Ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԱՌ ՀՆԳԵՏԱՍԱՆԵՐՈՐԴ
Երանելւոյն Եւսեբի եպիսկոպոսի խորհուրդ մատնութեան:

ՓՈՒԹԱՍՑՈՒՔ խաչն Քրիստոսի, ոչ զի խաչ ելանիցեմք, այլ զի երկիր պագանիցեմք. եկեսցէ եւ Յուդա մէջ` քաղաքայինն ձերոյ քաղաքիս, ապախտաւորն երախտեաց, գողն յամենայնի. զոր թէպէտ եւ գիտէր տէրն զնա գող եւ կծծի, կամեցաւ հատաենլ բարոյիցն, եւ կարճել զախտս գողութեանն. հաւատայր նմա զարկղն` զքսակն մտից. հւատայր զքսակն, զի իցէ գող եւ մի' մատնիչ:

Ոչ բացաւ յուդա տեսանել ընդ կոյրսն բացեալս, եւ ոչ ողջացոյց զոտսն որպէս զկղս ողջացեալս ոտիւք, եւ ոչ պարզեաց զձեռսն կարկամելսն ձեռօք որ պարզեցան, եւ ոչ բժշկեցաւ ընդ ցաւածսն որ բժշկեցան. ոչ փոխեցաւ ընդ ջրոյն գինի, եւ ոչ նահանջեցաւ ընդ ծովոյն դադարելոյ. ոչ ակնածեաց փառացն` զոր պատմէին լեռնէ անտի իջեալ ընկերքն:

Այլ խնդրէր ժամանկ հայր նորա սաանայ, չզանգիտեաց եւ նա. այլ մեւս ժամանակ խնդրէր օձ երկրորդ, որ եղեւ գործի եւ աման չարին: Եգիտ զնա սատանայ անօթ պիտանացու պէտս իւրոյ նենգութեանն. յախտս անկեալ գնի, ասէ, յընչասիրութեան. գտի պատճառս, կաչօղ է լինել ինձ երիվարս:

Եւ որպէս անդ խոստանային վաճառականքն տալ եղբրցն Յովսեփայ երեսուն դահեկան` գնել զՅովսէփ ծառայութիւն. նոյնպէս եւ աստ տային երեսուն արծաթի, զի վաճառեսցի տեառնորդին սպանդ: Երեսուն առ երեսուն, զի կատարեսցի կանխական օրինակն: Անդ առին` զի աստ տայցեն. անդ վաճառեցին եւ աստ գնեցին արիւն արդար յիւրեանց դատապարտութիւն:

Ետես ախտացեալ զՅուդա թշնամին արծաթսիրութեամբն, եգիտ դուռն բաց, եւ մտեալ` եղեւ բնակիչ: Ոչ եթէ հարկէ բռնաբարեաց եւ եմուտ, այլ նա կամեցաւ ընդունել. զի եթէ հարկէ վարէր, պա Յոբ ոչ կարէր յաղթել եւ յամօթ առնել զթշնամին: Մտեալ բնակեր սիրտ մատնչին սատանայ, որում ինքն կամեցաւ լինել վանք:

Գիտէր եւ տէրն, տայր իւրաքանչիւր օգնութիւն, եւ սկսանէր ասել` մի ոմն ձէնջ մատնելոց է զիս, զի թերեւս զանգիտիցէ ինչ` որոյ խիղճն կայր մտի: Համարձակքն` անխիղճ ընդ առաջ ելեալ բանիցն, ասէին մի մի. մի' թէ ես իցեմ, տէր. կասկածեալք կարծեացն, եւ չերկուցեալք յանխղճական մտացն. իսկ մատնիչն պապանձեալ կայր` գիտակ իւրոյ մտացն խղճականաց: Եւ իբրեւ կատարեցին իւրաքանչիւր ամենեքեան ասել համարձակութեամբ, ապ կաղ կաղս ընդ քիմսն կիսաբերան` ծանօթական խղճիւն` ասէր. մի' թէ՞ ես իցեմ:

Զոր օրինկ ժամանակին յորում էր խնդիր բաժակին` որ բեռինս եղբարցն Յովսեփու, յետոյ յուզեցաւ բեռն Բենիամենի, յորում գտաւ բաժակն գողունի չգողացեալ. նոյնպէս եւ կատարել ամենյն աշակերտացն զհամարձակական հարցուածսն, ապա գտանէր յանդիմանեալ մատնիչն` ընդ ատամունսն տալով պատասխանի. մի' թէ ե՞ս իցեմ, ռաբբի: Քո բերանդ անդէն կշտամբէ զքեզ:

Ետ նմա հաց. գիտէք զինչ ասի, մանկունք խորհրդոյ: Գրեալ է` թէ ընդ պատառոյն եմուտ նա սատանյ. ոչ եթէ հացն զօրացոյց նմա զկամս թշնամւոյն, այլ շնորհքն յանդիմանեցին զանարժանն` իբրեւ չարժանաւոր: երթեալ մտանէր այնուհետեւ չար ոմն յանձին կորուստ, եւ ոչ եւս լսէր, եթէ մի' արասցես, այլ եթէ զոր առնելոց ես արա' վաղվաղակի:

Պատրաստ էր ամենեւիմբ ամենայնի իսկ ամէնիմաստն եւ հեղն յամենայնի. թէպէտ եւ բազում անգամ խոյս տայր, ոչ զանգիտեալ կամ երկուցեալ, այլ ժամանակին սպասեալ. ոչ զի զժամանակս եւ զժամս խտրէ, այլ զխորհուրդս յիւրեանց ժամանակին կատարեսցէ. զատիկ ընդ զատկի, եւ զենումն ընդ զենման. գառն փոխանակ ոչխարցն, արիւն ընդ արեան. փայտ փոխանակ փայտի, մահ ընդ մահու` որ եղեւ կեանք արարածոց. Քրիստոս Յիսուս տէր մեր. որում փառք յաւիտեանս. ամէն: