Ռոստամ Զալ, Ժողովրդական Վէպ (Մոկաց բարբառով)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

       Մ.
       Մա - մօտ.
       Մալ - ապրանք.
       Մալբաթ - ընտանիք, ընդոծին.
       Մաղդէն էրաւ - քիթը կախ ձգեց, տխրեց.
       Մաղկուլ - վեհանձն, երեւելի.
       Մաչ - մէջ.
       Մառախուն - մառախուղ, մէջ.
       Մատ տ. մա.
       Մատակ -էգ ձի.
       Մատքիր - մատեր - Մօր կաթ մատքիր վէ իտու տիւս, - մօր կաթը մատներից դուրս տուեց.
       Մարտալ - վահան.
       Մե - մեզ (դերանուն)
       Մէհվան - հիւր.
       Մէյդան - հրապարակ.
       Մէչ - մէջ, - Մէչ վէ էրթալ - միջով գնալ,
       Մէրան - մակարդումն - Մարդ մէկ պղինձ կաթ կ՚կթի էնու մէրան չ՚ըլըցի մէչ, չըլընը մածուն.
       Միր - մեր.
       Մհա - տե՛ս (հրամայական)
       Մհինք - տեսնենք.
       Մհուր - կնիք.
       Մաղադար, մըղադար - ժամանակ, նախասահմանութիւն.
       Մնաթ (մուննաթ) - պարտաւորուել մէկի առաջ, երախտապարտ մնալ.
       Մնէն - նորան, նորանից։
       Մուրու - խորթ մայր,
       Մրազ - իղձ, նպատակ.
       Մօ, տ. մա, տ. մատ - մօտ.
       Մօտխասցաւ - մօտեցաւ.
      
       Յ.
       Յաբով - աբով - պատճառով.
       Յախպիւր- ներ - աղբիւր-ներ.
       Յերըկը - երեկուան.
       Յեոդէն - սենեակ, օդայ.
       Յի՞ւր, յի՞ւրի - ո՞ւր է.
       Յէշունց էտու - հայհոյեց.
       Յիբ - երբ.
       Յիլա էնել - կեղծել, խաբել.
       Յիռջիւ - առաջ.
       Յիտիւ - յետոյ, յետեւից.
       Յի՞ւր - ո՞ւր, ի՞նչու.
       Յիր»ւրիշ - ուրիշ.
       Յիւրիւր - իրար, միմիանց. - Իտու յիւրիւր - իրար ձգեց, հաւաքեց միասին.
       Յրեոխկիլ - ուղարկել
       Յրեողկել - ուղարկել
      
       Ն.
       Նալ - պայտ.
       Նալբանդ - պայտառ.
       Նամամիւթին - բանսարկութիւն, դաւաճանութիւն.
       Նայիր, նայիւր- քիր - ծառայ.
       Նէճիր - որս.
       Նէրիզ խամջար - դաշոյնի մի տեսակը.
       Նիտ - նետ.
       Նիտ անեղ - նետ եւ աղեղ
       Նիւր - նոր.
       Նոբաթ - հերթ, կարգ.
       Նմուշ - դէմք, երես.
      
       Շ.
       Շախիլ - պահել, սնուցանել.
       Շանգառի, ժանգառի - կապոյտ.
       Շանք տալ - ցոյց տալ. - Էնու պերան կուտրէր, ինչ քի շանք ի տուի.
       Շէքիլ - պատկեր, դէմք.
       Շիկից - սարքեց կարգաւորեց.
       Շիրիկ - ընկեր, մասնակից. - փրթիճիւ շիրիկ - հացի մասնակից, կին?
       Շիքիլ
       Շիքիլաթտ. շէքիլ.
       Շուշաբանդ - լուսամուտ ապակիներով.
       Շիւր- հագուստ.
       Շուր - հագուստ.
       Շիւտ - շուտ.

       Ո.
       Ումուդ - յոյս.
       Ումր - կեանք.
       Ունչ - ինչ.
       Ուր = իւր.
       Ուրդու - բանակ.
       Ոքիր - ոտքեր.