Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աստուած եւ Տէր ամենակալ
Զպաղատանս մեր ընկալ,
Օրհնեա զժողովսն որք են եկեալ,
Լսող բանիցդ ունկն դրեալ:

Բարերար Աստուած եւ հայրական,
Շնորհաց բաշխող որդւոց մարդկան,
Բաշխեա զցօղդ ողորմութեան,
Սուրբ տաճարիս ժողովրդեան:

Գառն աստուծոյ եւ կենարար,
Հօր ծոցածին ծնունդ անճառ,
Օրհնեա զժողովս միշտ անդադար,
Հարք եւ եղբարքս հաւասար:

Դու շնորհաբաշխ, Հոգիդ բղխման,
Տւող բարեաց ճշմարտութեան,
Տաս զպարգեւս ազգի մարդկան,
Եկեղեցւոյս ժողովրդեան:

Երրորդութիւնդ միասնական,
Աստուածութիւնդ անապական,
Դու օրհնեսցես զժողովս որ կան,
Ծերք ընդ տղայոց ամենեքեան:

Զի Արարիչն արարածոց,
Զհացն կենաց ետ քաղցելոց,
Տացէ զձեզ հաց ընդ երկնայնոց,
Անմահական սեղան սրբոց:

Էնն աստուած, որ ինքն ասաց,
Հետ Մովսիսի յորժամ խօսեաց,
Մանանայիւ զնա կերակրեաց,
Մարմին, զարիւնն ձեզ պատրաստեաց:

Ընդ հաշտարար պատարագաց,
Կերակրեսջիք ըստ արժանեաց,
Որք Քրիստոսի եք յուսացած,
Սրբէ զձեզ, մաքրէ մեղաց:

Թագաւորն թագաւորաց,
Փրկէ զձեզ ի փորձանաց
Եւ ամենայն պատահարաց,
Յաներեւոյթ չար թշնամեաց:

Ժողովրդապետն Յիսուս կոչեաց
Երկոտասան աշակերտաց,
Սուրբ վերնատունն պատարագեաց,
Արժան լինիք ի նոյն շնորհաց:

Ի սկզբանէ Բանն աստուած,
Տէրն ողորմած է, գթած,
Ողորմեսցի Քրիստոս աստուած,
Զձեզ փրկեսցէ ի յանցանաց:

Լոյս ի լուսոյ բղխեալ Հօրէ,
Որդւոյն Հոգի միաւորէ,
Աղաւնակերպ գայ իջանէ,
Հոգւով, մարմնով զձեզ զարդարէ:

Խաչեալն Աստուած պատարագի,
Խաղաղութիւն տայ աշխարհի,
Միջնորդութեամբ քահանայի,
Ձեր թշնամիքն կործանի:

Ծառայ Յիսուսի Քրիստոսի,
Տրուպ Վարդանս յետնեալ կարգի,
Զայս օրհնութիւնս որ ասացի,
Ի վերայ Կաֆայու քաղաքի:

Կարողութեամբ տեառն Յիսուսի
Փրկչին մերոյ շնորհաբաշխի,
Քաղցրիկ բառիւք շարադրեցի
Վերայ օրհնեալ Հայոց ազգի:

Հոմերական տաղիւ չափի,
Աղեսանօք Ղրումու երկրի,
Տէրն արասցէ անդրդուելի
Մինչ ի գալուստն Քրիստոսի:

Ձայնիւ մաղթեմ զՏէրն ամէնի,
Զոր եւ տայ ձեզ անթիւ բարի,
Ուստերաց ձեր եւ դստերի,
Մեծէ ի փոքր ընդ աղքատի:

Ղամբարափայլ լուսափայլի,
Տէրն փառօք գայ իջանի,
Բազում զօրօք շրջապատի,
Ձեզ պահապան եւ հովանի:

Ճանապարհորդ ձեր երամի,
Յորժամ լինի ճանապարհի,
Առաջնորդէ Տէրն բարի,
Խաղաղութեամբ գայ հասանի:

Մեծ է աստուածն համայնի,
Որ տուրս առատ տայ խնդրողի
Եւ ձեր խնդիրքն ամենայնի
Տէրն արասցէ ընդունելի:

Յիսուս Քրիստոս` տէրն երկնային
Հալածեսցէ զձեր թշնամին,
Թէ' մարմնաւոր, թէ' անմարմին,
Չիք դարձուսցէ ձեր առաջի:

Նաւապետ` Տէր մեր բարի,
Տաս նաւելոց հետք ուղղակի,
Առաջնորդես ընթացք շաւղի
Եւ փրկեսցես ի վտանգի:

Շնորհատուն արարածոց,
Տայ զշնորհս օրհնեալ որդւոց,
Քահանայից, ժողովրդոց,
Մանկանց ձերոց եւ տղայոց:

Ողորմած աստուածն ամենի
Եւ քաղցր աչօք ի ձեզ հայի,
Իւր օրհնեալ աջն ձեզ հովանի,
Պահէ որպէս բիբ ականի:

Չարչարանօք Տէրն ի խաչին,
Որպէս ասաց աւազակին.
Այսօր ընդ իս իցես դրախտին,
Նոյնպէս կոչէ զձեզ ընդ նմին:

Պայծառացեալ Թաբօր լերին
Աստուածութիւնն յայտնեաց նոցին,
Հանդերձ Մովսէս, Եղիային,
Պետրոս, Յակոբոս, Յոհանին:

Ջերմեռանդ սէրն աստուածային,
Ձեզ ծագեսցէ լոյսն երկնային,
Ի հանդերձեալ դատաստանին,
Լուսաւորէ զձեզ վերստին:

Ռահ լուսատուն արարածոց,
Զձեզ դասեսցէ ընդ արդարոց,
Պսակեսցէ հանդերձ սրբոց,
Ի միասին ննջեցելոց:

Սուրբ եւ աստուած արարչական
Պահէ զձեզ խաղաղութեան,
Ի գիշերի եւ ի տւնջեան,
Անփորձ կենայք ի յաւիտեան:

Վարդ անթառամ, ծառ պտղալի,
Աստուածային բուրաստանի,
Անմահութեան հոտն բուրի
Ի միջի ձերում հանդիսի:

Տէրն տերանց հովանասցի,
Աջն օգնական ձեզ եղիցի,
Յորժամ երաշտութիւն լինի,
Բարձցէ ի ձերում գաւառի:

Րաբունապետն մեր Յիսուս
Եւ ամ յամէ մայիս ամսոյս
Անդաստանացդ եւ արտերուս,
Երկնից ցօղ տայ եւ երկրի բոյս:

Ցնծութիւն, ուրախութիւն,
Յերկրի ձերում խաղաղութիւն
Եւ ամենայն բուսոց, տնկոց
Տէրն տացէ աճողութիւն:

Ւիւանդաց ձեր եւ տկարաց
Եւ այլ պէս-պէս ցաւագարաց,
Բժշկեսցէ Քրիստոս աստուած,
Ազատեսցէ այսահարաց:

Փափագանօք, ուրախութեամբ,
Վայելեսջիք ամենեքեան
Եւ յետ յաստեացս ելանելոյ,
Ժառանգեսջիք արքայութեան:

Քրիստոսի յուսացողին,
Փութով առնու զիւր խնդրելին,
Մեք անարժան գոլով յուսաք,
Աւարտեցաք Այբնէ Քէնին:

Վարդան գերիս յիշէք ի Տէր,
Արժանաւոր յաղօթս ձեր
Եւ դուք յիշէք յաստուծոյն մեր,
Յարքայութիւն ելնէք ի վեր: