Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աստուած անհաս, անեզր, անպար,
Ողորմութեամբ զէակս արար,
Նախ զերկնային զօրս կամարար,
Օրհնաբանող միշտ անդադար:

Այլեւ յերկինս կապեաց կամար,
Զբիւրս աստեղաց զարդարեաց պար,
Զերկիր, զծով, զբոյս եւ զդալար,
Զսեռս կենդանեաց բազմագումար:

Եւ ի լրման բնաւից կատար`
Զմարդն Ադամ բազմահանճար,
Օրհնեաց` աճիլ, լնուլ զաշխարհ,
Գործել զբարի, մնալ արդար:

Եւ յետ աւուրց, ամաց յերկար,
Ի ժամանակս տարի եւ դար,
Երկնաւոր Տէրն քաղցրանայր,
Որդոց մարդկան գիրք ՚ւ օրէնք տայր:

Մարգարէիցն խոստանայր
Զգալուստըն իւր սուրբ փրկարար,
Եկն ի գլուխ գրելոց կատար,
................................................

Շնորհեաց աղբիւր կենդանարար,
Զմկրտութիւնն սրբարար,
Զսուրբ աւազանն լուսոյ մայր
Առ ի ծնանել զհոգիս արդար:

Քրիստոս զերկնից դուռն բանայր,
Զարքայութիւն մեզ խոստանայր,
Զբնութիւնս արար որդի ՚ւ եղբայր,
Զփառս եւ զշնորհս ժառանգել տայր:

Քրիստոս կենաց մեզ ճանապարհ,
Զմեզ մուծանէ յերկինս առ Հայր,
Ուսոյց զօրէնս բարի ՚ւ արդար,
Կոխել զչարն արիաբար:

Քրիստոս` աստուած քաղցրաբարբառ,
Շնորհեաց քարոզ մեծապայծառ,
Զաւետարանն ուրախարար,
Որ հանեալ է զմեղաց խաւար:

Քրիստոս` անճառ Տէր բարերար,
Մեզ փրկութիւն խաչիւն արար,
Ետ զիւր մարմինն կենդանարար,
Մեզ դեղ կենաց անմահարար:

Քրիստոս` հոգոցն ազատարար,
Ի դժոխոց էառ աւար,
Զչարն կապեաց ՚ւ յամօթ արար,
Փառօք յերկինս ելեալ առ Հայր:

Քրիստոս` աստուած իւր փոխման տայր,
Առաքելոցն մխիթար
Զհոգին աստուած խաղաղարար,
Զելողն Հօրէ անհատաբար:

Ազինք մարդկան, որ ի յաշխարհ
Հաստատեցին սրտիւ յօժար,
ԶՔրիստոս` աստուած ազատարար,
Զհոգին` աստուած կենդանարար:

Զեւթնեակ շնորհս բնութիւնս էառ,
Քան զառաջինն գերափառ
Եւ զօրացան արիաբար`
Պէս-պէս շնորհօք գերապայծառ:

Ոմանք եղեն մեզ հոգոց հայր,
Սուրբ հայրապետք մաքուր, արդար
Եւ վարդապետք բազմահանճար,
Բացայայտող խորոցն անճառ:

Սուրբ մարտիրոսք բազմաչարչար,
Տանջեալք մարմնով աստ ի յաշխարհ,
Յերկինս ելին լուսոյ տաճար,
Որ յաստուծոյ է պատրաստեալ:

Եւ սուրբ կուսանք հոգոյն տաճար,
Սեռից մարդկան գերապայծառ,
Անհատ անձամբ անախտաբար,
Մարմնով յերկրի անմարմնաբար:

Սոքա եղեն կամակատար
Սուրբ Արարչին մեր բարերար,
Ընդ Քրիստոսի փայլեն պայծառ
Եւ մտանեն ի փառս անճառ:

Եւ ամենայն անձինք աշխարհ,
Իւրաքանչիւր առանձնաբար,
Ըստ հաւատոց գործոց յարմար,
Առնեն շնորհս Տեառնէ արդար:

Քրիստոս զգեցոյց նոր զգեստ պայծառ,
Եբաց յերկինս մեզ ճանապարհ,
Եհան ի դասս լուսոյ եւ պար
Ընդ հրեշտակացն հաւասար:

Այլեւ գիտել պարտ է յայս վայր,
Զնենգութիւն թշնամոյն չար,
Խաբմամբ ջանա, առնէ մոլար,
Զմարդիկ մեղօք գէշ եւ վատթար:

Զոմանս առնէ անձամբ յիմար,
Ձգէ ի մեղս զազիր եւ չար,
Զրկէ լուսոյն մշտապայծառ,
Տանի դժոխս անլոյս խաւար:

Զոմանս առնէ անհաւատ, չար`
Սպանեն զմարդիկ գազանաբար,
Նոցա անշէջ հուրն է բաժին,
Որ տանջելով չկայ վճար:

Զոմանս առնէ գող ծածկաբար`
Թալնեն զմարդիկ անխղճաբար,
Վա'յ է նոցա ի յետին դար
Յորժամ ուզէ Տէրն համար:

Չունին զգողունս անտի վճար,
Այլ սեւ, դատարկ, անճար,
Տէր բարկանա նոցա իսպառ`
Երթայք կորուստ յանդունդքն ի վայր:

Ոմանք հպարտ եւ անխոնարհ
Եւ ի յաղօթս ծոյլ եւ տկար,
Նոցա փակեալ է դուռն երկնից,
Ոչ վայելեն շնորհս անճառ:

Այլք արբենան գինով դժար
Եւ ագահին շատ եւ յերկար,
Մեծն Եսայի նոցա վայ տար,
Սուրբն Պօղոս լալով ողբայր:

Ոմանք լինին հայհոյող չար,
Եւ սուտ խօսին արագաբար,
Նոքա դիւացն են կամարար,
Անդարձ մնալով չունին այլ ճար:

Ոմանք կռվող են խռովարար
Եւ բամբասեն զիւրեանց եղբայր,
Նոքա նման են Կայենի,
Որ եւ ըսպան զՀաբէլ արդար:

Ոմանք խօսին դատարկ խապար,
Մեղաց զրուց վնասակար,
Դողան ահեղ դատաստանին,
Կապի լեզուք նոցա ճարտար:

Ոմանք լինին անզեղծ ի չար,
Գործեն զմեղս շատ եւ յերկար,
Նոցա ասի Տէր քաղցրաբար`
Եկայք առ իս, մոլարք յիմար:

Ձեր մեղքն ծանր է եւ դժար,
Զձեզ ընկղմէ դժոխքն ի վայր,
Դառնալն ձեր առ իս ճարտար,
Զձեզ զարդարեմ փառօք պայծառ:

Ամէն ոմանց մեղք այլ եւ չար,
Անդ երեւին թիւ եւ համար,
Թէ ոչ ջնջեն այսմիկ իսպառ,
Որքան լինին մարմնով աշխարհ:

Զձեզ աղաչեմ սիրով, եղբա'յրք,
Մաքուր կացէք, սուրբ եւ արդար,
Դատաստանին ահն է դժար,
Դարձսցուք մեղաց սրտիւ յօժար:

Աստուած գթած եւ բարերար
Մեղաւորաց է սրբարար,
Յորժամ զղջան սրտիւ յօժար,
Խոստովանին խոնարհաբար:

Մեղայ ասեն յուսով առ Հայր
Եւ արտասուին աղբիւրաբար,
Ապաշխարեն շատ եւ յերկար,
Պահս եւ աղօթս միշտ անդադար:

Պաղատեսցուք առ բարերար,
Միջնորդ կալով զսուրբ Տիրամայր,
Զի գթասցի մեզ քաղցրաբար,
Ջնջէ զմեղս մեր վատթար:

Օրհնեմք զանեղ աստուածն Հայր,
Զմիածին բանն կենարար,
ԶՀոգին բղխումն անքննաբար,
Երեք անձինս հաւասար:

Գովեմք զանեղն բարերար,
Երկրպագեմք հոգով խոնարհ,
Փառս վերերգեմք յաւէրժաբար,
Այժմ եւ յաւէտ եւ անըսպառ:

Ի թվականիս մերոյ հազար
Վաթսուն այլ եւ վեց յաւել կայր,
Ոգեալ եղեւ բանս յարմար
Ի Ներսէսէ առն ապիկար:

Լալով ի ձէնջ հայցեմք, սուրբ հայրք
Եւ պատուական մաքուր եղբայրք,
Տէր ողորմի տուք քաղցրաբար
Ինձ մեղապարտ ոգոյս համար: