Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աւտար էի քոյացուցէր,
Բացեա էի, քեզ հպեցեր,
Գլորեալ էի, արդ կանգնեցեր,
Դրդուեալ էի, հաստատեցեր:

Եղծեալ էի, նորոգեցեր,
Զանխուլ էի, յայտնեալ ցուցեր,
Էրէր էի, հաստատեցեր,
Ընկեալ էի, վեր բերեցեր:

Թերի էի, լրացուցեր
Ժխոր էի, յստակեցեր,
Ի ստոր էի, բարձրացուցեր,
Լուծեալ էի, կարծրացուցեր:

Խլեալ էի, արդ տնկեցեր,
Ծարաւ էի, զովացուցեր,
Կտրեալ էի, քեզ յօդեցեր,
Հեռի էի, մերձ կացուցեր:

Ձախեալ էի, յաջ դասեցեր,
Ղօղեալ էի, ամրացուցեր,
Ճնշեալ էի, անդորրեցեր,
Մեկնեալ էի, պատուաստեցեր:

Յիմար էի, իմացուցեր,
Նիրհեալ էի, արթնացուցեր,
Շիջեալ էի, ահա լուցեր,
Ունայն էի, արդ լցուցեր:

Չնչին էի, յոյժ սիրեցեր,
Պանդուխտ էի, ընդունեցեր,
Ջնջեալ էի, մակագրեցեր,
Ռամուտ էի, զօրացուցեր:

Սուզեալ էի, ձեռն տուեցեր,
Վհատ էի, սրտացուցեր,
Տրտում էի, րախացուցեր
Րապաղ էի, արդ պատուեցեր:

Ցրուեալ էի, ժողովեցեր,
Ւիւքեալ էի, հանդարտեցեր,
Փանաք էի, մեծարեցեր,
Քակեալ էի, արդ շինեցեր: