաւելի հարմարնէ՝ մեր) մնայ անպատիւ: Եթէ ունի աղքատն զմիտս բաւականացեալս, եւ վարի հանդորրութեամբ՝ երիցս երանեն նմա նոյն հարուստք որք ճմլեալքեն ՚ի հոգունակութենէ. եթէ ունի աղքատն զքաղցր բարս՝ ամենեքեան սիրեն զնա կոչե. եթէ զարդարեալէ խոհեմութեամբ եւ խոնարհութեամբ՝ ՚ի տեսանել հասարակութեան զվարս նորա, յետադասեբ բազում այլակերպ հարուստք ՚ի նմա համբաւով. եւ եթէ ունի պարկեշտ ջանացողութիւնս՝ բարեպէս գիտես զի հարուստք յարաժամ աշխատութեամբ չքաւորաց հարստագոյնանան. եւ այսպէս տես եղբայր զի ըստ նախախնամութեան ըստեղծօղին, ամենեցուն պատիւ ըստ գործոց եւ արժանաւորուեաց նոցայ հանդիսաւորի մայրն մեր աշխարհ, ուրեմն չէ պարտ առաքինուն մոռանալով զպատիւ առաքինութեան իւրոյ՝ նախանձեսցէ ըն պատիւն զորս վայելէ եւ տան հարստաց, ըստ բանի սուրբ գրոց թէ ըստորում հարկ (արժանէ տալ՝ տուք) զհարկ, ըստ որում պատիւ (տուք, զօրութեամբ ունի) զպատիւ, եւ այլն:

   Ասես թէ զրկեն ընչաւէտքն զարիւնակցաց իւրեանց ՚ի ժառանգութենէ, մինչեւ հաւատամ ոչ կարես ուրանալ թէ տուեալ իցէ ոք ցայսվայր զկեանս իւր օտարաց. (բայց ՚ի յոմանց քինախնդրաց) եւ վասն ասութեանդ ներելով համարձակութիւնս՝ լուր, զի Լօռ ոմն, (այսինքն գռեհիկ լեռնական) եկեալ յաւուր միում ՚ի քաղաքն սպահան, գնեաց իւր կտաւ ինչ, եւ թարց կարելոյ էարկ զիւրեւ. անցանել նորայ ՚ի հրապարակի, ոչ թէ միայն ծիծաղէին բազումք՝ այլ եւ ոմանք անհամբերք սկսան ասել նմա զանկերպութիւն իւր, որ յորժամ այլ ոչ կարաց համբերել՝ /430/ դարձարարեալ հայոյեաց զնոա ասելով, Մաջի մանաստ լօռի միփուշամ, որ ասէ, եթէ իմէ իրն՝ նման լօռի կզգենում, զիէ ձեզ: Սմին նման ազգակից իմ, եթէ հարստութիւնն վաստակ ձեռաց նոցաէ՝ իրաւունքն խոստանայ թողուլ զնոսայ վատնել ըստ հաճոյից իւրեանց, բաւական համարելով զվերահասութիւնն գիտնոց եւ երկայնամտաց եթէ անօրէն վարեսցեն:

   Վերջապէս, հաւատայ զի յաւելի արժանաւորութեամբ գրկեցի զխրատն քոյ՝ քան թէ պատասխանս զայս հաստատէ. վասն զի անուսու մնութիւնն եւ պատճառեալքն ՚ի նմանէ զոր դու քարողեցեր փոքր ինչ բացայայտ՝ ես ՚ի մթին երկարաբանութեան թագուցեալ ողբացի, որով առնչութիւն ազգակցութեան մերոյ, զարդարեցաւ եւ համեմատութեամբ կարծեաց մերոց:

՚ի Մադրաս նադար 25: 1795:
Բարութէան Ազգի ցանկցող Հայ Որդի Հայի

Աստէն սկսանի Լուրք Կալակաթու:

Քաղաքապէտական ծանուցումն, Սակի Ոսկւոյ եւ Արծաթի Դրամոց:

   Հրաման որ ել արտաքս վասն ոսկւոյ եւ արծաթի դրամոց, եւ գրեցաւ ՚ի պրակն 18 կանոն 35 ՚ի 1793 թուոջ ոչ ծանետն ընդհանրապէս, եւ վասն այնորիկ, կրկնեցաւ այժմ վասն իսկ եւ իսկ ծանօթութեն առ հասարակաց այսինքն:

   Յետ շամս 10 թիւն 1794 ոչ այլ ըռուփի եթէ ոչ 19 սանի սքայ, եւ ոչ այլ գոլդ մօհր ոսկի եթէ ոչ 19 սանի կիսասանոց կամ չարէքանոց, կարենստանալ ՚ի որոք գանձարանի, եւ կամ տալ ումնք վասն որոք բանի եւ գործոց ինչ եւ իցէ ՚ի նոյն գանձարանէն: եւ ոչ այլ ըռուփի կամ մօհր ոսկի եթէ ոչ 19 սանի սքայ կիսանոց եւ չարէքանոց, տալ, հատուցանել, եւ առնուլ /431/ կարեն ՚ի վերայ որոք եւ գործառութեանց, իբրեւ օրինաւոր մատուցանօղք:

   Ենթ կառավարութեան նաւապետ Արթըրին Գլասգօ նաւն ղամար 15 ումն հատաւ ՚ի խորշին կալկաթու, որ եթող մադրաս ղամար 7ումն, նովաւ իմանամք որ գինն ամենայն արմտեաց օր աւուր սաստկանայր:

   Լուծաւ զճրագն ՚ի դժբաղդ գոյութենէն, Գերափայլ Կայսերն Հնդկաստանայ Շահ Ալւմին, նախայ 23 ՚ի դէլհի Հատուած գրի միոյ ղամար 6 էն թուաւ յայտնէ թէ նաւ մի փոքրիկ անուանեալ բէտսի, հասաւ կղզէն ֆրանսու եւ եբեր հետեւեալ ազդեցութիւնք:

   Ետես ՚ի տրինկնամալի յոյր եգիտ երկու մեծ նաւք եւ մի մեծ ֆրագաթ ընդ նոսա կանգնեալ խարսխր ՚ի դադարի անգ որ զնոյնսն, խորհեաց լինիլ. ինդիմէնք հօլանդզաց. Եւ ապայ նադար մնումն գնաց առ գումարտակն պատերազմական նաւուցն որք խարսխեալ կային ՚ի գլուխն Պէտէր, այսինքն պօնտօ պիդրօ եւ կառաւարիւր ՚ի սալարէն րէինօր, եւ ծանուց նմա յայսմանէ:

   Լուեալ զայս Սալարան նաւից այսինքնէ Կումանդօրն, իսկոյն արար նշանս ՚ի վերկալնուլ ղանկիրոսսն այսինքն խարիսքն որով ըստ իրաւանց կարեմք կարեմք յուսալ, որ յետ սակաւ ինչ աւուրց գտանելոցեմ համարն գերութեան նոցայ:

   Սիբէլ եւ լաՊրուդէնդ Ֆրագաթք առագաստեցան ՚ի Մուրիս երկրէն որ ծովաճեմ եղեալ գերեսցեն զայլ նաւսն. ՚ի վերայ այսորիկ հաւասարապէս ենթադատեն թէ իդէայն նոցաէ, կամեն խորամանկ խաբէութեամբ գերի վարել հօլանդ ՚ի ինդիմէն նաւից որ թեքին առ տունս իւրեանց կամ առ այլ ուրեք:

   Կորուստն նաւապէտ Բրիմէրին Ջունօ Նաւին:

   Հատուած գրի միոյ ՚ի չետգամայ, որ ներպարունակի տաղտկացուցիչ եւ թշուառելի որպիսութիւնք բեկումն նաւին եւ կորստեան որ ՚ի վեր յիշեցաւ:

   Նաւապատ Բրիմր գոլով ՚ի նաւին ջունօ եւ եւս Տիկին Բրիմր, չորս Եւրօպացի պաշտօնայք, եւ 47 առագաստաձիկք, /432/ վերացուեալ զարմիոնն ելին ՚ի րանգունայ 19 երրորդ աւուրն անցեալ ադամ ամսոյն, եւ գետապետն այսինքն գետի պիօլթն եթող նաւն միջօրէանոց 3 ժամին եւ ՚ի 6 ժամոյն երեկոյեան կռուեցաւ ՚ի յաւազուտ տեղի ինչ, եւ մնացին անդ մինչ եւ 20 երրորդ աւուրն առաւօտեան, եւ ապայ զերծաւ նաւն անտի թարց ՚ի միք վտանգի:

   Եւ յետ երկոտասան աւուրց այս դիպմանց հանդիպեցան ուժգին մրրկի միոյ, եւ մինչեւ տեւէր զայս նաւն որ առնէր ջուր առաւել քան հասարակ սովորութիւնն իւր, եւ դարձեալ 20 երրորդ աւուրն շբաթ ամսոյ էհաս ՚ի վերայ նոցա երկրորդ մրրկախառն փոթորիկ, որ յայնժամ սկսեցաւ նաւն ջուր առնուլ այնպիսի արագութեամբ մինչ պարտաւորեցան իսկոյն տապարաւ հատանել զկայմն որ նոյնն տարաբաղութեամբ անկեալ ՚ի վերայ ճեմարանն նաւին ընկլուզեաց, եւ քանզի բեռնարկեալէր տախտակաւ, սակաւ մի ղօղեր ՚ի վերայ ջրոց, եւ ժողովուրդք ինոյն վայրի փախուստ լեալ ապաւինեցան ՚ի թակաղաղն յառաջին, վերջին սեան բայց այսու ամենայնիւ ոչ գտին ժամանակ տանել ուտելիս ընդ իւրեանց:

   Աւուրս ինն մնացին ՚ի յայս կացութեանս, իսկ նաւապետն Բրիմր մեռաւ յետ 2 աւուրց լուծեալ ՚ի կենդանական զօրութենէ (բարուք համարիմ ասել ծողակուր եղեւ քանթէ մեռաւ, վասն զնգոն ոմանք նաւապետք, հանդիպելով նախկին փորձութեան ոչ ստրջանան եւ ոչ եւս կամեն բարեպէս հոգալ եւ հակադարձապէս մտեալ ՚ի սենեակն ըմպեն զգինին ընդ սեղանակցօք եւ անհօգ լեալ ամենայնիւ կախեալ մնան կառաւարութեանն առագաստապետին, եւ յորժամ հանիպի այսպիսի փորձութիւնք ոչ մտածեն անզգուշութիւնս իւրեանց ներհակն անարգին զպաշտօնեան եւ զրկին իպաշտօնատարութենէ եւ երբեմն ՚ի յայսպիսի թշուառելի փորձութեան կարդան օգնութիւն ՚ի տեառնէ թէ օ՚լարդ լարդ զինչ արասցէ տէրն կամ լարդն եթէ դու ոչ կամիս հոգալ զկորուստն ընչից քոց վերջապէս եկեսցուք ինոյն պատմութիւնն) եւ յետ մեռանելոյն նաւապետին եւ ՚ի լրիլն ինն աւուրց նախորդ առագաստապետն, 2 եւրոպացիք եւ 12 առագաստաձիկք թողեալ զնաւն ելին անտի ՚ի վերայ դոյզն ինչ լաստի, եւ յորմէ յետէ ոչ /433/ ինչ լուաք զնոցանէ: եւ զմնացեալ երկրորդ առագաստապետն Պարոն Մակայի, Տիկին Բրիմր եւ ոմանք առագաստաձիկք նաւաւ ծովատար եղեալ նախայ 14 ումն, կռուեցաւ ՚ի գետին մերձ րամմու գետոյն, եւ անդ գտեալ ոմանց աշխարհականաց իջուցեալ կացուցին ՚ի յերկիր, ողորմելեացն որ 23 աւուր ապրեցան ջրով անձրեւի ծծելով ՚ի դաստառակէն եւ ՚ի հանդերձիցն իւրեանց:

   Գերիվերէ կիրքն սոցայ քան զայն թշուառականաց որք կրեցին ՚ի նաւին. Գրասվէնօր եւ Վինարտն, տեսեալ սոցա յոյժ զգացան վասն պահպանութեան կենաց, եւ որով պարտեմք ենթադատել թէ արտաքոյէ ամենայն մարդկային դատողութեան եւ խորհրդի, եւ ոչ ոք կարէ բոլոր զօրութեամբ ընդիմարտել ընդ դէմ նախասահմանութեան արարչին, հայեցարուք զպահպանութիւն Տեառն եւ գործք նորին թէ որպէս հնչի ընդ ամենայն տիեզերս աշխարհի:

   ՚Ի րամ մու գտեալ եղեն ՚ի Լէֆտնէնթ Տէր վւրսէն, եւ նախապատրաստեալ զամենայն պիտոյս նոցայ եւ վասն ողջութեան եւ առողջութեան առաքեաց առ այս ՚ի նաւակի ինչ:

* * *

Նախապէս հիմն բանին յառադիր առնելով կամիմ զկատարն ցուցանել զի յորմէ քաղեցի զլուրն ոչ էր իսկզբանէ այլ հատուած:

   Ըստ իմս կարծեօք 9 ամիսէ որ գունդ մի աւազակաց հաստատեցաւ ՚ի յերկիրս այս եւ յետ այն լուաք թէ սփռեցան ՚ի զանազան տեղիս, եւ ըստ պատահման բազում անձինք ՚ի տան եւ ՚ի արտաքոյ դրան տարաժամի վիրաւորեալ եւ խոցեալ մեռան ՚ի ձեռն սոցայ, եւ ոչ ոք կարէր ընդիմամարտել զի զինուորեոլքէին ամենայն պատերազմական զինօք, եւ այսպէս բազում տունք խորտակեալ սպանին գերտաստանաց եւ կողոպտեցին զինչս իւրեանց զոր ինչ եւ գտան, վերջապէս վստահութիւնն այնքան փքացոյց զնուա՝ մինչ անտարակոյս համարձակեցան ՚ի տարաժամի մտանել ՚ի տունն մեծամեծ պաշտօնէից անկլիացւոց եւ այլազգաց եւ սկսեցան վիրել, սպանել եւ կողոպել: եւ երբեմն վիրաւորէին հսկողաց ՚ի գեշերի վերջապէս հասարակապէս դատեցաւ թէ եթէ թոյլ տային /434/ յառաջ գայր աւերումն երեւելի արանց վաճառականաց եւ այլ պաշտօնէից, եւ ոչ ոք կարէր ընդիմամարտել զի երեւէին տասն եւ յորժամ տեսանէին գոլ յաղթեցեալ իսկոյն ժողովէին հարիւրաւորս, եւ այսպէս զերծանէին: Վասնյ ժողովուրդք երկրիս այսորիկ բողոքարկին առ մեծամեծ իշխանաց եւ դատաւորաց, եւ թէպէտ յառաջագոյն սփռեալէր զօրաց վասն ըմբռնելոյ, իսկ յետոյ եւս հրամայեցաւ ՚ի տէրութենէն յոլովացուցանել զհսկողսն եւ զհետեւակս որ դարանակալեալ մի եւ միւս հնարիւք ազգ եղեւ թէ էին, փօրթուկեզք, ֆրանսիսք, բանկալցիք, եւ քուրթք եւ այլն եւ այլն, որ ոմանք ըմբռնեցան եւ պատժաւորեցան, եւ ոմանք կարծեմ եւս գոն ՚ի բանտի, երբեմն լուաք թէ հայ մի եւս գոյր ՚ի գունդն այն, բազումք հաւատացին քանզի այր ոմն սկսեալէր ծառայել այս աստիճանի, այլ ոչ ընդ նոսա, վերջապէս յետ այն լուաք թէ ոչ էր հայ այլ այլազգ ոմն:

   Իսկ քանի մի ամսով յառաջ լուաք թէ ըմբռնեցան 6 հօգիք որ 5 հոգիքն էին այլազգ եւ մի սեաւ բանկալցի, եւ յաւուր միում անցեալ նախայ ամսոյն լուայ թէ դատապարտելոցէին ՚ի մահ չոքայ տեսանել թէ զինչ ասէին, ապա յետի հասայ, եւ ՚ի հասիլն  իմում հատաւ վճիռ թէ կախեալ աւարտեսցեն զկեանս իւրեանց, եւ ՚ի յուզելն իմ զինչ ասացին դատաւորքն, բարեկամ մի ասաց ցիս թէ ամենայնիւ հաստատեցաւ գողութիւնն եւ բեկումն տանց որ ՚ի որսալն դատաւորին ել արտաքս ՚ի բերանէն դոցայ, եւ ապայ իսկոյն լուայ ՚ի դատաւորէն որ ասէր ցնոսայ, ասեմ ձեզ խնդրիցէք ՚ի տառնէ զթողութիւն հոգւոց ձերոց քանզի մեղքն ձեր յոյժ սեաւէ (ո՞ւհ եւ որ լուայ զայս սարսեցաւ ոսկերս իմ եւ երեւէր թէ սեւացան որմք դատաստանատան) մեղքն ձեր սեաւէ յոյծ յոյծ քան զամենայն մթութիւն աշխարհի եւ այժմ ոչ կարէ եւ ով կարէ թողուլ զմեղս ձոր բայց միայն արարիչն համատարած գնդի: Եւ այժմ ըստ արժանի գործոց ձերոց հատաւ զվճիռն ըստ սահմանադրութեան եւ ըստ օրինի մերոյ Կայսերն Բրետանացուց:

   Թարշամեցան երսք նոցայ եւ լուժան իկէս կենդանական զօրութեանէն եւ եղեալ իբրեւ կիսամեռ խոնարհեալ դիմօք եւ կցեալ /435/ ձեռօք պատասխանեցին երից դատաւորաց:

   Տեարք մեր եւ զի զոր Աստուած էհեղ զբարկութիւն ՚ի վերա գլխոց մերոց, թէ եւ զերծցուք ՚ի ձեռանէ ձերմէ սակայն ոչ կարեմք զերծանիլ ՚ի նմանէ թէ եւ տեսանէք մեզ խօսիլ ընդ ձեզ այլ հինգ զգայականութիւն այժմ ոչէ ընդ մեզ եւ ոչ ունիմք ասել աւելի ինչ տերանց մերոց բայց միայն Տեարք դուք խնդրեցէք զթողութիւն ՚ Տեառնէ վասն հոգոց մերոց: Որով երեւեցաւ զիս թէ առաւելապքս հաստատեցաւ գործքն դոցայ:

   Իրաւի այն զարմանալի ձեռնարկութեամբ եւ այնպէս ճոխաբանութեամբ խօսեալ որսան ատենադպիրքն ՚ի բերանէն մեղաւորաց, որ ոչ կարեմ վզեմութիւն խօսուածոց նոցա ՚ի յայսմ նշանակելն: Վերջապէս տարան սոցայ ՚ի վայրատունն դատաստանին, կապեցին զձեռս եւ զոտս նոցա երկաթի կապանօք եւ անտի տարեալ մուծցին ՚ի սայլին ինչ մեծ որ վարիւր 8 եզամբ եւ հանդերձ քանի այլ մեղապարտ արամբ մուծցեալ ՚ի նա եւ քանի մի թագաւորական պաշտօնեաք եւ հետեւակօք շրջանակեալ վարեցին առ բանտն մահապարտից:

   Կարի յոյժ աղէկոտոր ձայնիւ լայր եւ ողբէր կին մի բանկալցի իբոլոր ճանապարհին որ էր մայրն գողին եւ տեսանէր որ միայնակ որդոյն վարէին առբանդ աղաղակէր եւ ասէր զինչ գործեցեր տարաբախտ միանակ որդեակ իմ աղիքն թշււառելի մօրն քոյ կարոտես ոչ տեսանեմ հնար զերծմանքոյ զինչ արարից որդեակ վա՞յ գլխոյն եւեղուկ մօր քոյ որ ակն այնդիման տեսանէ մահն որդոյն իւրոյ եւ ոչ կարէ օգնել քեզ վերջապէս խուռն բազմութեան մարդկան եւ յոլովք բարձեալ ՚ի ջոլիր հետեւեցան մինչեւ ՚ի բանդ , եւ բազումք վկայեն թէ 8 աւուր մայրն գողին անկեալ առ դրամբ բանտին տիւ եւ զգիշեր ողջոն լայր եւ 3 աւուր ոչ էլեր ինչ եւ որչ մտաւ ումպ մի ջրոյ ՚ի բերան դսրայ վերջապէս ձեռն արկցուք պատմել բարձումս կենացն մահապարտից որ կատարեցաւ 12 երրորդ աւուրն ղամար ամսոյն առաւօտեան մերձ ութն ժամին:

   Յաւուրն 2 շաբաթի ղամար 12 ումն ֆրանսիս կօրօզ անտոնիօ բուաֆաս, ֆրանսիսկօ, բլանկ, ջոզէ, կիէլ, մաթու, կօսսինաբէ, եւ հօնպալ չարագործքն որքիմահ պարտեցան վասն /436/ խորտակվելոյ տանց եւ սպանմանց  որ յայտնեցաւ յաւուրն դատաստանի մահապարտից եւ ըստ վճռման նոյն գերագոյն դատաստանէն այսօր ՚ի բանդէն մահապարտից վարեցան ՚ի տեղի կատարման կենաց որ վասն նոցայ կառուցաւ:

   Ելին ՚ի բանդէն 20 րոպպէ յառաջ քան 6 ժամ առաւօտեան եւ հասան ՚ի տեղի կատարման մերձ իբրեւ 7 ժամին պարառեալ քաղակական պաշտօնէիւք եւ զինուորական պահակաւ, եւ ընդ նմին ստորակարգ հետեւակազօրք վեշտասան  դասք եւ շարիւք եւրոպացւոց եւ 76 սպայք հանդերձ հավալդարք եւ նայէք ընդ նոսայ:

   Կախաղանն կառուցեալ եղեւ յառաջ քան զերկու աւուրց որ յառաջադրեալ եղեւ սակս այս եզրակացութէան եւ էր ՚ի գլուխն հանդիպման 4ից ճանապարաց մերձ պաշտօնարանն ատենադպրին խաղաղութեան այսինքն (ջատիս ավպիս որէ համզիչ քաղաքական հասարակ վրդովմանց կամ վիճից) եւ այս ճանապարն հասարակ՝ պէա լալբազարն յոր ջորջի:

   Չարագործոց երկու զետեղեալ ՚ի սայլի ինչ ամենեցունց միահաղոյն վալերին ՚ի յաւիտենականութիւն:

   Երեք ՚ի սոցանէ երեւէին յոյժ զղջացեալք յատկապէս կօսինաբն իսկոյն վհաատեցաւ (յորժամ սոքայ ելին ՚ի բանտէն) եւ մնաց յոյժ կորացեալ եւ տրտունջ մինչեւ վախճանն իւր այլ րօզն եւ բուաֆասն երեւէին յոյժ խստացեալք:

   Ոչ ոք ՚ի սոցանէ խոստովանեցաւ բաց միան խնդրեցին զթողութիւնն եւ նմանապէս թողին այնոցունց որք պարտաւորեցին սոցա երթալ դատաստան:

