Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վարդ, անթառամ ծաղկի նման կու փայլես,
Լուսաւորչի մեծի յաթոռ բազմեալ ես,
Հայաստանեաց հանուրց հայր կոչեցեալ ես,
Անուշ հոտով բոլոր զաշխարհս լցուսցես:

Անմահութեան հոտոյն դու միշտ բուրեսցես,
Յորժամ ի սրբութիւն սրբոց մտանես,
Քաղցրիկ խօսակցութեամբ խորհուրդ կատարես,
Տէր փրկչին մերոյ զմեզ քաղցրացուսցես:

Րամից հայրապետաց պետ անուանեալ ես,
Հրամանաւ աստուծոյ` գլուխ կարգեալ ես,
Զիւղ օծութեան նիւթոյն հսկմամբ պաշտեսցես,
Մինչեւ ի ծագս երկրի պայծառացուսցես:

Դու բարունակ պայծառ եւ բուրաստան ես,
Գեղեցիկ, վայելուչ, ծաղկեալ դրախտ ես,
Դիմեալ քեզ խնդրողաց` դու միշտ պարգեւես,
Յորդառատ վտակօք պասքեալ արբուցես:

Աշակերտեալ մանկունք յոլով ժողովես,
Առաքելանման շնորհօք զարդարես,
Փչմամբ Եղիսէի Հոգի Սուրբ շնորհես,
Բազմաց հոգով մեռեալք կենդանացուսցես:

Նայիս մեզ քաղցր աչօք` վերատեսուչ ես,
Տեսանելով զքաղցեալք` բանիւ կերակրես,
Զորբոց, զայրի տնանկաց նախախնամեսցես,
Լուսեղէն պատմուճանք մերկեալք զգեսցուսցես:

Ակունք երկոտասան ի քէն բուսուսցես,
Տեսակ զանազանեալ լուսափայլեսցես,
Հայցմամբ փափագողաց շնորհեալ բաշխեսցես,
Յոգւոց խաւարելոց լուսազարդեսցես:

Բազմագոյն զաւակօք հաւու նման ես,
Շնորհօք Հոգւոյն Սրբոյ կաթամբ կերակրես,
Լուսափայլ փետուրով ձագ թռուցանիցես,
Խառնեալ զմեզ ընդ նոսին միաւորեսցես:

Ես առ քեզ պաղատիմ, դու ինձ լուիցես,
Հայրական խնամով զիղձս իմ լցուցես,
Օրհնեալ սուրբ բերանովդ զմեզ միշտ օրհնեսցես,
Նախախնամութեան գութդ առ մեզ առաքես:

Ղօղեալ եմ սրտաբեկ, ծառայ քո եմ ես,
Որդի եմ անառակ, մոլորեալ եմ ես,
Խոնարհեալ անկանիմ գարշապարիդ ես,
Երես անկեալ գետնի, որ միշտ կոխեսցես:

Ա'յ իմ ծնօղ հոգեւոր, լուցեալ ղամբար ես,
Աշիջանելի լոյսդ պարունակեալ ես,
Խաւարելոց մարդկան լուսաւորեսցես
Եւ դու իմանալի լուսոյն ժառանգես:

Յայժմոյս մեղա գոչեմ, անցաւոր եմ ես,
Արտասուաթոր աչօք լալական եմ ես,
Մոխրաթաւալ ժտեալ աղաղակեմ ես,
Չունիմ ճար եւ հնար բացի քէն եւ ես: