Սիւնիքի պատմութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԴ
ՍԻՒՆԻՔԻ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ԳԱՒԱՌՆԵՐԻ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՐԿԱՑՈՒՑԱԿԸ ԸՍՏ ՀԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒԱԾԻ

 

Ա. Ծղուկ գաւառ
Նորիք` 12: Խանք` 12:
Ցուր` 6: Ծաղկա` 12:
Խովիտ` 8: Մեղթի` 12:
Հարժիք` 10: Լծէն` 6:
Բերդկաներեչի` 6: Որոտն` 10:
Տաթեւ` 10: Ոպնի` 6:
Ծացարդ` 10: Երեմք` 6:
Տաշու` 5: Մոգոյք` 10:
Արիտ` 6: Լոր` 12:
Արծիւ` 6: Մշկաձոր` 6:
Խոտուք` 8: Սապատաձոր` 8:
Ախնէն` 8: Փոքր Ոյծ` 8:
Բերդն` 10: Տորունիք` 10:
Երեծ` 6: Տխունիք` 12:
Ըղուերծ` 10: Թործողու` 6:
Մրուց` 8: Գրուակ` 6:
Մարդակայք` 6: Պիսաք` 6:
Տատան` 6: Խուրէք` 6:
Մազազնի` 6: Մորենի` 12:
Տոլորք` 12: Բնունիք` 6:
Տորունկոյք` 8: Աթղէք` 12:
Աքածի` 12: Օրդիքիք` 12:
Դաստակերտ` 10: Ըշտկամայրի` 12:
Մեծիք` 12: Բղեան` 6:
Աղաթմարաթ` 6: Որձաբերդ` 12:
Ցօղունի` 10: Կորովի` 12:
Արեւես` 7: Կիրակոսիկ` 12:
Արթէք` 10: Բռնակոթ` 12:
Ծննի` 12: Կամավանք` 10:
Ոզիհի` 10: Վասակակերտ` 12:
Գետակից` 12: Շաղատ` 12:
Ապարանից գետ` 10: Մուցք` 7:
Մեծաձոր` 10: Շաղատոյ վանք` 6:
Վաղատին` 12: Շոքար` 10:
Գոմեր` 7: Փեթականոց` 6:
Կաքաւարտի` 12: Աղիտու` 12:
Ագարակիկ` 12: Կուրավանք` 7:
Գայլոց վանք` 10:

 

Բ. Եւայլախ գաւառ
Քաղատակ` 12: Շաքէ` 12:
Զաքէի վանք` 12: Լերին վանք` 12:
Դաստակերտ` 10: Անկեղակոթ` 10:
Քարունջ` 10: Բորտի` 12:
Վերին Բորտի` 12: Գղվրթոտ 6:
Բիւրոտի վանք` 6: Իւղոտամաղք` 12:
Սարափարախ` 6: Ուռական գետ` 10:
Գոդաձոր Ներքին` 7: Գինական գետ` 10:
Գոդաձոր Վերին` 10: Որդան հայր` 12:
Ականք` 10: Ձկանարած` 12:
Մեծաձոր միւս` 12: Ձղահայրեանք` 10:
Կոռոշափոր` 7: Սաղատձոր` 8:
Մազազնէ` 6: Բողոտի ջուր` 6:
 

Գ. Վայոց ձոր գաւառ
Գետիկ` 12: Արուծ` 12:
Գոլոշտի վանք` 6: Աջառագաւիթ` 6:
Արտոց գետ` 6: Գաղատա` 10:
Մարտիրոս` 7: Կորոտիւնք 10:
Դերբն` 10: Ըրուենք` 6:
Ուղի ձոր` 10: Խորձա` 8:
Տեառնավանք` 12: Զեդեա` 8:
Ապարանք` 6: Եկեռն` 10:
Բարձի շէն` 12: Գնշին` 6:
Աջողք` 10: Էրդեչ` 10:
Կապոյտք` 12: Ապանա` 6:
Դեկն` 10: Մսէն` 12:
Ագարակի ձոր` 5: Փորակո` 12:
Եղէգնաձոր` 12: Գրկիք` 6:
Բերդի մայր` 20: Սարկողովք` 20:
Կուրանք` 12: Ագարակ` 12:
Հորք` 12: Երիժու` 6:
Խարաշկօնք` 10: Արենի` 12:
Արօր` 7: Երերն` 10:
Անգեղի` 12: Խոտորձի` 12:
Եղէգիք` 12: Անգանք` 6:
Մոզն` 12: Պրակք` 12:
Արկազն` 12: Աղթաբոյնի` 6:
Փշատիք` 6: Շատախ` 6:
Մայրադուրք` 12: Գուտենի` 12:
Մոխրոց` 6: Հաւու` 6:
Կտրօնք` 10: Միջագետք` 6:
Աղեաւ` 10: Խնձորուտ` 6:
Բոր` 10: Դրունք` 10:
Փշօնք` 15: Կաքաւուց աղբիւր` 6:
Խոզաւաս` 10: Ունջոռք` 10:
Լիճ` 6: Աղնջոց բերդ` 6:
Կամրջոյ ձոր` 8: Ատչար` 6:
Աղոպէն` 8: Երերունք միւս` 10:
Քաշի մարգ` 6: Կեչուտ` 6:
Երերունք` 10: Ջերմուկ` 12:
Բակերտ` 10: Երկայնարտի` 6:
Որգոերեգի` 6: Շատախ միւս` 6:
Վարդենիք` 10: Ցրտոգետ` 6:
Հացիք` 7: Արատենք` 6:
Նրբիւն` 12: Ըռեդի` 8:
Նորիք` 12: Եճեղի` 10:
Ամաղու` 10: Ուռիք` 8:
Արկաթուկերտ` 6: Գոմք` 6:
Ողեան` 10: Եզնանիստն` 6:
Արտաբոյն[ք] 10: Գնդեվանք` 10:

 

Դ. Գեղաքունի գաւառ
Կոթ` 20: Մեհոգած` 10:
Գոճոյ ձոր` 12: Ձագ` 17:
Ցրցնի` 7: Ութբրուն` 12:
Ոփեաց ձոր` 6: Վարդենիք` 6:
Եւանակաց հուն` 12: Թամբարարք` 12:
Գանձաղ անտառ` 7: Առնջոյ հուն` 15:
Երիզկոյք` 15: Պահավանք` 6:
Վասակաշէն` 10: Վանաւան` 7:
Ամասրիա` 15: Բերան` 12:
Կամբրիւն` 15: Բրտի այրք` 12:
Խոկառինճ` 15: Գերափու` 15:
Արգիճի` 10: Ախայենք` 15:
Կտկոյք` 12: Հովուաց ագարակ` 7:
Սկերտ` 10: Կածիք` 15:
Խնձի թաղք` 7: Յուշապերեկ` 6:
Նորաշէն` 7: Ներքին Վարդենիք` 15:
Ողենի` 12: Երերուք` 15:
Գողաձոր` 7: Գոմք` 12:
Դաստակերտ` 10: Կուտրակագոմք` 10:
Զառագարակ` 7: Փառականք` 10:
Վաժոց` 10: Ղեխք` 10:
Հողք` 15: Շիկակարբն` 15:
Խորոտն` 15: Ծաղկա` 7:
Թմոկ` 15:

 

Ե. Սոթից գաւառ
Սոթք` 20: Վաղաւեր` 10:
Ունչիձոր` 7: Ամեռնափոր` 15:
Աւազան` 12: Շինիք` 15:
Արաւիսաբակ` 6: Երեզ` 12:
Տրետուք` 8: Ծափաթաղք` 7:
Խորթագետ` 8: Հաւաթաղք` 7:
Նորաբակք` 6: Համամաբակք` 7:
Կութն` 12: Գուկառինճ` 15:
Արփունքն` 12: Սափչի անապատ` 8:
Կուջկունիք` 10: Վարդանաբակք` 6:
Վասակաշէն` 10: Գետաբակ` 10:
Անապատ` 12: Վարժակի աղբիւր`10:
Շատջրեք` 10: Եղերջվենիք` 8:
Բարկոյք` 12: Օձի գետ` 6:
Ուռակարբ` 15: Ետեցիք` 12:
Շատուան` 10: Ասխոզ` 10:
Աստուածածին` 10: Արմնալ` 17:
Բակափոր` 12: Շապուհաթաղ` 7:
Մաքենոց` 15: Վաչէի բակք` 6:
Զերիշատ` 12: Զաչուրաբակք` 7:
Աղբերաձոր` 7: Տեռնատեան` 12:
Անապատ` 7: Դրունք` 12:
Կուտակք` 6: Դարանք` 7:
Ջաղացաձոր` 10: Ախոռատուն` 15:
Պաշուզք` 12: Պաշուք Ներքին` 12:
Բերդաձոր` 8: Խորասանաբակ` 6:
Որդնիք` 15: Ականք` 12:
Դարանակ` 15: Այրք` 15:
Ոզմունք` 12: Կախան աղբիւր` 8:
Չահո` 12: Խոնթակաբակ` 7:
Որոկէք` 12: Որուց` 8:
Գողոց ագարակ` 12: Դգոլարակ` 6:
Գեղամաբակ` 10: Խորժա` 12:
Սահակաբակք` 7: Ծառ` 15:
Ջաղացաձոր` 6: Երերի` 8:
Դպրաբակ` 6: Հոնջենք` 7:
Ատրմղենաբակ` 12: Անապատ` 10:
Սնաձոր` 6:

 

Զ. Աղահէճ գաւառ
Աւժէն` 10: Անեժ` 12:
Տանձուտ` 7: Հացեաց աղբիւր` 12:
Քեղաձոր` 10: Հակ` 15:
Արտագետ` 12: Մեղի` 12:
Ականք` 8: Արուական` 6:
Մշենի` 6: Քաշաթաղք` 6:
Վերին շէն` 6: Ձիասար` 6:
Մատրակերտ` 6: Մննի` 6:
Հունչաք` 12: Մարգք` 10:
Բողխոչոխ` 10: Սուրբ Գէորգ` 8:
Լսորք` 8: Ագարակու գետ` 10:
Շաբակի` 7: Կարկատան` 6:
Բաղախանիք` 12: Մոշենք` 10:
Որբոքոյ քար` 8: Արահուձ` 6:
Ծիծառնավանք` 10: Հայելեակ` 6:
Կադոհորինք` 12: Մախուլն` 10:
Խրու` 8: Զորացիք` 10:
Խաղտիք` 12: Վժնաբերդ` 12:
Հայրի` 8: Անուշաւան` 12:
Աղտառ` 6: Շամրթա` 8:
Արքո` 6: Վասակակերտ` 10:
Աւարակ` 12:

 

Է. Հաբանդ գաւառ
Աղախիրդ` 12: Խորխոռ` 7:
Կադավանք` 8: Կարբինք Վերին` 8
Վանոցա` 20: Կարբինք Ներքին` 8
Խորեա` 7: Գորու` 20:
Տանձեակ` 7: Լաւակունք` 10:
Խախալք` 8: Շագուա` 10:
Խնձորեսկ` 10: Անձկայք` 6:
Մրկաքար` 12: Գենենաթաղք` 6:
Շոռնոխո` 12: Ղոկանի` 8:
Թարթուն` 7: Ցօղունի` 12:
Տեղ` 12: Ագարակ` 8:
Պատանդավանք` 7: Անձկայք` 12:
Նորաշինիկ` 6: Ձագաձոր` 12:
Վաղատու` 12: Նախանձփոր` 8:
Գորայք` 10: Արտաշէն` 6:
Խոտ` 12: Քրուանք` 20:
Մարգաձոր` 8: Գնդաշէն` 12:
Բոքս` 10: Բողեան` 12:
Արքո` 10: Բորոտան` 15:
Շաթիթաղք` 8: Ըղուերձ` 12:
Հալէ` 8: Ականա` 10:
Քոչագեղ` 12: Պետրոսկայ վանք` 10:
Եզնի` 7: Աղոջրիկ` 8:
Խանածախ` 20: Ուսկածակ` 8:
Ակարդան` 10: Ստորին` 12:
Մակաղոց` 10: Բահիզաձոր` 18:
Մակաղոց միւս` 7: Նափակաշէն` 12:
Դեղի` 12: Թաղարա` 8:
Կտվա` 6: Շնոյ հերք` 24:
Բազմածակք` 6:

 

Ը. Բաղք գաւառ
Աչաղու` 8: Գեղաքունի` 10:
Եճանան` 12: Գուկական` 10:
Բարերվայր` 6 Մեծամարգ` 12:
Վարդանանք` 6: Արձանաձոր` 6:
Տափեար` 6: Շեքքս` 12:
Տագամար` 20: Տորթնի` 26:
Եղէգն` 6: Աւարագետք` 10:
Նորաշինիկ` 6: Խոտանան` 12:
Ոբն` 6: Նորաշինիկ` 6:
Ատռ` 10: Հիւնեաց ձոր` 6:
Հողար` 8: Գոդեվանք` 12:
Խմոյճ` 6: Արուքս` 6:
Արկանի ձոր` 10: Կրովագետ` 6:
Զարերիտասկերտ` 10: Կաւարտ` 8:
Տերանդատ` 8: Տոգող` 6:
Թուրք` 12: Տատնեղիշէն` 10:
Անական` 7: Ագարակ` 20:
Պարքօն` 6: Մոգարակ` 6:
Միւս Անական` 7: Փառաւագ` 8:
Պարքօն միւս` 6: Գիւղ Կովսական` 12:
Կմեզ` 10:

 

Թ. Միւս Բաղք, որ անուանւում է Քաշունիք
Երէց` 12: Թով միւս` 7:
Դաստակերտ` 6: Բահու բերդ` 7:
Վանանդ` 10: Աթխոյք` 12:
Անատաց ձոր` 6: Վաժանիք` 8:
Լերմենի շէն` 6: Հաւուտուք` 8:
Խողուանի` 10: Մարդախանի` 10:
Տանձավայր` 8: Դողար` 6:
Մաճ` 7: Տաճկաձոր` 6:
Շոռնոխո` 8: Կոճորու` 7:
Խախտք` 12: Խոդի` 6:
Երեղի` 7: Տուտուտք` 7:
Մոգք` 6: Ակն` 6:
Իցան` 6: Տախն` 12:
Աւերք` 6: Հնցնեան` 6:
Դիղք` 8: Դադա` 12:
Մաղձնատուք` 6: Խիրք` 12:
Ճողք` 8: Ագատի` 8:
Անծնեակ` 6: Գորագիտ` 6:
Բակուրի վանք` 12: Նակորզան` 20:
Մերթակերտ` 6: Նախջաւանիկ` 10:
Ձղու` 8: Թով` 8:
Բարկուշատ` 12: Աղահորդ` 10:
Տրեա` 12: Աժդակ` 12:
Ճապկուտ` 12: Երուանդակերտ` 6:
Անդոկաբերդ` 12: Կռմէն` 6:
Արտէն` 10:
Հարթէք` 10:

 

Ժ. Կովսական գաւառ
Իցան` 12: Լուցմայրի` 6:
Շտատուք` 6: Տարուանոտ` 6:
Փառաւարտոյ վանք` 6: Դռնակերտ` 7:
Հուսկոր` 6: Կից` 15:
Բեխ` 6: Մառագաթ` 12:
Ողոյհի` 12: Մենիք` 6:
Բեխեւերջի` 8: Դալք` 5:
Վաժնատուք` 10: Վարոսի վանք` 10:
Բոստ` 10: Հոյնացկոր` 5:
Գագավանք` 6: Տախարեան` 10:
Թաթու մարգ` 6: Վառամաղբիւր` 6:
Մարուր` 6: Մանուշակի մարգ` 6:
Գոն` 5: Գիրկն` 6:
Երեգիք` 7: Չամօտուք` 8:
Համուրք` 6: Լիմախովիտ` 6:
Մաճկան` 6: Դից մայրի` 6:
Նախկոտան` 6: Աշտարակ` 6:
Լիմ` 8: Կերէն` 12:
Լիմ Վերին` 8: Շիկահողք` 12:
Փշատեցրուս` 6: Վախտանգաձոր` 7:
Բերքնի` 8: Շաշիգէն` 10:
Արգաբ` 6: Ծանաղու` 20:
Աղաթաղք` 12: Բարձրութաղք` 6:
Պօղոսի վանք` 7: Նորաշինիկ` 8:
Թեղոյ կից` 7: Խոզաձոր` 12:
Արցախամայրի` 17: Ծոբի` 12:
Մառի` 6:

 

ԺԱ. Արեւիք գաւառ
Աղուոյ վանք` 7: Որդիշոյ վանք` 20:
Մայրի` 8: Խոլավանք` 12:
Կառատի` 15: Կարճաւան` 12:
Աբկավանք` 8: Տաշտուն` 12:
Մալունու` 8: Ագարակ` 8:
Մեղրոյ վանք` 20: Մել` 6:
Կորեկնէք` 10: Մոլոշօն` 12:
Խոզու գիւղ` 6: Կուրավանք` 8:
Տափեար` 8: Մանաղու` 8:
Լոհավանք` 30: Տեհի` 8:
Լուսկայ վանք` 12: Տաղամայրի` 6:
Զուարկի վանք` 12: Վարդանաձոր` 6:

 

ԺԲ. Ձորք գաւառ
Բաղաբերդ` 12: Նորագիւղ` 12:
Տինիք` 12: Բակավանք` 12:
Ծաղթանու` 6: Կահուրա` 6:
Գեղոյ վանք` 20: Ոչեթի` 6:
Բեխորոտ` 8: Շարաքո` 8:
Բեշ` 6: Կաճաճուտ` 8:
Բագախու` 8: Կիցք` 8:
Աջարաջ` 10: Վաժունիք` 12:

 

ԺԳ. Երնջակ գաւառ
Բուստ` 12: Ագուլիք` 12:
Ամասրոյ վանք` 12: Ամառաշէն` 10:
Ոզոհի` 12: Տքովնա` 8:
Գուդավանք` 8: Քարկոփ` 12:
Անկուզիք` 12: Ռապատ` 52:
Տեւի` 12: Շահկերտ` 8:
Նորակերտ` 12: Զաւաչրի վանք` 12:
Թեղեակ` 8: Ապարանք` 12:
Ոսկեձոր միւս` 12: Գաղ` 12:
Նորագիւղիկ` 12: Ոփիք` 8:
Արեւէք` 8: Վանանդ` 12:
Սուրբ Գեւորգ` 2 դահեկան եւ 8 դրամ:
Տէրեկունիք` 12:
Ովղաւ` 12:
Վան` 12: Ապրակունիք` 12:
Գոչէն` 8: Բերդիկ` 12:
Մայրեակ` 12:

 

ԺԴ. Ճահուկ գաւառ
Ճահուկ` 20: Թամաշաղ` 12:
Խախ` 12: Նորագիւղ միւս` 12:
Որդոք` 12: Շաւէն` 12:
Պահեստ` 12: Ակոռի` 12:
Ըզղօն` 12: Ագարակ` 8:
Նորագիւղ` 10: Քրտն` 8:
Խոռատունիք` 12: Քոյլք` 12:
Գեհենիք` 12: Դրախտիկ` 6:
Սաղուասօնք` 8: Աղու` 12:
Հեծանա` 8: Ջուր` 8:
Ոփիք` 12: Բաբունք` 8:
Թաթերք` 12: Արգու գետ` 12:
Նորբերդ` 12: Աղտաւ` 8:
Եզատունք` 12: Շմրթայի` 8:
Դալարինք` 8: Վասակակերտ` 10:
Աղբերխաչ` 50: Խոտունիք` 6:
Կարմիր եկեղեցի` 12: Ծաւալք` 12:
Բլուր` 12: Գայլակաթ` 10:
Ղապէն` 12: Ոլենի` 8:
Ընջղակերտ` 12: Տախտակք` 8:
Կուքի` 12: Անուշաւան` 12:
Տիգէն` 12: Նորաշինիկ` 6:
Արմաւաշէն` 10: Արքոյքա` 6:
Ձաղա` 8: Աւերակի` 12:

Եւ Քրիստոսին փա~ռք յաւիտեան. ամէ'ն: Վերոգրեալ գիւղերի գումարն է վեց հարիւրեօթանասունեօթ: