Դրուագներ Հայաստանի IX-XIII դարերի պատմագրութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


Թուայնացումն իրականացուել է շնորհիւ՝

ՍՄԲԱՏ ՍՊԱՐԱՊԵՏԻՆ ՎԵՐԱԳՐՈՒԱԾ «ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» - Քրիստ Էվանեսեան

ՄԱՏԹԷՈՍ ՈՒՌՀԱՅԵՑԻ -  Մելինէ Ասրեան

ՀԵԹՈՒՄ ՊԱՏՄԻՉ - Ռաֆայէլ Անտոնեան

ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՏԱՐՕՆԵՑԻ (ԱՍՈՂԻԿ) - Գեղամ Խաչիկեան

ԳՐԻԳՈՐ ՊԱՏՄԻՉ (ՄԱՂԱՔԻԱ) - Դիանա Զաքարեան

ՄԽԻԹԱՐ ԱՅՐԻՎԱՆԵՑԻ - Արա Յարութիւնեան

ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ ՕՐԲԷԼԵԱՆ - Յարութիւն Յարութիւնեան

ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԵՒԵԼՑԻ - Արմէն Յովսէփեան

ԹՈՎՄԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻ - Սեւակ Գալստեան

ԱՆԱՆՈՒՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ - Սեւակ Գալստեան

ԱՐԻՍՏԱԿԵՍ ԼԱՍՏԻՎԵՐՑԻ - Ռուբիկ Մեսրոպեան