   Բայց այսու ամենայնիւ ՚ի կատարման սոցին ժողովեցան անթիւ խուռն բազմութիւն մարդկօն եւ ամենայն ինչ կատարեցաւ ընտիր կար՝ գադրութեամբ եւ մեծաւ հանպիսիւ թարց որոք վրդովութիւն ՚ի հումեքէ:

   Կէս ժամ շնորհեցաւ վասն աղօթից նոցա ՚ի կախաղանի եւ մնացին կախեալ րոպպէս 40:

/437/ Լուրս Եւրօպիու եւ ՚ի զանազան էրկրէն առ անդ, որ երեւէցաւ ՚ի կազէթն Ղամար 17 էն կոչէցէալ (Օրիէնտը լ ստար այսինքնէ Աստղ Արեւելեան) Հատուածո քարտեզաց Երօպէն անցէալ Ովդան ամսոյն 1795:

   Իրաւի տարերքն նիւթեն զչարիս անդ դէմ իշխանին կարօլինայ, ԲՐՕՆՍՎԻԿ, զի յորժամ Պաֆիլն, սալարան նաւից այսինքն Կումանդօրն եգիո նորոդ հրամանս երթ տալ առ էլբ Ներհակ հողմարգելո ետ եւ եւս Առագաստելոց նորին վեհութեան, ջուպիտրըն այսինքէ արամազտ  այսինքն փւ ոչ խնամելով  ցպոնն:

   Մեք մտածեմք թէ ոմն այլ բարեբաղտ կումանդօր պարտէին նշանաւորել վասն տանելոյ այս հաճոյական հրեշտակութիւն առ վախճան:

   Իրատիզ ռօնայ ծանուցանեն թէ բողոքելի ծանւոցմւնք պաշտօնատարաց Աստուծոյ մինիստրաց էլէքտօռէոցն մէնտզին էարկ եւ ետ յոյժ տարակուսանս վասնյ եւ այլ յոլով վերակացու տնտեսք հակառակեն ընդդէմ խաղաղութեան վասն բարձման կայսերութեան աստիճանի:

   ՚Ի բաց զայն (կավիտայ վէկիայ որէ փոքրիկ քաղաք կամ կաստլէնայ այսինքնէ ամրոցիկ մի ՚ի հայրենատուրն սուրբ պետրոսին) կամայեցու կարգել եւ նախապատրաստել ՚ի կատարեալ կարգի հակազինութեան եւ քանի մի այրք ֆրանկսիսք որք էին ՚ի պաճառն պապին վաղուրեմն արձակեցան, եւ տեղք նոցայ լցուցաւ իտալիացի աշխարականօք:

   Սակաւ ինչ լուրք ՚ի մերձակայ քաղաքէն առաջադիր առնէ թէ դիտաւորութիւնն ֆրունկսիսացնէ՞ դիմել ՚ի դէովն հատանել եւ ոչ եւս ունել հաղորդակցութիւն ընդ անկլիայ:

   Այնպիսի ամայումն եւ աւարումն եղեւ ՚ի ռուսաց եւ պրուսացւոց զօրօք ՚ի պողոնիայ Աստուծոյ ՚ի լէհաստան որ չուառ գիւղազանք վասն հոգալոյ զպէտս կարեաց եւ վասն պահպանելոյ զկեանս իւրեանց քինաքինա այսինքնէ բարք խառնեն ընդ ալիւր իւրեանց որով մեռասին չունելով դարմանք կերակրոց:

   Ասեն թէ կացութիւնն երկրաբնակ արանց չէ սակաւ թշուառութեամբ /438/  եւ ջնդրալ կլարֆէիտ գոլով անկարող վասն հոգալոյ իրէինայ:

   Յոլով անձինք ոչ երկային յարատեւութեան պատերազմին յաղագս եզրակացութեանն գաղտնի խորհրդի ՚ի մէջ իշխանութեանցն Պետրզբուրղայ եւ բէրլին եւ եւս ՚ի մէջ այլ դաշնակաւոր իշխանութեանց ըստ որայ համեմատութեան ըռուսն առաքէ 80000 այոք առ ռէին առ այս 70000 Պրուսացւոց, եւ 24000 Սական ազգ այոք միակցեալ ընդ նոսա ՚ի սարակայէն գերմանիու, վասն հնգապատկապէս դիմեցման, վերջապէս եւս գունդ մի 40000 արանց ձեւակերպելոց են:

   Արդ աներջանիկ եւ տարաբաղտ ժողովուրդք Պողանիու կորուսին ազատութիւնն ՚ի թագաւորէն իւրեանց, որոյ հայրախնամածութիւնն նախապէս վերացոյց զնոսա առ այն բարձրութիւնն բարեկարգ ազատութեան եւ երջանկութեան որ զնոյնն փքացուցեալ զնոսա էհեղ վրէժ ՚ի վերայ գլխոց երախտամոռ բռնաւորաց:

   Կայսերուհի ռուսայ յոյժ զուրկէր  ՚ի առողջութենէ իւրմէ անցեալ դամայ ամոջ այլ զկին ելումն անտի լուր զայս սակաւ մի ողջացեալ էր, եւ ՚ի այս որպիսութենէն մտածեմ թէ ելարտակս զարմանալի անպիտան եւ սնոտի ունայնախօսութիւնք գոլովինքն եզրակացուցեալ, երկրույին շտապ հոգացողութեան  զօրաց:

   Նաւապետ մի հասարակ նաւին որ կալիս քաղաքէն  ժամանեաց ՚ի դովըր 30 երրորդ աւուրն անցեալ ովդան ամսոյն ասի թէ Անկլիացիքն ՚ի յերկրի անդ, սպասեն առաքման յետ սակաւ ինչ ժամանակի առ տունն իւրեանց, եւ որք երկրին այնորիկ բացայայտեն թէ, եռափափագեցեալ են վասն շուտափոյթ խաղաղութեան:

   ՚Ի վերայ այլ մի եւս դեսպանութեան խօսեցեալ լինի երթալ առ սինէացւոց քաղաքն եւ տեղիէ առնելոց յառաջիգայ նիրհան ամսոյն:

   Լուրք ՚ի բօլօգն եւ ՚ի կալիս առ ասեն թէ գալլիացիքն այսինքն է ֆրանսիսքն կորուսին զեօթն նաւս որք էին ընտիր մասն դիմագրաւ պատերազմական նաւից իւրեանց, որ վաղուրեմն ժամանեալէին ՚ի տեղի որ ՚ի վեր յեշտեցաւ:

   /439/ Թուղթք Պարիսու որ էհաս  մինչեւ Ովդան 24 յայտնի առնէ դարձումն գնտից նաւու ֆրանկսիսաց առ ասացեալ երկիրն, բայց անսասան եւ լուռ կան, յաղագս լրից կորստեան հինգ նաւուց որ եղեւ ՚ի ժամանակի շրջման երես ծովին:

   Նաւապետ Ջէմէլին ջէն նաւն բեռամբ աղի եւ այլն, ՚ի լիզբօնայ երթայի այլ ուրեք, գերեցաւ ՚ի պատերազմական նաւաւ ֆրանսիսաց եւ ապայ զնոյնն կրկին յափշտակեցաւ ՚ի յերկրորդ պաշտօնատարէն նորին որ նաւավար եւ 2 տղայօք ՚ի տասն ֆրանկսիսէն եւ հասաւ ՚ի կլէիդ, եղանակն գոլով յոյժ ցուրտ, ֆրանկսիսքն մտեալէին ՚ի սենակն նաւոյն վասն ջեռնուլ որ նոյն ժամայն յափշտակեալ պահպանեցաւ յիշեոլ պաշտօնասարէն:

   Ըստ ասից  թէ յոյժ ցուրտէ եւրօպի կողմն վասնյ ըստ իմս կարծեօք ենթադատեմ թէ այն 10 ֆրանսիսքն առաւել բարւոք համարեցին կամովին տալ նաւն իւրեանց ՚ի գերութիւն քան թէ մեռանիլ ցրտով:

   Մստր Պիտն ոչ եւս առաւելու ժողովրդականութիւնն իւր ՚ի մէջ տիկանց, եւս առաւելքպէս երիտասարդական մասն փայլմանց այն առին զի հարկս հաստատեցաւ ՚ի վերայ ալիւրաշաղախ ալիւրաթափ գլխոց:

   Եթէ լուրս այսէ հաւաստի ուրեմն մէք պատանիք հայոց պարտեմք վարտաւորիլ զի լուրս այս հոտառցէ ՚ի գլխոյ մերմէ:

   Նոքայ որք ՚ի վաղուց արարին եւ կացուցին Կայսերուհի Ռուսաց, գտանելով լուրս ՚ի հէմբրգ քաղաքէն որ ոչ հաստատեցաւ մահն նորին: Խորհեցան որոք կերպիս չկարացան սպանանել մեծն Կասերուհւոյն, դարձուցին խորհուրդս իւրեանց ՚ի վերայ ողորմելի Թագաւորին պողոնիու այսինքն Լէաստանի:

   ՚Ի 24 երրորդ անցեալ ովդան ամսոյն, Կօզմ պօլիսռն նաւն որ սեպականիւր Լիվրպուլ երկրոյն Հէվր երկրէն հասաւ ՚ի Պլայիմ ը թ որ թողեալէր ասացեալ երկիրն 23 երրորդ, առաւօտեան, Ամէրիկացի մի եւ մի այրիշ ազգի պարոնայք անցաւորք եյին ՚ի նայ իսկ այս յետի պարոնն երկար ժամանակաւ կալանաւորէր ՚ի պարէզ, որ եթող երկիրն այն 18 երրորդ աւուրն ասացեալ ամսոյն, յաւելի մասն լրոց եկն ՚ի նոցանէ եւ ասեն թէ /340/ ազդարարին ՚ի բրէստէն առ միաբանութեանցն յաղագս 5 նաւոց որ ՚ի գնդէն ֆրանկսսի պատերազմական նաւից կորեաւ ՚ի ժամանակի շրջելն նոցայ ՚ի երեսս ծօվին թուղթք ՚ի վերայ այս ենթակայիցն առագրի թէ մերձ միհարիւր եւ երեսուն զանազան նաւք որ սեպհականիւր նոյն ընթերակայ իշխանութեան գերեցաւ ՚ի նոյն յիշեալ գնդէն:

   Միջնորդութիւն վասն խաղաղութեան ընդ թագաւորին պրուսացւոց երեւիւր յոյժ ՚ի ազգական միաբանութեանն այսինքնէ ՚ի նասիօնալ կոնվէնսիօն:

   Ասեն թէ յետ գերութեանն բարսէլօնին ՚իսպանիայ իսկոյն թեքեցան ՚ի վերայ րոտոսին եւ եւս կամին դիմել ՚ի վերայ մէնտղ վասն նուաճելոյ զայն:

   Հացն յոյժ հազիւագիւտէ ՚ի տէրութեանն եւ երբեմն ՚ի տեղի ինչ ինչ ոչ գտանին իսկ ՚ի պարիզ վաճառի 4 սօս դրամ ինչ իւրաքանչիւր ունկին եւ այլ ամենայն պիտանիք դիւրագինէ բաց ՚ի փայտ դժուարագտութեան այս իրին հարկադրեաց ցմիաբանսն հատանելոյ զանտառս որք էին ՚ի պարգայոստէրութեան վասն հարկաւորութեան շերտից երելոց Անուանի եւգեղեցկագոյն բօայ դէ բօլօգն վաղեան ապաւինարան ինչ ամենայն գեղեցկութեան պարիզու դիպաւ նոյն բաղդի:

   Բդեշխք կամ մագիստրոսք զանազան տեղիս ՚ի յանկլիա հրատարակեցին կիր ոչ առնուլ թափել զալիւրս հերով ոչ այս եղեւ զինուորաց միայն այլ հասարակապէս ընդհանուրց:

   Մինչեւ ցայս վայր են լուրք Եւրօպիու

   Այլ զայն ամենայն որ այս * նշանաւ գտանին ՚ի սմա ոչ գոյր ՚ի կազէթն այլ հնարեալ ՚ի թարգմանչէն:

/441/ Նաւք ելին ՚ի Կալկաթու

Դալֆին նաւ նաւապետ Հընտըր ղամար 9 ում առ մադրաս

Ջէնրօս ֆրէնդ սնօ

սպարտմ

10

մուչլիբանդար

Բէգամ շահ

հէմիլտըն

 

եւս

Աննայ էլիզայ նաւ

հէլդըն

 

մադրաս

Կարտիէր

նէշ

 

քօստ

Րէստօրէսն

գալօվէ

13

քօստ

Բարկվէնուս

մկլիւր

14

բումբայի

Տուբրրդր

կիպլինգ

15

մադրաս

Աբրկըմբի

գիլմօր

23

մադրաս

Ադմիրալ բէրինգտն

սէ րէս

24

մադրաս

Սը կսէս

սմիթ

 

բնկուլն

Մէրի

ստիվընսն

 

լօնդօն

Բէլվիդըր

պէիստր

29

նիուեարկ

 

Նաւէկութիւնս ՚ի Կալկաթայ:

Լարէլ

նաւ

նաւապեատ Ֆօգգօ

13ումն

՚ի մադրասէն

Գլասգօ

 

արթըր

15

եւս

Րիկավրի

 

սմիթ

16

եւս

Սրպրայիզ

 

կէմբլ

20

պօրտ ջակսն

Իդրօս

սնօ

նախուդայ

 

մադրասէն

Սպիդվէլ

կըտր

բէկ

23

եւս

Բրիսկ

սնօ

բըտլըր

 

քօստ պադիէր

Վաշինգտըն

նաւ

հօբըրտ

30

նիուեարկ

 

   /442/ Ըստ ասից հաւատրմաբանից թէ 4 լաք ըռուփու բուստ որէ մրջամ եմուտ ՚ի կալկալթայ միայն իձեռն հայոց որ լարէլ նաւն եբեր բասրայու եւ թէ հազիւ կարեն վաճառել մռեայ գին եւ ոմն խարճ կուհանէ:

Ծնունդ ՚ի կալկաթայ

Ղամար 20 աւորն դ շաբաթի Տիկին Մէրխաթուն

Յակոբ Յովսէփեանն Ծնաւ Դուստր մի

Ոչ գոյ Մահ Մի Լիցի:

   Ոչ գոյ ամուսնութիւն այլ ասին թէ եղիցի ուրեմն եղիցի եղիցի:

   Համապատասխան մի գիր ՚ի սէդաբադայ թէ բազում մետաքսագործ սատակեցան եւ նմանապէս շերամս մետասքից նոցազեցան:

՚Ի Կալկաթայ թիվն 1795 նադար 7 ումն:

Յայտնի լինի ամենեցուն, որ մին հազար ֆանամի վիճակարկութիւնն, առաջիկայ թիրայ ամսի մին, պատկեր աւուրն երկու շաբաթի՝ եւ երեկոյեան իբ եւ եօթն ժամին՝ սկսանիլոցէ բացուիլն ՚ի տանն Պարոն Խաչիկ Ղազարեանին երկու անգամ ՚ի շաբաթին՝ այսինքն երկու շաբաթի եւ հինգ շաբաթի եւ միոյ անգամն միայն մի հարիւր վիճակ՝ մինչեւ ՚ի աւարտվելն եւ զկին աւարտելոյն երկու շաբաթ ժամանակէն յետ հատուցանելոցէ Պարոն Պետրոս Յարութիւնեանն ըստ իւրաքանչիւր բախտաւոր վիճակաց, զքանակութեան դրամոց նոցա, ազատ 100 ին տասն կումիսանք ըստ սովորութեան:

՚ի Մադրաս նադար 29 թիվն փրկչին 1795

/443/ՎԻՃԱԿԱՐԿՈՒԹԻՒՆ

Երէք Հարիւր Հազար Մադրասիո Արծաթօվ Ֆանամի

Ներ Պահպանութեան Ապաստանութեան Օֆիսին Բանակատարացն

Բանակատար Մատթէոս Գրիգոր Սլէլիմանխան:

2000 Վիճակք Բաժանեալ յԵրիս Աստիճանս Առաջին

Զոր ունէ Ներքոյ Բախտքն եւ ոչ մի Դատարկ

1 Բաղտ

Արծաթով ֆանամ 10, 000

1

 

5000

2

մէկն 2000

4000

3

1000

3000

4

500

2000

89

100

8900

 

Վերջի վիճակն գտանելոցէ 1000

100 Վիճակք բախտաւոր որոց Արժողութիւննյ ֆանամ 33900

Երկրորդ

Զոր ունէ Ներքոյ Բախտքն եւ ոչ մի Դատարկ

1 բախտ

 

25000

1

 

10000

2

մէկն 5000

10000

3

2000

6000

4

1000

4000

5

500

2500

184

150

17600

 

Վերջի վիճակն գդանելոցէ 2600

200 Վիճակք բախտաւոր որոց Արժողութիւննյ ֆեմ 77700

 

/444/ Երրորդ

Զոր ունէ Ներքոյ Բախտքն եւ 1250 դատարկ վիճակ

1 բախտ

 

50000

1

 

20000

2

մէկն 5000

10000

4

2500

10000

5

1000

5000

437

200

87400

Վերջի վիճակն գդանելոցէ

5000

450 Վիճակք Բախտաւոր որոց արժողութիւննյ ֆանամ

188400

750 Բախտաւոր վիճակք բովանդակէ ֆանամ

300000

1250 Դատարկ վիճակք զորքեն ՚ի յերրորդ աստիճանի

2000 վիճակք որ համեմատի մէկ բախտաւոր վիճակի փոքր պակաս ½ դատարկ վիճակ

Առաջին  Աստիճանն

60 ֆանամ

Երկրորդն

110

Երրորդն

160

որ երեք աստիճանին գինն պարտեն յառաջմանէ հատուցանել 160 ֆանամ եւ ստանալ վիճակ

       

 

Վէրասութիւն ՚ի վերայ վիճակաց

՚ի նմանէ

2000 վիճակ 60 ֆանամովն բովանդակէ

120000

100 ելանելէն մնալացէ

՚ի նմանէ

1900 50 ֆանամովն բովանդակէ

95000

200 ելանելէն մնալոցէ

 

1700 50 ֆանամովն բովանդակէ

85000

 

Արծաթօվ ֆանամ

300000

 

/445/ Մէկնութիւն Նախնթաց Հիման:

   Տեառն միոյ վիճակի դիցուք թէ նումբր 100 է գնեալ զգինս նորին երեք աստիճանին ՚ի միասին բովանդակն այսինքն հարիւր եւ վաթսուն ֆանամ հառաջմանէ հատուցեալ եթէ նոյն վիճակն իւր ելցէ առաջնոյ աստիճանին գդանելոցէ զայն բախտն քանզի անբախտ վիճակ ոչ գոն ՚ի նմա հանդերձ յաւելի տվածն իւր ՚ի կողմանէ երկրրորդ եւ երրորդ աստիճանին 100 ֆանամօվն:

   Բայց եթէ վիճակն իւր մնացէ մինչեւ երկրորդ աստիճանին բանալն երկրորդում ելցէ եւս գդանելոցէ զայն բախտն քանզի յայնմ եւս անբախտ վիճակ ոչ գոն հանդերձ յաւելի տվածն իւր ՚ի կողմանէ երրորդ աստիճանին 50 ֆանամօվն:

   Այլ եթէ ՚ի բանալն երկրորդ աստիճանին ոչ ելցէ զվիճակն իւր ուրեմն նոմբր 100 վիճակն սկզբանէ հատուցածն իւր 160 ֆանամ փորձ առնէ զբախտն իւր երիս աստիճանի եւ շահավէտութիւն յերրորդ աստիճանի յայտնիէ զի թէ եւ յտպելու ունօղն նումբր 100 վիճակի զգրամս:

   Մին շաբաթ ժամանակ միջոցէ լինելոց բանիլն աստիճանաց եւ հատուցմն վիճակաց հետ բանիլոյն առաջին եւ երկրորդ վիճակի զկին գդանելոյ նոցա զհամարն յետ 5 աւուրց:

   Բախտքն երրորդ աստիճանի հատուցանելոցեն հետ բանիլոյն յետ 30 աւուրց ՚ի Բնակութեան ասացեալ Ապաստնութեան օֆիսին բանակատարին:

   Վաճառումն Վիճակ Թիրայ ամսոյ 10ին սկսելոցէ ՚ի նոյն օֆիսումն եւ մաթէոսին բնակութենումն:

   Նաեւ ՚ի ժամանակի վիճակարկութեան Համիրայ ամսոյ 30 լինելոցէ ՚ի բնակութեան մատթէոս բանակատարին (եթէ վիճակն զամենայն վաճառվեսցէ):

   Զամենան Գանձս ժողովելոցէ ՚ի ձեռս ՚ի վեր ասացեալ Ապաստանութեան օֆիսին բանակատրացն զոր նոքա հատուցանելոցեն զորքանութիւն բաղտաւոր վիճակաց հանելով ՚ի նմանէ հարիւրին տասն:

   Վասն ձեռնագրութեան վիճակաց եւ պատրաստելոյ զգործիս միայն բանիս բանակատար մատթէոսնայ:

   /446/ Եւ ամենայն վիճակ գնեցօղք պարտեն ֆի միոյ վիճակին մին ֆանամ հատուցանել վասն ռէջիստր առնելոյ:

ԱԶԴԱՐԱՐ

   Բողոք հասարակաց դեռ եւս ՚ի նոյն աստիճանինէ վասն խռովութեանց զոր տարածեալէ զմեծ մասն աշխարհիս, նշոյլ խաղաղութեան բոլորովին ոչ երեւի, զի կարասցուք մխիթարութեամբ ընծայել յազդարարոջն, առ ՚ի մխիթարութւն ամենից:

   Յառաջն երրորդ  աւուրն ամսոյս ժամանեցաւ աստ Հէրօին Ֆրիբաթն ՚ի Տրնքմալու, լուր եբեր զի զներքին ամուրն տիրեալն անգլիացւոց զօրքն ՚ի 28 երրորդ ղամար ամսոյն եւ զօրքն Յօլանդզաց զորք կալեալէին երկուս նաւօք բերին աստ: Յետ քանից աւուր լուր հաստատեցաւ զի զվերին ամուրն եւս տիրեալեն, որոյ վասն արձակցին 21 թնդանօթս ՚ի նշան յաղթանական ուրախութեան. այժմ բոլորովին ՚ի ձեռս անգլիացւոցնէ:

   ՚Ի նոյն աւուր խարիսխ արկին երեք նաւք Կումպանու, զորք ելեալէին Յեւրոպիու առ Հնդիկս, բայց ոչ ինչ նորոգ լուր ոչ ունէին աւելի քան զայնոսինս զորք Սուալօ փաքէթն բերեալէր:

   Ինդիանտրէգէր նաւն Կունպանու զոր հրատարակեալ էին թէ կալեալ եղեւ ՚ի յերկուց ֆրիգաթացն ֆրանգսիզաց անուանել Սիբիլ եւ Պրուդէնթ, սղալէ, քանզի նաւն այն զոր ըմբռնեցաւ է Արմէնիան մառչանգ նաւն, ենթ կառաւարութեան քաիտան Եօնին: Թուղթէ հասեալ ՚ի Տրկնաբար գրեալ ՚ի յոմանց անձանց Արմէնիան մառչանդ նաւոյն, զոր յայտնէ թէ յետ քանիցս աւուր ըմբռնման քափտան Եօնգն վախճանեալէ:

   Յերկուստասան երրորդ ամսոյս լուր յրատարակեցաւ զի Լա Սիբիլ, Լա Պրուդէնթ, եւ Լա Կուրիէր ֆրանսզի նաւքն ներքոյ գրեալ նաւքն կալեալեն մերձ Պէդիրու, այսինքն Կրօկէտ, Էրմէնինէն մէռչանդ, Թազբաքս, Լաչմի, Ֆօրտլուիս, Պէնանգ գրաբ, Բոն սուքսէզ, Լանինֆ, եւ զանազան մանր նաւք /447/ Մալայցէքոց զայս յատկութիւնն էբեր նաւն անուանեալ Բօմբայի քափտան Ռօբէրտասօն զոր ժամանեցաւ ՚ի պուլպինանգ կղզոջէն, յորով եկն եղբայրն Մստր Ռօբքին, զոր աստէն ելեալէր Լաչմի նաւաւ առ Մանիլայ, եւ զայս ասեն թէ ՚ի նոյն նաւոջն եղեալ ՚ի մերս ազգէն Պարնայքն Ֆրասիսքն արձակեալեն առ Մալաղայ մի փռթքէշի նաւաւ, տրտմիմք յոյժ ասել. զի մինչեւ ցայս վայր ոչ ինչ լուր ունիմք ՚ի նոցանէ:

   Կուռիէրն ամսոյս 12 էն հաստատէ զի անգլիացւոց նաւ մի պատերազմական շռջէ մերձ Մուրիս կղզոյն:

   Ամսոյս 26 էն Կուռիէրն ազդէ թէ Ռեզիստէնս պատերազմական նաւն անկլիացւոց հանդիպեալէ Ֆօրտ լուիս նաւոյն (զոր ֆրանսիզք կալեալ ունէին) ՚ի նեղուցն Սալաղու եւ ըմբռնեալէ: Սուրատկէստէլ նաւն ենթ կառաւարուէթեանն քափտան լաւրիէ ըմբռնեալէ զջավայ նաւն, եւ նաւքն Աննա եւ շահմանչըր ըմբռնեալեն զնաւն Պէնանդ գրաբ զայսոսիկ եւս էին ՚ի ձեռս ֆրանսիսաց:

   Ռէզիստանս պատերազմական նաւն անգլիացւոց միաբանեալէ ընդ Օրֆէուս նաւն պատերազմական, ՚ի Փուլօպինանգ, եւ զերկոքեանսն եւս ելեալեն անդէն առ Մալաղայ անցեալ ամսոյ 11ին:

   Ամսոյս 24ին չլէնկ մի ընկղմեալէ յայսմ նաւահանգստի, յորով մի Եւրոպէացի եւ երեք երկրականք վճարեալեն զկեանս իւրեանց:

   Ամսոյս 23ին ժամանեաց աստ Ռէստօրէշօն նաւն ենթ կառաւարութեանցն քափտան Գալօվէին ՚ի Կալկաթու ՚ի յանցանիլն իւր զնեղուցն Կալկաթու հանդիպեալէ ալէկոծութեանն եւ տեսեալէ զմնացորդսն երկուց նաւաց, զոր կոտորեալքէին, հաւատան որոց մինն Դալֆին Ղօռաբն լինէ:

/448/ Ներքոյ գրածս մադրասումն ծախուելէ բանկալու ապրանաց եւ անաջեղինաց յատկութիւննայ Նադար ամսոյ 28 թիւն Փրկչին 1795

(Ապրշումէ եղենաց գինքնեն):

Բանուկի լէվ ավալ ապրիշումն որոյ կէսն ճարմակ լինի ֆի զիտըն

42յուն

եւս գօյումն չորսէն 1 բաժինն ճարմակ լինի

40

եւս սէումն տասնէն

38

եւս չարումն բոլորն դեղին լին

35

մայրռդնգարին բոլորնաւալ եւ կէսն ճարմակ եւ կապն եւս իւրնէ լինի

33

եւս չորսէն մին բաժրնն ճարմակ

30

եւս դօում ունենայ եօթնէն մին բաժինն

27

եւս կապն եւսչուանով լինի կապած

25

Ռադնագարայ ցեղն դօում չունենայ կապն իւրնէ լինի կապած

24

եւս դօում ունենայ

23

Շիրփուրի երեք նախի կայեայ ապրիշումն

21

Սէտապատի մին նախի ապրիշումն

27

եւս 2

25

եւս 3

21

Մուխտայ ալորած ապրիշումն

12

եւս անալորած եւս

9

Դօում ռադնագարի ապրշումն

4

 

Ճոթեղինաց գինն

Հօլանդզի 70 թօլանոց փուշակի փանջ ըռանկի ջէլին ֆի քուռին

110

եւս 60

100

եւս 55

75

եւս 50

65

/449/ եւս 45 ավալ բալուչէրի փուշակին

60

եւս 43 դօում

55

եւս 40 սէումն

45

եւս 38 չարումն

40

եւս 45 միրզալփուրին

56

Միրզայփուրի կարմիր ջէլին

33

Դահրի ավալ ջէլին

63

եւս դօումն

58

Սէդաբադի նաբաբին ավալն 4 ռանկին բարակ խաթէր ունենայ

16

եւս դօումն

12

եւս սէումն

8

Օվրանկաշայի ավալն 40 ձեռնին

26

օվրանկաշային դօումն

23

օվրանկաշայի սարին 50 ձեռնի

50

մալդիու ղութնին 20 ձեռնին ավալն

30

եւս 20 դօումն

26

փուշակի քաթարիդար 12 ձեռնի ղութնին ավալն

23

եւս 12 դօումն

19

եւս առանց քաթարի 12 ավալն

18

եւս 12 դօումն

15

եւս 10

12

մալդէու ալաջէն ավալն ֆի քուռումն կէսն մօտիճուր քաթրիդար լինի

45

եւս հասարակն

35

եւս ալաջայ սարին 50 ձեռնի ավալն

55

եւս 50 դօումն

46

եւս 50 սէումն

40

/450/ թէմպի տօփաթին ավալն 10 ձեռնին ֆի քուռին

27

եւս դօյում 10

23

եւս սէյում 10

18

փուշակի սըստրմանիաղլուխն ավալն ֆի 15 ֆարդինն

45

եւս դօյում

40

եւս սէյում

21

միրզափուրին

14

չափայ աղլուխն ֆի 7 ֆանդինն

28

չափայ ստրին 16 ձեռնին

29

եւս 14

26

սէիդապատի բութաղարն 16 ձեռնին

90

եւս սարին 16 ձեռնին

150

քաղզի շիր շաքարն ավալն

40

եւս դօումն

35

սուսին

20

թէմբի 20 ձեռնի սարին 2 ½ ձեռ լէնքսն

65

եւս 18 եւս

60

եւս 16 եւս

50

եւս 14 եւս

38

գօլբադանն

27

մունկադօթին 10 եւ 8 ձեռ ձիքս եւ 2 ½ ձեռ լէնսքն

19 ½

եւս 8 եւ 6 ձեռ ձիքս եւ 2   ձեռ լէնսքն

13

եւս 6 եւ 4 ձեռ ձիքս եւ 1 7/1 ձեռ լէնսքն

11

չաշմայ բլբուլ 20 ձեռնի սարին

50

եւս եւս 18 ձեռնի սարին

45

եւս եւս 16 ձեռնի

40

/451/ մունկասարին 20 ձեռնին

28

մունկասարին 18 ձեռնի

26

մունկասարին 16 ձեռնի

21

ջօռայ մունկադօթին

6

 

(Ուղ եւ թէլեղինաց գիննէ)

բանկալու ուղն ֆի քանդին այսինքն 500 ռաթլն

20

մադրասիս ուղն

30

կոնջթի թէլն

21

գէնագարչակի թէլն

19

 

(Անաջեղինաց գիննէ)

բանկալու շաքար ավալն դի քանդին

17

եւս շաքար դօումն

14

եւ գուռն

11

եւս կամիր մուստարտն

4

եւս սաֆմէթին

7

եւս ժիրէն

28

եւս չոր տտրակն

16

փիփէլն

50

եւս փիփէլին փէտն

20

ավալ ռաթնտգարի բրինձ ֆի գարսին այսինքն 9256 եւ կէս ռաթլն

100

դօյումն

90

կարգասիօն բրինձն ավալն

75

եւս դօումն

60

եւս սէումն

50

կոնճիթն

80

նօխուտն

55

/452/ փաթանայ պիղն

85

կանանչ դալն

45

թուար դալն

60

եւս կոտրածն

60

քուլթին

60

դնգայ ջօլի ցորէնն

90

դուդիուն

65

 

(չինու ապրանաց գիննէ)

չինու ավալկաւկօն ապրիշումն ֆի փիքուլն այ 133 ռաթլն 33 տուկրէն

225

եւս դօում

190

եւս սէումն

90

եւս չարումն

80

եւս անգն ֆի քուռին

9

եւս 45 փէթի սիտին կարմիր կանաչ դեղին կապույտ ղռմզի սէվ եւ ճերմակ ֆի թանն

18

եւս 45 փէթի վերն գոյնով սիտին ֆլօրն ֆի թանն

16

եւս 35եւս լուստրին

10

                                             եւս 35 եւս եւս ֆլօրն

12

եւս 45 եւս դամասկն

16

եւս եւս պիկինն

6

եւս եւս սայեայսայէն

5

եւս եւս պիլամն

2

եւս եւս ֆալս զառն

5

եւս թութունակն ֆի քանդին այսինքն 500 ռաթլն

28

եւս ժիպակն ֆի փիքուլն

45

եւս ապրշումէ չաթրին ֆի դանէն

1

/453/ եւս քաղաթէ մեծ զաթն ֆի 100 դանէն

12 ½

եւս փոքրն եւս

9

չինու ավալ չինչինու ճարմակ մսրին ֆի քանդին

50

եւս դօումն

40

 

(փէգուայ ապրանաց գիննէ)

մոմն ֆի քանդին

100

ղալոյին

55

բիջդէմարն ֆի մին քանդին

15

ազդէպէշն ֆի քանդին

40

ձկան կաշին ֆի 100

2

քաթն

27

լինկդէպաստրն ֆի ռաթլն

2 ½

ֆօրալ տախտակն ֆի 100 դանէն

30

գերան փայտն ֆի դանէն

20

շիմբի տախտակն եւս

6

տախտակի քսելէ թէլն ֆի հինգ փարին

1

աւալ մարֆինն ֆի քանդին

160

դօումն եւս

130

սէրումն եւս

90

չարումն եւս

60

լաքն եւս

28

 

(Մուչլիբադարայ ապրանաց)

քսելէ հալդին ֆի քանդին

36

ճիլի

7

եան ամայ թազայ ցորէնն 9256 ½ ռաթլանոց գարսին

120

ավալ թութունն ֆի դուզին

5

դօումն եւս

2

 

/454/ Տօնէ Սրբոցն

Աւուրք Լուսնի

Ամսիք Հռօմայեաց

Ամսիք Ազարիային

Չայնք

Աւուրք եւ Տօնք

 

14

Սեպտեմբեր

16

Ղամար

1

ակ

Երկու շաբաթ

 

15

17

2

բձ

Երեք շաբաթ

 

16

18

3

բկ

Չորեք շաբաթ

 

17

19

4

գձ

Հինգ շաբաթ

 

18

20

5

գկ

Ուրբաթ

 

19

21

6

դձ

Շաբաթ

 

20

22

7

դկ

Կիւրակի

Բարեկենդան Վարագայ սուրբ Խաչ

21

23

8

աձ

Երկու շաբաթ

Մինասայ եւ այլն

22

24

9

ակ

Երեք շաբաթ

Կուսանացն Փեփրոնեայ եւ այլն

23

25

10

բձ

Չորեք շաբաթ

 

24

26

11

բկ

Հինգ շաբաթ

Հայրապետացն Բարաղամու եւ

25

27

12

գձ

Ուրբաթ

 

26

28

13

գկ

Շաբաթ

Գէորգեայ զօրավարին եւ այլն

27

29

14

դձ

Կիւրակի

Վարագայ Սրբոյ Խաչին

28

30

15

դկ

Երկու շաբաթ

Դաւթի դվնեցւոյն եւ այլն

29

31

16

աձ

Երեք շաբաթ

Եւստաթէսսի եւ այլն

30

1

17

ակ

Չորեք շաբաթ

Պահ

1

2

18

բձ

Հինգ շաբաթ

Իշխանացն Սահակայ եւ այլն

2

3

19

բկ

Ուրբաթ

Պահ

3

4

20

գձ

Շաբաթ

Հակոբ Աշակերտանց Քրիստոսի

4

5

21

գկ

Կիւրակի

Չորրորդ

5

6

22

դձ

Երկու շաբաթ

Փակասու Հայրապետին եւ այլն

6

7

23

դկ

Երեք շաբաթ

Կուսանացն Թեկղի եւ այլն

7

8

24

աձ

Չորեք շաբաթ

Պահ

8

9

25

ակ

Հինգ շաբաթ

Պանդալեւոնի բժշկին եւ այլն

9

10

26

բձ

Ուրբաթ

Պահ

10

11

27

բկ

Շաբաթ

Սրբոց Թարգմանչաց վարդապետոցն

11

12

28

գձ

Կիւրակի

Հինգ երրորդ

12

13

29

գկ

Երկու շաբաթ

Գիւտի նշխարաց սրբոյն Գրիգորի

13

14

30

դձ

Երեք շաբաթ

Առաքելոցն Անանիայի եւ այլն

 

/455/ Նադար ամսոյս 20 երրորդի եկին աստ Պարնիք

Գալստան Էլիազեանն

Էլիազ Աւդալեան եւ

Ոհաննէս Խաչիկեանն ՚ի Կալկաթուց

Եւ ՚ի ներ ամսոյս եկին Պարնիք

Ոհաննէս Յուսէփոան

Գրիգոր Յոհաննէսեանն

Սահակ Թէոդորոսեանն ՚ի Մուչլիբանդարայ

Եւ ՚ի ներ սոյն ամսոյս ելին աստէն

Պարոն Անդրէաս Բաղրամեանն առ Փեգու:

Եւ Պարոն Գալստան Թէոդորոսեանն առ Մուչլիբանդարն:

  

***

 

Գրիգոր Մարգար Խալդարս որ եկեալեմ ՚ի Մուչլիբանդարայ ՚ի մադրասս ՚ի անցեալ ղամար 30 ումն վասն անցուցանելոյ ժամանակն (չուն եդեալեմ ՚ի մտի մնալոյ աստ մինչեւ գոլոյ տարին) վասն որոյ հարկաւոր համարեցի՝ մին վաճառատուն բանալս ՚ի փոքր տանն Պարոն Գրիգոր Շհէրիմանեանին Մադլինայ Խաթուն Բաղդասրէնց քուչումն ունեմ ծախու մադէր գինն լէվն ֆի մին դուզին երեք հունվն նոյնպէս լէվ Էլ ֆի մին եւ կէո հունվն՝ եւ բանդարայ թութնն ֆի դուզին 6 հունվն դօյումն եզն 3 հունվն՝ մառչային եւ այլ չլրայ իրքան վասն որոյ շնորհամ խնդրում հասարակութենէն ով ոքոր ցանկանայ յիշեալ իրքն գնելն կարողայ մին չիթով կամ իւր ըսպասաւորովն յուղակի ուզելն միայն թէ հատուցանելով նաղդ դրամն: