ՄԻԱԲԱՆՔ ԵՒ ԱՅՑԵԼՈՒՔ ՀԱՅ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ո 

ՈՆՈՓՐԻՈՍ ՎՐԴ. ԼԵՀԱՑԻ

Յետոյ եպս. Մբ. 1651ին Փիլիպպոս կթղ-ին կողմէն Ս. Յակոբի վանքին մէջ գումարուած ժողովին ներկայ կ՚ըլլայ Ս. Յակոբի Միաբանութեան անունով (Ազգպտմ. էջ 2457): ՄՁ. Թ. 1418 ձեռագրին յուշագրութեան համաձայն կը կարծուի որ 1644ին Ոնոփրիոս վրդ. ուխտաւորութեամբ Ս. Յակոբի վանքը այցելած եւ միաբան եղած ըլլայ նոյն ժամանակ: Իր նուէրի մասին տեսնել (ՄՁ. Թ. 532): Ոնոփրիոս վրդ. նուիրակութեան պաշտօն ալ կատարած է:

ՄՁ. Թ. 228

ՈՍԿԻԱՆ (Մհտ. ) ԲԱՂԻՇԵՑԻ

1660ին ուխտաւորութեամբ կ՚այցելէ Ս. Յակոբի վանքը. կը նուիրէ ձեռագիր Աւետարան մը, որուն յիշատակարանէն կը քաղենք հետեւեալը «… Դարձեալ Ած. ողորմի ասացէք մահտեսի Բաղիշեցի Ոսկիանին եւ իւր հօրն տէր Մարգարին եւ իւր մօրն Շահպազին եւ եղբարցն եւ քուերցն եւ ամենայն արեան մերձաւորացն, որ ստացաւ զսա (Աւետարան) ի հալալ վաստակոց իւրոց եւ ետ զսա յիշատակ անջինջ ի դուռն Ս. Յակոբայ Գլխադրի դամբարանին, ի թվ. հայկազեան տումարին ՌՃ եւ Թ (=1660)ին…»:

Խապ. Ցուց. տետր. Է. էջ 493