Ողբ Եդեսիոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բայց դուք, որդի'ք իմ սիրելիք, չէք ինձ մեռեալ, այլ կենդանիք,
Քանզի յերկրի նահատակեալք, եւ ի յերկինս պսակիք:
Յաչս մարդկան մեռեալ կարծիք եւ ի յայժմուս ողորմելիք,
Այլ յԱստուծոյ ձեռս լինիք եւ կենդանի յուսով պահիք,
Ի հրեշտակաց այժմ երանիք եւ յանմարմնոց դասն կարգիք:
Զմահկանացու մարմին լուծիք եւ զհողեղէն տուն քակեցիք,
Այլ գեղեցիկ եւ հրաշալի, անձեռագործ շինուած ունիք,
Որոյ շինող ճարտարապետ` այն, որ կապեաց կամար զերկինք:
Ի ձմերայնի վաստակեցիք, յանձրեւաբերս սերմանեցիք,
Զցորեանն ի հողն թաղեցիք, յորում նեխեալ անդ լուծանիք:
Եղեմնապատ սառամբ լինիք եւ ձիւնաթաղ ամբողջ պահիք,
Մինչ ի գարուն հողով ծածկիք, ամեթացեալ պարարտասջիք,
Յորժամ կենաց ցօղոյն արբջիք, վաղվաղակի բուսանիցիք.
Որոտընդոստ վերաբերիք, յանկարծակի վերերեւիք,
Որպէս ծաղիկ բողբոջիցիք, սաղարթագեղ պաճուճիցիք:
Ծառոյն կենաց մերձեալ հպիք, ի մահացուէն այլ ոչ խաբիք,
Բազմաբեղուն ստեղն արձակիք, մինչ ի յերկինս հասանիք:
Որք արտասուօքն ցանեցիք, յորժամ աստի անդր երթայիք,
Խնդայք, ցնծայք զուարճալից, զորայն ի գիրկս առեալ` հրճուիք:
Աշխատեցայք իբրեւ մշակք, ի տապ տօթոյ աստ քրտնեցիք.
Յորժամ հնձէք, զոր ցանեցիք, յանմահական դրախտին հանգչիք,
Ընդ զովարար տնկոյն նստիք եւ յաղբերէն կենաց արբջիք:
Որ չարչարեացն զձեզ լացցէ, դուք խնդալից սրտիւք բերկրիք,
Ի բոց հնոցին նա կիզանի, դուք ի վտակն Ադին շրջիք,
Ի ձէնջ հայցէ լեզուին ջրիկ դուք ոչ տայցէք նմին կաթիկ:
Նա ի բերան Բելիարայ, զոր խորտակէ նորին ժանիք,
Եւ բնակութեան իւրոյ տեղիք է դժոխոց յատակ ներքինք,
Իսկ ձեզ է գոգն Աբրահամին, ուր Ղազարոս ՚ւ իւր նմանիք,
Յորոց միջի վիհ անհնարին եւ անդրադարձ բնաւին չիք:
Դուք ի ձեռաց Տեառն տանջեալք, զպարտս մեղաց կրկին առիք,
Զտգեղ պատկեր չարեացն եղծիք, զոր ի մարմնի աստ ունէիք,
Զամօթ բնութեանս մերկացիք, զաղտեղութիւն արեամբ լուացիք:
Արդ, քան զձիւն սպիտակ լինիք եւ քան զկաթն մածանիք,
Անճառ լուսով լուսաւորիք եւ թագ ի գլուխ պսակեսջիք:
Զայն նեղութիւն անդ ոչ յիշէք զոր ի մարմնի աստ տեւեցիք,
Զչարչարանսն մոռասջիք, ՚ւ ի մահուանէ այլ չերկնչիք:
Թէեւ մեռայք այժմ ի մարմնի, կեանք առ Քրիստոս ծածկեալ ունիք.
Յորժամ ծագի յարեւելից, դուք ընդ նմա փառօք յայտնիք,
Յաջակողմեան նորին դասիք, ընդ վկայիցն պսակիք:
Ի գոյն արեան կարմիր փայլիք, զոր ինքնակամ ձերով հեղիք,
Արք ընդ արանց սրբոց բազմիք, կանայք ի դաս կուսից կարգիք,
Անմեղ մանկունք, տղայք սիրունք, ի հրեշտակաց գունդն խառնիք:
Իբրեւ փեսայ թագիւ պճնիք, եւ որպէս հարսն զարդարիք,
Անճառ փառօք փառաւորիք, բազմանկար գոյն պաճուճիք,
Արեգական նման ծագիք, յարքայութեան երկնից փայլիք:
Ընդ անմարմնոց դասս ցնծայք, յիմանալեացն բերկրեսջիք,
Միշտ երգակից նոցին լինիք ի լոյս փառաց Տեառն բնակիք: