Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ե'կ սիրելի, ուրախասցուք, ահա այգին ծաղկեցաւ,
Նոր արուսեակն առաւօտուն այսօր յայգին ծագկեցաւ,
Րամից արքայն Տէր մեր Յիսուս նոր գարուն մեզ պարգեւեաց,
Նոր գարուն եւ նոր ծիածան, նոր արեւ մեզ ծագեցաւ:

Գեղ վայելու զարդարեցան ծառերն ծաղկածաւալ,
Ձայն ածեն պիւլպիւլն ու ղումրին ի ճղին ծաղկածաւալ,
Սփռին սիւմպիւլն ու մէնէվշէն շարազուգ մուրտ ու շուշան,
Հոտ անուշ բուրեն ի թփին, գոյնզգոյն ծաղկածաւալ:

Ի բուրաստանս արփիածագ ծաղկեցան ճշմարտապէս,
Երանգ-երանգ շարադասեալ տիպ ցուցան ճշմարտապէս,
Խումբ առեալ պայծառազգեցաւ վարդն կարմիր ՚ւ սպիտակ,
Յայտնեցաւ ի մէջ կոկոնին, երփնազարդ ճշմարտապէս:

Աղաղակէր քաղցր ձայնիւ պիւլպիւլն վարդին սիրուն,
Ոչ դադարէր երագ-երագ շրջելոյ վարդին սիրուն,
Սարասիւ երգ ներբողական ներածէր զարմանազան
Առաւօտէ մինչ ՚ւ իրիկուն գովք ասէր վարդին սիրուն:

Պիւլպիւլն վարդէն պէկում ննջէր ի մէջ գիշերին
Եւ նորա քաղցրասիւգ օդոյն զարթեցաւ մէջ գիշերին,
Երգեր երգ նոր եւ հրաշալի, ձայն արձակեալ անդադար,
Յելից մինչ ի մուտս յարեւու, մինչ ի միւս մէջ գիշերին:

Կախեալ ի սէր կարմիր վարդին կաքաւէր ծիծաղելով,
Աչօք անթարթ հայէր ի նա ՚ւ արտասուէր ծիծաղելով,
Եղանակէր երգ գովեստից շաղակապաւ ճռուողական,
Ոչ խոտորէր յաջ եւ յահեակ, այլ փարէր ծիծաղելով:

Րամեալ ծաղկանցն ամենեցուն պար առեալ շուրջանակի,
Գովեն զթռչունքն պատուական շար առեալ շուրջանակի
Իբր զգահոյս արքայական պատրաստեն նմա տեղիս,
Քաղցր ձայնիւ նորա հրճուին, շուրջ առեալ շուրջանակի:

Ցօղն իջանէ ի վերայ վարդին եւ նա կայ անհոգ ի քուն,
Մանրամասնիկ ողողելոյն տարբերի անհոգ ի քուն,
Էր հազար հարիւր թուական տասն եւ ինն յեռեալ ի նոյն,
Խասպէկէ մեղօք զառածեալ ՚ւ ընկղմեալ անհոգ ի քուն: