Աւարայրի ճակատամարտից դէպի Նուարսակի պայմանադրութիւնը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՊԱՒՈՒՄՆԵՐ

Ագաթ. _ Ագաթանգեղայ Պատմութիւն Հայոց, աշխատութեամբ՝ Գ. Տէր-Մկրտչեանի եւ Ստ. Կանայեանցի, Տփղիս, 1909

ԲԵՀ _ Բանբեր Երեւանի համալսարանի

ԲՄ _ Բանբեր Մատենադարանի, Երեւան

ԳԹ _ Գիրք թղթոց, Թիֆլիս, 1901

Եղ. _ Եղիշէի Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, ի լոյս ածեալ բաղդատութեամբ ձեռագրաց, աշխատութեամբ Ե. Տէր-Մինասեանի, Երեւան, 1957

Կան. _ Կանոնագիրք Հայոց, աշխատասիրութեամբ Վազգէն Յակոբեանի, Ա-Բ, Երեւան, 1964-1971

Կոր. _ Կորիւն, Վարք Մաշտոցի, բնագիրը՝ ձեռագրական այլ ընթերցուածներով, թարգմանութեամբ, առաջաբանով եւ ծանօթագրութիւններով ի ձեռն պրոֆ. դոկտ. Մանուկ Աբեղեանի, Երեւան, 1941

ՀԱ _ Հանդէս ամսօրեայ, Վիեննա

Ղազ. Փարպ. _ Ղազար Փարպեցւոյ Պատմութիւն Հայոց եւ Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան, աշխատութեամբ Գ. Տէր-Մկրտչեանի եւ Ստ. Մալխասեանի, Տփղիս, 1904

ՄՀ _ Մատենագիրք Հայոց, Ա-Բ, Անթիլիաս-Լիբանան, 2003

Մով. Դասխ. _ Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, քննական բնագիրը եւ ներածութիւնը՝ Վ. Առաքելեանի, Երեւան, 1983

Մով. Խոր. _ Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, քննական բնագիրը եւ ներածութիւնը՝ Մ. Աբեղեանի եւ Ս. Յարութիւնեանի, նմանահանութիւնը եւ լրացումները Ա. Բ. Սարգսեանի, Երեւան, 1991

ՊԲՀ _ Պատմա-բանասիրական հանդէս, Երեւան, 1958

Սամ. Ան. _ Սամուէլի քահանայի Անեցւոյ Հաւաքմունք ի գրոց պատմագրաց յաղագս գիւտի ժամանակաց անցելոց մինչեւ ի ներկայս ծայրաքաղ արարեալ՝ յառաջաբանով, համեմատութեամբ, յաւելուածներով եւ ծանօթութիւններով Արշակ Տէր-Միքէլեանի, Վաղարշապատ, 1893

Սեբ. _ Պատմութիւն Սեբէոսի, աշխատասիրութեամբ՝ Գ. Վ. Աբգարեանի, Երեւան, 1979

Փաւ. Բուզ. _ Փաւստոսի Բիւզանդացւոյ Պատմութիւն Հայոց ի չորս դպրութիւնս, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1933

КВ - Кавказ и Византия, Ереван

REA- Revue des Etudes Arméniennes, nouvelle série, Paris