Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գովեալ անուն տէր Սրապիոն, րաբունի յարԳ,
Գրիգորիոս կաթողիկոս, մեծ պատրիարԳ,
Գերիս եղէ տեսոյդ կարօտ, մնացի փափաԳ,
Գրիգորս թշուառ քո աշակերտ ՚ւ քոյին ճրաԳ:

Րուպ ամանակ մերձ ոչ գտայ ի յայնմ աւուՐ,
Րաբունըդ յորժամ աւանդէիր զհոգիդ մաքուՐ,
Րախացուցիչ քո օրհնութիւնէդ մնացի թափուՐ,
Րապաղս արժան չեղէ լսել զայնպիսի լուՐ:

Ի մահարար յայնմ աւուր, ժամ վախճանԻ
Ի քո վերջին սուրբ ողջունէդ թէ ոք զրկԻ,
Իբր զԵսաւ` եղբօր մեծին ԻսրայէլԻ,
Ի յողբալոյն այն եղկելին զիա՞րդ լռԻ:

Գոլով հանգոյն Բարդուղիմի, որ մնաց փափաԳ,
Գովեալ կուսին փոխման յաւուրն արփիածաԳ,
Գերագունոյդ եւ ես մնացի այնպէս փափաԳ,
Գեթ համբուրի չեղէ արժան եւ երկրպաԳ:

Ո~հ, թէ եղէ ես զրկեցեալ քոյին տեսՈ,
Որ ըստ կարգի բոլորովին անդամոց քՈ,
Որպէս զոսկի զուտ եւ մաքուր մասանցդ մարմնՈ,
Ոտիցդ անբիծ մինչեւ ի սուրբ գլուխն քՈ:

Րաբունոյդ իմ զտեսութիւն ո՞վ ոք ինձ տայՐ,
Րախացուցիչ կերպարանիդ ցանկամ, ո'վ հայՐ,
Րոպէավար արեւ նման աչերդ, որ կայՐ,
Րուպ դուզնաքեայ սուղ ժամանակ ինձ երեւայՐ:

Ինձ ո՞վ ոք տայր զմաքուր քո ունկդ, որ խօսէԻ,
Ի քո ռնգունսնդ հայելով ես հրճուէԻ,
Ի սուրբ լեզուէդ զքաղցր բարբառդ, որ լսէԻ,
Ի տեսանել ծաղկեալ ալեացդ, որ ցանկայԻ:

Էրջանիկ սուրբ աջոյդ համբոյր ով ժամանԷ,
Էրանի տամ ես այնոցիկ որ համբուրԷ,
Է' անարժանս իշխանութիւն առեալ նմանԷ,
Է' վասն որոյ փափագ սրտիս, որ տեսանԷ:

Բազկատարած այն սուրբ ձեռացդ վերամբարձմամԲ,
Բոլոր սրտիւ, յոյժ կարօտիւ, մեծաւ տենչմամԲ,
Բողբոջաբոյս ձեռաց թաթիդ տասնեակ մատամԲ,
Բանականաւն ցանկամք հոգւոյ տասնեակ մասամբ:

Այլեւ սրտիդ վարագուրի կրծիցդ, որ կԱ,
Այն գեղեցիկ մաքուր լանջացդ հոգիս բաղձԱ,
Ա'յ թէ լինէր, որ դնէի զերես ի նմԱ,
Այնպէս իբրեւ արար որդին ԶեբեդիԱ:

Ներակրթեալ քո սուրբ ծնկանցն ծնրադրութիւՆ,
Նմին ըղձամ առ ի համբոյր եւ տեսութիւՆ,
Ներբանց ոտից քոյին կոխող զչար զօրութիւՆ,
Նոյնպէս ցանկամ ողջագուրիւ գլխադրութիւՆ:

Սոյն տեսութեան թէ չէր արժան տեսանելիՍ,
Սակայն համբաւ, ո'հ, թէ հնչէր ի լսելիՍ,
Սուտ է զրոյց մահուան նորա, սուգ է՞ր նստիՍ,
Սոյն աւետիք ո՞ւր էր արդեոք, թէ գայր առ յիՍ:

Արդ աղաչեմ զքեզ, ո'վ հայր, ի յիս գթԱ,
Առ Տէրն մեր պաղատելով վասն իմ մաղթեԱ,
Աստի կենացս թէպէտ տեսոյդ ես զրկեցԱ,
Այլ անտի կեանս զքեզ տեսանել բարեխօսեԱ:

Յանցաւորիս անառակի քոյին որդւոՅ,
Յայտնեա զգութդ, մի' բաժաներ զիս քո տեսոՅ,
Յորժամ առնուս զպսակն փառաց ըստ իմ յուսոՅ,
Յարաբնակ լինել ծառայս ընդ տեառնդ իմոՅ:

Սուրբ տիրամայր Աստուածածին, Իսկուհի կոյՍ,
Սահեալս մեղօք զքեզ բարեխօս ունիմ եւ յոյՍ,
Սեղանակից լինել զծառայդ ընդ Տեառն իմոյՍ,
Սեղանն Հօր, զոր խոստացաւ Տէր մեր ՅիսուՍ: