Ժամանակ եւ խորհուրդ իւր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ամենեցուն ժամանակ է եւ ժամ ամենայն իրաց ի ներքոյ երկնից։
       Ժամանակ ծնանելոյ եւ ժամանակ մեռանելոյ. ժամանակ տնկելոյ եւ ժամանակ խլելոյ զտնկեալն. ժամանակ սպանանելոյ, եւ ժամանակ բժշկելոյ. ժամանակ քակելոյ եւ ժամանակ շինելոյ. ժամանակ լալոյ եւ ժամանակ ծիծաղելոյ. ժամանակ կոծելոյ եւ ժամանակ կաքաւելոյ. ժամանակ խնդրելոյ եւ ժամանակ կորուսանելոյ. ժամանակ ցրելոյ քարինս եւ ժամանակ ժողովելոյ... ժամանակ պատառելոյ եւ ժամանակ կարկատելոյ. ժամանակ լռելոյ եւ ժամանակ խօսելոյ. ժամանակ պատերազմի եւ ժամանակ խաղաղութեան։