Նալբանդյանագիտության հարցեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մարգո Մխիթարյան, Նալբանդյանագիտության հարցեր, Երեւան 2008, 132 էջ:

 

Հրատարակության է երաշխավորել ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտական խորհուրդը

Տպագրության է պատրաստել պատմական գիտությունների թեկնածու Վարուժան Պողոսյանը

 

Խմբագիր` պատմական գիտությունների դոկտոր Ալբերտ Խառատյան

 

Ժողովածուն ամփոփում է բանասիրական գիտությունների թեկնածու Մարգո Մխիթարյանի (1920-2001) նալբանդյանագիտությանը նվիրված առավել արժեքավոր հոդվածները, որոնք հրատարակվել են գիտական պարբերականներում եւ լրագրերում 1958-1999 թթ.: Զետեղված հոդվածները  վերաբերվում  են գլխավորապես  մեր բանասիրության եւ պատմագիտության մեջ վիճահարույց հիմնախնդիրների քննությանը, ինչպես նաեւ տարբեր առեղծվածների բացահայտմանը: Նախատեսված է բանասերների եւ պատմաբանների համար:

 

Երեւան, 2008

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ -  Միքայել Նալբանդյան, Հրապարակախոսական երկեր, Երևան, 1979, էջ 3-26:

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՊՐՊՏՈՒՄՆԵՐ -  ՀՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագիր», 1958, թիվ 8, էջ 83-87:

ՆՈՐԻՑ ՍԱՐԳԻՍ ՎԱՐՇԱՄՅԱՆՑԻ «ՆԱՄԱԿԻ» ԱՌԹԻՎ -  «Պատմա-բանասիրական հանդես», 1981, թիվ 3, էջ 243-252:

ՀԻՆ ԱՌԵՂԾՎԱԾԻ ՎԵՐԾԱՆՄԱՆ ՆՈՐ ՓՈՐՁ -  ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1998, թիվ 3, էջ 53-63:

ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԾԱԾԿԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ -  ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 1986, թիվ 3, էջ 59-69; թիվ 5, էջ 63-73:

«ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼԻ» ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ -  ՀՍՍՌ ԳԱ «Տեղեկագիր», 1958, թիվ 2, էջ 79-80:

«ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ» ԱՄՍԱԳՐԻ ՇԱՊԿԱՆԿԱՐԻ ՇՈՒՐՋ -  «Սովետական գրականություն», 1979, թիվ 2, էջ 145-147:

«ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼԸ»  ԵՎ «ՄԵՂՈՒՆ» -  «Սովետական Հայաստան», 17. XII. 1981:

ԲԵԳԶԱԴԵԻ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ -  «Գրական թերթ», 6. VIII. 1982:

«ԿՈՄՍ ԷՄՄԱՆՈՒԵԼԻ» ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ -  «Հայաստանի հանրապետություն», 18. VIII. 1999:

ԹԱԴԵՎՈՍ ԱՎԴԱԼԲԵԳՅԱՆԻ «ՄԻՔԱՅԵԼ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՔՆՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ -  «Գրական թերթ», 23. II. 1968: