Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի խորոց կարդալով որպէս հառաչեմ,
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ,
Բանալով զշրթունս իմ զանձնէն բողոքեմ.
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ,
Մարիամ տիրամայր, լեր ինձ օգնական:

Պատուէի երբեմն եւ ոչ իմացայ,
Անասնոց անբանից հաւասարեցայ,
Գիտելով ի չարիս կամաւս կորացայ.
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ,
Մարիամ տիրամայր, լեր ինձ օգնական:

Եկի ես այս աշխարհս, թէ զգանձս շահեմ,
Եւ զհրամանն Տեառն անարատ պահեմ,
Այսօր ի յայսցանէ զիս զուրկ տեսանեմ.
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ,
Մարիամ տիրամայր, լեր ինձ օգնական:

էրունեան ես ազնիւ, տաճար կազմեցայ
Եւ շնորհօք եօթնարփեանն զարդարեցայ,
Այսօր կամաւ իմով փչեալ քակտեցայ.
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ,
Մարիամ տիրամայր, լեր ինձ օգնական:

Ր................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................:

Ոստաքանց եղէ ես որպէս զարմաւենի
Եւ պտղակորոյս` ես որպէս ձիթենի,
Թարշամեցայ մեղօք տնկեալս ի չարի.
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ,
Մարիամ տիրամայր, լեր ինձ օգնական:

Սիրով անցաւորիս սաստիկ խոցոտիմ
Եւ նետիւք թշնամւոյն միշտ վիրաւորիմ,
Հարուածեալքս անցանօք ցաւագնեալ շրջիմ,
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ,
Մարիամ տիրամայր, լեր ինձ օգնական:

Է .............................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................: