Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վերստին կազմեցաւ սուրբ եկեղեցի,
Գեղեցիկ եւ բոլոր գումպէթաձեւի,
Բարձրագոյն եւ պայծառ տաճար գովելի,
Տիրամայր Մարիամ սուրբ Աստուածածնի:

Աբեթական տոհմէն Հայոց տումարի,
Հազար հարիւր եւ երեք թվի,
Ժամանակ Վարդանայ եպիսկոպոսի,
Նորոգեցաւ տաճարս սուրբ Աստուածածնի:

Րամից ժողովրդոց սուրբ Լուսաւորչի
Քահանայք, ժողովուրդք երիտասարդի,
Հաւասար քրիստոնեայք մարդկային ազգի,
Միաբան դատեցան ի սուրբ տաճարի:

Դրախտի նման պայծառ լուսափայլեսցի
Եւ տաճարին նմանակ սուրբ Սողոմոնի,
Սրբոյն Յակոբայ վանք գլխադրի
Սուրբ Յարութեան նման յԵրուսաղէմի:

Աստուածածին սուրբ կոյս, մայր տեառն Յիսուսի,
Հանապազ բարեխօս բոլոր աշխարհի,
Ձեզ բարեխօս լինայ Որդւոյն միածնի
Եւ զձեզ պահեսցէ անսասանելի:

Նորոգեցաւ տաճարս որպէս աղաւնի,
Եւ սուրբ հոգին իջեալ աղաւնակերպի,
Բազմեալ ի մէջ խորանի ի սուրբ սեղանի,
Բաշխէ ուխտաւորացդ պարգեւք Քրիստոսի:

Արդ աղաչեմ զքեզ, սուրբ Աստուածածին,
Բարեխօսեա առ տէր Որդւոյդ միածնի,
Եւ փրկեսցէ զմեզ փորձանաց չարի,
Այլեւ ազատեսցէ չարեաց վտանգի:

Յինն օր նախատօնակ ծննդեան Քրիստոսի
Եւ տօնախմբութիւն սրբուհոյ կուսի,
Շնորհաբաշխութեան օրն կանգնող տաճարի,
Զինչ գործեցեալ մեղքերն ջնջեալ մաքրեսցի:

Էջմիածնի նման ձայնիւ տաճարի,
Այլեւ Մշու սուլթան սուրբ Կարապետի,
Բարձր լեառն Սեպուհ սուրբ Լուսաւորչի,
Այլեւ Խնդրակատար սուրբ Աստուածածնի:

Ամենասուրբ եւ կոյս, օրհնեալ թագուհի,
Թագ եւ պարծանք ես դու ի մէջ աշխարհի,
Վանորէից գլուխ, այլ ուխտատեղի,
Մայր ես եկեղեցեաց բոլոր աշխարհի:

Սրբոյ եւ Չարխափան սուրբ Աստուածածնի,
Ով ոք ուխտ կատարէ ի սուրբ տաճարի,
Խոյօք եւ զուարակօք անուշ մատաղնի`
Աստուած ննջեցելոց հոգւոյն ողորմի:

Այլեւ հերիսայիւ քաղցրաճաշակի,
Զանազան կերակրոց հոգւոց մեռելի,
Որչափ չարիք որ կայ` չարն խափանի,
Անուամբն Չարխափան սուրբ Աստուածածնի:

Ցնծան, ուրախանան հոգիք մեռելի,
Պաշտօն եւ պատարագ յորժամ կատարի,
Բարեկամք կենդանեաց եւ ազգականի,
Միոյն բիւրապատիկ հատուցում լինի:

Երանի այնոցիկ եւ սէր ունողի
Եւ հազար երանի տաճար շինողի,
Եւ ամենայն ժամի եւ պատարագի,
Եւ իւր հոգին բարի կու յիշատակի:

Աւրն ծննդեան մարդոյ թէ բարի լինի,
Մինչեւ յետի օրն նա բարի ապրի,
Մարմնով ուրախութեան ի մէջ աշխարհի,
Հոգւով արքայութեան ժառանգորդ լինի:

Լուսաւորեալ Հոգին պայծառափայլի,
Մէջ արդարոց սրբոց դասակից լինի,
Երանի այն մարդոյն, որ օրս հանդիպի
Եւ հազար երանի աւուրն ահեղի:

Եւ այլ ուխտատեղիք Պօղոս Պետրոսի,
Նման եւ Չարխափան երաշխաւորի,
Միջնորդ ատենահաս եւ զօրվարի,
Հանապազ միշտ բարեխօս բոլոր աշխարհի:

Րամեալ մանկունքս ամէն ի մէջ տաճարի,
Լալով աղաղակեմք բոլորով սրտի,
Հայցեմք ի Քրիստոսէ հաշտութիւն յերկրի
Եւ տայ խաղաղութիւն աստուած աշխարհի:

Գերագոյն եւ պայծառ տաճար պանծալի,
Պարծանք ես հաստատուն մեր Հայոց ազգի,
Զքեզ ունիմք բարեխօս մայր տեառն Յիսուսի
Եւ զմեզ դասեսցէ յիւր յաջակողմի:

Սրբոյն Աստուածածնի` մայր տեառն Յիսուսի,
Լալագին աղաչեմք յոյժ արտասուելի
Եւ բարեխօս լինի Որդւոյն Միածնի,
Ազատեսցէ զմեզ չարեաց վտանգի:

Արդարադատն աստուած քաղցրացաւ յերկրի,
Քաղաքի, ժողովրդեան` մեր Հայոց ազգի,
Ողորմութիւն իջաւ ի մէջ տաճարի,
Ամրագոյն հաստատեաց սուրբ եկեղեցի:

Յայսուհետեւ մինչեւ ի յաւիտէնի,
Պայծառ, հաստատ կենայ ի մէջ քաղաքի
Եւ շինողաց հոգւոյն աստուած ողորմի,
Բազում ողորմութիւն պարգքեւ տւողի:

Սիրոյ անմահ փեսին մայր Տեառն` տիրուհի,
Զքեզ աղաչեմք մանկունքս ի մէջ Սիոնի,
Լե'ր բարեխօս առ Տէր աստուածն ամէնի
Եւ փրկեսցէ զմեզ յաւուրն ահեղի: