Ազդարար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԶԴԱՐԱՐ
ԹԻՐԱՅ ԱՄՍՈՅ
1795 թիւ 13.

Յէտեւմունք Պատմութեան Պարսից արարէցէլոյ ՚ի Խաչատուր Վարդապէտէ նոր Ջուղաէցւոց, Սկսէլոջ Ովդան ամսոյ ազդարարին, եւ այժմ սկսէալ ՚ի 413 էրրորդ էջէ Նադար ամսոյ Ազդարարէ:

 

Արդ՝ յետ ինչ հարցմանց, ապա հարցանէ ցնա արքայն Հօսէն դարձեալ եւ ասէ՝ զինչ տայ իմանալ ձեզ՝ որ երրեակ Աստուած ասէք որ եւ անբանք եւս ոչ ասեն: Ասէ՝ երիս անձինս ասեմք յԱստուած, բայց երրեակ Աստուած ոչ ասեմք. զի որ բազմաստուածութիւն ասէ՝ երկեակ, կամ երրեակ, կամ այլ աւելի զնա նզովեմք: Ասէ արքայ՝ որպէս ասէք երրեակ անձինս՝ որ ոչ իցէ երրեակ Աստուածս. զի յայտնապէս երրեակ անձինքդ ասացեալ երրեակս Աստուածս ցուցանեն: Ասէ՝ բազում ինչ գոն՝ որ երրեակէ, եւ մի եւ անդրադարձապէս: Ասէ արքայ՝ զի՞նչէ որ այդպէս իցէ: Ասէ՝ զոր օրինակ արեգակն երրեակ ինչէ եւ միակ որպէս էութիւն, լուսն, եւ ջերմութիւն: Նոյնպէս եւ վարդդ՝ որէ է, ունի հոտ, եւ գոյն, բայց մի վարդէ: Արդ՝ երրեակ ինչ իմանալով յարեգական, եւ ՚ի վարդդ ոչ երրեակ արեգակ ոչ եւ /457/ երրեակ վարդ տայ մեզ իմանալ, այլ մի: Ասէ՝ արքայ այդոքիկ պատհումնեն արդ՝ ՚ի բաց բառնիլ պատահման՝ ոչ ապականի ենթակայն եւս յԱստուած ոչէ պարտ պատահումն իմանալ, զի եթէ իմասցի՝ հարկաւորի գոյացութիւն գոլ, որով հետեւ Աստուած ոչէ գոյացութիւն, եւ ոչ պատահումն պարտի գոլ ՚ի նա: Ասէ արդարեւ Աստուած ոչէ գոյացութիւն, եթէ պատհումն համահետեւիցի նմա՝ բայց իմացումն մեր տկարագոյնէ եւ անզօր, եւ թարց առարկի եւ օրինակի՝ դժուարաւ հասանիմք որպէս եւ ասացեալեն մարգարէք ամենայն թէ՝ Աստուած գթածէ՝ եւ ողորմած, զի թէպէտ սոքա եւս պատահումնեն, այլ յորժամ սոքօք ըմբռնեմք՝ եւ ճանաչեմք զԱստուած՝ պատահումն զայն ՚ի բաց ընկենումք: զի մի գոյացութիւն համահատեւիցի: Ասէ արքայ՝ եւ ՚ի գրիս մեր եւս յիշի՝ որ Աստուած ողորմածէ եւ գթած, բայց ոչ պատահաբար՝ եւ բաղադրաբար իմանամք, այլ, նոյնութիւն: Ասէ՝ այ՞ո այդպէս ճանաչեմք զԱստուած եւ մեք՝ որ ոչ պատահաբարէ, այլ նոյնաբար զոր ինչ ասի ՚ի նա: Նոյնպէս եւ ես զօրինակն զոր ասացի՝ ոչէ Աստուած այնպէս, այլ վասն ճանաչման ասեմք, զի յայտնի լիցի՝ որ երրեակ ինչ իմանի ՚ի նա. բայց մի Աստուած է, եւ ոչ  երրեակ: Արդ՝ եթէ կամիցի արքայդ արքայից՝ գոյացաբար օրինակօք եւս ծանուցից, զի իսկապէս ծանիցես՝ որ երրեակ անձնէ յԱստուածութեանն, այլ ոչ երրեակ Աստուածս Ասէ արքայ՝ ո՞րպէս: Ասէ՝ որպէս էութիւնդ քո պանձալի, բանականութիեամբ, եւ կենդանութեամբ մարդէ. եւ թէ մու ՚ի սոցանէ ոչ գուցն, անկատար մնայ: Զոր օրինակ, ՚ի Պետրոս՝ եթէ տարաբարձցի էութիւն՝ դառնայ յոչինչ. եթէ բանակութիւն դառնայ անբան. եւ եթէ կենդանւոթիւն՝ դառնայ անկենդան. եւ այնպէս բարձման միոյն՝ ապականութիւնէ միւսոյն, ընդ էր վասն զի գոյացականքեն, եւ երիցս յորս բարձցի՝ մարդկութիւն ապականի, եւ այլ /458/ ոչ եւս մնայ մարդ: Նոյնպէս ճանաչեմք եւ զԱստուած որ յէութենէ, եւ ՚ի բանականութենէ, եւ ՚ի կենդանութենէ մի մարդ է, այլ ոչ երեք մարդ, երրեակէ, եւ մի. միէ եւ երրեակ. այլ ոչ երեք Աստուածք, զի թէպէտ անձամբ զանազանեն, այլ աստուածութեամբ միեն որպէս օրինակն ցուցաւ ՚ի պետրոս: Զի թէպէտ յէութենէ, ՚ի բանականութենէ, եւ ՚ի կենդանութենէ է, որէ երրեակ ինչ այլ սակայն մի մարդ է, եւ մի պետրոս, այլ ոչ երեք մարդ, եւ կամ երեք պետրոս: Ասէ արքայն՝ ասի եւ յԱստուած ամենակարող լսող, լրմամբ, եւ այլ այնպիսի. ընդէր միայն երրեակդ ասէք: Ասէ՝ այո՞, տէր իմ արքայ. բայց որ ինչ ՚ի սահմանս պետրոսի ելանէ՝ նաէ հաստատիչ մարդկութեան պետրոսի, այլ սոքա միայն ՚ի սահմանս ելանեն վասն այսորիկ սոքա միայն ասին ՚ի սահմանս, եւ ոչ նոքա վասն զի սոքօք սահմանի պետրոս որ մարդ է եւ ոչ նոքօք զոր որպէս յօրինակն ասացի ՚ի պետրոս՝ էութիւն, կէնդանութիւն, եւ բանականութիւն՝ որ ՚ի սաամանս նորա ելանէ՝ որ զնա մարդ առնէ բայց լսողութիւնն, տեսողութիւնն, եւ կարողութիւնն ոչ ելանէ ՚ի սահմանս, վասն այնորիկ նօքօք ոչ սահմանեմք, եւ ոչ ասեմք: Թէպէտ են գոյացութիւնք բայց մարդկութիւնն ոչ հաստատեն ՚ի դնելն, եւ ոչ ապականեն ՚ի բաց բռնիլ. այլ նոցա դնելն հաստատեն. եւ ՚ի բաց բառնիլն ապականեն: Որպէս ասեմք, պետրոսէ, կենդանի, եւ բանական: այլ ոչ ասեմք, տեսօղ, եւ լսող, եւ կարօղ: Այսպէս եւ Աստուած որ ինչ առ նա սահմանաբարէ, ասեմք, որպէս ասացին սուրբ Մարգարէքն ըստ խելաց, եւ որ ինչ արտաքոյ սահմանինէ՝ թէպէտ ունի, այլ ոչ մուծանի ՚ի սահմանն: Ասէ արքայ՝ մի թէ վասն ճանաչման զիսկական էութիւնն նորա ասացի, որ անհնարէ թէ մու յերրակացս պակաս իցէ յԱստուած, Աստուած կատարեալ /459/ կարիցէ գոլ. Որ զԱստուած կամի ճանաչել՝ պարտէ երրոկաւս մի Աստուած գոլ, եւ ճանաչել, եւ որ պակաս ճանաչիցէ՝անկատարէ ճանաչումն, վասն այնորիկ ասաց Քրիստոս աշակերտացն՝ յորժամ մկրտիցէք զհավատացեալս՝ այսպէս ուսուցանիցէք նոցա պահել զԱստուած պաշտութիւն որպէս պատուիրեցի ձեզ զմի անձն էութիւն հաւատալ եւ զմի անձն բանականութիւն եւ զմի անձն կենդանութիւն էութիւն ծնօղ բանականութեան, եւ բանականութիւն ծնեալ յէութիւնէ՝ որէ յերկոցունցս մինն ծնօղ եւ միւոն ծնեալ համագոյաբար, եւ ոչ այլայգոյաբար վասն զի բնութեամբ միենէ որքեն անեղանելիք, եւ ոչ յետ եւ յառաջ միմեանց: Որպէս որքան պետրոս մարդէ՝ կենդանի բանականէ, ոչ էութիւնն նախքան զբանականութիւնն եւ ոչ բանականն քան զկենդանութիւնն եւ սոքա քան զէութիւնն այլ համանգամայն յորժամ կատարեալ մարդէ: Այսպէս եւ զԱստուած ճանաչեմք, որպէս մարգարէքն մեզ աւանդեցին, եւ բանականութիւնս մեր ենթադատէ, այսպէս գոլ Աստուած, եւ այսպէս ճանաչել: Ասէ արքայն՝ յոյժ ընդունելիէ խելաց վասն զի ամենայն ոք ընդունի՝ որ Աստուած է է՝, կենդանի եւ բանական, ոչ սահմանաբար, այլ ճանաչաբար: բայց զայս եւս ասա ինձ զայդոսիկ որ ՚ի պետրոս իմաստասիրի, բաղադրաբարէ, թէ ո՞չ: Ասէ՝ այո՞ բաղադրաբարէ: Ասէ արքայն՝ ուրեմն՝ եւ յԱստուած պարտէ բաղադրութիւն գոլ որպէս օրինակդ ցուցեր: Ասէ ՚ի մարդս զոր ինչ իմաստասիրի՝ ամենայնն բաղադրութիւնն է պատճառն այսէ՝ որ զամենայն զոր ինչ ունի յետ եւ յառաջ գոն միմեանց որպէս նիւթն՝ քաբ զտեսակաւորութիւնն՝ եւ գոյացութիւնն քանզ պատահումն եւ զայլս այսպիսիս, եւ յորժամ գան սոքա իմիաւորութիւն բաղադրութիւնն ասին: Եւս սոքա կարօտքեն միմեանց զի նիւթն կարօտի տեսակաւորութեան զի /460/ ՚ի ներգործութիւն եկեսցէ, եւ տեսակաւորութիւն եւ գոյացութիւն՝ քանզ պատահումն, եւ զայլս այսպիսիս, եւ յորժամ գան սոքա ՚ի միաւորութիւն բաղադրութիւն ասին: Եւս՝ կարօտքեն միմեանց զի նիւթնկարօտի տեսակաւորութեան՝ զի ՚ի ներգործութիւն եկեսցէ, եւ տեսակաւորութիւն կարօտի նիւթոյն՝ զի յէութիւն եկեսցէ քանզի անհնարէ՝ եթէ թարց նիւթոյ տեսակաւորութիւն էասցի: Եւ յայսցանենաց յամենայնէ՝ արտաքոյէ Աստուած եւ վասն այսորիկ ոչ գոյ ՚ի նմա բաղադրութիւն Ասէ արքայն: ըստ խելացէ զի ըստ խելաց ասացեր Եւ զայս եւս ասա՝ ընկեր գոյ Աստուծոյ. թէ ոչ: Ասէ՝ զայդ մարգարէիւն Եսայեաւ ասաց Աստուած՝ ո՞վէ իմ ընկեր յառաջ կացցէ, եւ ձայն տացէ. քանզի անհնարէ թէ ժամանակաւորաց ոք Աստուած լիցի բնութեամբ, զի ամենայն որինչեն յետ Աստուծոյ են, եւ ստեղծուածք, զի՞նչ իցէ որ հաւասար Աստուծոյ իցէ, կարասցէ գոլ ընկեր Աստուծոյ: Ասէ արքայն՝ քաջայայտէ՝ որ Քրիստոսի բանն Աստուծոյ է, որ միաւորեալէ ընդ մարդկութեանս բնութեան բանն Աստուծոյ որպէս կարէ լինիլ ընկեր Աստուծոյ: Զոր օրինակ բան արքաիդ ոչ կարէ լինիլ ընկեր արքաիդ նոյնպէս եւ բանն Աստուծոյ Ասէ արքան որպէս Քրիստոս բանն Աստուծոյ Ասէ՝ թէ մեք հնազանդ եմք ասացելոցն մարգարէից, նոքա այսպէս ծանուցին մեզ՝ թէ Քրիստոս յերկուց էութեանցէ միաւորեալ, Աստուծոյ՝ ՚ի բանէն Աստուծոյ, եւ ՚ի մարդկութենէ, վասն այսորիկ Աստուած ասացին սուրբ մարգարէքն, եւ մեք եւս ասեմք: Զոր օրինակ լոյս արեգակն որ ընդ յօդոյն միաւորեալէ, արեգակ եւ լոյս կարեմք ասել այսպէս եւ լոյս Աստուածութիւնեն՝ որ ըստ մարդկութեան միաւորեալէ, Աստուած ասեմք: Եւս  հուր որ ըստ երկաթոյ միաւորեալէ՝ երկաթոյն հուր կարեմք ասել զի այրիչէ, եւ լուսաւորիչ սոյնպէս եւ Քրիստոսի Աստուած ասեմք, որ միաւորեալէ ըստ բանին Աստուծոյ: Ասէ արքայն՝ ահա դու /461/ յայտնապէս ընկեր Աստուծոյ հաստատեցեր, ապա զի ար՞դ ոչէ ընկեր, զի յայտնապէս զնա Աստուած ասացեր Ասէ, որպէս ասացի թէ՝ անհնարէ, թէպէտ արեգակն ասասցի սոյնպէս եւ Քրիստոս թէպէտ Աստուած ասեմք, անհնարէ թէ՝ ընկեր Աստուծոյ լինիցի: Որպէս անհնարէ բանին քոյ՝ որ գրեալէ ՚ի քարտիսի, թէ ընկեր արքայիդ ասասցի այսպէս եւ բանին Աստուծոյ որ ըստ մարմնոյն միաւորեալէ, թէ ընկեր Աստուած ասասցի: Ասէ արքան այսպէսէ անկարծիք, որ զբանս իմ որ ՚ի քարտիսին գրեալէ՝ ոչ կարէ ընկեր ինձ լինիլ վասն զի ոչէ իբրեւ զիս: Ասէ՝ որպէս բանն քոյ՝ ոչէ իբրեւ, զքեզ, նոյնպէս եւ դու ոչ կարես լինիլ իբրեւ զբանն քոյ վասն զի մինն ծնօղէ, եւ միւսն ծնեալ սոքա ոչ կարեն մի գոլ այսու յատկանան անձինքն բայց ըստ բնութեան մի համագոյ, ոչ այլեւայլ այլ բնութեամբն համագոյ՝ եւ մի եւ նոյնն, որով հետեւ մի են ըստ բնութեան եւ համագոյ, վասն այսորիկ Աստուած ասի ծնօղին եւ ծնիցելոյն: Որպէս պանծալի արքայիդ, եւ հօրդ ազնուոյ մարդ, զի ըստ մարդկութեան մի բնութիւնէ երկոքունցդ՝ որ կենդանի բանականէք, զի այսէ ասհման երկոցունցդ, եւ սահմանն արտայայտիչ բնութեան: Բայց անձամբ զանազան, եւ այլեւայլ որ դու պանծալիդ ոչ կարես հօր քոյ հայր լինիլ եւ ոչ նա քեզ որդի լինիլ. այլ երկոքեանդ համաբնութեամբ մարդ, եւ ոչ առաւել, եւ ոչ նուազ: Նոյն եւ յԱստուածութիւնն ծնօղն, եւ ծնեալն, համագոյ եւ համաբնութեամբ մի Աստուած, այլ անձամբ այլ եւ այլ. զի անեղեն եւ անժամանակ՝ որպէս ծնօղ միտքդ, եւ ծնեալ բանդ, եւ ոչ են առաւել եւ նուազ՝ յետ եւ յառաջ. այլ որ քան Աստուածէ բանականէ, եւ ոչէ երբեմն ՚ի նա որ անբանիցէ այլ որքան սաէ, նաէ, եւ որքան նաէ սաէ, անբաժանաբար: Եւ նոյն բանն որ ծնողին /462/ Աստուծոյ էր, նոյնն ՚ի մարմնի միաւորեցաւ, եւ որ ՚ի մարմնի մաւորեալէ, նոյննէ ընդ ծնողին իւրոյ Աստուծոյ: Ասէ Արքայն՝ զի արդ մարթի այդպէս լինիլ: Ասէ՝ ծանուցեալս այս ՚ի մարգարէից՝ ոչէ հեռի ՚ի խելաց, որպէս բան քոյ Տէր իմ արքայ, որ գրեցելէ ՚ի քարտիսի նոյննէ ՚ի միտս քո, եւ նոյննէ ՚ի քարտիսի գրեալ՝ քանակաւորեալ, ձեւացեալ, եւ որ ակացեալ, եւ ոչ այլ, անփոխատրապէս, եւ անայլայլբար: Այսպէս եւ բանն Աստուծոյ որ միաւորեցաւ ըստ մարմնոյ մարդկայնոյ, նոյննէ անմեկնելի ըստ Աստուած, ծնողին իւրոյ՝ որ էր անժամանակ եւ անեղանելի եւ  նոյննէ ժամանակապէս եւ անփոխատրաբար՝ եւ անայլայլաբար ՚ի մարմնի միաւորեալ, քանակաւորեալ, ձեւացեալ, եւ որակացեալ: Ասէ արքայն՝ ընդ էր բանն Աստուծոյ մարմնացաւ որպէս ասեսգ: Ասէ՝ ընդ է՞ր եւ դու արքայդ արքաից զբանս քո գրես ՚ի քարտիսի եւ ձեւացուցանես, եւ որակացուցանես ծածկեալն եւ զթաքունն յայտնես: Ասէ արքայն՝ յաղագս խաղաղութեան եւ բարձման խռութեան եթէ ուրեք ինչ լեեալ իցէ: Ասէ՝ յաւիտեան կեցցե  արքայ՝ վասն այդպիսի ինչ իրաց՝ բանն Աստուած որ ծածկեալէր ՚ի միտս, եւ ՚ի սիրտս ծնողի Աստուծոյ նախ մարգարէից յայտնեաց լսելով եւ ապա մարմնով երեւեցաւ առի խաղաղութիւնն տալ յերկիր, եւ բառնալ զխռովութիւն, որպէս ծանուցին մեզ մարգարէքն: Յայնժամ ասէ արքայն՝ ըստ նախարարս, եւ ըստ ներքենիսն՝ կարի գեղեցիկ ասաց ըստ խելաց որպէս բանն իմ որ ՚ի սրտի իմումէ՝ ծածկեալէ, եւ ոչ ոք կարէ իմանալ լինիլ ունկամբ, եւ յորժամ կամիցիմ գրել ՚ի քարտիսի՝ յանժամ ներեւի, եւ տեսանի: Ուրեմն՝ նախնումն որ ծածկեալէր ՚ի սրտի իմում ոչ ոք իմանայր, եւ ոչ ոք լսէր, եւ ոչ ոք տեսանէր. ըստ այսմէ անիմանալի, այլ յորժամ /463/ ասացից զնոյնն, եւ լսելի լինիցի, յայնժամ լինի իմանալի որ ունկամբ  լուեալ եղեւ, այլ յորժամ կամիցիմ զնոյն անիմանալին՝ եւ անտեսանելին՝ տեսանելի առնել, գրեմ զնոյնն ՚ի քարտիսի: Այսպէս Աստուած եւ բան իւր որ ծածկեալէր յինքեան՝ անիմանալիէր, եւ յորժամ ասաց Մարգարէցն որ նոքա ունկամբ լուան, իմացան զանիմանալին, եւ յորժամ մարմնացաւ յայնժամ տեսեալ եղեւ ուրեմն նոյնն էր անիմանալի՝ յորժամ էր յԱստուած, եւ նոյնն իմանալի եղեւ որ իմացաւ ՚ի մարգարէիցն, եւ նոյնն տեսանելի եղեւ՝ յորժամ միաւորեցաւ ընդ մարմնոյ: Գեղեցկապէս ծանուցին մարգարէքն՝ որք արդար եւ խորհրդակիցքեն խորհրդոցն Աստուծոյ: Ապա ասէ արքայն արքայից Հօսէն՝ դառնալով ցերանելի Հայրն մեր Յոհաննէս՝ զինչէր խռովութիւնն՝ որ նա եկն եւ արար խաղաղութիւն: Ասէ՝ յերկինս խռովութիւն անկաւ՝ յորժամ սատանայ մարտեաւ ընդ Աստուծոյ յորժամ ասաց ելից բարձրացայց, եւ եդից զաթոռ իմ յամպ, եւ եղէց նման բարձրելոյն, յայնժամ ահեղ թնդմամբ որոտաց Տէր յերկնից՝ յաճախեաց զփայլատակունս իւր եւ խռովեցոյց զնոսա, եւ առաքեաց զնետս իւր եւ ցրուեաց զնոսա, յայնժամ անկան յերկնից ՚ի բարձանց՝ ՚ի խորս անդնդոց եւ յանկանիլն ձգեաց զտուտն իւր եւ քարշեաց զերրորդ մասն աստեղաց, այսինքն՝ հրեշտակաց՝ որք ընդ նմա անկան յերկնից ՚ի բարձանց, յերկինս այսպիսի խռովութիւն անկաւ: Իսկ յերկրի պտղոյն ճաշակմանն ադամայ եղեւ թշնամութիւն եւ խռովութիւն, յորժամ Ադամ զպատուիրանն Աստուծոյ եթող եւ զպատուիրամս թշնամւոյ Աստուծոյ պահեաց, եւ ընկալաւ, մինչ զի արտաքսեցաւ ՚ի փառակենցաղ դրախտէն, եւ այսպէս բազմանայր օր եւ աւուր մեղքն, յանցանքն, եւ անօրէնութիւնքն մինչ զի ջրհեղեղաւ կորոյս զամենեսեան, եւ ոչ ոք էր որ /464/ զխաղաղութիւն շնորհէր, քանզի ամենեքեան մեղան վասն այնորիկ բանն Աստուծոյ մարմնացաւ, եւ արար խաղաղութիւն յերկինս եւ յերկրի: Ասէ արքայն կարողէր Աստուած ՚ի ձեռնմիոյ մարգարէի զայդ գործել: Ասէ՝ ոչ ոքէր որ բնութեամբ անարատ գտանիւր եթէ զայդ նովաւ շնորհէր որպէս ասէ սաղմոսն՝ ոչ ոքէ որ առնէ զբարի, եւ չէ ոք մինչեւ իմի: Զոր օրինակ ծառոյ արմատն՝ եթէ դառնիցէ, ամենայն որ ինչ ՚ի նմանէ ելանէ դառն լինի այսպէս արմատն ամենայն մարդկայինս բնութեան որ ադամէր դառնացաւ ճաշակամամբ պտղոյնմ, եւ զոր ինչ ՚ի նմանէ յառաջ եկն ամենայն նոյնպէս դառնէր, եւ ոչ ոքէր որ առնէր զքաղցրութիւն: Որպէս ասաց Սաղմոսն՝ Աստուած յերկնից նայեցաւ յամենայն որդիս մարդկան տեսանել թէ՝ իցէ ոք իմաստուն որ խնդրիցէ զԱստուած, եւ ոչ ոք էր: Զի ասաց թէ՝ Ամենեքեան խոտորեցան ՚ի միասին, եւ անպիտանացան, ոչ ոքէ որ առնէ զքաղցրութիւն, եւ ոչ ոք մինչեւ ՚ի մի: Եւ Աստուած ասաց Մերգարէիւն Եսայեաւ՝ հայեցայ՝ եւ ոչ ոքէր որ օգնէր զմտաւածի՝ եւ ոչ ոքէր որ ՚ի թիկունս հասանէր. փրկեաց զնոսա բազուկ իմ: Եւ դարձեալ ասէ մարգարէն Եսայիաս՝ ոչ պատգամաւոր ոք, եւ ոչ հրեշտակ. այլ ինքնին Տէր եկեսցէ եւ փրկեսցէ: Նշան գալստեանն այսէ՝ որ զբանն Աստուած յղասցի առանց սերման, եւ ծնցի որդին Աստուծոյ, եւ նոյնն մեզ տացի որդի եւ կոչեսցեն զանուն նորա Էմանուէլ: Ասէ արքայն զինչէ Էմանուէլ: Ասէ՝ Հելլենացւոց բարբառէ Աւետարանն Սուրբ մեկնէ՝ (որէ ընդ մեզ Աստուած) Այս առաջին նշան գալստեան նորա՝ որ անսերմն յղութեամբն Աստուած անուանեցաւ վասն այնորիկ ասաց ըստ մեզ՝ զի ծանիցուք զնա մարդկութեամբն Աստուած այսինքն՝ բանն Աստուած որ միաւորեցաւ ըստ բնութեանս մարդկութեան: Մարդկութիւն որ ոչ էր Աստուած /465/ յորժամ բանն Աստուած ըստ մեզ եղեւ մարդկութիւն Աստուած անուանեցաւ վասն այսորիկ ըստ հրամանի Աստուծոյ եւ ըստ գրեցելոյ մարգարէիս՝ Աստուած ասեմք Քրիստոսի վասն զի կարելիէ թէ երկինք եւ երկիր անցցեն, բայց անկարելի գիտեմք, թէ հրամանն Աստուծոյ անցցէ, նոյնպէս գրեալն ՚ի մարգարէից անկցի՝ եւ ոչ կատարիցի: Այս առաջին նշան գալստեանն Քրիստոսի որ բանն Աստուած ՚ի կուկէն ծնաւ առանց սերման առն: Իսկ երկրորդ նշան գալստեան նորա այսէր որ ասաց՝ ոչ պատգամաւոր ոք ոչ հրեշտակ, այլ ինքնին Տէր եկեսցէ եւ փրկեսցէ եւ յայնժամ աչք կուրաց բացցին. եւ ականջք խլից լուսիցեն յայնժամ վազեսցէ կաղն իբրեւ զեղջերու եւ պարզլիցի լեզու ծանրախօսաց: Վասն զի աստուած մեր հատուցանէ զդատաստան, եւ հատուսցէ, ինքնին եկեսցէ, եւ փրկեսցէ զմեզ: Եւ դաւթի ասաց Աստուած Յայնժամ ասացի թէ՝ ահաւասիկ գամ ես. գլուխս գրոց գըրեալէ վասն իմ: Ասէ արքայն՝ ո՞րէ գլուխ գրոց: Ասաց՝ Աստուածաշունչն զոր. մովսէս գրեաց: Ասէ արքայն՝ որպէսէ գրեալ: Ասաց ազդարար Աստուած յակոբայ, եւ մովսէս ՚ի բերանոյ յակոբայ, եւ Աստուած գրեաց թէ՝ մի պակասիցի իշխան ՚ի յուդայ եւ մի պետ յերանաց նորայ, մինչեւ եկեսցե նմա հանդերձեալն եւ նաէ ակնկալութիւն հեթանոսաց: Ասէ արքայն՝ թէ որոյ ցեղէ գալոցէր  Քրիստոս զայն յայտ առնէ, եւ զնա ակնկալութիւն հեթանոսաց Ասէ ասաց՝ այո՞ Տէր իմ արքայ: Ասէ արքայն՝ զազգաբնութիւն ունի՞ք Ասաց՝ սուրբ Աւետրրանն պատմէ՝ յաբրահամէ մինչեւ ՚ի Քրիստոս որ ՚ի թագորական ցեղէ, եւ ՚ի քահանայկան, պարտէր ծնանիլ բանն Աստուած որպէս ասացին մարգարէքն երեմիայ՝ եւ բարուք: Սաէ Աստուած մեր ընդ որում ոչ համարիցէ այլ յետ այսորիկ ՚ի յերկրի երեւիցի, եւ ըստ պատգամք որք մնան յաւիտեան: Ամենեքեան որք ընդուին զնա ՚ի կեանս /466/ եւ որք թողուն զնա մեռանին: Եւ մարգարէն ամբակում ասաց՝ տէ՛ր զլուր քո լուայ եւերկեայ հայեց ՚ի գործս քո եւ զարհուրեցայ: ՚Ի մերձենալ ամացն յայտնիցիս եւ ՚ի հասանիլ ժամանակին երեւիցիս: Եւ զայն եւս ասաց՝ թէ Աստուած ՚ի հարաւոյ եկեսցէ Եւ այսպէս ամենայն մարգարէք զՔրիստոս Աստուած ասացին, եւ մեք եւս ըստ շաւղաց նոցա գնալով, եւ Աստուածային հրամանին հետրելով զխելս թողումք, եւ զորինչ Աստուած ասացեալէ. եւ մարգարէքն գրեալեն ընդունիմք եւ զհետ երթամք: Ասէ արքայն՝ որ ոք զմարգարէն ընդունիցի՝ պարտէ զոր ինչ ասասցէ ընկալցի եւ ընդունիցի, եւ ունկնդիր լինիլ ասացելոցն նորա յորժամ ստուգապէս վերահասու լեալ իցէ թէ ճշմարիտ մարֆարէ է: Ասաց՝ բազում բնական բանկանութեամբ հաստատեալեն՝ որ ամենայն մարդոյ պարտէ լսել ճշմարիտ մարգարէի, եթէ ըստ խելաց ինչ խօսիցի, եւ թէ ՚ի վեր քան զխելս, վասն զի նոքա եւս զոր ինչ յԱստուծոյ լուեալ են զայն խօսին, եւ ոչ թէ յանձնէ: Վասն այնորիկ եւ նոքա եւս՝ յորժամ զայսպիսի ինչ լսէին յԱստուծոյ՝ սոսկացեալ զարմանային, եւ դողումն ըմբռնէր զնոսա, որպէս եւ մարգարէն Դաւիթ յորժամ լուաւ թէ՝ Աստուած ՚ի տաճարի իւրում յայտնի ՚ի ժամանակի, սոսկացեալ սքանչանայր՝ եւ սարսափէր՝ թէ զի արդ լինիցի այդ ոչ միայն ինքն այլ եւ ամենայն ազգք եւ ազինք, եւ թագաւորութիւնք, եւ իշխանութիւնք: Որպէս ասէ ՚ի մէջ սաղմոսին Ահաւասիկ թագաւորութիւնք երկրի ժողովեցան, եւ անկցին ՚ի միասին, Ինքեանք տեսին այսպէս զարմացան, խռովեցան, սասանեցան, եւ դողումն կալաւ զնոսա: Եւ Ամբակում Մարգարէն եւս ասաց՝ յորժամ լուայ ՚ի Տեառնէ թէ՝ ՚ի մերձենալ ամացն յայտնիմ, եւ ՚ի հասանիլ ժամանակին երեւիմ, եմուտ դողումն յոսկերս իմ, եւ ես յանձն իմ խռովեցայ: Վասն զի ՚ի վեր քան զբնութիւնս պատմեաց /467/ Աստուած, իսկ նոքա սքանչացեալ ընկալան, բայց դողալով եւ սարսափմամբ. եւ մեք եւս որք աշակերտեմք Մարգարէիցն, եւ ստեղծուածեք Աստուծոյ՝ պարտիմք հնազանդիլ բարբառաց նոցա եւ ոչ այլ ինչ ասել: Զի բարուք Աստուած երեմիայի, եւ եսայեայ ասաց թէ՝ կարիցէ ասել կաւն ցբրուտն բան ինչ այսպէս եւ մեք որք ստեղծուծքեմք, ոչ կարեմք ասել ինչ ցստեղծօղն զոր ինչ կամի: Ասէ արքայն այդպէսէ բայց թէ զի՞նչ ասացեալեն որ պարտէ լսել մարգարէին թէ ըստ խելաց, եթէ ՚ի վեր քան զխելս: Ասաց քաջայայտէ որ ամենայն աշակերտք՝ որոց եւ աշակերտիցի, պարտէ՝ աշակերտին այնորիկ որ կամի ուսանիլ, զոր ինչ եւ ասացէ վարդապետն իւր ընդունել պարտէ զոր ինչ եւ ասացէ ընդունել: Դարձեալ՝ որ ոչ ճանաչէ զճանապարհս՝ պարտէ հնազանդիլ այնմ, որ ճանաչէ, եւ այսպէս ոչ ոք ճանաչէ զճանապարհս Աստուծոյ՝ որպէս զմարգարէս ուրեմն՝ որ կամի զճանապարհս Աստուծոյ ճանաչել, պարտէ հնազանդիլ մարգարէի: Դարձեալ ամենայն կուրի պարտէ առաջնորդ, ապա թէ ոչ՝ սղալի, եւ ՚ի խորխորատ անկանի, սոյնպէս ամենայն մարդ աչացուեն՝ եւ Աստուած զմարգարէս ետ զի առաջնորդեսցեն, վասն այսորիկ պարտէ հնազանդիլ նմա զոր ինչ եւ ասասցէ, յոր եւ առաջնորդեսցէ: Ասէ արքայն՝ զայս եւս ասա ինձ թէ իւր ճանաչէք զճշմարիտ, եւ զսուտ մարգարէն: Ասաց՝ կրկին կերպիւ: Ասէ արքայն՝ որպէս: Ասաց՝ նախ այսէ՝ զի զոր ինչ ասասցէ հանգոյն ամենայն մարգարէիցն իցէ զասացեալսն, եւ ոչ այլագունակ եւ երկրորդ՝ զի նշանօք հաստատեսցէ: Ասէ արքայն բազումք են որք զնշանս ցուցանեն, բայց սուտք են որպէս կախարդքն ցուցին ընդ դէմ Մովսիսի առաջի փարաւոնի: Ասաց բանն ներերեւեցուցանէ որպէս եւ եղեւ առ նոսա, զոր եւ ինքեանք իսկ խոստովանեցուն /468/ զստութիւն իւրեանց, եւ զճշմարտութիւն նորա, եւ ասացին՝ մասամբն Աստուծոյ առնէ Մովսէս զնշանս եւ այսու հաստատեցաւ զճշմարտութիւնն Մովսիսի որ թարց կարծեաց մարգարէ էր: Եւ այնու հետեւ ով ոք եկեսցէ՝ եթէ համեմատութիւն ունի ընդ բանի նորա, ճշմարիտէ եւ նա: Զոր օրինակ յամենայն իմաստասիրաց հաստատեալէ՝ որ մարդն՝ կենդանի բանականէ, եւ որ այսպէս ասասցէ՝ եւ նա իմաստասէրէ, ապա եթէ զներհակն. այսինք անբան եւ անկենդան իսկ եւ իսկ յամենեցունց ծանուցեալ լինի, որ նա ոչ իմաստատսէրէ, եւ ոչ ՚ի կարգո իմաստասիրիէ այլ իբրեւ անբան ոք՝ արտաքս ընկեցեալ լինի, եւ նշաւակեալ խայտառակի: Ասյպէս եւ մարգարէն՝ զի Աստուած սոյնպէս պատուիրեաց թէ՝ սոյնպէս ծանիջիք զճշմարիտ մարգարէն, եթէ հանգոյն այլոց ճշմարիտ մարգարէից խօսիցի՝ զոր ինչ եւ ասասցէ նա ճշմարիտէ, եւ նմա ունկնդիր լերուք, եւ թէ ոչ՝ խոստելիէ, եւ արտտքս ընկենլի, ՚ի բաց կարէք ՚ի նմանէ: Ասէ արքայն՝ նախկին մարգարէն՝ իւ պարտէ ճանաչել, զի ոչ դոյ ոք նախքան զնա՝ զի համեմատեսցեն: Ասաց՝ նշանօք զոր օրինակ մօվսէս ծանուցեալ եղեւ նովաւ քանզի ո՛չ գոյր նախքան զնա մարգարէ՝ եթէ համանմանութեամբ ծանիցի այլ նշանօքն ծանուցեալ եղեւ զորս ո՛չ ոք արար նոյնպէս քանզի համեմատութիւն ըստ այլոց բանակութեամբ եւ կենդանութեամբ մարդ ասի ապա թէ ոչ՝ ոչ ասի մարդ սոյնպէս եւ մարգարէն պարտէ ճանաչել որպէս հրամայեաց Աստուած եւ յետ նորա երկոքումբք ճանաչել այսինքն բանիւն եւ նշանօքն: Բայց բազումք բանիւքն ծանուցեալ եղեն որպէս դաւիթ սողոմոն, եւ այլք ՚ի մարգարէիցն: Զայս եւս ծանուցանեն մարգարէքն թէ՝ ամենայն մարգարէք վասն վկայութեան Քրիստոսի եկին, զի վկայեսցեն վասն գալստեան նորա. որպէս քաջագոյն յայտնիէ որ /469/ գալըստաանն Քրիստոսի կատարումն եղեւ մարգարէից Ոսայս հալլսր եւ եօթն հարիւր ամէ՝ որ ոչ եւս եկն մարգարէ որ յամենայն աւուր ունայն ՚ի մարգարէից ոչ լինիւր. այլ զհետ միմեանց ոչ դատարէր մարգարէութիւն, որք պատմէին զգալուստ Քրիստոսի: Բայց այժմս որք դադարեալքեն՝ ծանուցանեն թէ վասն որոյ գայինն եւ վասն որոյ պատմէինն կատարեցաւ եւ լուրմն եղեւ զի նախքան զգալուստն Քրիստոսի՝ օր ոչ անցանէր առանց մարգարէի: Որպէս եւ Պատմի յԱստուածաշունչն թէ՝ յորժամ վերացաւ Եղիայ. յիսուն այր ՚ի մարգարէիցն որ յերիքով, մարտեան առ եղիսէ, եւ ասացին զայս ինչ՝ եւ զայն, զի թէ միայն յերիքով այնքան, ապա յերկիրն ամենայն հրէաստանի որքան գոյր: Բայց յետ գալստեանն Քրիստոսի՝ որ այսքան ամէ՝ որ ոչ մի եւս երեւի, որով յայտէ թէ՝ որք գայինն վասն պատմելոյ զգալուստն Քրիստոսի գային, եւ որով հետեւ ահլ եւս ոչ գոն յայտէ թէ լրումն եղեւ: Եւ ամենայն բանք մարգարէիցն յաւետեաց կուսին սկսան նորա պատմեցին ոմանք զմարդեղութիւնն, ոմանք զնշանագործութիւնն, ոմանք զչարչարանս նորա. ոմանք զերեքօրեայ զթաղումն, եւս եւ ոմանք զյարութիւնն, եւ ոմանք զհամբարձումն, եւ ոմանք զնստիլն ընդ աջմէ հօր, եւ ոմանք զմիւսանգամ գալուստն, եւ ոմանք զհատուցումն իւրաքանչիւր գործոց, եւ այսպէս մի ըստ միոջէ զամենայն գրեալեն: Եւ վասն այնորիկ եկեալ են՝ զի վասն այսոցիկ վկայեսցեն, վասն այսորիկ ամենայն ազգ եւ ազինք յորժամ ընթեռնուն զգրեալսն նոցա հաւատան վկայութեանց նոցա, եւ զխելս ՚ի բաց եդեալ զհետ ընթանան գրելոց նոցա: Ֆրանկք ամենայն որքան թագաւորութիւն որ գոն ՚ի նոսա, Հոռոմք, Ռուս, Հաբաշք, Հայք, Ասորիք, Ղփտիք, Վիրք, Եաղուբիք, եւ այլք. յորժամ /470/ ընթեռնուն զգիրս մարգարէիցն՝ մակացու լինին որ զամենայն ինչ վասն գալստեան նորա գրեալքեն, հետեւին ասացեալոցն մարգարէից՝ որք յայլ եւ յայլ ժամանակս գրեալեն դիտաւորութիւնն առ մի ինչ որք եւ հաւատացեալք ամենեքեան Քրիստոնայք կոչին միով հաւատով: Ասէ արքայն՝ դոքա ամենեքեանքն՝ Քրիստոսի Աստուած ասեն: Ասաց՝ այո՞ արքայ բայց ՚ի կրօնս զանազանութիւն ինչ գոյ, եւ ոչ ՚ի հաւատս: Ասէ արքայն՝ ո՞րպէս: Ասաց՝ եթէ յաղօթս, եւ թէ ՚ի պահս զանազանութիւն ինչ գոյ ոմանք բազում ունին, ոմանք սակաւ եւ ոման միջակք: Ասէ արքայն՝ լուեալ եմ թէ դուք ազնիւէք քան զնոսա ամենայննքն: Եւ իբրեւ զայս ասէ՝ ելանէ յաթոռոյն յոր նստեալէր եւ գնայ արտաքս յեկեղեցւոյն. իսկառ դրան եկեղեցւոյն նստէ դարձեալ յա ժոռ ուր տան նմա սուրճ, այսինքն ղահֆա առի ըմպել: Եւ երբ աւարտեաց զարբումն սրճոյ, այսինքն ղահֆային ելեալ գնայ ՚ի տեղին իւր՝ ուստի եկեալնէր եւ զայլն տես՝ իսկ ՚ի լերչ անդր՝ զորմէ ՚ի կարճոյ գրեալեմ եւ զյճախագոյնն իսկ լիովին ՚ի շնորհապատար սոփերի իւրում անդ տեսցես, եւ որով արդեօք զիղձ փափագնաց քոց յոյժ առաւել լցուսցես: Արդ՝ աստանօր թողում զայսոսիկ ո՞վ ազնուական բաղձալիդ իմ եւ պատմեցից կարճ ՚ի կարճոյ զծննդեննէ, եւ զարգացմնէ, եւ զարդիւնաւոր արդասալիր ճոխութեանց տեառն Յոհհանու հրեշտակոյին վարդապետի յորմէ պատմելս գիտեմ ստուգիւ որպէս ինձ հիքոյս եւ քեզ եւս նոյն գունակ ըղձալիէ եւ փափագելի վասն որոյ աշխոյժ տենչանօք արծարծեալ բորբոքեցայ՝ զի անդուլ ճգամբ աշխատասիրեցայց՝ առ ՚ի լոյս ածել զբովանդակ քաջափառ եւ շնորհաւէտ արգասեաց նորա պտուղք ՚ի ծննդենէ մինչեւ ՚ի լրման աւուրց կենաց նորա: Վասն որոյ այսպէս ախորժելիէ ինձ եւ բաղձալի /471/ սկսանիլ զճառս, քանզի կարի ըղձանօք բաղձամ թէպէտ յոյժ երկայնագոյն եւ լայնասփիւռ բանիւք վերաճառել զսմանէ, եւ հրաշափառագոյն բանիւք՝ գերադրուատել զնա՝ որ եղեւ պայծառ արուսեակ, եւ ակն արփիափայլ տանս Ասքանազեան: Բայց սակայն ըստ որում քաջայայտ իսկէ մենեցոն զառաւելութենէ զերկնաձիր շնորհաց նորա, զսրբութենէ, եւ զմաքրութենէ հրեշտակային կրօնից նորայ, չարութենէ անկքելի, եւ անընկճելի գործոց նորա. եւ զգեղապանձ վեհանձնութենէ նորա. մանաւանդ զի եւ անմարթ իսկէ ինձ եւ անկարելի՝ զի յայսմ ՚ի դոյզն սոփերի զբովանդակ արգասիս բարեաց նորա խուն իմն սեւակաւ որակաւ պարուրել: Վասն որոյ ասացից կարճ ՚ի կարճոյ ըստ մղտագոյն տեսութեան մտացս իմոց, որչափ զօրեսցէ իղձ տենչանացս իմոց: Արդ՝ ծնաւ սա ՚ի նոր Ջուղայ ՚ի բարեպաշտ ծնողաց, մինչ տակաւին երեխայէր ընկալաւ զբարի սնունդ ՚ի յանձն իւր ՚ի ծնողաց իւրոց, եւ իբրեւ ելից զմանկական հասակն իւր, եւ եմուտ ՚ի պատանեկութիւն, հրաժարեալ ՚ի բազմախօս կենցաղոյս՝ եկն ՚ի վանս եւ ուխտեաց ապրիլ կրօնաւորութեամբ: Ուր ուսաւ զհին եւ նոր կտակարանս Աստուածայինս առաջի Տէառն Դաւթի Առաջնորդի վանացս, նա եւ ուսաւ զհամայն գիտութիւնս իմաստասիրական հանճարոյ: Այլ եւ յոյժ աշխատեցաւ իսկ ՚ի պահս, ՚ի յաղօթս, ՚ի տքնութիւնս, ՚ի գետնախշտութիւնս, ՚ի յանսուաղութիւնս, որ զցայդ եւ զցերեկ ոչ հանգչէր, հացիւ ոչ յագէր, ոչ ուտելով եւ ըմպելով շատանայր: Այլ ՚ի տուէ եւ ՚ի գիշերի ընթեռնոյր, եւ ՚ի Տեառնէ Աստուծոյ հայցէր զշնորհս՝ եւ զիմաստութիւնս՝ որ եւ ընկալաւ իսկ ՚ի Տեառնէ ամենակալէ զհայցուածս իւր, որով այնքան արդեօք բարգաւաճեալ պարճացաւ, մինչ զի կարեմ ասել թէ՝ ոչ /372/ եղեւ ընդ հատ քան զերանելին Ոսկերերան. եւ առաւել քան զարիստոտէլ: Եւ ապա գնացեալ յարաբիայ՝ ուսանի զգիր, եւ զլեղու արաբացւոց որով եւս առաւել յոյժ գերազանցաբար ճոխացաւ մինչ զի գալախեցոյց եւ պապանձեցոյց զլեզուս իմաստասիրացն պարսից: Եւ ոչ երբէք իսկ դադարեցաւ ՚ի խօսելոյ ընդ նոսա, եւ կամ գրելոյ առ նոսա, որովք ծանոյց արդեօք զճշմարտութեան հաւատս մեր, մինչ զի կակաղացոյց զկարծրացեալ սիրտս նոցա որ ընդ մեզ, եւ եբարձ զթշնամութիւնն զայն՝ զոր յառաջն ունէին, զոր եւ մինչեւ ցայսօր յոյժ քաղցրութեամբ վարին ընդ մեզ եւ զբազում մարգարտահիւս եւ զիմաստնալից գրեանս արար պարսից եւ արաբացւոց լեզուաւ, եւ գրով, վասն բացայայտութեան ճշմարտի հաւատոյս մերոյ, եւ ընդ դիմութիւն մոլորութեանց նոցա, որք են այսոքիկ: Նախ գրեալ շարադրեաց զհարց պատասխանին՝ զոր առ արքայն Սլէման եղեւ ըստ բնական բանականութեան, ըստ խելաց հաւանութեան: Երկրորդ՝ գրեաց զգիրք մի իսկ՝ որ ըստ չափոյ սաղմոսին լինի, վասն Աստուածութեանն Քրիստոսի առ արքայն Հօսէն զոր հրամայեաց գրել: Երրորդ՝ ըստ նոյնոյ չափոյ շարահիւսեալ վերագրեաց վասն հաղորդութեան Մարմնոյ եւ Արեան Կենարարին, եւ զորս նախ բնական բանականութեամբ, եւ ապա ըստ գրոց վկայութեան շարադրեաց, որ բանականութիւն եւ խելն ամենեցունց վեր ընկալցի մահմետականաց: Չորրորդ՝ զգիրք մի եւս գրեաց՝ որ լինի յաւէտ եւս ըստ չափոյ առաքինութեանց գրոց, յաղագս անհասանելի Սրբոյ Երրորդութեանն, ըստ ճանապարի խելաց, եւ ըստ բնական բանականութեան: Հինգ երրորդ՝ շարադրեալ մակագրեաց զգիրք մի եւս՝ որ ըստ ճանապարհի տրամաբանութեան, եւ հաւաքաբանութեան, նախադասութեամբ, եւ եզրակացութեամբ /473/ հաստատեաց յորում թէ՝ պարտէ գոլ ՚ի յԱստուածութիւնն Երրորդութիւն՝ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, համագոյ՝ եւ համաբնութիւն, եւ հարկաւորաբար մարմնացեալ մի անձն՝ Աստուած գոլ որ ըստ չափոյ եւ կէս սաղմոսին լինի: Վեցերորդ՝ զգիրք իմն եւս գրեաց՝ որ ըստ չափոյ սաղմոսինէ վասն աստիճանաց սրբոյ հաւատոյս մերոյ եւ նոյնքանաբար աստիճանաց գործաց: Եօթն երորդ՝ գրեաց զգիրք մի իսկ տրամաբանական եւ հաւաքաբանական ճանապարհաւ թէ՝ զի՞արդէ Ամէն օրհնեալ Ամենասուրբ երորդութիւն համագոյ եւ մի բնութիւն եւ անձանցն զանազանութիւն որ լինի ըստ չափոյ մոլութեանց գրոց: Ութ երորդ՝ գրեաց, զոր ինչ վիճաբանութիւն լեալէր ընդ ախուինպարսից: Եւ զայլ եւս իսկ զբազում համառօտ տետրակս գրեաց, զոր արկի ՚ի թիւս որոց: Իսկ զայսոսիկ զամենայն նախ ըստ խելաց, եւ բնական բանականութեամբ եւ տրամաբանական արհեստիւ, եւ հաւաքաբնական ճանապարհաւ գրեաց եւ հաստատեաց եւ ապա ըստ գրոց վկայութեանց. զի ամենայնիւ անպատասխան լիցին ազգ պարսից եւ հաւանութիւն խելաց լիցի, զոր ոչ ոք ընդիմասցի, եւ հակառակութեան վէճս ունիցի: Եւ զմի երես թղթոց սոցա գրեաց ՚ի գիր եւ ՚ի հայոց բարբառ, եւ զմիւս երեսն դէմ յանդիման ՚ի գիր եւ ՚ի բարբառ պարսից, տօղ եւ երես առ երես: Որք եւ մինչեւ ցայսօր ընթերցեալ լինին ՚ի պարսից իմաստասիրաց քանզի բազում գիրք գտանի ՚ի գրոց նորա առ իմաստասէրս պարսից որովք եւ յոգունք ՚ի յորոց բռնադատին ՚ի ճշմարտութիւնէ եւ համարձակ խոստովանին զանունն Քրիստոսի ճշմարիտ Աստուած եւ որդի Աստուծոյ կենդանւոյ: Բայց պատրեալք ՚ի փառաց սնոտի  կենցաղոյս եւ երկուցեալք ՚ի բազմութեանց ազգին իւրեանց ոչ կամայօժար կամօք յանձն առնուն մկրտիլ յանուն Ամենասուրբ Երրորդութէան: Իսկ /474/ այժմ յոյժ ճահէ ինձ գրել եւ ծանուցանել զայնս գրեանս՝ զորս արար ՚ի գիր եւ ՚ի բարբառ հայոց. թէ որքանքիցեն, եւ կամ որպիսիք զորս արար եւ շարադրեաց Երանելի եւ գերահռչակ Վարդապետն Յովհաննէս մեղրածորան՝ եւ անհամեմատ երկնաձրիւ իմաստութեամբ իւրով: Բայց գրեթէ՝ ոչ ատակեալ զօրեմ մանրամասնաբար զբովանդակ գեղեցկաբար շարադրեալ գրեանս նորա ուրոյն ուրոյն մի ըստ միոջէ ասաէն պարունակեալ ՚ի թիւ արկանել զի են անթուելիք նա զի եւ բազումք այնքեն որք ՚ի ձեռս մեր չեն անկեալք այլ սփռեալք եւ տարածեալքեն ընդհամայն տիեզերս: Ուստի եւ մեք այսչափ ինչ գրեսցուք: Նախ՝ զքերականութիւն եւ զտրամաբանութիւն յոյժ համառօտ, բայց լի զօրութեամբ որպէս յայտէ զորմէ ամենեցուն: Երկրորդ՝ զգիրքն ընդ դէմ երկաբանակաց արդ այսոքիկ գոն  տպեցեալք յամենայն ուրեք Իսկ զմնացեալս զայսոսիկ չեն ՚ի տիպ մտեալք որքեն այսոքիկ: Նախ՝ զգիրքն որ կոչի մակացութիւն ճշմարտութեան շարադրդալ տրամաբանակաան եւ Աստուածաբանական ոճով: Երկրորդ՝ զգիրքն որ կոչի համառոտ Աստուածաբանութիւն որք լինին ըստ չափոյ առաքինուեաց գրոց: Երրորդ զգիրքն որ յորջորջի Սրբազնագործութեան,   եւ կամ Ճաշակեցէք ասի գիրք Սրբազնագործութեան յատ այնմ զի խօսի յաղագս Սրբազնագործութեան Մարմնոյ եւ Արեան Կենարարին: Եւ ասի ճաշակեցեք, ըստ այնմ, զի սկից բն բանին իւրոյ եդ զտունն սաղմոսին որ ասէ՝ Ճաշակեսցէք եւ տեսէք զի քաղցրէ տէր, որով եւ աւարտեաց իսկ կարի գեղեցկագոյն եւ քաղցրազեղուն վարդապետութեամբ որպէս եւ զորմէ յայտ իսկէ տեսողացն զայն: Չորրորդ՝ արար զմեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողոմոնի, մինչեւ ցայն տեղին ուր ասի՝ Ուղղութիւն սիրեաց քեզ յոյժ համեղ՝ եւ զարմանալի վերլուծութեամբ /475/, որ կրկնապատիկ ըստ չափոյ սաղմոսին լինի: Հինգ Երրորդ՝ զմեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի. որ լինի ըստ չափոյ սաղմոսին, յոյժ գեղեցիկ մտածութեամբ: բայց ոչ զբոլորն, այլ միայն մինչեւ ՚ի տունն այն որ ասէ՝ Արդ թագաւորք զայս ՚ի միտ առէք: Վեց երրորդ՝ գրեաց զթուղթ իմն լի երկնային իմաստութեամբ առ Լուդովիկոս Եպիսկոպոսն Լատին յանդիմանելով զանմտութիւն նորա: Եօթն երրորդ՝ գրեաց զգիրք իմն աղօթից ՚ի դէմս Ամենասուրբ Երրորդութեան, յոյժ քաղցր եւ համեղ ոճով: Արդ՝ որպէս կանխաւ իսկ զեկուցի, եւ այժմ զնոյն դարձեալ կրկնելով ասեմ թէ՝ անմարթէ ինձ եւ անկարելի բովանդակ գեղեցկահիւս՝ եւ մարգարտայեռ շարադրեալ գրեաս նորա ՚ի թիւ որքանուեան պարուրել այլ միայն զայնս գրեցի՝ զորս տեսի աչօք եւ զփորձառի ընթերցմամբ: Բայց դու մի երբէք իսկ կարծիցես բնաւ թէ միայն այսքենէ՝ որք տրամադրեալք հաշուեցան, եւ այլք արդեօք ոչ գոն գիրք ՚ի նմանէ շարադրեալք մի զայս երբէք զմտաւ ածիցես զի գոն բազում որպէս եւ այսու յաւէտ ցուցանել կարեմ զառաջադրութիւնս իմ Քան զի ըստորում յատնիէ ամենեցունց զայնց Արուեստաւորաց Որք Զաիւ եւ զգիշեր Անխոնջ երկամբք տքնին ՚ի վերա արհեստից իւրեանց եթէ դարբնութեան իցէ եւ եթէ ոսկերչութեան եւ կամ թէ այլ իմն արհեստի եւ ոչ ինչ իւիք յայնմանէ միտեալ շեղին ՚ի յայլ գրած գրեթէ այնոքիկ յոյժ հրաշապէս եւ չքնաղաբար յառաջանան ՚ի գործ անդր եւ կարի իսկ բազմազան եւ բիւրակերպ վայելչական իրա յինքեան արտելուզանեն ՚ի սքանչացումն եւ ՚ի զարմացումն բազմաց տեսողաց: Որք ասենն հիացմամբ թէ՝ մարդ մի ե՞րբ արդեօք կարաց այսքան եւ այսպիսի գործ յիւրմէ արտադրել այլ չէ զարմանք Արհեստաւորին թէ եւ Զարմանք մեծ Թուիցի Տեսողացն /476/ զի Արհեստաւորն՝ եթէ մշտաջան սրբութեան ճգնիցէ ՚ի վերայ Արհեստին իւրոյ, կարէ: Իսկ ՚ի գոյզս ժամանակի բազում եւ անթուելի գործ յին քենէ յառաջացուցանել Իսկ զայս հաւաստութիւն ունիմք Իսկ յայատնի յարացուցիւ ՚ի յամենայն իրս՝ Որք անգուլ երկամբ վաստակին ՚ի գործս իւրեանց Արդարեւ գրեթէ՝ յոյժ վաղվաղակի ժամանեն ՚ի ծայր եւ ՚ի գագաթ Սքանչելարուեստ բարեփառութեանց Ըստ որում եւ կենսատու փրկիչն մեր Յիսուս ասաց առ աշակերտսն իւր՝ ջանացարուք մտանել ըստ նեղգուռն: Զայն յարի եւ բան մեծահռչակ բանաստեղծ իմաստասիրին վիրգիլոսի որ ասէ թէ՝ Յարատեւ աշխատանքն յաղթէ զամենայն դժուարինըս: Արդ՝ այնպէս եւ երանելին այն միշտ աշխատէր ՚ի գործս իւր յամենայն աւուրս կենաց իւրոց: Ուրեմն հաւատալիէ թէ զի շարադրեալ իցէ զբազում դրեանս՝ որք ոչ երեւին այժմ ՚ի մէջ մեր: Արդ եթէ հաւատալիէ այն բան՝ զոր Մարկոս աւրէլիոս կայսրն գրէ առ Պօլիօն բարեկամն իւր թէ յաւուր միում կային բազում մարդիկք ժողովեցեալք առի հռչակել զտօնս իւրեանց գայ ՚ի մէջ նոցա փիլիսոփայ միթե բացի որ զամենայն զոր զգեցեալէր եւ ընդ իւր ունէր ձեռամբ իւրովէր գործեալ: Զի զկօշիկս ինքնէր կարեալ զվերարկուս եւս ինքնէր ձեւաեալ եւ արարեալ զշապիկն ինքնէր գործեալ. եւ զամենայն իրս զոր ընդ ինքեան ունէր: Զայս տեսեալ Սքանչացան ամենեքեան տեսանելով զայնքան արհեստս ՚ի միում մարդում: Վասն որոյ հարցեալ եղեւ ՚ի յորոց փիլիսոփայն թէ՝ ուստի իցես ուսեալ եւ առեալ զայդքան Զանազանութիւն Արհեստից առորս պատասանեալ ասաց հանճարեղ Բանիւ թէ յուլութիւն եւ կամ ծուլութիւն մարդկային առիթ եղեւ զի մու արհեստ բաժանիցիւր ՚ի բաչում Մասունս Քանզի Զայն զոր Գիտեն Այժմ /477/ Ամենեքեան պարտէր իսկ զի զայն ամենայն գիտայցէ միոք միայն: Ապա ուրեմն որ չափ եւս առաւել հաւատալ պարտիմք զի սա արարեալ իցէ զբազում հոգելից սոփեր իմաստնականս որ ոչ եթէ ճգնեալ աշխատէր ՚ի վեր բազում եւ զանազան արհեստից հանգոյն թե բացի Փիլիսոփային այնորիկ այլ ՚ի վերա միոյ արհեստի այսինքն ՚ի վերայ ընթերցման եւ գրելոյ զգիրս որք զբոլորն ՚ի մի արհեստ յանգաւորին թէեւ ինքն բաց յայսմանէ՝ գիտէր յօրինել զժամացոյցս այսինքն զսահաթս եւ գիտէր նկարագրել զպատկերս որ եւ սա իսկ նկարագրեաց զբոլոր պատկեսն զորս տան տեառն Աստուծոյ մերոյ (Յոյժ գեղեցիկ յօրինուածովք: Սա բազում անգամ բռնադատեալ Ստիպեցաւ ՚ի պայազատ իշխանաց ջուղայեցւոց ՚ի նա եւս առաւել ՚ի յԱղէքսանդր ջուղայեցի Հծ պտէն եւ յընկերակցէն իւրոյ զի յանձն առցէ ձեռնադրիլ Եպիսկոպոս եւ ոչ էառ յանձն: Այլ ասէր շատէ ինձ զվարդապետութիւնս իմ որով կարեմ միշտ կալ անզբաղ եւ քարոզել անդադար զաւետարանն Քրիստոսի քրիստոնէից եւ խուժադուժ հեթանոսաց. քանզի ըստ ասելոյ ումեմն ՚ի մաստնոյ՝ նաւ խռովեալ փութայ ՚ի նաւահանգիստ եւ անձն ժուժկալ խնդրէ զանապատ Այսպէս եւս սա սիրելով զվարս միայ նակեցութեան յոյժ հրաշափառապէս գերազանցեցաւ քան զամենեքումբք եւ զբազում արդիւնոլիր եւ արգասաւոր գրեանս ՚ի լեզու պարսից եւ ՚ի բարբառ հայոց, եթող անսպառ գանձ ՚ի մէջ եկեղեցւոյն Քրիստոսի որովք իսկ մանկունք եկեղեցւոյ յղփացեալ յօրանան եւ ինքն ՚ի մէնջ հանապազ տանի անջինջ յիշատակաւ զմրցանակ գովութեանց: Նա իսկ եւաներկիւղաբար կացեալ  յատենի անագորոյն արքայոց պարսից՝ որք կամէին զօրէնս Քրիստոսականս արմատախիլ առնել, եւ դժնիկ փոխանակ անոշահոտ նարդոսի եւ Քրքմի եւ Այլոց Արմատացուցանել ՚ի մէջ: /478/ Քրիստոնէից: Բայց նա զինեալ հոգւովն սրբով Անվեհեր համարձակութեամբ կացեալ յատենի նոցայ եւ հաստատէր անհամեմատ իմաստութեամբ իւրով զԱստուածութեան Քրիստոսի որպէս եւ յառաջայգոյն արդեօք զայնցանեաց ՚ի կարճոյ բաղհիւսեցաք արսածրելով զայնս՝ ըստ խնդրոյ ամենաբաղձիկ պանծալւոյս:

Այսքանս բաւական համարեցաք վասն ներկայ Ազդարարիս ընթերցողացն եւ ըստ խոստման մերում զմնացորդսն մինչեւ ցաւարտ տպելոցեմք ՚ի հետեւեալ Ազդարարոջսն:

Թուին Հայոց

Թուին Քրիստոսի

 

Հէտեւմունք Պատմութէքան Հէիդարալի Խանի, Արարէցէլոյ ՚ի Պարոն Յակոբ Սիմոնէանէ, Սկսէլոյ Ադամ ամսոյ Ազդարարի, այժմ Սկսէալ ՚ի 425 երրորդ էջէ Նադար ամսոյ Ազդարարէ:

   Այնու յետ Նավաբ Բահդուրն սկսաւ զօրս նորոգս գումարել յոյժ բազում որոց էին իբրեւ յիսուն հազարք քսան հազարքն էին հեծելազօրք, եւ երեսուն հազարքն էին հետեւակք եւ առաքեաց հրով արատքս ընդ ամենայն տեղիս որքէին ՚ի տէրութիւն իւր առ ՚ի դումարել զորս նորոգս եւ տալ մարզել ՚ի կիրս զինուորականս որքան կարելին իցէ եւ ինքն պատերազմ յարուց ընդ շրջակայ ըռաճայսն այսպէս միաբանեցաւ ընդ մինն եւ կողոպտեաց զոէբութիւն միւոսյն եւ էր քաղաք մի մեծ Չթլդրուկ անուամբ Ըռաճայս յառաջագոյն բարեկամէր ընդ Ըռաճայից Սրնկփաթանւոյ որ հայր կոչէր զնա եւ սա զորդի կոչէր նորայ որոյ վաղնջուց ժամանակաւէր սովորութիւնս այս եւ յորժամ ունէին պատերազմ ընդ ումեէ մին կամ մէուսն պարտէին տալ օգնութիւն միմեանց իւրեանց ծախիւքն ինչ եւ իցէ Նավաբ Բահդուրն կոչեաց Ըռաճայն Չթլդրուկւոյ առի օգնել ինքեանն ըստ /479/ սովորութեան կանոնի իւրեանց եւ Ըռաճայն իսկոյն առեալ զհետ իւր ութն հազար զօրս ընտիրս քաջամարտս եւ եկն ՚ի բանակն Բահդուրին որով միաբանեցան ընդ զօրս սորա եւ կալան բազում Ըռաճայս եւ գանձս բազումս եւ էր սովորութիւն սորայ յորժամ կալան ուր միոք Ըռաճայից ՚ի նմին ժամու առաքեր Սրնկփաթան անդ պահէին զգուշութեամբ եւ հետ սակա աւուրց դեղակուրս առնէին զի ոչ զոք մնաց կենդանի կալեալ Ըռաճայիցն յաւուր միում մերձ եղեւ քաղաքին Թարքիրու եւ էր Ըռաճայ մեծահամբաւ սա տեսանէր զի ոչ գոյ փրկութիւն ինքեան եւ ոչ լինէր հնար ինչ զերծանիլ ՚ի ձեռանէ Բահդուրին առաքեաց մի ոմն ՚ի նախարարցն իւրոց ազդել նմա թէ չունեմ պատերազմ զհետ ումեք եւ կամիմ բարեկամ լինիլ զհետ քեզ եւ տամ քեզ օգնութիւն զոր ինչ կարելին իցէ աղաչեմ զի թուղուցուս ինձ մնալ ՚ի տեղի իմում եւ պատուսխանեաց Բահդուրն թէ որով հետեւ կամաւորապէս հնազտնեցար ինձ շնորհեմ զկեանս քոյ բայց պարտիս առնել այսպէս թողուցուս զեկամուտս տէրութեան քոյ եւ ՚ի ասայց թողուցուս բոլոր զօրսն քոյ եւ ես խոստանամ տամ քեզ երկու լաք հունս ամի միոյ որով առնիցես զծախս քոյ եւ պահեսցես հարիւր եւ յիսուն արս հետեւակս առ ՚ի պահպանութեան անձին քոյ այսեն կամք իմ եթէ ոչ հնազանդիս խոստանամ քեզ եւս առաքեմ ՚ի տեղի միւս Ըռաճայից եւ ողորմելիս անճարացեալ ետ հաւանութիւն քանզի գիտէր այր ստամբակ եւ խստասիրտէ բառնալոցէ զկեանս իւր վասն երկիւղի ետ նմայ զոր ինքն ցանկայր այսպիսի տիրեաց քաղաքս զայս որոյ ես ինքնին ակաբատես եղէ որէ քաղաք մի մեծ եւ յոյժ առատ ասեն թէ եկամուտ սորայէր իբրեւ հնդետատան լաք հուն իւրաքանչիւր ամի միոյ սա միայն զերծեալ ապրեցաւ ՚ի միջ բազմութեանց Ըռաճից եւ ապա ասաց ցԸռաճայն Չթլդրուկւոյ ունիմ բազմութիւն զօրաց եւ ծախ սոցայեն յոյժ բազում դու եւս պարտիս լինիլ հարկատու եւ հատուցանել հարկս ամենայն ամէ վասն օգտի ծախուզ զօրացն իմոց եւ Ըռաճայս յորժամ լուաւ զխօսս ՚ի բերանոյ Բահդուրին ապշեցաւ եւ սկսաւ ասրսիլ ՚ի յերկիւղէ թէպէտ էր յոյժ քաջէր բայց յայմ ժամու քաջութեամբն իւրով ոչինչ կարէր առնել քանզի էր ՚ի ձեռին նորա ոչ գոյր հնար ինչ զերծանիլ սկսաւ ասել այսպէս թէ ՚ի վաղնջուց յետէ էսովորութիւն /480/ մեք կոչել զքեզ հայր եւ դու պարտիս կոչել ինձ զորդի ոչ երբէք եղեւ հարկապահանջութիւն ՚ի մէջ մեր որով հետեւ ցանկասզի զորդին քոյ եղիցի քեզ հարակատու ամենայնի հնազանդեմ եւ կամիմ աշխատել զկամս հօր իմոյ հրամաեայ զոր ինչ են կամք քո իսկոյն կատարեցից եւ Նավաբ Բահգուրն յոյժ հաջոյացաւ զքաղ ցրխօսութիւնն Ըռաճային ասաց նմայ որով հետեւ բարեպէս հնազանդեցար հրամանի իմոյ եդից ՚ի վերայ քոյ հարկս թեթեւս որոյ պոստիս յատուցանել իւրաքանչիւր ամի միոյ քառասուն հազար հունս եւ լիցիս ամենայնի հնազանդ եւ հաւատարիմ ՚ի գործս քոյ երթ երկիր քոյ խաղաղութեամբ եւ պարգեւեաց նմա խիլայ ըստ արժանւոյն իւրոյ եւ ինքն չուեաց անտի եկն ՚ի Սրընկփաթան եմուտ քաղաքն մեծաւ հանդիսիւ եւ անտի ինքն ոչ ելանէր պատերազմ հանապազ առաքէր զորդի իւր թիփու սհաբն որէր մշտայաղթ որ երթայր կողոպտէր զերկիրս Մարաթայից եւ գերէր զժողովուրդն գաւառացն նոցայ: Իսկ յամի տեառն 1771 Մարաթայքն յարուցին պատերազմ ընդէմ Բահդուրին որ երկու հարիւր հազար զօրօք մտին զերկիրն Բահդուրին սկսան աւերել զամենայն ելին նախարարքն ասեն տէր բարւոքէ առնել խաղաղութիւն զհետ Մարաթայից քանզի զեկամուտս երկրեաց մերոց են յոյժ բազումյարժամ լինիցին աւերակք ուստի գդանիս պարէնս առի ապրուստ մեր եւ գանձս առ ՚ի տալ ըռոճիկս զօրաց յաջոյ եղեւ խօսս նախարարացն առաքեաց դեսպան մի առ ՚ի առնել խաղաղութիւն յորժամ ել դեսպանս ՚ի քաղաքէն երորդում աւորն եգիտ իճանապարհի սուրհանդակ մի որ երթայր յոյժ աչագ ընթերցմամաբ դեսպանս հրամայեաց բերել զնայ առաջի իւր եհարց ցնաթէ ուստի գաս կամ յո երթաս եւ սուրհանդակն պատմեաց թէ Նարսիդասն առաքէր ինձ բանակն Մարաթայից եւ ետ թուղթ մի գրեցեալն ՚ի Նարսիդասէն ՚ի ձեռն դեսպանին եւ դեսպանս իսկոյն առաքեաց թուղթն ՚ի Սրնկփաթան եւ ինքն գնաց ՚ի գործս իւր եհաս բանակն Մարաթայից սկսան առնել խօսակցութիւնս բազումս եթէ հնարիցէ առնել խաղաղութիւն ընդ նոսա եւ նոքա բնաւ ոչ կամեցան առնել խաղաղութիւն քանզի ասէին թէ Նավաբն ձեր է մարդելուզ միոյ կողմանց կամի առնել խաղաղութիւն ընդ մեզ եւ միւս կողմանց կողոպտէ զերկիրս մեր այլ քաւ /481/ լիցի մեզ հաւատալ բանից ձերոց կամիք փորձել զբաղտս մեր յայսմ պատերամի դարձաւ դեսպանս ՚ի քաղաքն Սրկփաթան եւ յորժամ ետուն թուղթն իձեռն բահդուրի որ գրենալէր ՚ի նարսիդասէն հրամայեաց ընթեռնուլ յորժամ ընթերցան զթուղթն զայն գրեալէր այսպէս թէ Նավաբն մեր առաքեաց դեսպան առնել խաղաղութիւն ընդ ձեզ այժմ ես պարտեմ առաքել գանձս բազումս որով տայցես ըռոճիկս զօրաց քոց եւ յորժամ մերձ լինիցիս քաղաքիս դրունքն բացեալ գտցես առ ՚ի մտանել ներքս առանց երկիւղի ինչ վասն որոյ ազգ առնեմ ձեզ ոչ առնուք զանձն առ ՚ի առնիլ խաղաղութիւն եւ յորժամ ընթեցան թուղթն այն իսկոյն հրամայեաց կալնուլ զՆարսիդասնեդին ՚ի բանդի եւ եդին ՚ի վերայ նորա պահապանս խիստս զի մի ոք իշխեսցէ մերձենալ առնա (ոմանք ասեն թէ թուղթն այն ոչէր գրեցեալ ՚ի Նարսիդասէն Նավաբն ինքնէր գրեալ քանզի այրս այսէր յոյժ հարուստ կամէր կողոպտել զնա եւ ոմանք ասեն գրեալն ՚ի Նարսիդասէն էր ճշմարիտ ոչ գիտեմ որնիցէ ճշամարիտն ՚ի միջի սոցա) ինչեւիցէ հրամայեաց կողոպտել զտունս զամենայն ստացուածս նորա եւ բրեցին բովանտակ տունն իբրեւ կանգուն մի որով գտցեն թագուցեալ զարդս կամ գանձս ինչ ասեն թէ գդին իբրեւ երեսուն եւ վեց լաք հունս որէր ոսկի երծաթ զարդս եւ ակունս պատվականո եւ յետ կողոպտելւոյն ոչ անցաւ աւուրս բազումս մեռաւ Նարսիդասն ՚ի բանտին եւ ունէր սա զերկուս որդիս եւ այլ ընտանիս բազումս մնացին ողորմելիք եւ ապայ առաքեաց Ալիռազայխանն որ էր որդի Չանտայ սհաբին առի երթալ դեսպանութիւն եւ առնել խազաղութիւն ընդ Մարաթայից եւ ետ բացարձակ հրաման տալ նոցա որքանութիւն դրամոց ըստ յաջոյից կամաց իւրեանց մինչեւ յիսուն լաք ըռուփիս եւ յոյժ սիրէր սմա քանզի կամէր ամուսնացուցանել զհետ դստեր իւրոյ յորժամ Ալիըռզայխանն եհաս ՚ի բանական Մարաթայից իսկոյն Մարաթայքն ընկալան զնա սիրով եւ արարին Խաղաղութիւն կռեիցն եւ հաստատեցին դիր դաշանց որով ազդ արար Նավաբին արարեալեմ խազաղութիւն եւ պարտիմք տալ սոցայ քառսուն լաք ռուփիս որ ՚ի նմին ժամու առաքեաց ասացեալ դրամն ետ ցՄարաթայսն եւ ինքն գնաց զհետ նորա քանզի ոչ կամէր առնուլ /482/ զդուստրն Նավաբին ՚ի կնութիւն իւր:

     Արդէն սկսաւ հրովարտակս առաքել ընդ ամենայն կողմանս որք էին ՚ի ներքոյ տէրութեան իւրոյ առ ՚ի պահանջել զհարկս սովորականս որով հարկապահանջքն սկսան ժողովել զդրամս ընդ ամենայն տեղեաց մինչեւ հասին ՚ի քաղաքն Չթլդրուկ եւ խնդրէին ՚ի նմանէ զխոստացեալ հարկն քառասուն հազար հունս եւ նա ոչ է առ զանձն հատուցանել զխոստացեալ հարկն եւ գրեաց թուղթ առ Նավաբ Բահդուրն այսպէս, հայր աղաչեմ ՚ի վեհութենէ քումմէ զի բարձցես յարկս յերկրէ մերմէ, քանզի ոչ երբէք եղեւ սովորութիւն զի ամօթանք մեծ լինիցի ՚ի վերայ իմ, եւ ես ամենայն ժամ լիցեմ հնազանդ հրամանի քոյ եթէ ՚ի պատերազմի եւ եթէ ՚ի ժամանակս խաղաղութեան, եւ յետ առաքելւոյ թղթոյս մտախոհ լինէր թէ զինչ առնիցէ քանզի գիտէր եթէ հատուցանիցէ քառասուն հազար հունս առաչի ամի՝ երկրորդ ամն պահանջեսցէ ութսուն, եւ երրորդ ամին հարիւր մինչեւ կողոպտեսցէ զտէրութիւնն իմ զամենայն այժմ գիտէր թէ ոչ հանդուրժի սիրտ նորայ առանց առնելոյ զհարկն կամ յարուսցէ պատերազմ ՚ի վերա իմ, եւ ապա առաքեաց քսան եւ հինգ լաք ըռուփիս ընծայ առ Մարաթայսն որք դրացի էին ՚ի տէրութեան իւրում ազդեաց նոցա թէ պատահեսէ Նավաբ Բահդուրն յարուսցէ պատերազմ ՚ի վերայ իմ տացեն նմա օգնութիւն եւ նոքա իսկոյն յաւանեցան բանիցն այնորիկ: Եւ յորժամ ընթերցաւ զթուղթն գրեալն ՚ի Ըռաճաէն եւ տեսեալ զի ոչ կամի յատուցանել զխոստացեալ հարկն ՚ի նմին ժամու յարուց պատեզամ իվերայ նորայ չուեաց ՚ի քաղաքէն արագընթացմամբ եհաս երկիրն Չթլդրուկ սկսաւ կողոպտել եւ գերել շրջակայ գիւղօրեասն եւ շինեաց պատնէշս մերձ քաղաքին եւ Ըռաճայն ազդ արար Մարաթայիցն եւ նոքայ ելին ութսուն հազար հեծելազօրօք եկին իվերայ Բահդուրին եւ յորժամ լու եղեւ նմա գալուստն Սարաթայից ՚ի նմին ժամու ՚ի բաց եթող պատնէշն չուեաց անտի զօրօքն իւրովք առ ՚ի ընդ դէմ ունիլ նոցա յաւուր միում յանդիսեացն միմեանց ՚ի դաշտի միոյ սկսան պատերազմ յոյժ ցասմամբ երկոքունց կողմանց անկան բազումք որոյ կոտորածքն էին իբրեւ քսան եւ ութն հազարք եւ յաղթօղ գտաւ ՚ի վերա Մարաթայից եւ փախստական եղեն ամենեքեան /483/ եւ սկսան աւար առնել ստացւածս նոցայ որէր յոյժ բազում եւ յետ աւար առնելւոյն գնաց զյետ նոցա զօրօվքն իւրով աւար առնէր գերէր զամենայն գիւզօրեասն Մարաթայից եւ ոչոք իշխեցէր յակառակիլ ընդ դէմ նորա քանզի ամենեքեանն սարսէին իահէ նորա եւ այսպէս տիրեաց բազում քաղաքս եւ գիւղաքաղաքս ՚ի նոցանէ եւ զորդին իւր Թիփու սհաբնէր սպարապետ ՚ի վերա զօրացն եւ ինքն յարաժամ բնակէր ՚ի ներքոյ վրանի վեց մինչեւ տասն մզոնաւ հեռի իտեղոջն պատերազմի եւ հրամայէր ամենայն հնարագիտութեամբ Թիփսու սհաբին եւ նա կատարէր եւ պատերազմէր յոյժ քաջութեամ որեւ քաջէր նմա հօրն իւրոյ ինչ եւ իցէ յետ տիրելոյ քաղաքան ետես զի ոչ ոքէ որ կարօղիցէ յիշխել ընդ դէմ ինքեան կարգեաց ՚ի վերա քաղաքացն քաղաքապետս եւ զիշխանս առ ՚ի ժողովել զեկամուտս քաղաքացն եւ ինքն չուեաց անտի զօրօվքն իւրով եկն ՚ի Չըթլդրուկ եւ գրեաց հրովարտակ վերա նոցայ որքէին հարկատու ինքեան ամենեքեան եկեսցեն ՚ի պատերազմն անդ որով Հալիմ խանն որէր տէր եւ իշխան Կառփա քաղաքի եւ էր հարկատու Բահդուրին սա եւս առեալ ընդ իւր վեց հազար հեծելազօր ընտիրս ընդ ինքեան եկն օգնութիւն պատերազմին անդ:

   Յիրաւի որ բարեբախտէր այրս այս տէր Աստուածն ում կամիցի տացի որպէս ետ առնս յասորիկ զի վաղնջուց ժամանակաց մինչեւ ժամանակ սորա ոչ ունէին հանք ինչ որոյ պատահեցաւ ՚ի ժամանակի սորա եւ ՚ի յայսմ դիպուածոջս գտին հանք չորս այսինքն ոսկւոյ անդամանդեայ սարդիոնի եւ երկաթւոյ եւ գդանէին յոյժ բազում եւ ՚ի դառնալն սորայ ՚ի պատերազմէն որպէս վերոյ ասացաք եկն ՚ի հանքն երկաթի անդ կարգեաց արուեստաւորս եւ հրամայեաց հալել եւ ձուլել գնդակս մեծ եւ փոքր առ ՚ի պէտս պատերազմի քանզիէր յոյժ յարկաւոր եւ յառաջ տայր գինս մեամեծս եւ գնէր ՚ի յազգէն երօպացւոց եւ ոչ լինէր բաւական առի առնել պատերազմ եւ ասեն թէ տեղին զոր գտան հանքն երկաթւոյ շրջակայ գիւղոթեանս տային զեկամուտս երկու լաք հունս որով կարգեաց անդ զիշխան մի որ ժողովեսցէ զեկամուտս այն երկու լաք հունն եւ տացեն արուեստաւորացն առի առնել զծախս ձուլեալ գնգնդակացն որով սկսան ձուլել յոյժ բազում:

   Եւ յորժամ եկն միւս անգամ Չըթլդուն շինեաց /484/ պատնեէշս չորեսին կողմանսն քաղաքին եւ պաշարեաց մեծաւ պաշարմամբ եւ քաղաքսէր երկու միննէր ՚ի վերա բաձր լերանց եւ յոյժ ամուր եւ միւսնէր ՚ի ստորեւ լերանցն այս եւս էր ամուր, եւ ունէր խրամ մի խոր եւ մի միայն միով ճանապարաւ ել եւ մուտս առնէին բնակիչք քաղաքին եւ այսպէս եկաց անդ մի ամ եւ վեց ամիս:

   Եւ յաւուր միում կոչեաց զհալ իմխանն՝ եւ ասաց ցնա դու պարտիս ամի միոյ յատուցանես ինձ եօթն լաք ըռուփիս որէ հարկ ՚ի վերա քոյ այժմ թողութիւն շնորհեցի քեզ զայդ դարձեալ տամ քեզ իւրաքանչ ամի երիսլաք հունս ընծայս բայց դուպարտիս հանապազ պահել երկոտասան հազար զօրս ընտիրս յորժամ իցէ ինձ հարկաւոր բարեցես զհետ քոյ առ ՚ի օգնութիւն պատերազմին անդ որում ես լինիցեմ, արդ հրամայեմ քեզ երթալ երկիր քոյ քանզի ունիմ բաւական զօր առ ՚ի պաշարել զերկիրս զայս, բայց դու պարտիս դուստր քոյ տալ ՚ի կնութիւն որդոյ իմոյ Քէրիմ սհաբին, եւ մեք լինիցիմք բարեկամ անքաքտելի եւ Հալիմ խանն իսկոյն պատասխանեաց թէ՝ տէր բարւոքէ զամենայն զոր հրամայեցեր եւ յոյժ ուրախեմ բանիցդ յայտմանէ, եւ ետ նմա պարգեւս եւ ընծայս ըստ արժանւոյն իւրոյ, եւ արձակեաց զնա երթալ եւ բերել կամ առաքել զդուստրն իւր որպէս վերոյ յեղեցսք, եւ ողորմելի Հալիմ խանն գնաց զերկիր իւր ոչ կամցաւ տալ զդուստրն իւր Քէրիմ սհաբին, գրեաց թուղթ առ Նավաբ Բահդուրն այսպէս թէ՝ ես եմ սերեցեալ ՚ի տոհմէ ազնուականց ՚ի վաղնջուց ժամանակաց, եւ դու ես ՚ի տոհմէ գռէհկաց ոչ կամիմ տալ զդուստրն իմ կնութիւն որդւոյ քոյ զի ոչ ես արժանի խնամութիւն առնել զհետ այսպիսի մեծագոյն ցեղի, եւ այսու հետ ոչ կամիմ տալ քեզ հարկս խոստացեալս զոր ինչ կամիս առնել արա վաղվաղակի, եւ յորժամ ընթերցան թուղթն այն գրեցեալն ՚ի Հալիմ հաբէն զոր ինչ ասաց, եւ երկրորդում աւուրն կոչեաց զՄիրսհաբն որ էր եղբայր ամուսնոյն իւր եւ հրամայեաց նմա ելանել ՚ի վերայ նորա վեց հազար հեծեալ զօրօք մինչեւ երկրորդ հրամանն իւր:

   Եւ կոչեաց զքուրմսն ըստ սովորութեան իւրոյ եհարց զնոսա թէ՝ զինչէ կարծիք իւրեանց կարելիէ հնազանդութիւն ածել զքաղաքն զայն զոր պաշարեալէ եւ նոքա միայաղւոյն պատասխանեցին /485/ թէ տէր ՚ի սուղ ժամանակի լինիցի հրամանաւ քով եւ քրմապետն սկսաւ ասել ակսպէս տէր տեսանեմ զի բախտ քոյ նմանէ Աղէքսանդր Մակեդոնացւոյն քանզի տեսանեմ զի իմէջ սակաւ ժամանակի լինելոց ես տէր եւ իշխան Չըթլդրուկւոյ Կառիոյ Արկաթոյ եւ Հէդարապատւոյ յորժամ լուաւ զխօսս ՚ի բերանւոյ քրմապետին (որոյ անունն նորայէր հռամաեայ) իսկոյն հրամայեաց տանել զնայ ՚ի սրնկփաթան եւ պահեսցեն անդ մեծաւ զգուշութեամբ եւ խոստացաւ քրմապետին դու կացցես ՚ի արգելանս մինչեւ կատարեսցի զամենայն զոր ասեստայնու յետ դացես պարգեւս մեծամեծս՝ եւ տաց քեղաք մի մեծ որ լինիցիս քաղաքապետ տեղւոյն:

   Եւ յամի տեառն 1778 յամասեանն դեկտեմբերի ես ինքնին գնացի անդ առ ՚ի տեսանել Նավաբ Բահդուրն ընդ յասու դիտաւորութեամբ զի գտից շնորհես առաջի նորայ որ ազգն Հայց արձակապէս առնիցէ վաճառականութիւն ՚ի մէջ տէրութեան նորայ որով գտի շնորհս մեծամեծս եւ խոստացաւ տալ ազգի իմոյ զոր ինչ խնդրիցեմ եւ խնդրելն իմէր քանի յատոր իրք վաճառելոյ եւ գնելոյ եւ ազգն մեր ազատ լինինցեն ամենայն յարկաց եւ մաքսաց եւ նայ առատապէս շնորհեաց զխնդրելիս իմ, բայց ոչ կարացի կատար յասուցանել եւ ոչ կամիմ մեղադիր լինել ումեք մի միայն կամիմ ասել թէ՝ ձախողակ բաղտն իմ ոչ եթող յասանիլ այնպիսի մեծամեծ բարեբախտութիեան եթէ տէր Աստուած պարգեւեսցէ զկեանս յետ աւարտելոյ պատմութիւնս այս իւրում տեղւոջ պատմելոցեմ թէ՝ զինչէր պատճառ ձախորդութեան իմոյ այժմ միայն ճառեսցուք պատերազմն անդ որ առնէր քաջամարտն Նավաբ Բահդուրն:

Այսքանս բաւական մամարեցաք վասն ներկայ ազդարարիս ընթերցողացն, եւ զմնացորդսն մինչեւ ցաւարտ տպելոցեմք ՚ի յետեւեալ Ազդարարոջսն:

/486/ Լուրք ընկալէալ ՚ի Փուլպինանկայ, զոր թէ եւ առժամայն տպագրեալ տարածեցաք սակս յայտնէլոյ ներկայէլոց ամէնէցուն զպատահումն, այլ այժմ եւս հարկաւոր համարէցաս դնէլ ՚ի յԱզդարարի զի մնասցէ անցս եւ վասն տէղէկութէան ապառնէաց:

   Յետ բաժանման մերոյ Շբաթ 29 Մադրասէդ անվնաս հասանք ՚ի Պուլպինակ 12 Նախայ ամսոյն, եւ որպէսութիւնն մեր աստէն գրեցաք ըստ արժանեցան ընդ նմին յատկութիւն յառաջիկայ ճանապարհորդութեան մեր սակս թշնամեաց այ Ֆրանսիզաց, բայց Տէառն կամեցաւ մատնել զմեզ ՚ի ձեռս նեղչաց մերոց զի ոչ ծանայք հաւաստի որ յետ ելանելոյն մեր ՚ի Պուլպի նակայ Նախայ 14 ին մինչ 22 հազիւ թէ կարացաք անցանել զխարաբայքն այսինքն վտանգաւոր տեղիքն սակս ներհակութեան հողմոյն զի յորմէ հետէ ելայք ՚ի Պուլպինակալ կարեմասել ժամ մի ոչ գտայք հողմ բարեգոյն ՚ի ուղիղ ճանապարհն մեր եթէ ոչ յաջ եւ հայեակ երթալով հազիւ թէ անցաք զխարաբայքն բազում զգուշութեամբ, եւ ՚ի լուսանալ առաւօտեան որ էր Նախայ 23 էայք մերձ Մալաղու ՚ի ներ ձրոյն Փուլփասլանայ երեւեցան նաւս երիս հանդիման մեր որք գային առ մեզ աջողակ հողմով եւ մեք ոչ կարէայք յառաջանալ զի ներհակէր հողմն, նոքայ գալով գային եւ յաւելանային յերիսն չորս լեալ չորսն հինգ, մինչեւ եղեն ութն նաւք մեք կարծէաք նաւքն այնոքիկ ինկլիզաց իցենէ վասն որոյ հրամայեաց նաւապետն մեր բանալ զնշան Ինկլիզաց եւ արձակեաց մի թնդանօթս առ ՚ի հարցանել զինչ նաւ իցեն թէպէտ նոքայ բազին զնշան Ինկլիզաց բայց ոչ արձակեցին զթնդանօթ ընդ այսու անկաք ՚ի զարանս տարակուսութեան, եւ հայելով մեր զնաւքն ծանեաք բարկանթին ֆօլտլուիս որ էր ընդ նոսա իսկոյն հաստատեցաք ՚ի մտի զի նաւքն այնոքիկ իցեն ֆրանսիզաց բայց զինչ օգուտ ՚ի յայսմ անձուկ վայրի զի ոչ կարէաք փախչել քանզի ամենեեւին ոչ գոյր  նշմարանս ինչ հողմոյ իսկ թէպէտ թշնամեաց նաւքն առաւել մօտանալ մեզ ոչ կարէին ապա արձակեցին չորս մեծամեծ Պինիսք ՚ի երկու մեծ ֆրիգաթէն գալ առ մեզ սրօթ եւ բրօթ նա եւ յամենից Պինիսաց գոյր չորս փոքրիկ թնդանօթս լցեալ /487/ ՚ի մանուն գնդակաց, վերջապէս եկեալ հասին մօտ նաւն մեր, գոչեաց նաւապետն մեր թէ՝ (ովէք դուք) իսկոյն միանգամայն զարձակեցին բովանդակ թնդանօթքն եւ ընդ նմին հարացանքն, ո՞հ սարսափելի պատահմունք նման կարկտի գնտակքն անցանէին ՚ի գլխոց մերոց, աստէր տեսանել ողորմելի տեսիլքն մեր թէ որպէս զառ վայր անկանէաք ՚ի ներքսատունն մաւին ան յոյս լեալ  մեք ամենայնիւ նա եւս ՚ի կենաց զի կայծէաք միանգամայն լինելոցէ վաղճան կենաց մերոց բայց ողորմութեամբ Տեառն ոչ ումեք եղեւ վնաս յանձանց Վերջապէս յետ ոտնակոխ լինելոյ զնաւն մեր թշնայմեաց իսկոյն հրամայեցին տանել զմեզ այսինքն Նաւավարաց, եւ Վաճառականց ՚ի բանտ զիւրեանց նաւն յառաջացուցին ՚ի բրեւ ջոգս ոչխարաց, տրտմութեամբ սրտիւ դառն արտասւօք գնացաք եւ մտաք զնաւն ֆռանսիզաց անունեալն (Սիվէլ) վերջապէս մի 24 ժամ մնացաք անդ, եւ ՚ի լուսանալ առաւօտեան որ էր 24 երրորդ Նախայ ամսոյն երեւեցաւ նաւ մի, մատեան եւ ըմբռնեցին նմա եւս, էր նաւն Փուրթուքէզաց մաքաւցու յափշտակեցին զամենայն պիտանիս վասն անարժանութեան նաւին եւ բեռան թէպէտ կամեցան ջրասուզ առնել զնաւն, բայց սակս բազում կալանաւորացն յոժարեցան արձակել որ եւ եղեւ իսկ, լցին զնաւն բազմութիւն մարդկանց մեզ Հայքս ընդ նոսա թողին զնաւն գնալ ՚ի Մալաղայ, եւ զիւեանց նաւքն դարձան դէպ Պուլպինակ զիւրեանց ճանապարհն, զանիրաւ եւ անգութ ֆրանսիզքն թէպէտ արձակեցին զմեզ՝ բայց ոչ թողնլով եթէ ոչ զհանդերձ մի միայն զոր ունէաք ծածկեալ մերկութիւնն մեր: Վերջապէս թողին մեզ գնալ տրտմութեամբ ՚ի Մալաղայ Զերծանելով մեր ՚ի ձեռանէ այրիւմահեղ մարդկանց փոքր մի եւս անկանէաք անտառս եւ լինէաք կերակուր գազանաց եւ գէշակերաց՝ եթէ ոչ ժամանեալէր մեզ օգնութիւն ՚ի Տեառնէ, քանզի յետ մտանելոյ մեր նաւն Փուրթուքէղաց վասն ներհակութեան հողմոյն խորհեցաւ նաւապետն մտանել ըստրէջ կալօն գոնեա բարեգոյն լինիցի, այս եւս մեր տարաբախտութենէն ներհակն եղեւ, զի անվերահասութեան նաւապետին նաւն անկաւ ՚ի քնար ՚ի մէջ ծառախիտ անտառաց կոտորելով բազում ծառս եւ մնաց այնպէս միջոց 6 ժամս աստէր տեսանել զարսասուս /488/ իբրեւ զգետ հոսիւր, յետ այս բազում տաժանմամբ հազիւ թէ կարացաք հանել զնաւն անտի գձելով խարիսխ եւ քարշեալ ՚ի դուրս, ազատեալ աստէն նաւեցաք յաւուրս ութն մինչեւ հասաք ՚ի Մալաղայ որ էր Ղամար 4, եւ անդ էր նաւ մի որ ելանէր առ պուլպինակ մտաք զնաւն որ էր վեց Ղամար ամսոյն միջոց 28 ժամին եմուտ նաւն մեր լստրէջկալօն վասն զի աջողակէր հողմն, յետ ելանելոյ անտի եզր առ եզր ընթանալով սակս երկիւղին ֆռանսիզաց մտախոհ լեալ նաւապետն մեր եմուտ ըստրէջ (Փուլ դէնկգէնկ) որ անծանօթէր այս ճանապարհին տարեալ նաւն նստոյց ՚ի վերայ սակաւաջուր տեղոջ սկսաւ նաւն թեքուիլ եւ ջուր առնուլ աստէր տեսանել ողորմելի տեսիլքն  մեր թէ որպէս ելանէր զարտասուս յաչաց մերոց զի այսու յրիցս անգամ մի զկին միոյ ձախորդութիւն պատեայ զմեզ վասն մեղաց մերոց կարծէաք զի այժմյս անխափան լինիցի ժամն վերջին կենաց մերոյ պատրաստէաք գրկիլ զմիմեանս եւ տալ համիւր բաժանման վերջին, ո՞հ սարսափելի պատահմունք ՚ի յայս ամենայն մարդ կարէր մտածել զթշուառ կեանն մեր եւ կապել ընդ նաւին զի մի շրջեցի մինչ յետս դառնալ ջրոյն վերասցի նաւն որ եւ արարին իսկ նա եւ արկեալ յետ խարիսխ քարշեալ ՚ի դուրս այսու ազատեցաք ՚ի յեղձմանէ նա եւս էր ընդ մեզ ծերոնազարդ Մահտեսի Պարոն Յովսէփ Ստեփանն որ Թաջբազշնաւաւ ելեալ էր առ Չին եւ եղեալ կալանաւոր ֆռանսիզաց յետոյ արձակեցեալ գնալ Մալաղայ որեւ ընդ եկեալ աստ Պուլ պինակ որ էր ղամար 13 եւ սուրաթ կաստէր նաւաւ գնայ առ Չին Տէր յառաջադրեսցէ ՚ի բարի եւ մեք այսինքն Պարոնք Խաչատուր Տէր Ղուկաս Յովան Աբրահամ Շամիր, Կիրակոս Կարապետ Թորոս Կարապետ Խաչիկ Ծատուր Զարի Ֆեանս աստ մնացաք մինչ գտցուք զնաւ ելանել առ Մադրաս ողորմութեամբ արարիչն եւ այլն:

   Յատկութիւն նաւանց ֆռանսիզաց ասեն թէ յետ ելանելոյն իւրեանց ՚ի Մուրիսու գնացեալեն առ կղմն Բթաւիու եւ անդ ըմբռնեալ չորս նաւս երկուսն վալանդզի եւ երկուսն ինկլիզի որ անդէն յղեալեն ՚ի Մուրի եւ իւրեանք այսինքն Մուրիսոուց ելեալ /489/ միյիսուն թօփանցի Մանուար անուանեալն (Սիվէլ) եւ մի երեսուն եւ վէց թօփանցի եկեալեն դէպ ըստրէջ Մալաղայ եւ անդ ըմբռնեալ մի նաւ Չնէզի որ անդ էն ջրայսուզարարեալ յետ այն ու ըմբռնեալ երկու նաւ Վալանդ զմտանալով Մալաղու Ֆօրդ Լուիսն Ուռիլի յույսկուս Մալաղու Ղօռաբն Ըսկաթին Պուլպինակայ եւ թաջաբաղաշ նաւն բունբայու որ Մահտեսի Պարոն Յովսէփ ստէփանն միջոիմնայ ելեր յետ նորա մերձ ձորայն փուլփիսլանայ գեղեցիկ նաւն լաչմի որմեք միջու մնէաք յետ այս նօսու ինօր բօնոսւսէս նաւն Փուրթուքէզաց որ վերստին արձակեցին մեզ եւս ՚ի նմա յուղարկեցին Մալաղայ: Յետ այս ամենայնի բոլոր նաւքն Ֆռանսիզաց գնամանան առ կողմն Աչինու եւ անդ սաստիկ ալէկոծութեան ան հանդիպման մինչ կորուսանել զմիմեանս նա եւ մաստրէրն զօռապին եւ վալանդզ եւ Ֆօրալուիսի նաւէրոց կոտրատէլ որ անկարողան ելէլ գնալ եւ ինկլիզաց նաւէրն հանդիպման եւ բռնում այսինքն Սուրաթ կաստէր նաւն բռնումոյ վալանդզի մի նաւին շիպ Այնէն Ֆօրալուիսին եւ Ըռիջստէր ֆրղաթն Ղօռապն Ըսկաթին որ բերէլան տեղս եւ լէլամ գսէլ Ֆօրտլուիս նաւն դատարկ ծախելան չորս հազար եւ երկու հարիւր մարչիլ, եւ Վալանդզի նաւն երեք հազար եօթն հարիւր մարչիլ, եւ Ղօռապն մնացէլոյ կարելիայ յետ կտան դոր իւրեանց օրէնքնայ բեռն նաւէրոց յատկապէս Ֆօրտլուիսին ապրանքն բանկալու եւ մադրասի տեղս լէլամ գձելով ծախուման եւ այլն:

   Տեղէս երկու մանուար եւ չորս ֆրգաթ հանդերձ ութն նաւաւ գնացէլան Մալաղայ բռնել որ մինչեւ օրս տիրելէ լուրն եկել չի Աստուած վերջն խէրառի եւ այլն:

   Ասեն թէ յետ ֆօրտ լուիսին ինկլիզաց նաւէրն բռնելէն տեղս բերելէն ուռիլն գնեալէ լէլամումն 119 հակ բանկալու ապրանք 18 հազար մարչիլ որ լուկատէրի նաւումն դինամարքի նշանաւ ելեալէ առ մանիլայ թողնելօվ նաւն եւ մնացեալ ապրանքն ես տեղս քանի  ինկլիզ պարնաց հարցուցի վասն մեր ազգի ապրանցն որ բառցէլան ֆօրդ լուիսմն յետ ան տալէց թէ ոչ (ինձ պատասխանեցին ասելօվ թէ բոլորն յետ կտինք եթէ ինկլիզի նշանաւ լինէր բռնուած ֆօր դլուիսն այլ սպանիօլի նշանաւան /490/ բռնէլ ֆռանսզէրն վասն այն յռտ չեն տալ էց ես պատասխանեցի ասելօվ մեր ազգն ինկլիզի նշանօվայ բառցել ոչ թէ այլ ազգի ապա խոստացան էն քինչ ինկլիզի եւ հայոց ապրանաց ձեռն եկածն յետ կտան եւ այլ ազգինն ոչ դոր լինեեն Աստուածայ գիտելիք եւ այլ:

   Լաշմի նաւն մեր կուրսարիան շինէլ Ֆռանսզէրն եւ թաջբաղշ նաւն երէլան որպէս ըստուգն Մստր Ռօբօքէն տեղեկացէլ  կլինես որ շիպ բումբայի նաւովն եկէլայ առ Մադրասգ մեր ողորմելութիւնն մի ըստ միոջէ կպատմի հրամանոց եւ այլ տեղս մին էնպէս լուր չկայ՝ եւ ինկլիզաց նաւէրն գնացէլան Մալաղայ բռնեն մինչ օրս տիրէլէ լուրն եկէլ չի միայն հասանելէ եւ չիթի գրելէ լուրն եկէլայ ինչայ գրածն չդիտեմք էսօր յեգուց տիրելէ լուրն գոլէցայ եւ այլն:

՚ի Պուլպինակ Ղամար 25: Թիւն 1725: Բանկալու վերնովն:

Խոնարհ Հնազանդ Ծառայ Խաչիկ Ծատուր Զարիֆէան

***         

Յովաննէս Խաչիկեանն ծնեալ ՚ի Պասրայ եւ ուսեալ զլեզուս Անգլիացւոց ՚ի Կալկաթայ Շնորհիւն Ազնիւ Ջաստին Հայտին ՚ի դպրոցի ՚ի ձեռն հմուտ ուսուցչաց եւ կատարեալ ջանիւ եւ փափակնօք վասն օդափոխութեան անցեալ ամսոյն եկն աստ ՚ի կալկաթու եւ որով հետեւ եգիտ զցանկացեալն իւր զառողջութիւն անձին իւրոյ առաջադրեալէ մնալ աստ ժամանակս ինչ:

   Վասն յանորիկ խոնարհաբար խնդրէ արձակութիւն յայտնել հասարակութեան զի ինքն յանձն առնլոցէ ուսուցանել մանկանց հայոց աստ եղելոց զայն լեզու այնոցիկ որք ցանկան ուսանիլ եւ չէզանց առնելոց ջանացողութիւնն իւր վարժելոյ զնոսա որպէս օրէնէ դպրոցաց ուր ինքն ուսաւ եւ կարողէ հաստատել որոց ցանկան բաւականին տեղեկութեանս իւր լեզուին այլ եթէ իցեն ոմանք որք ցանկասցին ուսանիլ թէ վասն /491/ ժամանակի դասատուութեան եւ թէ վասն վարձին կարեն արձակեպէս հարցանել ինմանէ որպէս որ կամիցեն, եւ ինքն այժմոյս բնակի Սուգարամ չէ թէ քուչումն Նումրոյ 20 տանն:

՚ի Մադրաս թիրայ 25 1795:

   Մարգար եւ Շամիր Զօրէրեանքս խոնարհաբար յայտ առնեմք ամենեցունդ որ մեք Սպահան նոր ջուղայու Թարվզէքոնց մալաթի Սուրբ Եկեղեցւոյ վաքլիք եւ մութավալիքնեմք օվոք զոր ինչ որ ունիցին տալոյ կարող են մեզ յանձնել ռէսիդ ստանալ եւ խոստամանամք կատարել ըստ պատուիրանի իւրեանց:

Եղեւ Մադրասումս Թիրայ 29: 1795:

ԱԶԴԱՐԱՐ

   Ամսոյս 16 երրորդի, աւուրն երեք շաբաթի, առաւօտեան իբրեւ  7 ժամոյն վախճանեցաւ նորին Բարձրութիւնն Նավաբ Վալաջայն, միջոց քանիցս աւուրց տկարութեան, հասակնէր եօթանասուն եւ ութն ամ զպտուղն մահոյ սորա առ յաւարակաց դառնէ ըստ օրինակի իշխանին միոյ զոր զյպատակաց իւրոց լինիցի իբրեւ զհայր բարի այսպէս մեծապատիւ այրս այս ՚ի բոլոր նենդանութեան իւրոյ էր հովուիչ ժողովրդաց իւրոց եւ ողորմած առ նոսա իմաստութեամբ վարեաց զկեանս իւր լինելով բարեկամ եւ մխիթարիչ յասարակաց մխիթարէին ՚ի սմանէ ամենեքեան որովք գրաւեալ ունէր զսիրտս հասարակաց իւրոց, վերջապէս էր ճրագ վառ համայն կռնաթակ աշխարհիս, զոր լուսով իւրով ամենեքեան յերջանկութեանս կային, այս ամենայն ՚ի միտ առեալ՝ յարկէ արժանաւոր զտրտմութիւն մեծ վասն մահուան սորայ, եւ զողբան ամենից /492/ ՚ի վերայ կորստեանն անդառնալի զթաղումն հանդիսական էր այսպէս, զդին սորա եդեալէին ՚ի սնդիկ միոյ պատեալ կանանչ մախմռով եւ ապա ՚ի մէջ յայլում սնդիկ կալեալ քանիցս արամբ ՚ի վերոյ որոյ արկեալ ոսկիազօծ բադլայ, եւ ապա վրան մի բագլայի, առաջն երթային զդասս զօրաց հետեւակավ եւ ձիաւորաց, եւ զդասս փղից եւ ուղտուց, ամենայն հանդիսական պատուով եւ յետ դիոյն զդասս իշխանաց, եւ ապա զժօղովուրդսն, զոր պատեալ յամենայն կողմանց առաջանային, անդ էր տեսանել աղէտալի զողբս ծերոց եւ տղայոց, եւ զճիճն անժուժելի, կանանց եւ մանկանց որք ՚ի սրտէ բողոքէին զվախճանն պահպանչին իւրեանց իբրեւ 10, 000 հոգիք որք ձայն բարձեալ լային շուրջ ննջեցելոյն բայց ՚ի յայնցանից որք ՚ի սիրտս իւրեանց կրէին անանդուրժելի տրտմութիւնս այսպէս տարեալ զգին ՚ի պալատէն իւրմէ առ Դասագիր մէջիգն ՚ի Տրվլկանի զոր անդ անփոփեցին զդին նորա յետ վախճանին նորին բարձրութեանն սկսեալ եղեւ արձակիլն րոպէական Թնդանօթսն թէ ՚ի դրվլկանի թէ ՚ի բերդսն եւ ՚ի նաւսն անկլիայւոց համարաւ 78 ըստ թւոյն ամաց իւրոց եւ ՚ի նշան Տրտմութեանն:

   Եւ ՚ի 19 երրորդ ամսոյս աւուրն ուրբ աթի յաջորդեաց զՏախտն նորին բարձրութեանն զաւագ որդին իւր Նաւաբ Ըմգոթլ Օմարայ Բահդուրն այսպէս իբրեւ 10 ժամին եկն արտաքս ՚ի պալատն ՚ի տեսս հասարակաց ներկայ եղելոց եւ բազմեցաւ ՚ի վերայ Տախտին Հօր իւրոյինոյն ժամոյն արձկեցին թնդանօթսն 21 ՚ի նշան ուրախութեան եւ սկսեալ եղեւ մատուտանել զնծայս յասարակութենէ զոր տեւեաց մինչեւ զմետասան ժամս ապա հանգստեցաւ յայլում Օթեւանի եւ իբրեւ մէկ ժամին ել յամայն փառօք երթային առ մղջիտն վասն աղօթելոյ զհանդէսն էր այսպէս նախ երթային զդասս ուղոուց եւ ապա զդասս փղից ունելով զնշանս Տէրունական այնու յետ զդասս ձիաւորաց եւ ապա յետեւակացն զօրաց եւ յետ որս Նորին բարձրութիւնն նստեալ ՚ի միջի Օսկէազօծ Սենեակի միոյ զոր բազում որք կալեալ ունաին յետ զնդանիս եւ զիշխանս նորին բարձրութեանն այսպէս մեծաւ հանդիսօք ելեալ գնաց:

   /493/ Ամսոյս 14 ժամանեալէ աստ նաւն ամերիկացուց անուանեալ ամէրիկայ, իմուրիսուց զոր ելեալէ անդէն ՚ի 11 երրորդ Սէտէմբր ամսոյն որոյ նաւապետ պատմէ թէ 16 օր առաջ քան զելանելն  որոյ ժամանեալէ անդ լասիբիլ եւ լապրուդ էնթ նաւքն ֆրանսիսաց ունելով ընդ նոսա արմէնիան մէրչանդ նաւն զոր կարեալէին մնացորդ նաւքն թողեալեն ՚ի նեղուցն մալաղու որով մտածին կարելի զի մնացորդքն եւս հանդիպին նաւաց անկլեացւոց նաւս թէ Մուրիս գոյ բաւական կերակուր եւ այլ յարակաւորութիւնք:

   Ապստամբ որդին Նիզամին վասն պակասութեան կերակրոց եւ այլից թողեալէ զամուրն Բէդէր, եւ ելեալէ առ հիւսիս կողմն Մարաթէ երկրի: Եւ զօրքն Նզամալէ ենթ կառավարութեանն Մօնսիւր Ռէյմօնդին տիրեալէ զյիշեալ Բէդէր ամուրն:

   Թիրայ ամսոյս 17 երրորդին յրատարակեցաւ լուրք ըմբռնմանն Մալաղու եւ արձակեցին 21 թնդանօթս:

   Թիրայ ամսոյս կախեցաւ Միքայէլ Ֆինի վասն քրէական մեղացն իւրոց զոր սպասանեալէր զերկուս այրս:

   Կալկաթու կազէթքն պատմեն զի ֆէվօրիթ նաւն ենթ կառավարութեան քափտան Նիւտօնին ՚ի կորուստէ ելեալ մերձ Ռանգուն, 8 անձինք միայն զերծեալեն:

   Տրտմութեամբ յիշատակեմք զդառնութեան դիպուածս այս զի Գանջամ, Սիքաքօլ եւ Մանսուր, Կօտայ հանդիպեալէ թիւփոն եւ սաստիկ անձրեւ զոր պատճառեալէ այնքան մեծ հեղեղ զոր ջրասուզեն եղեալ զամենեքեան, ասեն զպատահումս այս եղեալէ յաւուրն երկու շաբաթի յետ ծննդեանն լուսնոյ, եւ ջուրն միջոց 6 ժամ ժամանակ 20 ոտնաչափ սփռեալէ լեալ ՚ի վերայ բոլոր երկրի:

   Մստր Հէստինգ անցեալ էն Գովերնօռ Ջէնէրալն Կալկաթու որ գրեթէ յօրմէ թողլոյ նորա զպաշտօնս իւր մինչեւ ցներկայ աարիս դատիւր ՚ի դատաստանի դատաւորացն Լօնդրու ամենայն գաղէթնք եւ լրատու թուղթք յայտնեն արձակութիւն նորա զի նա ընկալեալէ վճիռ ամեղութեան վասն ամենայն գանկատանաց ընդդէմ նմայ:

   /494/ Ամսիս 25ին Հօբէրտ անուանեալ թագաւորական նստավարութեան քափտա Պէջի ել յաստէ առ Տրնկմալայի ու միաբանիլ ընդ Կօմօդօրն:

Յատկութիւն երթ եւ եկութէան Նաւուց

Թիրայ 4 ահաս

Սէնթուրիօն

նաւն

 

՚ի ջաֆանայէ

5

Ազիայ

 

 

՚ի մասամբիկէ

6

Սուալօ պակէթ

 

քափտան Սիմսան

 

 

Բէրինկտօն

 

Սիվէրս

կալկաթուց

7

Սիզէր

 

Ջանավթ

վիզաղփոնմոյ

8

Էլիզայ

 

Դիանայ

կալկաթուց

 

Էլիզայ բարկանթին

 

Եւօբարթսան

տրինկամալուց

9

Ջէնէրալ էնկըր

նաւն

Լիզգարդ

ջափանուց

 

Բարնհօմ

 

Հէրբըթ

տրնկբարայ

 

Գիլֆօրդ

 

Գրին

կուդլուրայ

11

Գլասգօ

 

Էրաթըր

կալկաթուց

 

Սէնսամ

 

Սմիթ

մադուրայ

13

Սնօ մէրկուրի

 

Վուդկակ

կօրնգուց

 

Կաստէլ նաւն

 

Վինտր

եւս

14

Ֆրիգէտ բօմբէի

 

Պիկէթ

տրինկամալուց

ել

Աննա

 

Հէգ

առ կալկաթայ

15 էհաս

Սնօջանպակէթ

 

Հէրիշիս

պօնտ տիտրուց

 

Ամէրիկայ

 

Հուբէրդ

իլ դէ Ֆրանսուց

 

Սէնթօր

 

Ռիչէրդսան

բումբայուց

ել

Ֆավօրիթ

 

Միէրս

առ կալկաթայ

 

Էլիզայ բարկանթին

 

Ռօբէրթսանն

առ կօրնգի

18 էհաս

Հուզար նաւն

 

Լայթբարն

տրինկմալուց

 

Ռեյբլ կարլօթ

 

Սմարթ

բումբայուց

ելին

Սուֆօլկ նաւն

 

 

 

 

Սինթուրիէն

 

 

 

 

Մէրօյին

 

 

 

 

Մէրի

 

 

իստինդիայ

/495/ Թիրայ 18 ել

Էլիզայ անայ

 

քափտան Հաջիս

առ կալկաթայ

 

Սիզէլիայ

 

Ֆօգս

առ կալկաթայ

 

Սարպրայիզ

բալի նաւն

 

առ իստինդիայ

 

Ազիայ

 

 

առ ամէրիկայ

21

Հիլէն

նաւն

քափտան Սիտին

առ բումբայի

 

Բոմբէի Ֆրիգէտ

 

 

առ կօրրնգի

22

Ջանպակէթս

 

Հէրիշիր

ծօվն

 

Հուզար

 

Լայթբրն

առ տրինկմալի

 

Սուիֆթ

 

 

կօրնգի

23 էհաս

Հօբէրթ

 

Պինջն

 

24 ելին

Մէնթօր

 

 

առ փալիդադ

 

Գիլֆօրդ բարկանթինն

 

 

կուդլուր

 

Ամէրիկայ

նաւն

 

կալկաթայ

 

Տուբրադըր

 

քափտան Կիպշին

տրինկամլի

25 էհաս

Նիկօբար

 

Ջօնս

բթաւիուց

ել

Կաստէլ դանսբարգ

 

Վինտր

առ տրնկբար

 

Եւայէլ չարշօթ

 

Սմարթ

առ կալկաթայ

 

Հօբերթ

 

Պէչ

առ կօրնկի

 

Բէրինգտօն

 

Սէիր

առ կալկաթայ

26

Աբրկամբի

 

Գիլմօր

 

 

Սնսամ

 

Սմիթ

 

 

Սնօ մէրկուր

 

Վուդկակ

առ մուչլիբանդար

27

Գլէս գօյ

 

Էրթըր

առ կալկաթայ

28

Մէրիպակէթ

 

Ստիֆւն

առ լօնդօն

29

Սարայ

 

Բարն

առ կալկաթայ

 

Բէնկշուր

 

Ֆրէիր

ծովն

 

   Տիկին Խաթուն Յոհաննիսեանն ՚ի Թիրայ ամսոյ 3ին Հանգեալէ ՚ի Տէր որ էր Մայր Պարոն Խաչիկ Աղէքսանդրեանին ՚ի Սէիտաբադ:

/496/ Ներքոյ գրածս Մադրասումն ծախուելէ Բանկալու ապրանաց եւ անաջեղենաց յատկութիւննայ Թիրայ ամսոյ 28 թիւն Փրկչին 1795

(Ապրշումէ եղենաց գինքն են):

Բանուկի լէվ ավալ ապրիշումն որոյ կէսն ճարմակ լինի ֆի զիտըն

42յուն

եւս գօյումն չորսէն 1 բաժինն ճարմակ լինի

40

եւս սէումն տասնէն

38

եւս չարումն բոլորն դեղին լին

35

մայրռդնգարին բոլորնաւալ եւ կէսն ճարմակ եւ կապն եւս իւրնէ լինի

33

եւս չորսէն մին բաժրնն ճարմակ

30

եւս դօում ունենայ եօթնէն մին բաժինն

27

եւս կապն եւսչուանով լինի կապած

25

Ռադնագարայ ցեղն դօում չունենայ կապն իւրնէ լինի կապած

24

եւս դօում ունենայ

23

Շիրփուրի երեք նախի կայեայ ապրիշումն

21

Սէտապատի մին նախի ապրիշումն

27

եւս 2

25

եւս 3

21

Մուխտայ ալորած ապրիշումն

12

եւս անալորած եւս

9

Դօում ռադնագարի ապրշումն

4

 

Ճոթեղինաց գինն

Հօլանդզի 70 թօլանոց փուշակի փանջ ըռանկի ջէլին ֆի քուռին

100

եւս 60

90

եւս 55

70

եւս 50

60

/497/ եւս 45 ավալ բալուչէրի փուշակին

55

եւս 43 դօում

50

եւս 40 սէումն

44

եւս 38 չարումն

38

եւս 45 միրզալփուրին

50

Միրզայփուրի կարմիր ջէլին

30

Դահրի ավալ ջէլին

60

եւս դօումն

55

Սէդաբադի նաբաբին ավալն 4 ռանկին բարակ խաթէր ունենայ

16

եւս դօումն

12

եւս սէումն

8

Օվրանկաշայի ավալն 40 ձեռնին

26

օվրանկաշային դօումն

23

օվրանկաշայի սարին 50 ձեռնի

50

մալդիու ղութնին 20 ձեռնին ավալն

30

եւս 20 դօումն

26

փուշակի քաթարիդար 12 ձեռնի ղութնին ավալն

22

եւս 12 դօումն

18

եւս առանց քաթարի 12 ավալն

18

եւս 12 դօումն

15

եւս 10

12

մալդէու ալաջէն ավալն ֆի քուռումն կէսն մօտիճուր քաթրիդար լինի

42

եւս հասարակն

34

եւս ալաջայ սարին 50 ձեռնի ավալն

55

եւս 50 դօումն

46

եւս 50 սէումն

40

/498/ թէմպի տօփաթին ավալն 10 ձեռնին ֆի քուռին

24

եւս դօյում 10

20

եւս սէյում 10

18

փուշակի սըստրմանիաղլուխն ավալն ֆի 15 ֆարդինն

45

եւս դօյում

40

եւս սէյում

21

միրզափուրին

18

չափայ աղլուխն ֆի 7 ֆանդինն

28

չափայ ստրին 16 ձեռնին

29

եւս 14

26

սէիդապատի բութաղարն 16 ձեռնին

90

եւս սարին 16 ձեռնին

150

քաղզի շիր շաքարն ավալն

40

եւս դօումն

35

սուսին

20

թէմբի 20 ձեռնի սարին 2 ½ ձեռ լէնքսն

60

եւս 18 եւս

55

եւս 16 եւս

45

եւս 14 եւս

34

գօլբադանն

27

մունկադօթին 10 եւ 8 ձեռ ձիքս եւ 2 ½ ձեռ լէնսքն

19

եւս 8 եւ 6 ձեռ ձիքս եւ 2 ձեռ լէնսքն

13

եւս 6 եւ 4 ձեռ ձիքս եւ 1 7/1 ձեռ լէնսքն

11

չաշմայ բլբուլ 20 ձեռնի սարին

50

եւս եւս 18 ձեռնի սարին

45

եւս եւս 16 ձեռնի

40

/499/ մունկասարին 20 ձեռնին

32

մունկասարին 18 ձեռնի

28

մունկասարին 16 ձեռնի

25

ջօռայ մունկադօթին

6

 

(Ուղ եւ թէլեղինաց գիննէ)

բանկալու ուղն ֆի քանդին այսինքն 500 ռաթլն

20

մադրասիս ուղն

30

կոնջթի թէլն

21

գէնագարչակի թէլն

19

 

(Անաջեղինաց գիննէ)

բանկալու շաքար ավալն դի քանդին

17

եւս շաքար դօումն

14

եւ գուռն

9

եւս կամիր մուստարտն

4

եւս սաֆմէթին

7

եւս ժիրէն

25

եւս չոր տտրակն

16

փիփէլն

50

եւս փիփէլին փէտն

20

ավալ ռաթնտգարի բրինձ ֆի գարսին այսինքն 9256 եւ կէս ռաթլն

90

դօյումն

80

կարգասիօն բրինձն ավալն

65

եւս դօումն

55

եւս սէումն

45

կոնճիթն

80

նօխուտն

55

/500/ փաթանայ պիզն

50

կանանչ դալն

45

թուար դալն

50

եւս կոտրածն

60

քուլթին

60

դնգայ ջօլի ցորէնն

90

դուդիուն

65

 

(չինու ապրանաց գիննէ)

չինու ավալկաւկօն ապրիշումն ֆի փիքուլն այ 133 ռաթլն 33 տուկրէն

225

եւս դօում

190

եւս սէումն

90

եւս չարումն

80

եւս անգն ֆի քուռին

8

եւս 45 փէթի սիտին կարմիր կանաչ դեղին կապույտ ղռմզի սէվ եւ ճերմակ ֆի թանն

18

եւս 45 փէթի վերն գոյնով սիտին ֆլօրն ֆի թանն

16

եւս 35եւս լուստրին

10

                                             եւս 35 եւս եւս ֆլօրն

12

եւս 45 եւս դամասկն

16

եւս եւս պիկինն

6

եւս եւս սայեայսայէն

5

եւս եւս պիլամն

2

եւս եւս ֆալս զառն

5

եւս թութունակն ֆի քանդին այսինքն 500 ռաթլն

28

եւս ժիպակն ֆի փիքուլն

40

եւս ապրշումէ չաթրին ֆի դանէն

1

/501/ եւս քաղաթէ մեծ զաթն ֆի 100 դանէն

12

եւս փոքրն եւս

9

չինու ավալ չինչինու ճարմակ մսրին ֆի քանդին

65

եւս դօումն

50

 

(փէգուայ ապրանաց գիննէ)

մոմն ֆի քանդին

100

ղալոյին

55

բիջդէմարն ֆի մին քանդին

15

ազդէպէշն ֆի քանդին

30

ձկան կաշին ֆի 100

2

քաթն

27

լինկդէպաստրն ֆի ռաթլն

2 3/1

ֆօրալ տախտակն ֆի 100 դանէն

30

գերան փայտն ֆի դանէն

20

շիմբի տախտակն եւս

6

տախտակի քսելէ թէլն ֆի հինգ փարին

1

աւալ մարֆինն ֆի քանդին

160

դօումն եւս

130

սէրումն եւս

90

չարումն եւս

60

լաքն եւս

28

 

(Մուչլիբադարայ ապրանաց)

քսելէ հալդին ֆի քանդին

36

ճիլի

7

եան ամայ թազայ ցորէնն 9256 ½ ռաթլանոց գարսին

140

ավալ թութունն ֆի դուզին

5

դօումն եւս

2

 

/502/ Տօնէ Սրբոցն

Աւուրք Լուսնի

Ամսիք Հռօմայեաց

Ամսիք Ազարիային

Չայնք

Աւուրք եւ Տօնք

 

16

Հոկտեմբեր

17

Ղամար

1

դկ

Չորեք շաբաթ

Պահ

17

18

2

աձ

Հինգ շաբաթ

Դիոնէսիոսի արիսպագացւոյն եւ

18

19

3

ակ

Ուրբաթ

Պահ

19

20

4

բձ

Շաբաթ

Աւետարանչացն Մաթէոսի եւ

20

21

5

բկ

Կիւրակի

Վեց երրորդ

21

22

6

գձ

Երկու շաբաթ

Ղուկիանոսի հարիւրապետին եւ

22

23

7

գկ

Երեք շաբաթ

Թէոդիտոնի քահանային եւ այլն

23

24

8

դձ

Չորեք շաբաթ

Պահ

24

25

9

դկ

Հինգ շաբաթ

Խարիթեանցն եւ այլն

25

26

10

աձ

Ուրբաթ

Պահ

26

27

11

ակ

Շաբաթ

Երկոտասանից Վարդապետացն

27

28

12

բձ

Կիւրակի

Եօթն երրորդ

28

29

13

բկ

Երկու շաբաթ

Անաստասայ քահանային եւ այլն

29

30

14

գձ

Երեք շաբաթ

Հիպիրիքեանցն եւ Սեւեռիանոսի

30

31

15

գկ

Չորեք շաբաթ

Պահ

1

Նոյեմբեր

1

16

դձ

Հինգ շաբաթ

Յոհաննու Ոսկեբերան Հայրապետի

2

2

17

դկ

Ուրբաթ

Պահ

3

3

18

աձ

Շաբաթ

Ամենայն Սրբոց հնոց եւ նորոց

4

4

19

ակ

Կիւրակի

Ութ երրորդ

5

5

20

բձ

Երկու շաբաթ

Ստեփաննոսի Հռոմայ Հայրապետ

6

6

21

բկ

Երեք շաբաթ

Ակիփսիմեայ եպիսկոպոսին եւ

7

7

22

գձ

Չորեք շաբաթ

Պահ

8

8

23

գկ

Հինգ շաբաթ

Հայրապետցն Մետրափանոսի եւ

9

9

24

դձ

Ուրբաթ

Պահ

10

10

25

դկ

Շաբաթ

Հրեշտակապետացն Գաբրիէլի եւ

11

11

26

աձ

Կիւրակի

Ինն երրորդ

12

12

27

ակ

Երկու շաբաթ

Մելիտոսի անտիոքայ Հայրապետին եւ

13

13

28

բձ

Երեք շաբաթ

Դեմետրայ վկային եւ այլն

14

14

29

բկ

Չորեք շաբաթ

Պահ

15

15

30

գձ

Հինգ շաբաթ

Գուրիասայ Սամունասայ եւ այլն

 

/503/ Փուլպինանկաց Պարոն Խաչիկ Ծատուր Զարիֆէանին գրած գիր Հատորնէ անցէալ Նադար ամսոյ 26 էն:

  Մադրասիցդ վերկացած ֆինիքս նաւն էհաս աստ եւ անցեալ Ղամար 29ին ել յաստէ առ մանիլայ որով գնաց Պարոն Յովհան Աբրահամ Շամիրն եւ մեք այսինքն Պարնիք Խաչատուր Տէր Ղուկաս, Կիրակոս Կարապետն Թորոս Կարապետն եւ ես, մնացաք աստ այսօր բազում ջանացնողութեան դիմեցաք առ տեղոյս գովեռնօռն նա եւ այլ մեծամեծաց խնդրելով զի մեզ խոստանան սոյն ֆրիգաթաւ գալ առ Մադրասդ բայց կաելի չեղեւ մեք ողջեմք ողորմութեաբ Տեառն:

Ծնունդ

    Թիրայ ամսոյ 11 երրորդի Տիկին Մարիամ Նիկողոս Գուլմիրեանն ծնաւ դուստր մի, եւ ՚ի 29 երրորդի Մկրտեցաւ Հանդիսօք որոյ Կնքահայրն էր Պարոն Կարապետ Մուրադխանն եւ Անուանակոչեցին Տալիթայ: