Ողբ Եդեսիոյ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արդ այս բարիքն, որ պատմեցան, փոքր ի շատէ բան ճառեցան,
Որ ի յանցեալ դարուն սկսան եւ այժմ առին փոյթ զվախճան,
Յորում էի յուրախական մասին հասեալ երանական,
Ի տեսողաց` ներբողական եւ լսողաց` զարմանական:
Բայց ի հասեալ ներկայական ժամանակիս, որ դիպեցան,
Բարիքն ամէն սպառեցան, եւ քաղցրութիւնքն դառնացան,
Եւ երանի տալոյն փոխան, զիս եղկելի այժմիկ կարդան:
Արդ թշնամեաց դասքն խնդան, եւ սիրելիք ձայնիւ ողբան,
Գլուխ ի վերայ իմ ամբառնան, որք ի ներքոյ ոտիցս եդան:
Ազգն, որ ծառայքն էին բնական, ծնունդք ՚ւ որդիք աղախնական,
Ի Սառայէ փախստական Հագար ՚ւ որդին հալածական,
Զի մի' ժառանգ հայրական Աբրահամու գոլ սեփական,
Այժմ յազատիս վերայ յարեան, հանել զտիկինս կամեցան,
Անժառանգել զիս խորհեցան եւ հալածել յորդւոց մարդկան:
Եւ թէ զիա՞րդ այս գործեցան կամ յի՞նչ իրաց պատահեցան,
Ժամ է ասել դէմ յանդիման, պատմել բանիւ ողբերգական:
Թէպէտ եւ յոյժ անհնարական է զբովանդակն ասել մեզ բան,
Սակայն փոքունք մեզ բաւական յայտնել զաղէտն, որ դիպեցան:
Քանզի այգւոյն զիս պահապան եդ` որ ստեղծ զիս ի սկզբան,
Եւ աւանդեաց ինձ պատուիրան, ուստի եւ կեանք անմահական:
Յայնժամ որդիքն մայրական, մարտեան ընդ իս պատրողական,
Տեսեալ ի փառս անզուգական` չար նախանձու բորբոքեցան.
Յերկիր հանին անիծական, փուշ եւ տատասկ յորմէ բուսան,
Մեղօք լցին անյագական` սիրոյ մերժեալ յարարչական:
Մինչեւ Հովիւ արիական խնդրեաց զհօտն իւր բանական,
Բարձեալ ի յուսն աստուածական` հանեալ ի վեր, ուստի անկան:
Սակայն դարձեալ թշուառացայ, յերկնից յերկիր կործանեցայ.
Ի բարձրութեանցն վայր անկայ, խոնարհեցայ եւ ափշեցայ:
Զպատուիրանն մոռացայ եւ յօրինացն հեռացայ:
Բազմատեսակ մեղօք լցայ եւ չար գործովք աղտեղացայ:
Սողոմոնեան խորան եղայ եւ Կեդարու անուանեցայ,
Քանզի խեթիւ յիս հայեցաւ լոյսն արեւուն, եւ սեւացայ:
Արդ, վայ ասեմ ինձ ըստ Դաւթայ, քանզի երկար պանդխտացայ
Ի սկզբանէ, յորմէ սկսայ լինել ազգի ցեղին Հռոմայ:
Յայնժամ յարեան ի յիմ վերայ, ազգ եւ ծնունդն Հագարայ.
Յառաջ զորդիսն իմ, զոր ծնայ, կոտորեցին ի յանխնայ,
Ապա` զաւանսն պարագայ, որ շուրջ կային զինեւ ի ճահ,
Աւերեցին եւ քանդեցին, հողաբլուր թողին զնոսա:
Եւ այս ի յամս էր ոչ սակաւ, այլ քառասուն կամ գերակայ,
Յորս ի յուժոյ պակասեցայ եւ զօրութեամբ տկարացայ:
Հէնք ի հինից գային վերայ. ասպատակաւ ես գերեցայ,
Պէսպէս ցաւօք հիւանդացայ, յախտս մահու ծիւրեալ անկայ:
Եւ դեղ ցաւոց իմ ոչ գտայ եւ ոչ բժիշկ, որ զդեղն տայ:
Ի դժոխոց դրունս հասայ, նաեւ յատակն մերձեցայ: