Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ինճիլ շարիֆ ճումլա քիթափ, քի եէնտի կոկտան,
Յորդւոյ քո միածնէ, Մարիամ, մեզ պարգեւեցան,
Տունեա ալեմ պիլտի սէնի մավլամ դօղուրան.
Աստուածածին սուրբ կոյս, սուրբ կոյս, զքեզ ունիմք յոյս:

Գալտի ճապրրայիլ մուժաչի հուքմի ալլահտան,
Քեզնէ մարմին առնու, Մարիամ, անմահից արքայն,
Քալամուլլահ եէնտի սայան րապըմ րուհընտան.
Աստուածածին սուրբ կոյս, սուրբ կոյս, զքեզ ունիմք յոյս:

Նուրի իսա ջասատ կէյտի սայան րապըմ րուհընտան,
Ծնար զաստուածորդին, Մարիամ, ազատիչ մարդկան,
Օլտըն ալամայ փատիշահ սալվաթ ու սուլթան.
Աստուածածին սուրբ կոյս, սուրբ կոյս, զքեզ ունիմք յոյս:

Ազալ փէղամպարի Ադամ ջէզայա տուշան,
Ազատեցաւ քեւ Մարիամ, ծննդօքն իւրական,
Սավընտիլար եէր իլա կօկ շուքուր էհսան.
Աստուածածին սուրբ կոյս, սուրբ կոյս, զքեզ ունիմք յոյս:

Տախիլ օլանար կունահայ եալվարըտ սայան,
Բարեխօսեա սուրբ Մարիամ` մերոյ փրկութեան,
Ազատ էյլա պիզ ղուլլարըն` շէյթան ալընտան.
Աստուածածին սուրբ կոյս, սուրբ կոյս, զքեզ ունիմք յոյս:

Ինլիֆաթըն չօխտըր սանըն մէլայիքլարտան,
Քեզ ծառայեն, մայր Մարիամ սուրբ, ամենեքեան,
Շուքուր ղըլալլար օղլուն` շէյտալար սայան.
Աստուածածին սուրբ կոյս, սուրբ կոյս, զքեզ ունիմք յոյս:

Ուլու տիվան ղուրուլանտայ` դիլա յիսատան,
Արքայութիւն տացէ, Մարիամ, երգողին զայս բան,
Նասիպ էյլասըն ճանընայ` խաչըն նուրընտան.
Աստուածածին սուրբ կոյս, սուրբ կոյս, զքեզ ունիմք յոյս:

Սէֆիլ քէշիշըն հալընայ` նազար էյլա սան,
Ազատեա զիս, ո~վ տէր Յիսուս, յամէն նեղութեան,
Սախլա պէքլա ղուրբան պէի զալըմ շարընտան.
Աստուածածին սուրբ կոյս, սուրբ կոյս, զքեզ ունիմք յոյս: