Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աչքդ լուսատեսիլ սեղմեցաւ,
Բերանդ քաղցրահամ խփեցաւ,
Գլուխդ գմբեթայարկ խոնարհեցաւ,
Դէմքդ քաղցրահայեաց թառամեցաւ:
Երեսդ քո պայծառ տգեղացաւ,
Զատամունք քո մարգարտաշար կաբկաբելոյ դադարեցաւ,
Էջ քո վակասակիր տկարացաւ,
Ընկրկեցաւ անիւ քո բոլորակ,
Թուլացաւ մէջ քո կամարակապ:
Ժողովող միտքդ ապշեցաւ,
Ի յերկինս հայեցար,
Լուծումն յանդամոցդ կծկեցար,
Խռիւ փոշատեսակն ափսոսացար:
Ծիծաղականդ խափանեցաւ,
Կամքդ ոչ կամելով պահապան տանն, շարժեցաւ:
Հնձողն շփդեալ դիմաց նորին զարհուրեցար,
Ձեռքդ յաջ եւ յահեակ տարածեցար,
Ղամբարն լուսափայլ առաջի աչաց քոց տեսար,
Ճեմելով յերկինս ճանապարհին զարմացար,
Մոռացար զաշակերտքս, ի ձայն հաւուն սլացար:
Յաւա~ղ, ի մէնջ վերացար,
Նսեմացաւ աշխարհս զգալի,
Շիրմի բանդեցար,
Ոստ ծառուդ քակտումն յարմատուց խլեցար:
Չորից յօրինեալ մարմինդ միմեանց բաժանեցաւ,
Պահապան տանդ սափոր, ջրոյն մանրեցաւ,
Ջուրն յակն Յորդանանու դարձաւ:
Ռաբի աշակերտաց, զմեզ մոռացար,
Սիրելի վարդապետ, զիա՞րդ հեռացար:
Վայ եւ եղուկ մեզ` ի հօրէդ որբացաք,
Տիրեաց մեզ խաւարն թանձրամած:
Րենական լոյսն ի մէնջ վերացաւ,
Ցնծութիւն աշակերտացս յանկարծ ոգու դիպեցաւ:
Ւիւսեալ սիրով եղբարքս միմեանց կոծով բաժանեցան,
Փոխեցաւ ցնծութիւն մեր ներհակ տրտմութեան,
Քննութիւն աշակերտացն խափանեցաւ: