Ժամանակագրութիւն (Գրիգոր Կամախեցու խմբագրած)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

(տողատակ Դ-ի տարընթերցվածները)

/95բ/ Թվին ՌԽԷ (1598) մայիս ամսոյ ի խաւարեցաւ արեգակն:

Թվին ՌԽԷ (1598) ահագին շարժ եղեւ յԱմասիայ, ի Չոռոմն եւ շատ շինուածոց տապալումն եղեւ մինչ ի Դ (4) ամիսն, ապա դադարեցաւ էրէրումն:

Թվին ՌԽԴ (1595)-ն մահ անասնոցն եղեւ սաստիկ:

Թվին ՌԽԸ (1599) մարտ ամսոյ ի ԺԷ (17)-ն այսպէս դառնաշունչ ձմեռն եղեւ, որ զսրբոց Քառասնից բազմահանդէս ուխտն խափանեաց, որ չկարացք զսովորական տօնախմբութիւնն առնել:

Ի թվին ՌԽԸ (1599) չար բռնաւորն, զոր Ղարայ Աղի•ի կոչիւր, աւիրեաց զՈւռհայ քաղաք ի բնակչացն:

Ի թվին ՌԾ (1601)-ն սոյն չարն գազանն յայրեաց եւ կողոպտեաց եւ սրախողող արար զբազում յամբոխ քաղաքն Սեբաստիայ:

ՌԾ (1601) թվին թալնեց ու կողոպտեց Լաւէնտն, որ Սաթր•ի կոչիւր, զՍիս քաղաք Կիլիկիոյ:

ՌԾԱ (1602) թվին զԹուխաթ քաղաքն յայրեցին:

Ի թվին ՌԿԳ (1614) ի գիւղաքաղաքն ի Յուլաշն սուրբ Փրկիչ եկեղեցին շ[ի]նեցաք: