Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

(Համեմատութիւն աշակերտի առ վարժապետս, որպէս բազմաց մի եւ սոսկա)


Աչք իմ լուսատու, զիա՞րդ խաւարեցար,
Բազուկ իմ հզոր, զիա՞րդ յարմնկէ հատար,
Գլուխ իմ գանգրահեր, զիա՞րդ խոնարհեցար,
Դու համասփիւռ ծաղիկ, զիա՞րդ թառամեցար:
Երկինք լուսատու, զիա՞րդ ամպով ծածկեցար,
Զօրեղ զօրաւոր, զիա՞րդ խոցեցար,
Է', շունչ իմ եւ հոգի, զիա՞րդ քաղւեցար,
Ընտիր մարմնով սուրբ եւ կոյս, զիա՞րդ ի հող լուծար:
Թագ ականակուռ գլխու իմ, զիա՞րդ վերացար,
Ժրաջան մեղու եւ գործ քաղցրահամ, զիա՞րդ դադարեցար,
Ի յայգոյն Քրիստոսի դու ծառ պտղալի, զիա՞րդ գօսացար,
Լեզու քաղցրախօս ահարկու դիմօք, զիա՞րդ լռեցար:
Խորհուրդ բարի, կոյս մաքուր, զիա՞րդ վերացար,
Ծով ծիրանի խաղաղ անքոյթ, զիա՞րդ վրդովեցար,
Կանգնող գլորելոց, զիա՞րդ վերջացար,
Հոգով լցեալ տուն եւ տաճար, զիա՞րդ քանդեցար:
Ձեռդ նաւարկու, ղեկդ ճարտար, զիա՞րդ դու անկար,
Ղամբար լուսափայլ, ջահ անշիջելի, զիա՞րդ դու շիջար,
Ճշմարիտ ողկոյզ, սիրով քո արբեալ, զիա՞րդ ճմլեցար,
Մարգարիտ պայծառ ատամունք շարեալ, զիա՞րդ նստեցար:
Յայդ քո լուսով, ունքդ քո կամար, զիարդ անտեսեցար,
Նռնենի ծաղիկ, փթթեալ վարդենի, զիա՞րդ տգեղացար,
Շրթունքդ լար, կլափդ փայլուն, զիա՞րդ ի հող մածար,
Որդահոսան գետ, աղբիւր բարեհամ, զիա՞րդ ցամաքեցար:
Չորից յօրինեալ, երրեակէ գովեալ, զիա՞րդ քակեցար,
Պարիսպ ամրութեան, տեղի ապաստան, զիա՞րդ տապալեցար,
Ջուր զովացուցիչ տապմամբ ծարաւոյ, զիա՞րդ ծածկեցար
Ռետին քաղցրութեան, մանանայ երկնային, զիա՞րդ հալեցար:
Սխրալի խարիսխ հաստատեալ ուսու, զիա՞րդ կործանեցար,
Վերջացեալ ժամուս ճրագ լուսատու` ուժգնակի հողմով, զիա՞րդ դու շիջար,
Տարածեալ մտաց լուծմունք քո գրոց, զիա՞րդ դադարեցար,
Րաբունեաց պարծանք, գլուխ Հայկազան, զիա՞րդ դու անկար:
Ցնծութիւն Հայոց, պարծանք աշխարհաց, զիա՞րդ բանտեցար,
Ւիւծեալ հառաչեմ, խղճիւ խոցոտիմ, զիա՞րդ խոցեցար,
Փառացն ձայն հաւուն լսեցար, սլացեալ հոգով զիա՞րդ ընթացար,
Քնար քաղցրախօս, երգարան Դաւթի, զիա՞րդ անշնչացար: