Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վարդան եպիսկոպոս, ծառայ Քրիստոսի,
Պատմեմ ձեզ սիրելեացդ եղբարք իմ բարի,
Յաղագս աւերութեան վանք սուրբ Աննայի,
Այնչափ աւեր կեցաւ քառասուն տարի:

Աստուած յանկարծակի այց արար բարի
Եւ Սուրբ Հոգին իջեալ ի մէջ տաճարի,
Շնորհեաց ողորմութիւն մեր Հայոց ազգի,
Բարի ժողովրդոց սուրբ Լուսաւորչի:

Րամից պաշտօնէից դասք քահանայի,
Ծերոց եւ տղայոց, երիտասարդի,
Միաբան դատողաց աշխատաւորի,
Ամենեցուն վարձքերն բարին կատարի:

Դրախտի նման փայլուն սուրբ եկեղեցի
Եւ որպէս նմանակ յԵրուսաղէմի,
Եւ երանի աչացն պայծառ տեսնողի,
Հազար երանի տաճարս շինողի:

Արեգական նման լոյսդ ի քէն ծագի,
Պայծառացեալ լուսով ի մէջ տաճարի,
Անմահութեան հոտն միշտ ի քէն բուրի,
Ուխտաւորաց սիրտն փառաւորեսցի:

Նահատակ ես եւ սուրբ, Պարոն Լոյս բարի,
Պայծառ ես դու լուսով ի մէջ տաճարի,
Միշտ բարեխօսեա ի քէն խնդրողի
Եւ ինձ արժանի Վարդան ծառայի:

Ա'յ իմ լուսապայծառ սուրբ եկեղեցի,
Որպէս նմանակ Պօղոս-Պետրոսի,
Սուրբ գերեզման մէջդ է նոր նահատակի
Եւ բարեխօս լինիս մեր Հայոց զարմի:

Յայսուհետեւ մինչ ի յաւիտենի,
Հաստատ, պայծառ կենայ ի մէջ քաղաքի
Եւ շինողաց հոգւոյն աստուած ողորմի,
Բազում ողորմութիւն պարգեւք տւողի:

Էջմիածնի նման տաճար գովելի
Եւ նմանակ ուխտին սուրբ Կարապետի,
Որպէս գերեզմանին սուրբ Լուսաւորչի,
Ամենեցուն կարօտն ի քեւ կատարի:

Այլեւ նման ես դու յԵրուսաղէմի
Գլխադրի սուրբ Յակոբայ մեր Հայոց վանքի
Եւ տաճարի նման սուրբ Սողոմոնի,
Ուխտաւորաց փափագն քեւ միշտ կատարի:

Սրբութիւն եւ սրբոց որ մատուցանի,
Պաշտօն եւ պատարագ յորժամ կատարի
Եւ զօրքն յերկնից իջեալ հազարք հազարի
Եւ փառաւորեսցեն ի մէջ տաճարի:

Արեգական նման, որպէս գերարփի,
Նմանակ փայլեսցէ վանուց սուրբ խաչի,
Ուխտաւորքն եկեսցեն երամք երամի,
Փոխարէն առնուցուն պարգեւք Քրիստոսի:

Ցնծայ, ուրախանայ, զուարճացեալ բերկրի,
Տիրամայր Մարիամ իւր մօրն Աննայի,
Հանապազ օգնական լինի ծնօղի
Եւ տայ ուխտաւորաց բիւր հազար բարի:

Երանի Յովակիմայ եւ սուրբ Աննայի,
Օրհնեալ ընտրեալ զաւակ ստացան երկրի,
Սովաւ լուսաւորեցան բոլոր աշխարհի,
Ազատեցան ձեռացն սատանայի:

Այլեւ ծնաւ Յիսուս միածին որդի,
Թոռն Յովակիմայ եւ սուրբ Աննայի,
Զի փրկեսցէ զմեզ մեղաց վտանգի,
Կրկին ազատեսցէ Մարանաթայի:

Լուարուք, իմաստունք եղբարք իմ բարի,
Ձեզ ԽՈՆՃԱ մատուցի հայոց թուականի,
Աւուրն ութերորդի սեպտեմբեր ամսի,
Օծումն եղեւ սրբոյ փառաց տաճարի: