Ռոստամ Զալ, Ժողովրդական Վէպ (Մոկաց բարբառով)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

       Չ.
       Չադր - վրան.
       Չախ - ժամանակ. - չուր էն չախ - մինչեւ այն ժամանակ. - էն չախից եիտ - այն ժամանակից յետոյ.
       Չախու - դանակ, սուր,
       Չայիր - մարգագետին.
       Չէշիդ - տեսակ, նման.
       Չխոյ - ապա թէ ոչ.
       Չուր - մինչեւ.
       Չփլախ - մերկ.
       Չօլ - անբնակ դաշտ, անապատ.
      
       Պ.
       Պագնից - համբուրեց.
       Պախից - պահեց.
       Պայա - հետիոտն.
       Պեախ - բահ, փորելու գործիք.
       Պեան - բան գործ. - պեան քենէ չի կեայ - քեզնից բան չի դուրս գալ, չես կարող գործ կատարել. - վըր պեանի՚մ կապել - մի հնար գտնել, մի գործով կապել, զբաղեցնել.
       Պզտիկ - փոքր.
       Պըւեռ պըւըռնիր - բեւեռ, մեխ.
       Պի - բե՛ր (բերել)
       Պիւլիւր - բոլոր, շուրջ.
       Պիւռ - բուռն, որի կոթ, բռնելու տեղ.
       Պկեր - պէտք, հարկաւոր. - խզմթին պկեր կ՚կեաս - ծառայութեան պէտք կգաս.
       Պրծաւ - աներեւութացաւ.
       Պռնաւուր - բանտարկեալ, բանտ.
      
       Ջ.
       Ջամ - ապակի.
       Ջաւահիր - ակունք, գոհար.
       Ջէբ - գրպան.
       Ջըւան - քուռակ.
       Ջիւդկի - զոյգ, ջուխտ.
       Ջհաբ - լուր, պատասխան. - ջհաբ չինք կէրի տայ - պատասխան չենք կարող տալ.
       Ջոհաբ, ջուաբ տ ջհար.
      
       Ռ.
       Ռաստ էկան - հանդիպեցան
       Ռեանգ - գոյն.
       Ռըքեբ - ասպանդակ.
       Ռոժի - սեւ.
       Ռուսպէ - անառակ, անբարոյական
      
       Ս.
       Սադաղէն - կարողութիւն.
       Սահրանգէ - մարգագետին,
       Սամախոր - երկաթ, երկաթի ձող.
       Սայիսիս- քիր - ձիապան.
       Սայա - շնորհ, հովանի.
       Սանդուղ - սնդուկ.
       Սարխոշ - արբած, արբեցած.
       Սեախկաթ - յաշմանդամ.
       Սերտ - սիրտ - Սերտ եռաց վերայ, -  սերտ էնու վերայ եռաց  - սիրտը մորմռքեց.
       Սեհր ենիլ - զբօսնել
       Սերհի
       Սեյր - կախարդութիւն անել.
       Սեչրանջի - զբօսանք
       Սիլախ կամ սիլահ - զէնք
       Սինի - մատուցարան սկուտեղ
       Սիւ- սեւ
       Սնոր- սահման