Թուղթ ընդհանրական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Լուարուք եւ երկրագործք համօրէն ժողովրդականքդ զխրատ պատուիրանին Աստուծոյ, զոր աւանդեմք ձեզ, որոց մանաւանդ առաւել պիտանացու է դեղ հոգեւորական առ ի բժշկութիւն ոգւոց, զի եւ դուք առողջանայցէք ի մեղացն հիւանդութենէ:

Որով աղաչեմք զձեզ, մի՛ անցաւոր կենացս հեշտութեամբ մարմնոյ, զյաւիտենական հեշտութիւնն հոգւոց, զոր յարքայութեանն երկնից վայելեն սուրբքն կորուսանէք:

Եւ զի տաճար էք Աստուծոյ, որպէս ասաց առաքեալ, եւ Հոգի Աստուծոյ բնակեալ ի ձեզ մկրտութեամբ աւազանին, մի՛ ապականէք պղծալից պոռնկութեամբ եւ շնութեամբ զտաճարդ Աստուծոյ, որ են հոգիք ձեր, զի մի՛ ապականեսցէ զձեզ Աստուած ի դատաստանին աւուր հրով գեհենին, որպէս եւ գրէ Պօղոս:

Եւ մի՛ արբենայք գինեաւ յորում զեղխութիւն եւ յիմարութիւն է, որ է մայր պոռնկութեան եւ ամենայն պղծութեան եւ անիրաւութեան եւ վիճման եւ աղտեղի բանից անարգանաց, յորմէ եւ սպանութիւնք լինին, զի մի արտաքս անկանիցիք յարքայութեանն Աստուծոյ ժառանգութենէ ընդ սպանողս եւ ընդ չարագործս՝ ըստ առաքելական բանիցն:

Եւ թէ ոք ի ձէնջ մեղաւ այսոքիւք Աստուծոյ եւ կամ այլ ինչ յանցանօք, մի կացցէ հանապազ ի նոյն աղտեղի սովորութիւնն մինչեւ ի վախճանին օր, այլ ի ձեռն խոստովանութեան եւ ապաշխարութեան քաւեսցէ զյանցանս իւր եւ գործեսցէ յայսմհետէ փոխանակ չարին զբարիս:

Դարձեալ՝ մի՛ զլեզուս ձեր առնէք գործի սատանայի ի ձեռն չար եւ դառն յիշողաց, մանաւանդ որ զհաւատ եւ զհոգիս անարգին եւ զմկրտութիւն աւազանին եւ զմկրտիչ քահանայն եւ զերեսս եւ զբերան, որ քան զուրացութիւն եւ զթլպատութիւն մեծ են այս յանցանք, զի այլազգիք, որ ուրանալ տան քրիստոնէին զհաւատն, զԱստուած ոչ տան անարգել:

Իսկ այս, որ զհաւատն անարգէ, ոչ զմարդ անարգէ, այլ զԱստուած, զի հաւատ ամենայն աստուածապաշտի՝ Աստուած է, եւ որ զմկրտութիւն եւ զմկրտիչ քահանայն անարգէ՝ առ Հոգին Սուրբ է անարգութիւնն այն, զի նովաւ ծնանին մկրտեալքն աւազանաւն. եւ որ զհոգի մարդոյ եւ զերես անարգէ, նոյն առ Աստուած վերանայ հայհոյութիւնն, զի հոգի յԱստուծոյ է փչումն, եւ երեսն պատկեր է Աստուծոյ, նոյն եւ բերանն ընդունօղ է մարմնոյ եւ արեանն Քրիստոսի:

Եւ արդ՝ մի տրտմեցուցանէք զՀոգին Սուրբ Աստուծոյ այսպիսի զազիր եւ աղտեղի բանիւք, զի մի հեռասցի ի ձէնջ Աստուծոյ հոգին, որ բնակեաց ի ձեզ յաւազանին, եւ փոխանակ մտցէ եւ բնակեսցէ ի սիրտս ձեր հոգին սատանայի:

Դարձեալ եւ զայս պատուէր առ հասարակ ամենայն հաւատացելոցդ աւանդեմք, զի զմանկունս ձեր երկիւղիւն Աստուծոյ սնուցանիցէք, խրատելով զնոսա ի մանկական տիոց լինել աստուածասէր, ողորմած, աղօթասէր, եւ ուսուցէք նոցա զբանս աղօթից, եւ սաստեցէք չսովորել ի խօսս աղտեղիս եւ ի յիշոցատուութիւնս, զի ի մանկութեան ժամանակի առաւել տնկի խրատ ծնողացն ի միտս մանկանցն անջնջելի յիշատակաւ, ընդ որում եւ վարձս բարեաց ընկալջիք փոխարեն ի Քրիստոսէ:

Եւ գլուխ ամենայն բարեաց զսէր առ միմեանս կալջիք, եւ առ աղքատս եւ մերկս եւ հիւրս եւ բանդեալս եւ հիւանդս՝ զկարեկցութիւն եւ զողորմութիւն, որով արքայութեանն լինիջիք ժառանգորդս ի Քրիստոս Յիսուս: