Հրապարակախօսական հատընտիր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արծրունի Գրիգոր, Հրապարակախոսական հատընտիր: /Գրիգոր Արծրունի; Աշխատասիրությամբ Լ. Մ. Գեւորգյանի. - Եր.: ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 2010. - 337 էջ:

 

Ժողովածուն ընդգրկում է Գրիգոր Արծրունու խմբագրությամբ (1872-1892 թթ. ) «Մշակի» էջերում հրապարակված հատընտիր հոդվածները, որոնք ցուցադրում են նշանավոր հրապարակախոսի հասարակական-քաղաքական հայացքների ընդգրկուն եւ բազմազան բովանդակությունը՝ ուղղված հայ ժողովրդին համամարդկային քաղաքակրթությանը հաղորդակից դարձնելու եւ կապիտալիստական հարաբերությունները հայ իրականության մեջ արմատավորելու նպատակին:

Ժողովածուն նախատեսված է հայ հասարակական մտքի եւ մամուլի պատմությամբ հետաքրքրվող գիտական եւ ընթերցող լայն շրջանների համար:

 

ՀՏԴ 070 (091) : 941 (479. 25)

ԳՄԴ 76. 1 դ + 63. 3 (2Հ)

 

 

ISBN 978-99941-73-51-8  

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2010 թ.