Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աստուածանման խնամարկելով,
Բժշկանման ողջացնելով,
Գետոց նման ոռոգելով,
Դիտողանման ակնարկելով:

Երկնանման ցօղարկելով,
Զուարթնոց նման պահպանելով,
Էղբայրանման միշտ սիրելով,
Ընկերանման յորդորելով:

Թեւոց նման վեր բերելով,
Ժրանման աշխատելով,
Իմաստնանման իմաց տալով,
Լուծողանման բանս յայտնելով:

Խաւարանման խրատ տալով,
Ծնօղանման հոգ տանելով,
Կարողանման ձեռն տուելով,
Հայրանման գութ շարժելով:

Ձայնանման ազդ առնելով,
Ղեկանման միշտ ուղղելով,
Ճարտարանման հիմնարկելով,
Մայրանման ողորմելով:

Յաւէտանման սէր յայտնելով,
Նաւանման հասէր փութով,
Շարադրանման կարգ դնելով,
Որթոյ նման ողկոյզ տալով:

Չքնաղանման յօրինելով,
Պարզանման բանս մեկնելով,
Ջերմանման մաքուր սիրով,
Ռաբբիանման լուծանելով:

Սահմանանման յայտ բերելով,
Վարժողանման միշտ կրթելով,
Տեղեկանման հմուտ գոլով,
Րետորանման վարժես սիրով:

Ցօղանման շնորհս տալով,
Ւիւթանման պատճառ գոլով,
Փրկչի նման երեւելով,
Քաջանման հրաման տալով: