Թահմազ-ղուլի խանի (Նադիր-շահի) արշաւանքները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեքստերը ըստ

 

1. Ս. Տէր-Աւետիսեան, Նադիր Շահի արշաւանքները (ըստ Յակոբ Շամախեցու), Երեւան, 1940,

2. Պաւել Չոբանեան, Հայ-ռուս-վրացական փոխյարաբերութիւնները ԺԸ. դարի երկրորդ կէսին, Ս. Էջմիածին, 2006