Ողբ Եդեսիոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ողբացէ՜ք, եկեղեցիք, հարսունք վերին առագաստի,
Քորք եւ եղբարք իմ սիրելիք, որք յընդհանուր կողմ աշխարհի.
Քաղաք եւ գեւղք առհասարակ, ազգ եւ ազինք, որ էք յերկրի,
Հաւատացեալք Քրիստոսի, երկրպագուք նորին խաչի:
Նախ առաջին ձեզ բարբառիմ` արփիափայլ եւ հրաշալի,
Չորեքկերպիցն նմանեալ յերկրի աթոռք երկնաւորի,
Որ էք բղխումն աստուածային ի յաղբերէն Ադենայի,
Յորս առ ի ձէնջ քառավտակ, յորդահոսան գետք հոլովին`
Արբուցանել զտիեզերս աւետաբեր բղխմամբ բանի.
Առ որս խօսիմ աղերսալի, դուք լսեցէք լալոյս ձայնի: