Ռոստամ Զալ, Ժողովրդական Վէպ (Մոկաց բարբառով)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ա.
       Աբով - պատճառով.
       Ադանց, ատանց - այդպէս.
       Աժդահար - հսկայական, վիշապազուն.
       Ալդուզլամայ, ալտուղլամայ - ոսկեջըրած.
       Ախշար - աշխարհ. - Ախշար մազի փարէ՛մ չէնի. - ոչ մի բանից չեմ վախենում, հոգս չէ.
       Ակախիլ - հասկանալ, ուշքի գալ, զարթնիլ.
       Ակախ - ուշք, միտք.
       Ակնունք - ակներ.
       Ահդ էնել - ուխտել, երդուել.
       Աղէկ - լաւ, բարի.
       Անախուն - անհաշիւ, անհամար.
       Անեղ - աղեղ, լար. - նիտ անեղ - նետ ու աղեղ.
       Անիւշ - անոյշ, քաղցր
       Անցկուն - այնպէս.
       Աչիչ - սեռ, աչք բառի, աչից.
       Աշկից - նայեց, տեսաւ, - Քիւ աչքիր յիտ պեաց - լաւ նայիր, լաւ հասկացիր, աչքերդ բաց
       Ապ՝ - ապա,
       Ապրուստ էնել - աշխատանք անել, գործի լինել.
       Ասկուն - այսպէս.
       Ասմանի - երկնային, կապոյտ.
       Ասքեար - զօրք.
       Արանթըթախ - արիւնաթաթաւ, արիւնոտ.
       Արուն, էրուն - արիւն
       Ացկուն - այդպէս
       Աւայ - բնակութիւն
       Աւրաւ - աւերուեց, քանդուեց
       Աքուց, աքիւց - աքացի
      
       Բ
       Բաբաթ - վայել - պատշաճ
       Բազբանդ - ուսկալ, թեւակալ, բազպան։
       Բաթման - գեղեցիկ, խաժակն
       Բարաւել, բարհաւել - ժողովել
       Բաշիբոզուխ, բաշիբոզուկ - անկանոն զօրք
       Բարայ - չափ, հաւասար
       Բեադան - թիկունք, իրան պարիսպ
       Բեաժ - հասակ,
       Բեաշխիշ - պարգեւ
       Բեարբեար - վարսաւիր
       Բեոռիւց - աղաղակ, ձայն,
       Բեոռալ - գոռալ, աղաղակել
       Բեբախտութիւն - անբաղդութիւն, անազնուութիւն.
       Բիրադի - բոլորը, ամենը
       Բիրդ - բերդ, ամրոց
       Բհար - երես, դէմք,
       Բհար էտու գեախ - երեսը դարձրեց դէպի.
       Բոկ - վիզ, պարանոց
       Բոյ - հասակ
       Բրախիլ - արձակել.
      
       Գ.
       Գեաղտիկ - գաղտնի.
       Գեախ - կողմ - Էն գեախէն- այն կողմից.
       Գեոյ - ահա
       Գեորգ տ. գիւրդ - գուրգ. (պատերազմական զէնք գնդաձեւ)
       Գիտ - գետ
       Գիւթան - գութան,
       Գիւլաշ կպան, կ՛պռնը - գոտեմարտել.
       Գիւրգ - գուրգ.
       Գլեոխ, գլիւխ - գլուխ. - գլեոխ թացիր իս, կեա ըստա գնդիս
       Գնդել - մազերը ածիլել, մանաւանդ գլխի.
      
       Դ.
       Դակղաթ - ոյժ, զօրութիւն.
       Դարբ - հարուած.
       Դափինայ - հարստութիւն, գանձ.
       Դեախ - դէպի.
       Դեակոգ - դագանակ, մեծ ձեռափայտ.
       Դեաստ ըմ շուր - մի ձեռք հագուստ.
       Դիւանխանէ - դիւանատուն,
       Դիւշման - թշնամի.
       Դի՞ւր - ո՞ւր.
       Դիւրբին - հեռադիտակ.
       Դուռ ջաւահիր - թանգագին քար, գոհարեղէն.