Սարսուռներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՆՀԱՒԱՏԸ

Սեւ ագռաւի մը ետեւէն, զառ ի վար,
Արբշիռ հոգւով մ’ան կը վազէր ուժգնօրէն.
Հեշտանքի երգ մ’իր շըրթունքին կը թըրթռար`
Որ կը թովէ գաղտագողի քեզ իրե՛ն:

Անոր ըսի. «Հո՛ն, աղաւնին տեսա՞ր ան`
Որ ագռաւին ներհակ թռիչքով կը սուրար.
Սուրբ աղաւնին Անբըծութեան, Գիտութեան
Ու երկնային Միջոցներուն լուսատարր»:

Ուղղեց այնպէս հեգնող ժըպիտ մը ինծի`
Որ ‘սել կ’ուզէր. «Կատա՞կ կ’ընես»: Եւ դարձաւ:
Ու կը վազէ՜ր, երբոր նորէն գոչեցի
Ետեւէն իր խօլ վայրէջքին սըրարշաւ.
«Տեսա՞ր ծաղիկն` որ հակառակ վազքիդ` ան
Քեզ հակառակ կ’անցնէր կ’երթար, չը թոռմի՜լ.
Ծաղիկն Յոյսի, Ճըշմարտութեան, Հեզութեան,
Որ է փըթթուն Արշալոյսին փըթթուն ծիլն»:

Ան յուսահատ փոյթով մ’հեծեց դառնօրէն.
«Տեսայ… Ո՜ւշ է: Ո՛հ, ոտքերուս բուռըն էջ
Կեցընել ա՛լ դըժուար է այս դարվարէն»:
Եւ գահվիժե՜ց, զերդ կոյր, կեանքին ճամբուն մէջ: