Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Անեղն աստուած անճառական,
Անհուն, անհաս եւ անսահման,
Անուր, աներբ, անսկզբնական,
Սկիզբն եւ պատճառն էիցս համայն:

Բանիւ արար նա զամենայն
Զկենդանիս եւ զանկենդան,
Զիմանալիսն վերնական,
Զաշխարհս զգալի ..........:

Գթան կամօքն արարչական
Նախախնամեաց զամենեսեան,
Սիրով օրհնեաց անանցական,
Ելից շնորհօք աստուածութեան:

Դասիւ կարգեաց եւ եդ սահման
Եւ բաժանեաց ըստ բնութեան,
Կացոյց զնոսա մնացական,
Ի սկզբանէ մինչ ի վաղճան:

Եկեսցէ շնորհքն այն օրհնութեան,
Աստուածային արարչութեան,
Այս անուն եղբարցն եւ տան,
Օրհնէ որդովք զամենեսեան:

Զաւակքն ձեր միշտ բազմանան,
Նման որդոցն Աբրահամեան,
Ինչպես զաստեղս պայծառանան,
Փայլեն նման արեգական:

Էնն անսկիզբն ի յէութեան,
Բաշխող անճառ ողորմութեան,
Պարգեւս տայ ձեզ անապական
Ողորմութեանց անսպառական:

Ընդ ձեզ խնամքն տիրական
Գութն, այլեւ իւր արարչական,
Գթով մեծաւ իւր հայրական
Խնամեալ պահէ զձեզ անխափան:

Թագաւորն Տէրն` անմահ արքայն,
Որ պսակէ զսուրբս ամենայն,
Զձեզ զարդարէ անճառ փառօք
Եւ պսակէ անանցական:

Ժառանգ առնէ զձեզ օրհնութեան,
Շնորհաց մեծի վայելչութեան,
Եւ պահեսցէ յերկար կենօք,
Մինչեւ ի խորին ծերութեան:

Իսկ ինքն արթուն բարին բնական,
Բնակեալն ի լոյս անճառ խորան,
Զձեզ բարութեամբ լցուցանէ,
Որ է անանց միշտ յաւիտեան:

Լուսեղինաց զօրք վերնական,
Որք արարչին են օրհնաբան,
Կացցեն յաջմէ ձեզ պահապան
Եւ յահեկէ չարք հեռանան:

Խաղաղութիւնըն անսահման,
Որ յաստուծոյ էակս գան,
Տացէ եւ ձեզ Տէր յաւիտեան,
Բառնա զխռովն չարութեան:

Ծառն կենաց անմահական,
Խաչն Փրկչին տէրունական,
Սա եղիցի ձեզ պահապան,
Ընդդէմ դիւացն ախոյեան:

Կարողն աստուած յամենայնի,
Առողջ պահէ զձեզ ի մարմնի,
Անբիծ, անմեղ եւ սուրբ հոգի,
Մինչեւ ի դիրն տապանի:

Հացն կենաց անմահական`
Երկնից իջեալ Միածին բան,
Որ կերակրեաց զազգս մարդկան,
Ի սուրբ մարմնոյ եւ իւր արեան:

Ձայնիւ հզօր աստուածական,
Կոչէ զձեզ առ իւր սեղան,
Առնէ արժան սուրբ ճաշակման
Մարմնոյ, արեան անապական:

Ղամպար վառէ ձեզ լուսաւոր,
Ըստ իւր խոստմանն աւետաւոր,
Ինչպէս զարեւն փառաւոր,
Արքայութեանն հոգեւոր:

Ճաճանչ փառացն աստուածային
Եւ ճառագայթ շնորհաց նորին,
Զորըս ծագեաց սրբոց դասին,
Լուսաւորէ զձեզ ընդ նոսին:

Միջնորդութեամբ Աստուածածնին
Եւ մեծ ի ծնունդս Մկըրտչին,
Նախավկայ Ստեփանոսին
Եւ ամենայն սրբոց գնդին:

Յէնն անճառ անսկզբան,
Յիսուս Քրիստոս մարմնացեալ բան,
Որ ազատեաց զազգս մարդկան
Ի պատրանացն նախանական:

Նոյն օրհնութեամբ սուրբ գալստեան,
Աստուածային տնօրէնութեան,
Իջեալ հանգչի վերայ ...............: