Աշխարհացոյց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եկեսցուք յերկիր: Այլ նախ գիտասցուք զի կիբիկոն է ձեւ աշխարհիս, բոլոր եւ քառանկիւնի: Եւ դրախտն Ադամայ ի վերայ երկրի է, ի վերայ բարձրաբերձ բեմբի եւ Դ. իր պատեալ է զդրախտն եւ զցամաք երկիրս:

Նախ Ովկիանոս ծովն, եւ Լեւիաթան ձուկն` ընդդէմ կալով կոհակացն Ովկիանու եւ ի կողմն արեւմտից զտուտն եւ զգլուխն միատեղ է եդեալ:

Եւ ապա Քեռինոս () կղզին, զի եւ նա բոլորածիր կղզի է ի մէջ Բ. ծովուն:

Եւ յետ նորա Անդլնդական ծովն:

Այլ յՈվկիանոս ծովն ոչ գոյ կենդանի զատ ի Լեւիաթանէն եւ ամէն օր Գ. մեծ վիշապ ձուկն ի կերակուր առաքի նմա յԱստուծոյ. զի ծովն այն հարթայատակ է եւ նաւ ոչ կարէ գնալ ի վերայ նորա, զի ոչ գոյ հող ի ներքոյ նորա. այլ ի կողմն արեւմտից պատեալ է զՔեռինոս կղզին եւ իբրեւ զգետ գայ յառաջ յՈվկիանոս ծովէն եւ ի նմանէ լցուի Անդլնդական ծովն: Եւ յԱնդլնդական ծովն () բնակեալ են կենդանիք եւ նաւորդք գնան ի վերայ նորա:

Եւ Անդլնդական ծովն բաժանի դէմ Հերակլայ արձանին, իբրեւ զլայնանիստ գետ գայ յառաջ եւ ի նմանէ կազմի Մէջաշխարհի ծովն զի նա եւս բոլորածիր պատեալ է զմիջոց աշխարհիս, այլ ոչ հաւասարապէս, զի գոյ տեղի որ ցամաք է եւ ոչ են կցեալ յիրեար, զի ի հիւսիսոյ կողմանէ գայ հասանէ ի Հռոմայեցոց ծովն Պոնտոսիւ եւ հասանէ ի Կովկաս լեառն, ուր պարիսպն է Աղեքսանդրի:

Եւ ապա Կասպից ծովն յարեւելից կողմանէ պատէ եւ գայ մօտ ի յերկիրն Պարսից:

Եւ ապա Հնդկաց ծովն հասանէ ի Կարքեդոն կղզին:

Եւ ապա Եգիպտոսի ծովն գայ հասանէ յարեւմտեան կողմանէ ի Բիւզանդիոն եւ յայլ սահմանս նորա մինչեւ ի Ռուսաց աշխարհն:

Ի յայդ ծովէդ բաժանի բազում խորշ ծովուց եւ կղզիք բազումք. ի կողմն արեւմտից Կիպրոս եւ Կրիտէս, Սիկիլիա եւ Պատմոս եւ Ռոտոն կղզին եւ այլք: Ի կողմն հարաւոյ Կարքեդոն կղզին եւ Շիրիմարան () քաղաքն, որ է Հուրմուզ ի մէջ Հնդկաց ծովուն, եւ ի նմանէ ելանէ պատուական մարգարիտն:

Իսկ ցամաք երկիրս ըստ ուղիղ գծից յարեւելից յարեւմուտս Գ. բաժանի:

Կողմն հարաւոյ Լիբիա կոչի: Միջոց աշխարհիս Ասիա ասի: Եւ հիւսիսոյ կողմն Եւրոպիա: