Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Ա հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ


ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ, Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան.
Առաջին հատոր, Զարթօնքի սերունդ, Ա-Բ գիրք, Երուսաղէմ, 1945