Ռոստամ Զալ, Ժողովրդական Վէպ (Մոկաց բարբառով)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ե.
       Եան - կողմ.
       Եարալու - վիրաւոր.
       Եթալ - ձգեց.
       Եիս - ես.
       Եիտ - յետ, յետոյ.
       Եղսիր - գերի.
       Եղսիրութին - գերութիւն.
       Ետու տ. Էտու - տուեց
      
       Զ.
       Զամըխ - զօրեղ.
       Զանգիւ - ասպանդակ.
       Զատնանալ - հեռանալ.
       Զարար - վնաս.
       Զաւթել - յափշտակել, գրաւել.
       Զը - զիս, ինձ (հայց).
       Զըվրից - պըտըտեց.
       Զի - ինձ. - կեայ խատ զի կռիւ էնինք. - գայ ինձ հետ կռիւ անենք.
       Զին - թամբ.
       Զնդան - բանդ. - Թալըցին զնդէ վէ - բանդը ձգեցին.
       Զրեխէն - զրահ.
       Զօրբայ - հզօր, հսկայ.
      
       Է.
       Էթլ, էթիլ, տ. եթալ - թող արաւ, ձգեց.
       Էխան տ. խանից - հանեց.
       Էնու - նորա
       Էնիկ - նա
       Էնունք - նոքա
       Էնդեխէն - այն կողմից,
       Էնկեախէն - այն կոմից.
       Էսա - այս
       Էսկիազ, Էսքիազ - այսքան
       Էտու տ. ետու տ. իտու - տուեց (տալ)
       Էրէէն - երկայն
       Էրուն - արիւն. - Էրուն եռաց- սիրտը բորբոքուեց
       Էրըծալ - արածել,
       Էրի, երի - ե՛կ եկաւ. - Էրի զի պեարի - եկ ինձ բարեւ տալու, ողջունեալու
       Էցկից - ձգեց
      
       Ը.
       Ըխը - տես
       Տըխը
       Կ՛ըխը - կ՛տեսնէ
       Ընուց - նոցա
       Ըզը - ինձ
       Ընցկուն - այնպէս.
       Ըպը-կըպը - պէտք է.
       Ըռըկաւ - խռովեց, բարկացաւ
       Ըսկուն - ինչպէս այնպէս,
       Ըստինա - այստեղ.
      
       Թ.
       Թաբիւր - գունդ
       Թադարիք - պատրաստութիւն.
       Թախում - խումբ, իւրայինք,
       Թալան - յափշտակութիւն, կողոպուտ
       Թալան տանել - յափշտակել,
       Թամանայ էնել - ողջոյնի նշանանել, ձեռքը նախ դէպի գետինը, ապա դէպի բերանը եւ ապա ճակատը տանել։
       Թամաշայ ենել - նայել, զննել
       Թամիզ - մաքուը,
       Թաջ - թագ.
       Թասլիմ - խրատ, պատուէր, յանձնարարութիւն.
       Թասլիմ էրաւ - պատուիրեց , յանձնեց
       Թաւ - տերեւ
       Թը - թէ, եթէ,
       թը - ուրիշ, այլ.
       Թըխ, - թող.
       Թըմըմաւ - լրացաւ
       Թըղ տ. թըխ - թող
       Թի - թէ, եթէ տես թը.
       Թիդարիք - տես թադարիք.
       Թիւրիցին - ձին մաքրել, թիմարել.
       Թիմար էտու - թիմարեց.
       Թիւ - թեւ.
       Թորկել - թողնել, թոյլ տալ.
       Թող ըզ. - բացի. - թող զբաշիբոզուխ - բացի անկանոն զօրքից
       Թոփ էլան պիւլիւր - խմբուեցան շուրջը.
      
       Ժ.
       Ժիր - կենդանի , առողջ
       Ժրիլ - առողջանալ, ապաքինուիլ,
       Ժրիր ի - առողջացել է.