Ողբ Եդեսիոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յորոց հայցեմ յանդ լինելոց` եւ զիս յիշել` տարտամ ոգւոց
Զլոկ համանուն Մեծին Հայոց զՆերսէս` բացեայ բարեաց գործոց,
Եւ շառաւիղ նորին ոստոց, բայց ոչ նման գոլ արմատոց,
Զողբերգական բանիս գրող` առ ի սփոփանս տրտմեցելոց,
Քեզ եւ բոլոր մարդկան այլոց, որք են ի սուգ վասն սոցունց:
Քանզի բանիւ զիրս եղելոց, մեր ժամանակս դիպելոց,
Որով տուաք ոչ թէ գիտնոց, այլ ախմարաց եւ տղայոց,
Զոր պահանջեաց տարփմամբ սիրոյ եղբօրորդին իմ ըստ մարմնոյ`
Մանուկ տղա գոլով տիոց եւ կատարեալ յիմաստ գրոց,
Ներհմտացեալ յարհեստ զինուց, ըստ հրահանգին Հռոմայեցւոց:
Գոլ աջողակ ի նուս ձիոց, որպէս օրէն է վարժելոց:
Անուն նախնեաց յորջորջելոց է Ապիրատ մակձայնելոց,
Զոր արարաք խրախճանելոց, իբր զբօսանս հրճուելոց:
Արդ, առընկա'լ բան դուզնաքեայ եւ վերծանեա' ըստ իմաստնոց,
Ո'չ առաւել եւ ո'չ նուազ, այլ ի յոտին բերեալ չափոց,
Յոր վայելեա սիրով սոցունց, լրմամբ տառիս քո խնդրելոց,
Զոր աստանօր եմ յանգելոց` զգիրս բանիս վճարելոց,
Ի փառս Հօր աւարտելոց, հոգւոյն ՚ւ Որդոյն կատարելոց:

ՎԵՐՋ