Ժամանակագրութիւն (Գրիգոր Կամախեցու խմբագրած)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

(տողատակ Բ-ի տարընթերցվածները)

Թվին ՌԽԳ (1594) մեռաւ սուլթան Մուրատն եւ /224բ/ նստաւ որդի նորա սուլթան Մահմատն, որ է այժմ ի մերումս ժամանակի, որ կատաղի եւ մոլեգին է դարձէր, գրէ, թէ չկա թագաւոր միայն ժանդ անուան է ի վերայ ներքոյ անկեալ երկրին: Դատաստանն բարձաւ եւ ոչ կայ քննութիւն եւ իրաւունս զրկելոց. դարձեր էն իբրեւ ձկունս մեծամեծս, որ զփոքունս կլանեն, ընդ ասացելոյն Ամբակումայ: Թուի թէ լցեալ է չափ մեղաց դոցա, զի կարի շփոթեալք են զմիմեամբք ելանելովն աշխարհի եւ կալնեն զմիմեանս առանց օտար թշնամեաց, այլ թշնամիք են առն ընտանիք իւրեանց, ամենայն ի թոյլ տայլոն Աստուծոյ է, վասն անուղղագնացից մերոց, բազում աշխարհք անմարդ դարձան եւ աւերակք բազմացան ամենայն սրբոց յայտնութիւնքն կատարեցան դեռեւս կատարին մի ըստ միոջէ, չի գիտեմք թէ աւարտն զինչ լինելոց է: